top of page

ANONİM ORTAKLIKLAR VE YARDIMCI KURULUŞLARIN RESMİ İLANLARININ YAYIMINA İLİŞKİN ESASLAR


(Seri: VIII, No: 5)


(22/7/1983 tarihli ve 18112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)


Kısaltmalar
Kanun       :  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Kurul         :  Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklık     :  Anonim Ortaklık

 

Kanun'a tabi ortaklıklar ve yardımcı kuruluşların Kanun ve Kurul tebliğleri gereği yapmak zorunda oldukları ilanların yayımına ilişkin esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.


Resmi İlan
Madde 1 - 

Kanun'a tabi ortaklıkların veya aracı kurumların;

a) 13/2/1983 gün ve 17958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 2 Tebliğ gereğince  yayımlamak zorunda oldukları bilanço, gelir tablosu (kâr ve zarar cetveli), yıllık yönetim ve denetleme kurulu raporlarına ilişkin ilanlar,
b) 24/3/1982 gün ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: I, No: 1 ve 14/10/1982 gün ve 17838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: II, No: 4 Tebliğler gereğince yayımlamak zorunda oldukları sirkülerler,

Kanun uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden olduğundan, 2 Ocak 1961 gün ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 29'uncu maddesinin (a) bendi gereğince resmi ilan sayılmaktadır.


Diğer Yardımcı Kuruluşların İlanları
Madde 2 – 

Kanun'un 34'üncü maddesi son fıkrası ile, 38'inci maddesi 2'nci fıkrası, 39'uncu maddesi, 40'ıncı maddesi 5'inci fıkrası ve 42'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından Kurul'ca yapılması gerekli görülen ilanlar da bu Tebliğ hükümlerine tabidir.


İlan Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
Madde 3 –

Kanun kapsamına giren ortaklıklar veya yardımcı kuruluşlar tarafından 1'inci ve 2'nci maddeler kapsamına giren ilanların yayımı amacıyla Kurul tebliğlerinde öngörülen süreler içinde Basın İlan Kurumu'na başvurulması halinde ilan yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılır.


İlanın Yapılacağı Gazetenin Belirlenmesi
Madde 4 -

a) Kanun’a tabi ortaklığın menkul kıymetlerini halka arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı gazetenin yayın hayatından çekilmiş olması,
b) Gazetelerin ilanı, resmi ilan tarifesine göre kabulden imtina etmesi,

nedenleriyle aynı gazetede ilan yapmanın imkansız olduğu hallerde ilan, Basın İlan Kurumu’nca belirlenecek benzer nitelikli diğer gazetelerde yayımlanabilir.


Yürürlük
Madde 5 – 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

bottom of page