top of page

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ
 
(III-58.1)
 
(9/1/2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1) 11/11/2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1a) yayımlanmıştır.

2) 13/6/2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) yayımlanmıştır.

3) 16/10/2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c) yayımlanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 58, 60 ıncı maddeleri, 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,
ç) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,
d) Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile düzenlenen finansal kiralama şirketlerini ve finansman şirketlerini,
e) Fon: Varlık finansmanı fonu veya konut finansmanı fonunu,
f) Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumları,
g) İDMK: Konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymeti,
ğ) İhraççı havuz hesabı: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi nezdinde tutulan fonun veya ipotek finansmanı kuruluşunun havuz hesabını,
h) İpotek finansmanı kuruluşu, İFK: 6362 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan anonim ortaklıkları,
ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
j) Kaynak kuruluş: Varlıklarını fon portföyüne veya İFK’ya devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşları,
k) Konut finansmanı fonu (KFF): İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını,
l) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Kurucu: Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, VYŞ’ler, İFK ve geniş yetkili aracı kurumları,

m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
o) Ticari krediler: Bankaların ve finansman şirketlerinin mal ve hizmet üretimi, deniz, hava ve kara taşıtları dahil ticari amaçlı taşınır mal ve taşınmaz finansmanı ile işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullandırdıkları krediler ile tüzel kişilere kullandırdıkları kredileri,
ö) TOKİ: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
p) Toplam yükümlülükler: VDMK veya İDMK ile varsa fon portföyüne alınan türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Tüketici kredileri: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen tüketici kredilerini,
ş) Türev araç: KFF portföyünün kur ve faiz oranı riskinden korunması amacıyla taraf olunan swap, forward, future ve opsiyon sözleşmelerini,
t) Varlık: 15 inci maddenin birinci fıkrasında fon portföyüne dahil edilebileceği belirtilen alacak, kredi, hak, teminat ve diğer varlıkları,
u) Varlık finansmanı fonu (VFF): Varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını,
ü) VDMK: VFF’nin veya İFK’nın devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymeti,
v) VİDMK: VDMK ve İDMK’yı,

y) (Ek:RG-16/10/2021-31630) VYŞ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetimi ve denetimine tabi varlık yönetim şirketlerini,
z) Yatırımcı: VDMK veya İDMK sahiplerini,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
 
Fon ve VİDMK
MADDE 4 –

(1) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) VİDMK, fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilir. İhracın fon tarafından yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için VFF, İDMK ihracı için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve VYŞ’ler tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK ihraç edebilir. Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar kurucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK veya bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle VDMK ihraç edebilirler.

(2) Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulur. Fon, VİDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.
(3) Aynı kurucu tarafından kurulan fonlar yatırımcılar nezdinde ayrıştırılabilecek şekilde isimlendirilir. Fonun unvanı; başka bir kurucu tarafından kurulan fonun unvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumu veya kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya kaynak kuruluşun tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri sübjektif ifadelere yer verecek şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte belirlenemez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için "varlık finansmanı fonu", "konut finansmanı fonu", "VFF", "KFF"; bu kapsamda ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları için ise "varlığa dayalı menkul kıymet", "ipoteğe dayalı menkul kıymet", "VDMK", "İDMK" veya bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamaz.
 
Fon içtüzüğü
MADDE 5 –

(1) Fon içtüzüğü, yatırımcılar, kurucu ve fon kurulu arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan iltihaki bir sözleşmedir.
(2) Fona ilişkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde bulunması gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.
 
Fon malvarlığı
MADDE 6 –

(1) Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı, ihraç edilen VİDMK itfa edilinceye kadar, kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.
(3) Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve fon içtüzüğünde hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ve VİDMK İhracına İlişkin Esaslar
 
Fon kuruluş ve VİDMK ihraç başvuruları
MADDE 7 –

(1) Fon kuruluş izin başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak kurucu tarafından talep edilmesi halinde söz konusu başvurular ayrı ayrı değerlendirilir.
(2) Fon kuruluş izin başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun birlikte değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, Ek/2 ve Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurur.
b) Başvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi iş günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Talep edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.
ç) Başvuruların olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte fon kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.
d) Kurulca onaylı izahname veya ihraç belgesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgelerin ve bu Tebliğ kapsamında imzalanan sözleşmelerin Kurula gönderilmesini müteakip verilir. Söz konusu belgelerin ve sözleşmelerin, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilini takip eden on işgünü içinde Kurula iletilmesi zorunludur.

(3) Fon kuruluş izni başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, Ek/2’de belirtilen belgelerle birlikte fonun kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Kurula başvurur.
b) Kuruluş başvurusu, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi iş günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Talep edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.
ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte fonun kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.
d) Kurucu veya fon kurulu, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç altı ay içinde, Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte, VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde başvuru yapılmaması veya ihraçtan vazgeçilmesi halinde, fon içtüzüğü kurucu tarafından ivedilikle ticaret sicilinden terkin edilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde yapılan başvuruların onaylanmaması halinde, bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle başvuru sahibine bildirilir.
(5) Kurul, fon kuruluş izni başvurusu ve VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun, esaslarını belirlediği bir başvuru formu ile yapılmasını zorunlu tutabilir.
(6) Fon içtüzük değişiklikleri, konuya ilişkin başvurunun Kurula iletilmesini müteakip üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde onaylanır ve fon kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.
(7) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) VİDMK halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir. VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu VDMK’lar ise yalnızca yurt dışında satılabilir. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda bu Tebliğde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.

