top of page

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ


(II-14.1)
 
(13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1-3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-3/2/2017-29968) (d) bendinde tanımlanan işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.
 

Kapsam
MADDE 2 –

(1) (Değişik:RG-3/2/2017-29968) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan işletmelerin finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.
(2) (Değişik:RG-3/2/2017-29968) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan işletmelerden, Kanunun 136 ncı maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde finansal raporlarını düzenlemeleri, bu Tebliğde öngörülen finansal rapor düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmündedir. Söz konusu işletmeler, kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların ilgililere sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(3) (Ek:RG-3/2/2017-29968) Sermaye piyasası aracının işlem sırası geçici olarak durdurulan işletmeler, bu Tebliğin uygulaması bakımından sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilir.
(4) (Ek:RG-3/2/2017-29968) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ihraç eden halka açık olmayan işletmeler, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. Bu hükmün uygulanmasında ilgili finansal raporun kamuya açıklanmasına ilişkin son bildirim tarihi dikkate alınır.
(5) (Ek:RG-3/2/2017-29968) İhraç belgesinin veya izahnamesinin geçerlilik süresi bulunmasına karşın, ilgili finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin son bildirim tarihi itibarıyla tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan halka açık olmayan işletmeler, onaylı ihraç belgesi veya izahnamenin geçerlilik süresi boyunca bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(6) (Ek:RG-3/2/2017-29968) Halka açık olmayan ortaklıkların, münhasıran yurt dışında gerçekleştirecekleri pay dışındaki sermaye piyasası aracı ihraçlarında, finansal raporlama yükümlülükleri bakımından bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Halka açık ortaklık statüsünün kazanılmasına ilişkin Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

 

Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 14 üncü ve 36 ncı maddeleri ile  128 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –
(Değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,
b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları, 
c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,
ç) İhraççı: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan ihraççıyı,
d) İşletme: Yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını,
e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
g) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
ı) Sorumluluk beyanı:
9 uncu maddede belirtilen beyanı,
i) Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri: Kanunun 66 ncı maddesinde düzenlenen teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini,
j) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
l) Yönetim kurulu faaliyet raporları:
8 inci maddede tanımlanan raporları,

ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Raporlar
 
Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar
MADDE 5 –

(1) İşletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar.
(2) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler.
 
Yıllık finansal rapor düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 –

(1) İşletmeler bu Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak yıllık finansal raporlarını düzenlemekle yükümlüdürler.
(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte yıllık bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdürler.

 

Ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü
MADDE 7 –

(1) (Değişik:RG-3/2/2017-29968) Aşağıdaki işletmeler bu Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdürler.

a) İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler,
b) Yatırım kuruluşları,
c) Yatırım ortaklıkları,
ç) Portföy yönetim şirketleri,
d) İpotek finansmanı kuruluşları.

(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, ara dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte ara dönem bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdürler.

 
Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
MADDE 8 –

(1) İşletmeler, yıllık faaliyet raporlarını 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlarlar. Ancak, anılan raporların hazırlanması ve kamuya açıklanmasında süreler bakımından, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarının ilgili bölümlerinde aşağıdaki hususlara da yer verilir;

a) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin yetki sınırları, görev süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle), toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler,
b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
c) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
ç) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,
d) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
e) Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde, söz konusu Rapor,
f) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler,
g) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar.

(3) Ara dönem faaliyet raporlarında, bu madde kapsamında yıllık faaliyet raporlarında yer verilmesi gereken hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.
(4) Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.
(5) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır.
 
Finansal raporlarda sorumluluk beyanları
MADDE 9 –

(1) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan işletme ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyeleri sorumludur. İşletme yönetim kurulunun, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir.
(2) İşletme yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini, denetim komitesi bulunmaması halinde ise üyeleri arasından en az bir üyeyi, finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal raporlara, finansal tablo ve faaliyet raporları ile birlikte; finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile işletme genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticinin aşağıdaki açıklamaları içeren beyanları eklenir;

a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı.

