top of page

2023 YILI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK.35/A.2.2 (12.01.2023 tarihli ve 2/47 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kitle fonlama platformlarının, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin “Kuruluş ve listeye alınma” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ve her yıl yeniden değerlenebilen asgari sermaye ve özsermaye şartlarını ilgili yılın en geç altıncı ayının sonuna kadar sağlamak zorunda olduklarına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK.17.8 (12.01.2023 tarihli ve 2/51 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ve Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı İlke Kararı (i-SPK. II-17.6 sayılı İlke Kararı) kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile fiili dolaşımdaki paylarının oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya bağlı olarak dahil oldukları grupların değişmesi durumunda Tebliğ'in "Yatırımcı ilişkileri bölümü" başlıklı 11 inci maddesine uyum yükümlülüğünün sağlanmasını teminen ortaklıklara ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar süre verilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’ nın 12/01/2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


2023 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYARINCA DAHİL OLDUKLARI GRUPLAR HAKKINDA DUYURU


Kurulumuzun III-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca; fiili dolaşım oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2023 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:
 

Grupları gösteren tablo için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında;


1. a. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması gerektiğine;


i) Yatırımcı sayısının 50’den az olmaması,
ii) Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20’sinden fazlasına sahip olmaması,

 

b. Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine,


c. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in md. 31/1-d hükmü kapsamındaki kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine,


2. Kurul Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararının (ç) bendinin, halka arz edilen payların piyasa değeri 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda, “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasının zorunlu olması şeklinde değiştirilmesine,


karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 02/02/2023 tarih ve 5/151 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/5 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1) Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.) sayılı İlke Kararı:

a) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) (4.9.) nolu maddesinin başlığının;

“4.9. Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar”

şeklinde değiştirilmesine; anılan maddeye aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlar fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.”

b) Rehber’in “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6.) nolu maddesine aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

2) Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve E-12233903-305.99-31627 sayılı yazısı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28.04.2023 tarihine kadar belirlenmiş olan sürenin, 30.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanabilmesini teminen Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinin 30.09.2023 olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 Tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/6 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,

3. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 Tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


I) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilebilmesini teminen, 06.02.2023 tarihi itibariyle mücbir halin yaşandığı bu yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin olarak;

1. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'nin (Tebliğ) 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
2. Tebliğ’in
17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari %35 olması,
3. Tebliğ’in
18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi,
4. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan VİOP pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının kredilendirilememesi,
5. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin pozisyonlara yönelik sürdürme teminatı ve otomatik pozisyon kapatma oranları

hususlarında ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, kredili işlemlerle ilgili ilk üç maddenin 10.03.2023 tarihine kadar, VİOP ve kaldıraçlı işlemleriyle ilgili 4 ve 5’inci maddelerin ise 24.02.2023 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğine karar verilmiştir.

II) Kurulumuzun 2023/6 sayılı Bülteninde yer alan, Kurul Karar Organı'nın 06.02.2023 tarihli kararı,
“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn)
1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,
2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,
3. Mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,
4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.”

şeklindedir.
Bahse konu Kurul Kararının (2) ve (3) numaralı bentlerinin 07.02.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına, (1) ve (4) numaralı bentlerindeki uygulamanın ise devam etmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


I) Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile;


A) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirilmesi ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yapılacak bir duyuru ile yatırımcılara bilgi verilmesi kaydıyla;
- Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar,
- Unvanında “döviz”, “para piyasası” ve “kısa vadeli” ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar,
- Katılım şemsiye fonu’na bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar
dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.

 

B) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun KAP sayfasında yapılacak bir duyuru ile katılımcılara bilgi verilmesi kaydıyla,
- Borçlanma araçları, para piyasası, katılım (katılım hisse senedi fonları hariç), kıymetli madenler, başlangıç emeklilik yatırım fonları ile
- Unvanında “yabancı” ve “döviz” ibaresi yer alan emeklilik yatırım fonları dışındaki emeklilik yatırım fonlarının (OKS fonları dahil) pay fiyatı hesaplamamaları ve pay alım satımını durdurmaları
uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.

 

C) Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS/BEFAS’ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
 

i-SPK.17.8 (12.01.2023 tarihli ve 2/51 s.k.)
i-SPK.35/A.2.2 (12.01.2023 tarihli ve 2/47 s.k.)
i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.)
i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.)
bottom of page