(8) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde VİDMK izahnamesi veya ihraç belgesinin içeriği, hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, tescil ve ilanı, izahnamedeki değişiklikler, fon veya kurucu tarafından yapılacak ilan ve reklamlar ile VİDMK’nın diğer ihraç ve satış esasları hakkında 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Bu çerçevede ihracın fon tarafından yapılması halinde, söz konusu Kurul düzenlemelerinin uygulanmasında fon ihraççı addolunur ve ihraççının sorumlulukları fon kurulu tarafından yerine getirilir.
(9) Halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek VİDMK için Kurulca ihraç tavanı verilir. Bu durumda aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) VİDMK, Kurulca izin verilen süre ve belirlenen ihraç tavanı içinde tertipler halinde satılabilir.
b) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) İhraç tavanı içinde yapılacak VİDMK ihraçları için birden fazla sayıda fon kurulabilir.

c) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) (Değişik:RG-13/6/2020-31154) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını aşamaz. İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için bu limit uygulanmaz.

ç) (Mülga:RG-11/11/2018-30592)

(10) Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, VİDMK ihracının tek seferde yapılması ve izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.
(11) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Kurulca verilen ihraç tavanı kapsamında ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe, aynı fon kullanılmak suretiyle yeni bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz. VİDMK’nın itfa edilmiş olması ve fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni bir VİDMK ihracı için kullanılabilir. İhraç ettiği VİDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek yeni VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun eski VİDMK’nın itfasını takiben yapılması zorunludur.

(12) Halka arz edilecek VİDMK’nın borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.
(13) VİDMK ihraçlarında Kurul, satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını talep edebilir.
(14) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) İFK tarafından fon kurulmaksızın yapılan VİDMK ihraçlarında, Kurulca verilen ihraç tavanı kapsamında ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe yeni bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz.

 
Fon kurucularının nitelikleri
MADDE 8 –

(1) Fon kurucularının;

a) Kendi özel mevzuatları ve/veya sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sahip olmaları gereken kriterleri sağlamaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli ya da son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiş olması,
b) Muaccel vergi borcu bulunmaması,

gerekir.
(2) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Kurucunun bir banka, finansal kiralama şirketi, finansman şirketi veya VYŞ olması halinde, BDDK’nın uygun görüşü alınır.


VİDMK ihracına ilişkin esaslar
MADDE 9 –

(1) VİDMK ihracını takiben yatırımcılardan toplanan paralarla beşinci bölümde yer alan esaslar çerçevesinde fon portföyü oluşturulur. VİDMK ihracı kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımlarından karşılanır. Kurucu veya kurucu niteliğini haiz tüzel kişiler tarafından, nakit akımlarının karşılanmasına yönelik olarak ihraç öncesinde kısmen veya tamamen garanti veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta şirketleri tarafından sigorta teminatı verilebilir.
(2) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) İhraç tavanı içerisinde aşağıda belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip tertipler oluşturulabilir.

a) Varlıkların vadesi,

b) Varlıkların anapara veya faiz ödeme zamanları,

c) Varlıklardan elde edilecek faiz veya getirinin türü,

ç) Anapara, faiz veya getiri ödemelerinde öncelikler,

d) Tasfiye prosedürüne ilişkin haklar,

e) Kredi riski,

f) Kurulca uygun görülecek diğer kriterler.

(3) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Halka arz edilecek VİDMK için derecelendirme kuruluşları tarafından kredi derecelendirilmesinin yapılması ve derecelendirme notunun Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirilmesi zorunludur.
(4) Kurul, VİDMK’ya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını talep edebilir.
(5) VİDMK izahnamede veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.
 
Risk tutma yükümlülüğü
MADDE 10 –

(1) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Kaynak kuruluş veya kurucu, VİDMK’nın nominal değerinin %5’ini satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür. Tertipler halinde yapılan VİDMK ihraçlarında bu yükümlülük;

a) Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VİDMK tertipleri olması durumunda, her bir tertipten eşit ya da oransal olacak şekilde veya,

b) Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VİDMK tertipleri olması durumunda, en düşük kredi kalitesine sahip tertip veya tertiplerden olacak şekilde,

uygulanır.

(2) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Kurul, varlıkların türüne göre birinci fıkrada belirtilen oranı farklılaştırabileceği gibi, %10’u geçmemek üzere kaynak kuruluş veya kurucu bazında artırmaya yetkilidir. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda birinci fıkradaki risk tutma yükümlülüğü her bir kaynak kuruluş için devrettiği varlıklarla ilişkilendirilen tertiplerle sınırlı olarak uygulanabilir.
(3) Risk tutma yükümlülüğü kaynak kuruluş ve kurucu arasında paylaşılabilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonun İşleyişine İlişkin Esaslar
 
Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu
MADDE 11 –

(1) Kurucu, her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulunu yönetim kurulu kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda fon kurulması halinde, fon kurulları aynı kişilerden oluşabilir.
(2) Fon kurulu üyesinin;

a) Yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olması,
b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,
c) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
ç) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
d) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
e) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmuş olmaması,
g) Bankacılık Kanunu kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefetten hükümlü bulunmaması,
ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmuş olmaması,

gereklidir.
(3) Kurucu, fon kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi, fon kurulu üyelerinin belirlenmesi ve fon içtüzüğünün hazırlanmasından sorumludur.
(4) Fon kurulu aşağıdaki hususlardan sorumludur:

a) Fon içtüzüğü değişikliklerinin ve ihraca ilişkin belgelerin hazırlanması, tescili ve ilanı,
b) Fon portföyünün oluşturulması, değerlenmesi ve fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması ve izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve bilgi ve belgelerin muhafazası,
c) Fonun yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde, ilgili mevzuat, fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve yöntemlere uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi,
ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, yatırımcılara ödemelerin doğru olarak yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu,
d) Tebliğ hükümlerine uygun olarak yatırımcı raporlarının hazırlanması ve sunulması,
e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde değiştirilmesi,
f) Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan veya Kurulca talep edilebilecek diğer yükümlülükler.

(5) Fon kurulunun vereceği tüm kararlar noter onaylı olarak fon kurulu karar defterine yazılır.
(6) Fon kurulu, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, dördüncü fıkranın (e) bendi haricindeki görevlerini yerine getirmek üzere bir fon operasyon sorumlusu atayabilir. Fon operasyon sorumlusu, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan bir banka veya geniş yetkili aracı kurum olabilir.
 
Fon iç kontrol sistemi ve denetçisi
MADDE 12 –

(1) İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleşmelere, fon içtüzüğüne, ihraca ilişkin belgelere uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fonun iç kontrol sistemine ilişkin prosedürler ile diğer usul ve esasların fon kurulu kararı ile yazılı hale getirilmesi zorunludur.
(2) Fon iç kontrol sistemi asgari olarak;

a) VİDMK’nın ihraç tarihinde ve fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon içtüzüğüne ve izahname, ihraç belgesi veya ihraca ilişkin diğer belgelere uygunluğunu,
b) Hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılmasını,
c) Fon hesaplarından yatırımcılara ve ilgili kişilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ hükümlerine uygunluğunu,
ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini, fona ilave edilmesini veya fondan çıkarılmasını,
d) Fon varlıklarının kurucunun ve kaynak kuruluşların malvarlığından ayrı olarak muhafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
e) Fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgeler veya Kurul düzenlemesiyle getirilebilecek diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini,

sağlayacak şekilde oluşturulur.
(3) Türev araç işlemlerine taraf olacak KFF’nin iç kontrol sisteminin; ikinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasına, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesine, önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesine ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkan verecek bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesine yönelik risk yönetim prosedürlerini de kapsaması zorunludur. Risk yönetim prosedürleri, iç kontrol sistemi bünyesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip ayrı bir birim personeli tarafından oluşturulur ve takip edilir.
(4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol usul ve esaslarına uygun olarak işleyişi fon denetçisi tarafından denetlenir.
(5) Fon kurulu, fon operasyon işlemlerinde fiilen görev almayan ve 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kişiyi fon denetçisi olarak atar. Fon denetçisinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Fon denetçisinin Türev Araçlar Lisansına da sahip olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen görev fon denetçisi tarafından da yerine getirilebilir.
(6) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar takvim yılını izleyen üç ay içerisinde fon kurulunun bilgisine sunulur. Fon kurulu rapor sonuçlarına ilişkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların en az beş yıl süre ile saklanması zorunludur.
(7) Fon denetçisi, görevin ifası sırasında Kanun, bu Tebliğ veya fon içtüzüğü hükümlerine herhangi bir aykırılığın varlığını veya fonun geri ödeme güçlüğü içine düştüğünü tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna sunar.
(8) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu; fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin belgeler, fonun finansal tabloları, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin prosedürler, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken raporlar, inceleme ve bağımsız denetim raporları ile hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dahil fonun tüm defter, kayıt ve belgelerini fon denetçisine sağlamakla yükümlüdür.
 
Hizmet sağlayıcı
MADDE 13 –

(1) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresi hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Kurucu, kaynak kuruluş veya kurucu niteliğini haiz bir kuruluş hizmet sağlayıcı olabilir.
(2) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir ve asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve fon hesabına aktarılması,
b) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilmesi,
c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması,
ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini de gösterecek şekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanması,
d) Fon portföyüne dahil edilen varlıklar için ayrıca;

1) Kullandırılan krediye ilişkin sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde, varsa krediye konu varlıklara ilişkin vergilerin borçludan zamanında tahsil edilmesi ve vergi otoritelerine ödenmesi,
2) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan donuk alacak niteliğindeki varlıklar için gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması,

e) Kurulca belirlenen diğer görevler.