(4) İşletme yönetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet raporlarını imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, işletmeyle ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini işletme yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, işletmenin denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.
(5) Özel mevzuatta yer alan sorumluluk beyanına ilişkin hükümler saklıdır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporların İlgililere Sunulması

 

Yıllık finansal raporların bildiriminde süreler
MADDE 10 –
(Başlığı iile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını;

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,
b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün

içinde 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir.
(2) Halka açık ortaklıklar, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını, söz konusu finansal raporların görüşüleceği genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce, bunların dışında kalan diğer işletmeler ise TTK’nın 437 nci maddesinde belirlenen süreye uymak suretiyle 12
ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir. Ancak her halükarda, yıllık finansal raporlar ilgili hesap döneminin bitimini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar bildirilir.
(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir.
(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, yıllık bireysel finansal tablolarını yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte bildirmekle yükümlüdürler.
(5)
2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, yıllık finansal raporlarının bildiriminde, kendi özel mevzuatında bu maddede düzenlenmiş olan sürelerden daha kısa süreler düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu maddede düzenlenen sürelere uymakla yükümlüdürler. Bu işletmeler tarafından konsolideyıllık finansal tablolar yanında özel mevzuatları gereği bireysel yıllık finansal tabloların da hazırlanması durumunda, finansal raporların bildiriminde konsolide yıllık finansal tablolara ilişkin sürelere uyulur.

 

Ara dönem finansal raporların bildiriminde süreler
MADDE 11 –
(Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) İşletmeler, ara dönem finansal raporlarını,

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 30 gün,
b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 40 gün

içinde 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir.
(2) Ara dönem finansal tabloların, Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerine göre sınırlı bağımsız denetime (incelemeye) tabi olduğu hallerde, birinci fıkrada düzenlenen sürelere; sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler için 10 gün, diğer işletmeler için ise 15 gün eklenir.
(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir.
(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, ara dönem bireysel finansal tablolarını ara dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte bildirmekle yükümlüdürler.
(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, ara dönem finansal raporlarının bildiriminde, kendi özel mevzuatında bu maddede düzenlenmiş olan sürelerden daha kısa süreler düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu maddede düzenlenen sürelere uymakla yükümlüdürler. Bu işletmeler tarafından konsolide ara dönem finansal tablolar yanında özel mevzuatları gereği bireysel ara dönem finansal tabloların da hazırlanması durumunda, finansal raporların bildiriminde konsolide ara dönem finansal tablolara ilişkin sürelere uyulur.

 

Finansal raporların bildirimi ve kamuya açıklanması
MADDE 12 –
(Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) Aşağıdaki işletmeler, finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildirir.

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler,
b) Portföy yönetim şirketleri,
c) Yatırım kuruluşları.

(2) Aşağıdaki işletmeler, finansal raporlarını Kurula bildirmekle yükümlüdür.

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen halka açık ortaklıklar,
b) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen işletmeler,
c) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan işletmeler,
ç) Paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları,
d) Varlık kiralama şirketleri,
e) Bağımsız denetim kuruluşları,
f) Gayrimenkul değerleme kuruluşları,
g) Derecelendirme kuruluşları,
ğ) İpotek finansmanı kuruluşları,
h) Merkezi takas kuruluşları,
ı) Merkezi saklama kuruluşları,
i) Veri depolama kuruluşları,
j) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.

(3) İkinci fıkrada yer alan işletmeler, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmesi durumunda ve bu niteliği taşıdıkları süre boyunca bildirim yükümlülükleri bakımından sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin tabi olduğu esaslara uymak zorundadır.
(4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan işletmelerin, tüm ihraçları itfa edilene kadar yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenen ve ihraç belgesinde yer verilen bir yöntem dahilinde yatırımcılarının finansal raporlara erişimini sağlamaları gerekmektedir. Bu işletmeler, finansal raporlarını KAP’a bildirmeyi de tercih edebilirler. Bu durumda, bu Tebliğde düzenlenen finansal raporların bildirimi yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.
(5) Kurul, ikinci fıkranın (a) bendinde yer alan işletmelerin finansal raporlarını internet sitesinde kamuya açıklar. İkinci fıkrada yer alan diğer işletmelerin finansal raporlarından gerekli görülenler Kurul tarafından internet sitesinde kamuya açıklanır.

