top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜTÇE UYGULAMASI VE GİDERLERİN YAPILMASI İLE SATIŞ VE BENZERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
(6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurul kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Kurul mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, Kurul bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına, giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik;

a) Kurul bütçesinin mali yönetimini ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumluluklarını,
b) Kurul bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygulanmasına, Kurul gelirlerinin tahsiline ve giderlerinin yapılmasına ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,
c) Kurulun hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, kıymetlerin korunması işlemlerini,
ç) Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlerini,

kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 130 uncu maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,
b) Bütçe: Kurulun belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
c) Harcama birimi: Kurul bütçesi ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
ç) Kamu zararı: Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda Kurul kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zararı,
d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Karar Organı: Kurul Başkanı, ikinci başkan, başkan vekili ve üyelerinin katılımıyla oluşan organı,
f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) Kurul giderleri: Kanun, yönetmelik, Kurul kararları ve diğer mevzuata dayanılarak yapılan bütçe giderlerini,
ğ) Kurul kaynakları: Gelecek yıllar gelirlerine mahsuben Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan kurumlardan alınan avanslar dahil, Kurula ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri,
h) Kurul mali yönetimi: Kurul kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,
ı) Mali yıl: Takvim yılını,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul Kaynağının Kullanılmasına, Kurul Bütçesinin Hazırlanmasına ve 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Esaslar
 
Mali saydamlık
MADDE 5 –

(1) Her türlü Kurul kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu bilgilendirilir.
 
Hesap verme sorumluluğu
MADDE 6 –

(1) Bu Yönetmeliğe göre her türlü Kurul kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
 
Bütçe ilkeleri
MADDE 7 –

(1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
b) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.
c) Bütçe, Kurulun stratejik planlarına göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
ç) Bütçe, Kurulun mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
d) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir.
e) Bütçe ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanmaz.
f) Bütçe kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.
g) Bütçeye ilişkin gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.
ğ) Kurul hizmetleri, bütçeye konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

 
Bütçenin kapsamı
MADDE 8 –

(1) Bütçeye ilişkin Karar Organı tarafından alınacak kararda, ilgili yıl ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlasının nasıl kullanılacağı bütçenin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller ve mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler yer alır.
 
Kurul bütçesinin hazırlanması
MADDE 9 –

(1) Bütçe; üç yıllık bütçeleme anlayışına, stratejik plana, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.
(2) Bütçenin zamanında hazırlanabilmesi için Kurul hizmet birimlerinin bütçe teklifleri Temmuz ayının on beşine kadar bütçeyi hazırlamakla görevli daireye gönderilir. Bütçe teklifinde ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen harcamalarına, yılsonu harcama tahminlerine, izleyen üç yılın gelir ve gider tahminlerine ve ilgili hizmet biriminin hizmet gerekçesi ve hedeflerine yer verilir.
(3) Başkan tarafından nihai şekli verilen bütçe teklifi Karar Organında görüşülür ve kesinleşen bütçe Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.
 
Bağlı cetveller
MADDE 10 –

(1) Bütçeye bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:

a) Bütçe ödeneklerinin dağılımı (A).
b) Kurul tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B).
c) Kurul gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C).
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E).
d) Kurulun nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F).

(2) İlgili mevzuat hükümleri gereği yukarıda sayılan cetvellerde çıkarma yapmaya veya yeni cetveller belirlemeye Karar Organı yetkilidir.
 
Ödeneklerin kullanılması
MADDE 11 –

(1) Bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait oldukları mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar Kurulun cari yıl bütçesinden ödenir.
(2) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir. Ancak cari yıl içinde kullanılmayan ödeneklerden bütçeye ilişkin Karar Organı tarafından alınacak kararda belirtilenler ertesi yıla devredilebilir. Ödenek devir işlemlerini yapmaya Başkan yetkilidir.
 
Ödenek aktarması
MADDE 12 –

(1) Bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemi yapmaya Başkan yetkilidir.
(2) Daha önce aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.
 
Yeni bütçe tertibi açılması
MADDE 13 –

(1) Öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması halinde Kurul bütçesi içerisinde yeni bütçe tertibi açmaya Başkan yetkilidir.
 
Ödenek eklemesi
MADDE 14 –

(1) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvelinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılıklarını, bütçenin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Başkan yetkilidir.
 