(3) Fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde fona aktarılmak üzere tahsil edilen tutarlar, fon malvarlığına dâhil olup ivedilikle hizmet sağlayıcının kendi hesaplarından ayrı olarak fon adına açılan bir banka hesabına aktarılır.
(4) Hizmet sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kendi özel mevzuatları gereği faaliyet izninin iptali halinde, sözleşme fon kurulu tarafından sona erdirilir ve başka bir hizmet sağlayıcı ile sözleşme yapılır.
(5) Sözleşmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dahil edilen varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtları ile fon portföyüne dahil edilen varlıklara ilişkin tüm nakit ve banka hesaplarını mahsup veya kesinti yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya devreder. Bu hususlara sözleşmede yer verilir.
(6) Hizmet sağlayıcının ikinci fıkrada belirtilen hizmet sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığı, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından altı aylık hesap dönemleri itibarıyla incelenir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, ilgili altı aylık hesap döneminin bitimini izleyen otuz gün içerisinde bir rapor halinde fon kurulu ve kurucuya iletilir. Söz konusu incelemenin yapılması ve raporun hazırlanmasında Ek/4’te belirtilen esaslara uyulur. [Bknz: Kurulun 20.02.2020 tarih ve 11/261 sayılı kararı]   

Sır saklama
MADDE 14 –

(1) Fon kurulu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet sağlayıcı, bu Tebliğ ve sözleşmeler ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Fon Portföyüne İlişkin Hükümler
 
Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve devir sözleşmesi
MADDE 15 –

(1) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koşuluyla,

a) VFF portföyüne:

1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları,
2) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
3) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

4) Finansal kuruluşlar hariç mal ve hizmet üretimi faaliyetinde bulunan anonim ortaklıkların müşterilerine yaptıkları faturalı satışlardan kaynaklanan senede veya teminata bağlanmış ticari alacakları,
5) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri,
6) 19 uncu maddede belirtilen yedek hesaplardaki varlıklar,
7) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Banka veya İFK tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler,

8) (Ek:RG-16/10/2021-31630) VYŞ’lerin bankalardan devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar,

9) (Ek:RG-11/11/2018-30592)Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar.

b) KFF portföyüne;

1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları,
2) Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmak kaydıyla, 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
3) Bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları,
4) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,
5) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) (a) bendinin (5), (6) ve (9) numaralı alt bentleri kapsamındaki varlıklar,

6) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,
dahil edilebilir. (1) numaralı alt bentte belirtilen alacaklardan, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklananlar, Kurulca uygun görülen nitelikte başka bir teminata bağlanmış olması şartıyla birinci alt bent kapsamında KFF portföyüne dahil edilebilir.

(2) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Fon, birinci fıkrada sayılan varlıkları imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde devralır. Devir sonucunda ilgili varlığın sahipliğiyle ilgili tüm haklar fona geçer ve bu hususa imzalanacak sözleşmede yer verilir. Teminatlı menkul kıymetlerin fona dahil edilmesi durumunda ayrıca devir sözleşmesi aranmaz.

Varlıkların nitelikleri
MADDE 16 –

(1) Varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibarıyla aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:

a) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Bankaların kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda devredilen kredilerin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması,

b) Finansman şirketlerince verilen krediler ve finansal kiralama alacakları için 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca özel karşılık ayrılmamış olması,
c) İpotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış kredi ve alacakların teminatı olan taşınmazlarla ilgili olarak:

1) Taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması,
2) Taşınmaza ilişkin kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması,
3) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında taşınmazın piyasa değerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmış değerleme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması,

ç) Deniz, hava ve kara taşıtlarına ilişkin ticari kredilerde; deniz taşıtları için Tekne ve Makine Sigortası, hava taşıtları için Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortası, kara taşıtları için ise Kara Taşıtları Kasko Sigortası yapılmış olması,

d) (Ek:RG-11/11/2018-30592) Teminatlı menkul kıymetlerden yurt içinde ihraç edilmiş olanların MKK’da kayden oluşturulmuş ve fon adına açılan hesaba aktarılmış olması.

e) (Ek:RG-16/10/2021-31630) VYŞ’ler tarafından devralınan kredilere ilişkin alacakların, alacağa bağlı tüm varlık ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte fona devredilmesi.

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen sigorta yükümlülüğünün ilgili kredi ve alacağa ilişkin sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunludur.
(3) İDMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi amacıyla, KFF portföyünün faiz veya kur riskine karşı korunmasını sağlayacak türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen türev araçlarla ilgili aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur:

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının, kurulduğu ülke yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya merkezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olması gerekir.
b) Fonun portföyüne dahil edilen türev araçlardan kaynaklanan haklar, riske maruz tüm varlıkların kalan toplam anapara nominal değerini; yükümlülükler, ihraç edilen riske maruz İDMK’nın kalan toplam anapara nominal değerini aşamaz.

 
Fon yönetimine ilişkin esaslar
MADDE 17 –

(1) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Fon portföyü, VİDMK’nın ihraç tarihini müteakip en geç bir ay içerisinde, fon portföyüne dâhil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur. VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda fon portföyü, devralınan alacak portföyünün bir bütün olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden VFF’ye devredilmesi suretiyle oluşturulur.

