top of page

MENKUL KIYMETLERİ HALKA ARZEDİLMİŞ ANONİM ŞİRKETLERLE MENKUL KIYMET ALIM SATIMI İLE UĞRAŞAN KURULUŞLARIN İLAN VE REKLAMLARINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

(Seri: VIII, No: 11)

 

(27 Aralık 1985 tarihli ve 18971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi ile Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in 2'nci maddesinin Kurulumuza vermiş bulunduğu yetkilere dayanılarak, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görmesi ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, Tebliğ kapsamına giren kuruluşların, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesindeki işlem ve faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamlarına dair esaslar, bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.

 

Kısaltmalar:

Kanun             :  2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Kurul             :  Sermaye Piyasası Kurulu

İlan ve Reklam :  Sermaye piyasası mevzuatının, özel bir düzenlemeye tabi tuttuğu ilanlar dışında kalan, her türlü belgede, basın ve yayın organlarında halka dağıtılan broşür ve el ilanlarında, menkul kıymetlerin arz ve satışı veya şirket ve kuruluşların tanıtımıyla ilgili olarak halka yapılan veya yaptırılan her türlü yazılı, sözlü veya görüntülü açıklama, reklam, ilan ve yayınlar.

 

Kapsam

Madde 1 -

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamları bu tebliğ hükümlerine tabidir:

a) Kanunun 3'üncü maddesinin (b) bendinde ve Kurulun Seri: V, No: 1 Tebliğinin 2'nci maddesinde sayılan menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı, Kurulun izniyle halka arzeden veya ihraç edenler,

b) Kanunun (V) bölümünde belirtilen faaliyetlerde bulunan aracı kurumlar, bankalar ve diğer yardımcı kuruluşlar,

c) Bu maddenin (b) bendi dışında kalan, menkul kıymetler borsası üyeleri.

 

İlan Serbestliğinin Niteliği

Madde 2 -

Yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda 3'üncü maddede belirtilen ilan ve reklam ilkelerine uymak şartıyla, Kurula önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan, ilan ve reklam yapabilirler.

 

İlan ve Reklam İlkeleri

Madde 3 -

İlan ve reklam metinlerinin aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

a) İşin gerektirdiği ciddilikte olması,

b) Aşırı giderlere yol açmaması,

c) Abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan, halkı aldatıcı ve yanıltıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarını ihtiva etmemesi, halkı doğru aydınlatma amacına yönelik olması,

d) Halka sunulan menkul kıymetlerin ve hizmetlerin gerçek niteliğini; fiyat, getiri ve ücretlerini ve menkul kıymetlerin satış şartlarına ilişkin bilgileri hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde açıkça belirtmesi,

e) İlan ve reklamı veren ilgilinin yapabileceği iş ve hizmetler konusunda halka duyurmak istediği faaliyetin gerçekleştirilebilir nitelikte olması,

f) Menkul kıymetlerin halka arzı yoluyla yapılacak satışlara ait ilan ve reklamların, izahname ve sirküler dışındaki bilgileri taşımaması ve halkı yanlış yönlendirmemesi,

g) Yazılı ilan metinlerinde; ilan ve reklamı veren kuruluşun nominal ve ödenmiş sermayesi ile iş merkezi adresinin ve telefon numaralarının gösterilmesi.

 

Açıklamalar

Madde 4 -

Aldatıcılık, abartıcılık ve yanıltıcılıktan maksat; mevzuatın izin vermediği vaadler ve taahhütlerde bulunulması; objektif esaslara dayanmayan veya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi; sağlıklı bir karar alınması için duyurulmasında zorunluluk olan bilgilerin gizlenmesi; bir şirket veya kuruluşun verimliliği, kârlılığı, mali durumu veya bir menkul kıymetin değerini etkileyecek hususlar hakkında gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılması ve bu izlenimi yaratan yazım, resimleme ve görüntü tarzları ve benzerleridir.

 

 

Sorumluluk

Madde 5 -

İlan ve reklam metninin, uyulması zorunlu olan ilkelere aykırı olması halinde, ilan ve reklamı veren veya verdiren gerçek veya tüzel kişinin cezai sorumluluğu olduğu gibi; menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görmesi ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacının gerektirdiği hallerde Kurul, bu ilan ve reklamları durdurabilir veya yasaklayabilir.

 

Birinci el piyasada, menkul kıymetlerin halka arzını üstlenen aracı kurumların, bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapacakları ilan ve reklamlarda sorumluluk kendilerine aittir.

 

Kaldırılan Hükümler

Madde 6 -

1/6/1983 tarih ve 18064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 2 Kurul Tebliği ile 22/7/1983 tarih ve 18112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 3 Kurul Tebliği, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 7 -

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

bottom of page