Kurul yatırım projeleri
MADDE 15 –

(1) Kurulun yatırım nitelikli projeleri bilgi için yılı yatırım programında yer verilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
 
Ertesi yıla geçen ve gelecek yıllara yaygın yüklenme
MADDE 16 –

(1) Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için her iş itibarıyla, bütçede öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, Başkanın onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

a) Yiyecek, yakacak, elektrik, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.
b) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.
c) Taşıtların malî sorumluluk sigortası.
ç) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

(2) Kurul bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.
(3) Kurul, yabancı ülkelerde Kurul yurt dışı temsilciliği binası veya arsası satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.
(4) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat ve cihazlar ile taşıtların kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri, internet erişim ve kiralık hat hizmetleri, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere Başkanın onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giderlerin Yapılmasına İlişkin Esaslar ve Ön Ödeme İşlemleri
 
Harcama yetkilisi
MADDE 17 –

(1) Kurulun harcama yetkilisi Kanunda Karar Organına verilen yetkiler dışında Başkandır. Karar Organı harcama yetkisini Başkana, Başkan da harcama yetkisini başkan yardımcılarına veya daire başkanlarına devredebilir.
(2) Harcama yetkilisi bütçede öngörülen ödenek tutarında harcama yapabilir.
 
Harcama talimatı ve sorumluluk
MADDE 18 –

(1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.
(2) Harcama yetkilisi, harcama talimatlarının bu Yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
 
Giderin gerçekleştirilmesi
MADDE 19 –

(1) Kurulun bütün giderlerinin bütçeden karşılanması esastır. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.
(2) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Ödeme emri belgesini imzalayacak gerçekleştirme görevlileri Başkan tarafından belirlenir.
(3) Gerçekleştirme görevlileri, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.
 
Ödenemeyen giderler
MADDE 20 –

(1) Kurulun nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak sırasıyla, personel ödemeleri, kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.
(2) Mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.
(3) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak Kurul lehine düşer.
 
Ön ödeme işlemleri
MADDE 21 –

(1) Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek avansların üst sınırları gider türlerine göre her yıl için Başkan tarafından belirlenir.
(2) Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. Kurul yurt dışı temsilciliklerinin ihtiyaçları için verilen avanslar mutemetler adına mahallindeki banka hesaplarına transfer edilir. Bir mutemede verilecek avans, Başkan tarafından belirlenen avans üst sınırını aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli tertiplerinden olabilir.
(3) İlgili kanunlarına göre, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı ödenecek avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir.
(4) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
(5) Kredi, mutemetler adına banka veya satın almanın yapıldığı idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir.
(6) Mutemetler avans almadan harcama yapamazlar.
 
Ön ödeme yapılabilecek gider türleri
MADDE 22 –

(1) Avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilecek ön ödemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Avans verilmek suretiyle yapılacak ön ödemeler:

1) Her yıl için Başkan tarafından belirlenen avans üst sınırına kadar olan yapım işleri, mal ve hizmet alımları, temsil ve ağırlamaya ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans verilebilir.
2) İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı avans verilebilir. Bu avansların tutarı ve mahsup süreleri özel kanunlarındaki hükümlere tabidir.
3) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir.

b) Kredi açılmak suretiyle yapılacak ön ödemeler:

1) Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir.
2) Kurul yurt dışı temsilciliklerince yabancı ülkelerde yapılacak satın almalar için, mutemetler adına gerektiğinde yerel bankalardan birinde kredi açtırılabilir.
3) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine, ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetine izin verilen bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.

(2) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen akreditif karşılığı kredi artıklarının karşılığı Başkan tarafından bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.
 
Bütçe dışı ön ödemeler
MADDE 23 –

(1) İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerde bütçe dışı avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere;

a) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilir.
b) Yukarıda belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; Başkanın kararı ile ve aşan kısım için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.
c) Verilen avanslar karşılığında alınan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde mahsup edilen tutarda serbest bırakılır veya iade edilir.

(2) Özel kanunlarında öngörülen hükme göre peşin ödenmesi gereken maaş, ücret ve benzeri giderlerin ertesi yıl bütçesini ilgilendiren kısmı için bütçe dışı avans verilebilir.
 