(2) Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon adına açılan hesap kullanılır.
(3) Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir. Doğrudan aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra fon bünyesinde bekletilmeksizin doğrudan yatırımcılara aktarılır. Dolaylı aktarım usulünde ise, söz konusu nakit akımları, bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra belirlenen vadelerde yatırımcılara aktarılana kadar, izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde fon bünyesinde bekletilebilir.
(4) Doğrudan aktarım usulünün uygulanması durumunda, yatırımcılara yapılacak ödemelerin vadeleri fon portföyünde yer alan varlıkların vadeleriyle uyumlu olacak şekilde belirlenir. Dolaylı aktarım usulünün uygulanması durumunda ise, yatırımcılara yapılacak ödemelerin vadeleri fon kurulu tarafından belirlenir.
(5) İpotekle teminat altına alınmış bir varlığın fon portföyüne alınması hâlinde, ipoteğin veya mülkiyetin fon adına ilgili sicile tescil ettirilmesi zorunludur. İlgili sicilde fon adına tescil işlemi yapılmasının mümkün olmaması halinde, varlığın fona devredildiği hususu beyanlar hanesine kaydedilir.
(6) Taşıt kredilerinin fon portföyüne alınması halinde, taşıt rehninin kurucu adına ilgili taşıt siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Kurucu, sahip olduğu rehin hakkını kullanması ile elde edeceği tüm menfaatleri fona devredeceğine dair fon kuruluna noter onaylı bir beyan verir.
(7) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak sigorta sözleşmelerinden elde edilecek tazminat tutarları fon portföyüne gelir olarak kaydedilir.
(8) Varlıkların fon portföyüne devir tarihinden önce yapılan işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karşılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili hukuki anlaşmazlıklarda taraf kaynak kuruluştur.
(9) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) VİDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına VİDMK izahnamesinde veya ihraç belgesinde yer verilir.

(10) Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının %1’ini geçmeyecek tutarda borçlanabilir.
 
Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar
MADDE 18 –

(1) Fondan karşılanacak tüm giderlerin toplamının varlıkların toplam değerine göre üst sınırına ve her bir gider kalemine izahname veya ihraç belgesinde yer verilmesi kaydıyla, fon portföyünden aşağıda belirtilen harcamalar yapılabilir:

a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Fon kurulu üyeleri ile fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karşılığı ödenmesi gereken ücretler,
c) Varlıkların yönetimine ilişkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler,
ç) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen ücretler,
d) Derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler,
e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 19 uncu madde kapsamında ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler,
f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları,
g) Yedek hesaplara ayrılan kesintiler,
ğ) İhraç için ödenen kanuni ücretler,
h) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
ı) Türev araçlardan kaynaklanan maliyetler,
i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur.
 
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler
MADDE 19 –

(1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, yatırımcılara yapılacak olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karşılayamama riskine karşı, yatırımcıların haklarının korunabilmesi amacıyla;

a) Fon kurulu ile kurucu ve/veya üçüncü bir taraf arasında sigorta, garanti, teminat mektubu veya diğer bir garanti yöntemi kullanılmasını teminen sözleşme yapılabilir,
b) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Farklı haklara sahip değişik tertiplerde VİDMK ihraç edilebilir,

c) Varlıkların fonun toplam yükümlülüklerini aşan kısmı, hizmet sözleşmesi ile belirlenecek oran veya miktarda bu amaçla oluşturulacak yedek hesaplara aktarılabilir,
ç) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere başvurulabilir.

(2) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) İzahnamede ve ihraç belgesinde açıklanmak ve bu Tebliğde yer alan risk tutma kuralına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurucu veya kaynak kuruluş fon portföyünün kalitesinin artırılması amacıyla VİDMK tertiplerinden satın alabilir.


Varlıkların fondan çıkarılması veya değiştirilmesi
MADDE 20 –

(1) Fona devredilen varlıkların Tebliğ, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı halde fona devredildiğinin anlaşılması durumunda; kaynak kuruluş, söz konusu varlıkları en geç on gün içinde nitelikleri uygun olanlarla değiştirmek zorundadır. Bu hususa 15 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen sözleşmede yer verilir.
(2) Varlıklar, 9 ve 19 uncu maddeler çerçevesinde garanti verilmesi veya garanti sözleşmesinin işletilmesi hallerinde, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde fon portföyünden çıkarılabilir veya değiştirilebilir.
(3) İlk iki fıkrada belirtilen durumlar dışında, varlıklar fon portföyüne ilave edilemez veya fondan çıkarılamaz.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklikler için değişiklik öncesinde fon kurulu kararı alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Fonlarda Bilgilendirme, Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim, Varlıklara İlişkin Kayıt ve Kamuyu Aydınlatma Esasları
 
Bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma esasları
MADDE 21 –

(1) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen;

a) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişiklikleri, Kurul onayının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen,
b) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet sağlayıcının faaliyet izninin iptali halinde; bu durumlar veya bu durumlarda meydana gelen değişiklikler, ilgili durum veya değişikliğin gerçekleşmesini takip eden,
c) Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla; varlıklara ilişkin olarak varsa önceki rapor tarihinden itibaren gerçekleşen anapara ödemelerini, birikimli ödenmiş anapara tutarı ile kalan anapara tutarını, anaparanın bulunmaması durumunda ise gerçekleşen ödeme tutarlarını içeren bir yatırımcı raporu ilgili dönemin bitimini izleyen,
ç) Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıklarının mevcudiyetine ilişkin 13 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan raporda yer alan bulgular, raporun hazırlanmasını takip eden,
d) Derecelendirme kuruluşlarınca VİDMK’lara verilmiş veya güncellenmiş kredi derecelendirme notları, kurucu veya fon kuruluna iletilmesini izleyen,

altı iş günü içerisinde KAP’ta ve kurucunun İnternet sitesinde ilan edilir.
(2) VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda ise, birinci fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla bu yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun İnternet sitesinde yayınlanarak yatırımcıların erişimine açık tutulur. İlanın İnternet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iş günü içinde Kurula varsa gerekli erişim bilgileri ile birlikte iletilir.
(3) KAP’ta ve kurucunun İnternet sitesinde ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu ve güncel tutulması kurucunun sorumluluğundadır.
(4) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişikliklerinin tescilinin ilan edildiği TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilgi, ilanı takip eden altı işgünü içerisinde Kurula gönderilir.
(5) Fon denetçisinin 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında hazırladığı rapor, tamamlanmasını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.
 
