top of page

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ
 
(VII-128.6)
 
(27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1-    10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.6a) yayımlanmıştır.
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı,

a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,
b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Kısaltma ve tanımlar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) 5070 sayılı Kanun: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,
b) Bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar: Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşları,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,
ç) Elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
d) Elektronik sertifika: 5070 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,
e) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: 5070 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,
f) Fon: Yatırım fonlarını, borsa yatırım fonlarını ve emeklilik yatırım fonlarını, varlık ve konut finansmanı fonlarını,
g) Fon kurucusu: Kurulun ilgili düzenlemelerinde fonları kurmakla yetkilendirilen kuruluşları,
ğ) İmza sahibi: Bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tarafından yetkili kılınan ve elektronik imza oluşturmak amacıyla, bir güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi ve bağımsız denetim kuruluşlarında sorumlu ortak başdenetçiyi,
h) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
ı) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) KAP işleticisi: KAP sistemini işletmek ve yönetmek üzere Kurul tarafından yetkilendirilen kurum ya da kuruluşu,
j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
k) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
l) Ortaklık: Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıkları,
m) Zorunlu Haller: Yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları,  faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi halleri

ifade eder.
(2) Elektronik veri ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı, 5070 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerindeki anlamlarıyla kullanılmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Bildirim
 
Elektronik imzalı olarak KAP’a gönderilecek bildirimler
MADDE 4 –

(1) Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulmak üzere KAP’a gönderilmesi gereken bildirimlerde elektronik imza kullanılır.
(2) Söz konusu bildirimler bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tarafından Kurul ve/veya KAP işleticisi tarafından belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun şekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP’a gönderilir. Ayrıca, finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenerek bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda gönderilen bağımsız denetim raporlarında da güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan elektronik imza kullanılır.
(3) (Değişik:RG-10/2/2017-29975) Kurul, borsa, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, MKK, KAP işleticisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenecek diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak duyurular da elektronik imzalı olarak KAP’a iletilir.

(4) (Ek:RG-10/2/2017-29975) Bu madde kapsamında sermaye piyasası araçları borsada işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimler, yönetim kurulu kararı alınması, bu bildirimlere ilişkin sorumluluğun ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluşta kalması ve söz konusu bilginin kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluş adına gerçekleştirilebilir. Buna ilişkin esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenir.
 
Elektronik sertifika başvurusu yapma zorunluluğu
MADDE 5 –

(1) Sermaye piyasası araçlarını nitelikli yatırımcılara satacak veya borsada işlem görmek üzere ilk defa halka arz edecek ortaklıklar, borsada işlem görme başvurusu yapan payları halka arz edilmiş sayılan ortaklıklar ile fonların katılma paylarının ilk defa ihracında fon kurucusu tarafından izahnamenin veya ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurula başvuru yapıldığı tarihte, yeterli sayıda ortaklık/fon personeli tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması zorunludur.
(2) Bu ortaklıklar ve fonlar, bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin elektronik sertifika başvuru belgesini izahnamenin ve ihraç belgesinin onaylanması aşamasında Kurula ibraz eder. Ortaklık/fon adına bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin daha önce alınmış elektronik sertifikalarının bulunması halinde izahnamenin ve ihraç belgesinin onaylanması aşamasında Kurula ilgili ortaklık/fon tarafından konuya ilişkin bir beyan yazısı verilmesi gerekir.
(3) Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranır. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan başvuruların Kurul tarafından olumsuz karşılanması, başvurudan vazgeçilmesi ya da payların/katılma paylarının borsada işlem görememesi hallerinde; elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkileri, KAP işleticisi tarafından iptal edilir.
(4) Yatırım kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarının, Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde yeterli sayıda personeli için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.
(5) Bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşları, bu Tebliğ kapsamındaki bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak şekilde ve en az iki kişi için geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdür.
(6) (Ek:RG-10/2/2017-29975) (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yükümlülükler sözleşme ile hizmet alınan kişiler tarafından yerine getirilir.

(7) Elektronik sertifikaların değişmesini gerektiren durumlarda, sertifika başvurusunun, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde yapılması zorunludur.
(8) Bu Tebliğ kapsamındaki bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşları, yeni elektronik sertifikanın kullanıma açılması ve elektronik sertifika iptal işlemleri tamamlandığında, konuya ilişkin olarak derhal KAP işleticisine bilgi verir.
(9) Elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkilerinin açılması veya kaldırılması KAP işleticisi tarafından yerine getirilir.
 