Açılan kredilerin ilgililere ödenmesi
MADDE 24 –

(1) Nezdinde mutemet adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi, mutemedin vereceği kredi ödeme talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeme yapar.
(2) İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden Maliye Bakanlığınca belirlenenlere yapılacak ön ödemelerde kredi tutarı, doğrudan ilgili kamu idaresinin banka hesabına aktarılabilir.
 
Mutemet görevlendirilmesi
MADDE 25 –

(1) Kurulun avans ve kredi verilmesini gerektiren işleri için harcama yetkilileri tarafından birden fazla mutemet görevlendirebilir.
(2) Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı ve görev unvanlarının yer aldığı onay belgesi muhasebe birimine bildirilir.
 
Ön ödemenin başka mutemede devri
MADDE 26 –

(1) Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir.
(2) Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe birimine ibraz edilerek, avans kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir.
(3) Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe birimine verilerek, kredi kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği ayrıca bankaya da gönderilir.
 
Ön ödemelerde mahsup süresi ve sorumluluk
MADDE 27 –

(1) Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe birimine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz. Ancak, Kurul yurt dışı temsilciliğinin ihtiyaçları için verilen avans ve açılan kredilerin mahsubu ve artıklarının iadesinde nakit iadesi yapılmaz, verilecek yeni avans veya açılacak krediden mahsup edilir.
(2) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.
(3) Ön ödemenin başka mutemede devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, hesabını ön ödemenin ilk mutemede yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde muhasebe birimine vermesi zorunludur.
(4) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca Kurul personelinin tabi olduğu disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurul içi veya Kurul dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.
 
Bütçe dışı avansların mahsubu
MADDE 28 –

(1) Bütçe dışı avans ve kredilerin mahsubu aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yılı içinde sonuçlanacak işler ile ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmeler nedeniyle yüklenicilere sözleşmelerine dayanılarak verilen bütçe dışı avansların mahsubunda şartname ve sözleşmelerinde belirtilen esaslara uyulur.
b) Özel kanunlarındaki hükümlere göre verilen bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön ödemeler, özel kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde belgeleri muhasebe birimine verilmek ve artan tutar iade edilmek suretiyle mahsup edilir.
c) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere aylık, ücret ve benzeri hak edişler karşılığı verilen bütçe dışı avansların mahsup edilmesi gereken tarih, bu giderlerin ilgili mevzuatına göre ödenmesi gerektiği tarihtir.

 
Ön ödemelerin yıl sonunda mahsubu
MADDE 29 –

(1) Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık sürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri muhasebe birimine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.
(2) Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup edileceği muhasebe birimine bildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet adına ilgili hesaba borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç kaydedilen tutarlar hakkında 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.
 
Ön ödemelerin mahsup dönemine aktarılması
MADDE 30 –

(1) Muhasebe birimine verilen mahsup belgelerinden incelenmesi yıl sonuna kadar tamamlanamayan ön ödeme artıkları mahsup dönemine ödeneği ile birlikte devredilir. Malın teslim alındığı, hizmetin gördürüldüğü veya işin yaptırıldığı, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, ilgili birim tarafından mali yılın sonuna kadar muhasebe birimine yazılı olarak bildirilen ön ödemeler için de aynı şekilde işlem yapılır. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir. Mahsup döneminde de kapatılamayan ön ödeme tutarı, dönem sonunda mutemet adına borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Karşılığı ödenekler iptal edilir.
(2) Yılı bütçesine gider kaydedilmek üzere geçici ve sürekli görev yolluğu ile buna ilişkin diğer giderler karşılığı verilen avanslardan mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılamamış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Kaynakları ve Gelirlerin Tahsili
 
Kurul kaynakları
MADDE 31 –

(1) Kurulun gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurul tarafından alınan yasal ücret ve paylar.
b) Kurulun yayın, basılı kâğıt ve benzeri satış gelirleri.
c) Taşınır ve taşınmaz mal satış gelirleri.
ç) Kira gelirleri.
d) Faiz gelirleri.
e) Bağış ve yardımlar.
f) Hizmet satış gelirleri.
g) Diğer gelirler.

 
Hazine yardımı ve avans
MADDE 32 –

(1) Kurulun gelirlerinin giderlerini karşılamaması durumunda açık, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarından karşılanır. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde Karar Organı kararı ile Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan kurumlardan Kurulun gelecek yıllardaki alacağına mahsuben avans alınabilir.
 