Finansal raporların bildiriminde usul
MADDE 12/A –
(Başlığı ile birlikte ek:RG-3/2/2017-29968)  
(1) Bu Tebliğ kapsamında KAP’a veya Kurula yapılacak finansal rapor bildirimlerinin;

a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün finansal raporların kabulüne ve bildirimine dair yönetim kurulu kararının alındığı,
b) Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise, finansal raporların kabulüne ve bildirimine dair yönetim kurulu kararının alındığı,

tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir.
(2) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin, bu Tebliğ kapsamında kamuya açıklanmak üzere KAP’a yapacakları bildirimleri, seans saatleri dışında yapmaları zorunludur.
(3) 12 nci madde kapsamında yapılacak finansal rapor bildirimlerinde, 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer alan sürelere uyulmak kaydıyla finansal tabloların yönetim kurulu faaliyet raporundan önce bildirimi mümkündür. Bu takdirde hem finansal tablolar hem de yönetim kurulu faaliyet raporu için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınması ve 9 uncu madde çerçevesinde ayrı ayrı sorumluluk beyanı düzenlenmesi gerekmektedir.
(4) Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan işletmelerin, finansal raporlarını, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce 12 nci ve bu madde kapsamında bildirmeleri esastır. Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi yurt dışında yerleşik olan işletmeler, finansal rapor bildirimlerini ana ortaklığı ile aynı anda veya öncesinde yapamamaları durumunda aşağıdaki esaslara uyar:

a) Bu Tebliğ esaslarına uygun olarak düzenlenmiş dipnotları hariç finansal durum tablosu ile kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu ve varsa yurt dışında yerleşik şirketin finansal raporlarında doğrudan işletme hakkında verilen yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek bilgileri, bağımsız denetimden geçip geçmediği hususu ve aynı anda veya öncesinde açıklanamamasının gerekçesini de belirtmek suretiyle açıklanan bilgilerle sınırlı olacak şekilde 9 uncu madde uyarınca hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte 12 nci ve bu madde kapsamında bildirir. Yapılacak açıklama veya bildirim, yurt dışında yerleşik şirketin finansal raporlarının açıklandığı yeri ve yapılan açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususunu da içermelidir.
b) (a) bendi kapsamında yapılan bildirime konu finansal tablolar ile sonrasında 12 nci ve bu madde kapsamında bildirilen finansal raporlar arasında önemli farklılıkların olması halinde bu farklılıklara ilişkin olarak dipnotlarda açıklama yapılır. Ayrıca konuya ilişkin olarak Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de açıklama yapılır.

(5) İşletmeler tarafından bu Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan finansal raporların düzeltilmesi durumunda, bu madde ile 9, 12, 14 ve 21 inci maddelerde belirtilen esaslar kıyasen uygulanır.
(6) Bu Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan finansal raporlar ile genel kurulda kabul edilen finansal raporlar arasında fark bulunması halinde, bağımsız denetim raporunun ve sorumluluk beyanının yeniden düzenlenmesi beklenmeksizin genel kurulda kabul edilen finansal raporların bu madde ile 12 ve 14 üncü madde hükümleri kapsamında, tekrar bildirimi ve ilanı zorunludur. Ancak bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı karar almasına yol açacak şekilde uygulanamaz.

 

Finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süreler
MADDE 13 –

(1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, işletmenin varsa Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan denetimden sorumlu komitesi, yoksa işletmenin finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü tarafından başvurulması şartıyla, ara dönem ve yıllık finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak işletmelere ek süre verilebilir.
 

Finansal raporların internet sitesinde ilanı
MADDE 14 –
(Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) Finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildiren işletmeler, yıllık ve ara dönem finansal raporlarını, finansal rapor kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra kendilerine ait internet sitelerinde ilan etmek zorundadır. Bu bilgilerin sözkonusu internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur.
(2) Birinci fıkrada yer verilen işletmelerin birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, finansal raporlar tescil edilen internet sitesinde zorunlu, diğer internet sitelerinde ise ihtiyari olarak ilan edilir. Tescil edilen internet sitesinde, finansal raporların ilan edildiği diğer internet sitelerinin bağlantı adreslerine yer verilir.
(3) Payları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak internet sitelerinin bulunması durumunda, bu maddede belirtilen ilan yükümlülüklerine uymaları zorunludur.