Fonlarda muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim esasları
MADDE 22 –

(1) Fonların muhasebe uygulamaları, hesap planları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar, finansal tablo düzenleme yükümlülükleri ve finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.
 
VİDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolar
MADDE 23 –

(1) VİDMK izahnamesinde, fonun veya İFK’nın Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinde belirtilen finansal tablolarına yer verilir.
(2) Fonun veya İFK’nın faaliyetlerine bir yıldan daha kısa bir süredir devam etmesi halinde, VİDMK izahnamesinde bu süreyi kapsayan Türkiye Muhasebe Standartlarında uygun olarak düzenlenmiş ve incelemeden geçirilmiş ara dönem finansal tablolara yer verilir. Fonun yeni kurulmuş olması veya kurulmasından itibaren VİDMK ihracı yapmamış olması halinde VİDMK izahnamesinde fonun finansal tablolarına yer verilmeyebilir.
(3) VİDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolara ilişkin diğer hususlarla ilgili olarak Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.
 
Fon varlıklarının kaydının tutulması
MADDE 24 –

(1) Fon işlemlerine ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde zorunlu defterler tutulur.
(2) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Fon portföyüne dâhil edilen ve 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (8)  numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamada ilgili varlığın dosya numarasına yer verilmesi zorunludur.

(3) Fon portföyüne devredilen varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak;

a) (Değişik:RG-16/10/2021-31630) Bankalar ve finansman şirketlerince verilen krediler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borçlunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme planı, sigorta bilgileri ile VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlara dayanak teşkil eden krediler için ayrıca kredinin devralındığı banka, varsa teminatı ve diğer bağlı hakları,  devir aşamasında banka tarafından sağlanan borcun tahsil edilme yüzdesi ve süresi ile gerçeğe uygun değer bilgileri, varsa hasılat paylaşımına ilişkin esaslar ve alacakların tahsili amacıyla sonradan edinilen hak ve varlıklara ilişkin bilgiler,

b) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklara ilişkin olarak; kiracının ve kiralayanın adı, kira bedeli ve ödeme planı bilgileri,
c) Mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim ortaklıkların ticari alacakları ile ilgili olarak; borçlunun adı, para birimi, anapara değeri, vadesi, varsa faiz oranı ve ödeme planı bilgileri,
ç) Varsa varlığın teminatına ilişkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri, ekspertiz değeri, sigorta bilgileri,

yer alır. Söz konusu dosyalarda veya bu dosyaların tutulduğu elektronik ortamlarda ilgili varlığın VFF, KFF veya İFK’ya aidiyeti açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

(4) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Fon portföyünde yer alan;

a) Nakdin tutarına ve nakdin tutulduğu hesabın numarasına,

b) Menkul kıymetlere ilişkin olarak kıymetin türü ve işlemin tipine göre; varsa fon kodu, ISIN kodu, sayısı, ihraç tarihi, ihraç değeri, nominal değeri, para birimi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına ilişkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara,

muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamalarda yer verilir.

 
Fon portföyündeki varlıklara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası
MADDE 25 –

(1) Fon kurulunun görevini ifa etmesine yönelik olarak taraf olunan tüm sözleşmelerin, yapılan tüm yazışmaların, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken finansal tablo ve raporların ve fon kurulu kararlarının dosyalanarak, düzenlenme tarihlerinden itibaren 5 yıldan az olmamak üzere VİDMK’nın itfasına kadar geçen süre boyunca saklanması zorunludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.
(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin elektronik kopyalarının, yedekleri alınmak suretiyle kurucu veya hizmet sağlayıcı nezdinde muhafaza edilmesi gerekir.
(3) Alacaklar ve kredilere ilişkin belgelerin kaynak kuruluş veya hizmet sağlayıcı tarafından muhafaza edilmesi halinde, bu hususa hizmet sözleşmesinde yer verilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Fonun Geri Ödeme Güçlüğüne Düşmesi, Sona Ermesi, Fon Kurulu Üyeleri ile İhraç İşlemine Taraf Olanların Değişmesi ve Faaliyet İzinlerinin İptali
 
Fon kurulu üyeleri ile ihraç işlemine taraf olanların değişmesi ve sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri
MADDE 26 –

(1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun;

a) Bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri halinde, durumun öğrenildiği anda görevlerine son verilerek ilgili görevlere ivedilikle yeni atamaların yapılması gerekir.
b) Herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde, ayrılan bu kişi veya kuruluşların görevlerine ilişkin sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder.

 
Fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi ile kurucunun faaliyet izninin iptali
MADDE 27 –

(1) Fon kurulunun bu Tebliğle kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, Kurul kurucudan fon kurulu üyelerinin değiştirilmesini talep edebilir.
(2) Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde, Kurul fonun başka bir kurucuya devredilmesine karar verebilir. Ancak ilk kurucunun, garanti vermiş olması halinde, ihraç edilen VİDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve zamanında yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder.
(3) Kurucunun faaliyet izninin iptali veya kurucu olma şartlarını yitirmesi halinde, Kurul fonun kurucu niteliklerini haiz başka bir kurucuya devrine karar verebilir.
(4) Kurul, yeni kurucuya ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetleri karşılığında fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
Fonun sona ermesi
MADDE 28 –

(1) Fon aşağıdaki nedenlerle sona erer:

a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
b) Fon süresiz olarak kurulmuş ise, yatırımcılara karşı bütün yükümlülükler ifa edildikten sonra fon kurulunun ifanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona erme talebiyle başvurması.