Elektronik sertifikanın iptalini gerektiren haller ve elektronik sertifika sahibinin KAP sistemine erişim yasağı
MADDE 6 –

(1) Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 97 nci maddesinin birinci fıkrası veya diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kişilere elektronik sertifika tahsis edilmez. Elektronik sertifikası olan kişilerin durumlarında meydana gelecek ve ilgili kişinin elektronik sertifikasında değişiklik gerektirecek güncellemelerin yapılmasında KAP işleticisine bildirim sorumluluğu bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara aittir.
(2) (Değişik:RG-10/2/2017-29975) Elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkilerinin hangi durumlarda iptal edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirlenir.
 
Elektronik ortamda bildirim yapılamaması
MADDE 7 –

(1) Bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tarafından bu Tebliğde belirtilen zorunlu haller dolayısıyla elektronik ortamda bildirim yapılamaması veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara gönderilecek bildirimin elektronik imzalı olarak yapılamaması durumlarında; bildirim, bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tarafından KAP işleticisi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde en kısa sürede KAP işleticisine yapılır. Bu durumda bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tarafından gönderilen bildirim KAP işleticisi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde en kısa süre içinde KAP işleticisi tarafından KAP’a aktarılır. Zorunlu bir hal olmamasına rağmen bildirimlerin bu Tebliğ uyarınca elektronik ortamda gönderilmemesi halinde ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğu saklıdır. Zorunlu bir halin varlığına ilişkin ispat yükü ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarına ait olup, ispata ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu halin ortaya çıktığı günü takip eden 3 iş günü içinde KAP işleticisine gönderilmesi zorunludur. Gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde zorunlu bir halin mevcut olmadığının ya da zorunlu halin varlığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığının anlaşılması halinde, KAP işleticisi tarafından yapılacak bildirim üzerine Kurul tarafından gerekli işlemler tesis edilir.
(2) İmza sahipleri dışındaki kişiler tarafından yapılacak bildirimler, bildirimi yapan tarafın kimlik bilgisi doğrulanacak şekilde, KAP işleticisi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde en kısa sürede KAP’a aktarılmak üzere KAP işleticisine gönderilir. Bu bildirimlerin KAP işleticisine iletilmesine ve KAP işleticisi tarafından KAP’ta duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenir.
(3) Bildirimlerin KAP işleticisi tarafından KAP’a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin KAP işleticisi tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
 
Diğer hususlar
MADDE 8 –

(1) Kurulun diğer düzenlemelerinde, bu Tebliğ kapsamındaki bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarının bu Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında yapacakları bildirimlerin gönderim yerine ilişkin olarak yer alan atıflar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KAP için yapılmış sayılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son ve Geçici Hükümler
 
KAP işleticisi ve düzenleme yetkisi
MADDE 9 –

(1) KAP işleticisi Kurul tarafından belirlenir.
(2) Kurul tarafından uygun görülen hallerde, KAP güvenli elektronik sertifika yönetim prosedürleri, söz konusu prosedürler çerçevesinde imza sahiplerinden ve tüzel kişilerden taahhütname alınması, KAP’a bildirim gönderilmesi ve imza sahipleri dışındaki kişiler tarafından yapılacak bildirimlerin KAP’ta ilanına ilişkin usul ve esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenir.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 –

(1) 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:61) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:61)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Kimlik bilgisinin doğrulanması
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kimlik bilgisi doğrulanması uygulamasına, gerekli geliştirmelerin tamamlanması sonrasında KAP işleticisi tarafından yapılacak duyuruyu takiben başlanır. Bu uygulamaya başlanıncaya kadar söz konusu bildirimler ilgililer tarafından, KAP işleticisi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde en kısa sürede KAP’a aktarılmak üzere KAP işleticisine iletilir.
 
Mevcut bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşları için elektronik sertifika başvurusu yapma zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Mevcut bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarından, bu Tebliğin 5 inci maddesinde düzenlenen elektronik sertifika başvurusu yapmamış olanların, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.
 
Yürürlük
MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

-------------

(1) 10/20/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

4
5
7
Not
3
bottom of page