 

Yıllık finansal raporların ve ilgili bağımsız denetim raporunun ortakların incelemesine açık olması
MADDE 15 –
(Değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1)  Halka açık ortaklıkların yıllık finansal raporları ve ilgili bağımsız denetim raporları, genel kurul toplantılarından en az üç hafta önce ortakların incelemesine sunulur. Bu amaçla, yıllık finansal raporlar ile ilgili bağımsız denetim raporunun yeterli sayıda bastırılarak ortaklık merkez ve şubelerinde hazır bulundurulması ve isteyen ortaklara gönderilmesi zorunludur. Bu durumda, dileyen ortaklıklar söz konusu raporları talep eden ortaklardan basım ve ulaştırma maliyetlerinin bedelini isteyebilirler.
(2) Halka açık ortaklıklar dışındaki işletmeler hakkında TTK’nın 437 nci maddesi uygulanır.​

 
Finansal raporlardan türetilmiş özet bilgilerin açıklanması
MADDE 16 –

(1) Finansal raporların bu Tebliğde belirtilen şekilde kamuya açıklanmış olması şartıyla, işletmeler, finansal raporlardan türetilmiş özet bilgileri kamuya açıklayabilirler. Bu takdirde, özet bilgide esas alınan finansal raporlara ne şekilde ulaşılabileceği konusunda bilgi verilmesi zorunludur. Bu tür özet bilgilerin, önceden belirlenmiş bir sonucu elde etmek amacına yönelik olarak hazırlanmaması ve finansal rapor kullanıcılarının ekonomik karar almalarında yanıltıcı veya yanlış bilgi içermemesi zorunludur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhtelif Hükümler
 
Diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar
MADDE 17 –

(1) İşletmelerin Vergi Mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen finansal tabloları hazırlamaları mümkündür. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanacak finansal tabloların, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazırlanması zorunludur. Söz konusu finansal tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamuya açık olarak tutulması ve ilgili döneme ilişkin daha önceden bu Tebliğ uyarınca finansal tablo hazırlanıp kamuya açıklanmamış olması halinde, işletmelerin, bu bilgileri ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı olarak kamuya açıklamaları gerekmektedir.
 
Bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması
MADDE 18 –

(1) İşletmelerin herhangi bir yolla kamuya yapacakları açıklamalarda, bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kullanılamaz. Kullanılması halinde, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek önemli hususlara ilişkin gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmiş sayılır.
 
Sermaye piyasası muhasebe defteri
MADDE 19 –

(1) Finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasına ilişkin hesaplamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz veya bu defter ve belgelerde yer alan kayıtlar değiştirilemez.
(2) Finansal tabloların bu Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlandığı dönemlerde, işletmeler, muhasebe defter ve kayıtları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri tutarlar.
(3) Muhasebe kayıtlarından, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki tutarlara ulaşılırken yapılan tüm açılış ve cari dönem düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri’ne ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
(4) Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulabilir. Yazılı olarak tutulan Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri sayfaları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir, işletmeyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır ve TTK’da ticari defterlerin saklanması için öngörülen süre kadar saklanır. Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri’nin elektronik ortamda tutulması durumunda, işletmenin yönetim kurulu, bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda gerekli önlemi almak zorundadır.
 
Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 20 –

(1) İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için Vergi Mevzuatı ve TTK’da öngörülen belgeleri temin ederek sözkonusu mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda işletmeler, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri ile sistematik bir biçimde ilişkilendirerek, Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri ile birlikte TTK’da öngörülen süre boyunca saklamak zorundadırlar.
 
Finansal raporların bağımsız denetimi
MADDE 21 –

(1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal raporların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Konsolide finansal raporların bağımsız denetimi kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin temini ana ortaklığın sorumluluğundadır.
(3) Yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimi, faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kapsar.

 

Muafiyetler
MADDE 22 –
(Değişik:RG-3/2/2017-29968) 
[Bknz: Kurulun i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı]   
(1) İlgili ara dönem finansal raporlarının son bildirim tarihi itibarıyla aşağıdaki kategorilerden herhangi birine giren işletmeler, bu Tebliğ kapsamında ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar:

a) Sermaye piyasası araçlarının işlem sıraları 30 günden fazla süre ile durdurulan işletmeler,
b) Sermaye piyasası araçları borsa kotundan sürekli olarak çıkarılan işletmeler,
c) Faaliyetleri geçici durdurulan sermaye piyasası kurumları,
ç) Tasfiye halinde bulunan işletmeler.