(2) Fon hakkında sona erme kararının verildiği tarihten itibaren VİDMK ihraç edilemez.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Kurul ücreti
MADDE 29 –

(1) Kurucu veya kaynak kuruluş tarafından, satışı yapılacak VİDMK’nın varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul adına açılan hesaba yatırılacak ücretin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar esas alınır:

a) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,
b) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.

(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.
(3) (Değişik:RG-11/11/2018-30592) Yurt içinde ihraç edilecek VİDMK’ya ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde VİDMK’nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

(4) (Ek:RG-11/11/2018-30592) Yurt dışında ihraç edilecek VİDMK’ya ilişkin ücret ise, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.

(5) (Ek:RG-13/6/2020-31154) İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.


İFK tarafından yapılan ihraçlara ilişkin özel hükümler
MADDE 30 –

(1) İFK tarafından fon kurmaksızın yapılan VİDMK ihraçlarında; bu Tebliğin kurucu veya fona ilişkin hükümleri İFK, fon portföyüne ilişkin hükümleri İFK varlıkları, fon kuruluna ilişkin hükümleri ise İFK yönetim kurulu için kıyasen uygulanır. Bu durumda Ek/1’de fon içtüzüklerinde yer alması gereken asgari unsurlara kıyasen İFK’nın esas sözleşmesinde yer verilir.
(2) Kurulun İFK’ya ve İFK’nın VİDMK ihracına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
 
Kurul denetimi
MADDE 31 –

(1) Fonun, kurucunun, kaynak kuruluşun, fon operasyon sorumlusunun ve hizmet sağlayıcının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri bankacılık mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir.
 
VİDMK’nın kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu
MADDE 32 –

(1) Fon veya İFK tarafından ihraç edilecek VİDMK’nın MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi hususunda Borçlanma Araçları Tebliğinde belirlenen esaslar kıyasen uygulanır.
 
Diğer hususlar
MADDE 33 –

(1) Fonun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde yer almayan ve niteliği itibarıyla VİDMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 34 –

(1) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 35) ile 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri: III, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Birinci fıkradaki tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış fon kuruluş başvuruları ile VİDMK’ya ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca karara bağlanmış, ancak bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla satışı yapılmamış VİDMK’nın ihraç değeri üzerinden Kurula yatırılacak ücretin hesaplanmasında, ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuat esas alınır.

(3) (Ek:RG-11/11/2018-30592) (Değişik İbare:RG-13/6/2020-31154) 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda bu Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.
 
MKK’ya bildirim zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Fon, yurt dışında ihraç edilmiş, MKK nezdinde kayden izlenmeyen ve halen tedavülde olan VİDMK ile ilgili olarak, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde MKK’ya bilgi verir.
 
Bildirimlerin KAP’a gönderilmesi ve VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda MKK aracılığıyla yatırımcılara yapılacak ilanlar
GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Fonların bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra KAP’ın işletimini yapan kurum tarafından duyurulacak tarihte başlanır. Söz konusu tarihe kadar yapılacak bildirimler fon yerine kurucu tarafından gerçekleştirilir.
(2) VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda 21 inci madde uyarınca yatırımcılara yapılması gereken ilanların MKK aracılığıyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasına MKK tarafından duyurulacak tarihte başlanır.
 
Kurul ücretinin yatırılması
GEÇİCİ MADDE 4 –

(1) 29 uncu madde kapsamında Kurul ücretinin izahname, ihraç belgesi veya tertip ihraç belgesinin alınmasından sonra ve VİDMK’nın ihraççı havuz hesabına aktarılmasından önce ödenmesi uygulamasına, MKK tarafından konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesini müteakip yapılacak bir duyuru ile başlanır. Söz konusu tarihe kadar Kurul ücreti; izahname, ihraç belgesi veya tertip ihraç belgesinin fon veya İFK’ya teslimi öncesinde ödenir.
 
Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini inceleyecek kuruluşların belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 5 –

(1) 13 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak inceleme sermaye piyasasında bilgi sistemleri denetimi faaliyetinde bulunabilecek kuruluşlar listesi Kurulca belirlenene kadar sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili kuruluşlarca yerine getirilir.
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ihraç edilmiş VİDMK’larla ilgili olarak 10 uncu maddeye uyum şartı aranmaz.
 
