top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
(1/4/2014 Tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu personelinin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunda 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personeli kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Disiplin amirleri
MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı listede gösterilmiştir.
 
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 –

(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 6 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 7 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı yürütür.

bottom of page