(2) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Pazarı ile Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören işletmeler, sermaye piyasası araçları borsanın ilgili pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören işletmeler, sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan yatırım ortaklıkları ile paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftır.
(3) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören işletmeler ile sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinde işlem görmeyen yatırım kuruluşları ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar.

 

Tasfiye halindeki işletmeler
MADDE 22/A –
(Başlığı ile birlikte ek:RG-3/2/2017-29968)
(1) İflas ya da başka bir sona erme halinin oluşması sonucunda tasfiyeye giren işletmelerin 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiyeye ilişkin mevzuatta öngörülen finansal raporlar yerine geçen belgeleri düzenlemesi, bu Tebliğ çerçevesinde finansal rapor hazırlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir. Kanunun 16 ve 33 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
(2) Birinci fıkra uyarınca hazırlanan finansal raporlar yerine geçen belgeler Kurula bildirilir ve Kurul tarafından internet sitesinde kamuya duyurulur.
(3) Tasfiye halindeki işletmeler, internet siteleri bulunması halinde, birinci fıkrada belirtilen finansal raporlar yerine geçen belgelerini 14 üncü madde çerçevesinde internette ilan ederler.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 23 –

(1) 26/7/1989 tarihli ve 20233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:3), 29/12/1989 tarihli ve 20387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ (Seri:XI, No: 5), 27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:19), 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI:,No:21), 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29), 18/2/1992 tarihli ve 21146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri:XII, No:1) (Ek ibare:RG-3/2/2017-29968) 29/1/1989 tarihli ve 20064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:1), 28/11/2001 tarihli ve 24597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:20)  yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Finansal raporların kamuya açıklanma sürelerine ilişkin geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) 31/12/2013 tarihinden önce sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal raporların bağımsız denetime tabi olması halinde, 11 inci maddede düzenlenen süreye 5 gün ilave edilir.
(2) 14 üncü madde hükümleri 31/12/2013 tarihinden önce sona eren hesap dönemi finansal raporlarının ilanına da uygulanır.

 

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar
GEÇİCİ MADDE 2 –
(Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968)
(1) KGK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS’ye uygun olarak finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar, payları borsada işlem görünceye veya Kanun kapsamından çıkıncaya kadar geçen süre içerisinde, finansal tablolarını TTK’nın 88 inci ve geçici 1 inci maddeleri çerçevesinde KGK tarafından belirlenen esaslara göre hazırlarlar.
(2) Bu maddeye tabi halka açık ortaklıklar açısından finansal tablo tanımı, tabi oldukları standartta belirlenen finansal tablolardır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen halka açık ortaklıklar, isteğe bağlı olarak 5 inci madde hükümleri kapsamında finansal tablo düzenleyebilirler. Finansal tablolarını bu şekilde hazırlamayı seçen halka açık ortaklıklar, makul bir gerekçeleri bulunmadığı sürece uyguladıkları finansal tablo standardını değiştiremezler.

 

Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelere ilişkin özel hususlar
GEÇİCİ MADDE 3 –
(Ek:RG-3/2/2017-29968)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satmak üzere ihraç belgesi almış halka açık olmayan işletmelerin, bu belge kapsamındaki tüm ihraçları itfa edilene kadar yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenen ve ihraç belgesinde yer verilen bir yöntem dahilinde yatırımcıların finansal raporlara erişimini sağlamaları durumunda, 12 nci maddenin birinci fıkrasında ve 14 üncü maddede öngörülen finansal raporların bildirimine ve ilanına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği kabul edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki işletmelerin, birinci fıkrada belirtilen ihraç belgesi uyarınca yaptıkları tüm ihraçlar itfa edilene kadar, 6 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4 –
(Ek:RG-3/2/2017-29968)
(1) 2 nci maddenin beşinci fıkrası, ihraç belgesi veya izahnamesi bu maddenin yayımı tarihinden sonra onaylanan halka açık olmayan işletmeler için uygulanır.
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce tasfiye sürecine girmiş işletmeler için 22/A maddesi 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolardan başlamak üzere uygulanır.
(3) Geçici 2 nci madde 1/1/2016 tarihinden sonra biten ilk dönem finansal raporlardan başlamak üzere uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 24 –

(1) Bu Tebliğ, 1/4/2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 25 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

2
4
6
7
8
9
10
11
14
12
12A
21
5
22A
22
18
bottom of page