Yürürlük
MADDE 35 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 36 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
EK/1
 
FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1) Fonun unvanı ve süresi,
2) Fona ilişkin genel esaslar,
3) Fonun tasfiye şekli,
4) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
 
EK/2
 
FON KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 
1) Kurulca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı,
2) Kurucunun fon kuruluşuna ilişkin yetkili organ kararı,
3) Kurucuyu tanıtıcı genel bilgiler (unvanı, ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve iştiraklerine ilişkin bilgi) ve noter onaylı imza sirküleri,
4) Kurucunun bu Tebliğde kurucu olmak için gerekli şartları sağladığına dair beyanlar ve varsa bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
5) Belirlenen fon kurulu üyelerinin ve denetçinin bu Tebliğde fon kurulu üyesi/denetçisi olmak için gerekli şartları sağladığına dair beyan ve bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
6) Fona ilişkin tasarlanan iç kontrol sistemi yönergeleri ve planlanan işleyişi hakkında bilgi,
7) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
 
EK/3
 
VİDMK İZAHNAMESİNİN VEYA İHRAÇ BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 
1) Fonun önceden kurulmuş olması halinde fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiği TTSG’nin tarih ve sayısı,
2) Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar bazında bakiye anapara tutarı, bakiye anaparaya ilişkin tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş faiz tutarı, faiz oranı, vadeye kalan gün sayısı, varsa getiri oranı bilgilerini içeren elektronik ortamda hazırlanmış tablo,
3) Fon portföyü hakkında bilgi (ortalama vadesi, faiz oranı, oluştuğu şehir ve bölge dağılımı ve risk grubu bazlı alacak konsantrasyon riski hakkında bilgi, varsa vadesi üzerinden otuz gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamış varlıkların tutarı, portföyün kalitesini artırmaya yönelik planlanan işlemler hakkında bilgi),
4) Hizmet sağlayıcı, varsa fon operasyon sorumlusu, bağımsız denetim kuruluşu, hizmet sağlayıcının faaliyetlerini ve fon varlıklarının mevcudiyetinin incelemesini yapacak kuruluş, saklamaya yetkili kuruluş ve kurucudan farklı ise kaynak kuruluşu tanıtıcı bilgiler,
5) İhraca ilişkin fon kurulu kararı ile varlıkların devrine ilişkin kaynak kuruluşun yetkili organ kararı,
6) VİDMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için garanti verilmesi durumunda Kurul ve fona/İFK’ya hitaben yazılan yazı ve garantiyi veren tüzel kişinin konuya ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
7) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için aracılık sözleşmesi,
8) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için; fonun/İFK’nın, kurucunun, kaynak kuruluşun ve hizmet sağlayıcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelinden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair güncel beyanlar,
9) VİDMK ihracının gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kurucu veya kaynak kuruluş tarafından kullanım yeri,
10) Varlıkların devrine yönelik kesinleşmiş veya şarta bağlı devir sözleşmesi ile VİDMK ihracı nedeniyle ihracın tarafları ile düzenlenen sözleşmelerin birer örneği,
11) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için; başvuru öncesinde ihraç gerçekleştirmiş olması halinde fonun/İFK’nın Tebliğ uyarınca hazırlanmış izahnamede yer alacak finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları,
12) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; başvuru öncesinde ihraç gerçekleştirmiş olması halinde fonun/İFK’nın Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş son yıllık finansal tabloları ile varsa başvuru tarihine en yakın incelemeden geçirilmiş ara dönem finansal tabloları,
13) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için; Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış izahname,
14) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesi,
15) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için VİDMK’ya ilişkin derecelendirme raporu ve derecelendirme kuruluşunun derecelendirme ölçeğine ilişkin bilgi,
16) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için varsa VİDMK’ya ilişkin derecelendirme raporu,
17) Fonun/İFK’nın, kurucunun, kaynak kuruluşun ve hizmet sağlayıcının noter onaylı imza sirkülerleri,
18) VİDMK ihraç bedellerinin yatırılması için nezdinde hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,
19) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
 
EK/4
 
HİZMET SAĞLAYICININ FAALİYETLERİ İLE FON VARLIKLARININ MEVCUDİYETİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

 
1) Hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin incelenmesinde asgari olarak;

a) Fona devredilen krediler için asgari %95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi ile belirlenen örneklem üzerinden kredi borçlularının/borçluların belirlenen ödeme planı çerçevesinde ödemelerini gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ile bu ödemelerin fon hesabına aktarılıp aktarılmadığının ilgili banka ekstreleri ve belgeler üzerinden kontrol edilmesi,
b) Fona devredilen varlıklarla ilgili olarak sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilip getirilmediğinin ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi,
c) Fona devredilen varlıkların borçlularının ödeme kabiliyetlerinin gözetiminin ve denetiminin, kredi ödemelerinin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçlulara gerekli ihtar ve/veya icra takiplerinin yapılıp yapılmadığının, ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi,
ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini de gösterecek şekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanıp raporlanmadığı hususunun ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi

gerekmektedir.
2) Fon varlığının mevcudiyetinin incelenmesinde asgari olarak;

a) Bankada tutulan nakit/mevduatın varlığının mutabakatlar ve banka ekstreleri üzerinden, sermaye piyasası araçları ve diğer varlıkların varlığının MKK ekstreleri ve benzeri mutabakatlar üzerinden kontrol edilmesi,
b) Fona devredilen varlıklar için asgari % 95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi ile belirlenen örneklem üzerinden kredilerin bu Tebliğde belirlenen şartlar ile varsa varlık devir sözleşmesi/protokolünde yer alan ilave şartlara uygun olup olmadığının, kredi sözleşmelerinin geçerliliği ile borçlular tarafından ödemelerin yapıldığına ilişkin ekstrelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

3) Bir ve ikinci bentte belirtilen incelemeler sonucunda ulaşılan bulgulara raporda yer verilmelidir.
 

5
9
10
11
12
13
15
19
21
8
29
Ek1
Ek2
Ek3
Ek4
16
bottom of page