Gelirlerin tahsili
MADDE 33 –

(1) Kurul gelirleri, yetkili ve görevli olanlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Raporu, Kesin Hesap, Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Hizmetleri
 
Faaliyet raporu
MADDE 34 –

(1) Kurul, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Haziran ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurulun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir.
 
Kesin hesap
MADDE 35 –

(1) Kurul kesin hesabı 26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde muhasebe birimi tarafından Karar Organına sevk edilmek üzere hazırlanır.
 
Muhasebe sistemi ve kullanılacak belgeler
MADDE 36 –

(1) Kurulun muhasebe sistemi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.
(2) Kurul mali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Muhasebe hizmetleri
MADDE 37 –

(1) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.
(2) Kurulun bu işlemleri muhasebe müdürü tarafından yürütülür.
(3) Muhasebe müdürü, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe müdürü gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak Kurula ve ilgili kamu idarelerine verir.
(4) Muhasebe müdürü ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdür.
(5) Muhasebe müdürü, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.
(6) Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.
(7) Muhasebe müdürü, muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
(8) Muhasebe müdürü, yukarıdaki fıkralardaki ödemeye ve kontrole ilişkin yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe müdürünün bu Yönetmeliğe göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
 
Muhasebe yetkilisi mutemetleri
MADDE 38 –

(1) Muhasebe müdürü adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe müdürüne karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar hususunda 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Kurulun Satış ve Benzeri İşlerine İlişkin Usul ve Esaslar
 
Satış ve benzeri işleri
MADDE 39 –

(1) Kurulun taşınır satışı ile mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ve taşınır mal tahsis işleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
 
Satış ve benzeri işlerde yetki
MADDE 40 –

(1) Kurul taşınmaz mallarının satışına ve kiraya verilmesine Karar Organı, taşınır mallarının satışına ve kiraya verilmesine Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini başkan yardımcılarına veya daire başkanlarına devredebilir. Satış ve kira bedelleri bütçeye gelir kaydedilir.
(2) Kurulun ihtiyaç fazlası taşınırları Başkanın onayı ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz olarak verilebilir.
 
Satış bedeli tahmini
MADDE 41 –

(1) Satış ve benzeri işlemlerde yapılacak işin niteliğine göre tahmin edilecek bedel, resmi daireler veya mesleki kuruluşlarca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine, piyasa rayiçlerine veya ekspertiz raporlarına göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar göz önünde tutularak hesaplanır ve saptanır.
 
Satış komisyonlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 42 –

(1) Kurulun satış ve benzeri işleri, Başkan tarafından bu amaçla oluşturulacak en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan satış ihale komisyonu tarafından yürütülür.
(2) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesine kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Satış İhale Komisyonunun kararı yetkili merci onayı ile tamamlanır.
 
Satış ihale usulleri
MADDE 43 –

(1) Kurulda satış ve benzeri işlerin ihaleleri pazarlık ve kapalı zarf usullerinden biri ile yapılır.
 
Pazarlık usulü
MADDE 44 –

(1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
(3) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurul, ilan yapıp yapmamakta ve teminat alıp almamakta serbesttir.
(4) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir:

a) Kurul mülkiyetindeki taşınmazların trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satış ve benzeri işler.
b) Başkan onayı ile her yıl belirlenen tutarı aşmayan satış ve benzeri işler.
c) Kapalı zarf usulünde iki defa ilan verilmesine rağmen istekli çıkmaması halinde, ilanda belirtilen tahmini bedelden aşağı olmamak üzere yapılacak taşınır ve taşınmaz satışı ile benzeri işler.


Kapalı zarf usulü
MADDE 45 –

(1) Kurulun taşınır satışı ile mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile benzeri işlerinin kapalı zarf usulüne göre ihalesi aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde ilan verilmesi zorunludur. İlanla ilgili hususlarda 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.
b) Tahmini bedelden az olmamak üzere teklif edilen fiyatı içeren mektuplar isteklilerce hazırlanıp imzalanır; bir zarfa konulup, üzerine "teklif" kelimesi, isteklinin adı, firması ve adresi yazılarak zarf kapatılır. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve üzerine hangi işe ait olduğu yazılır.
c) Teklif mektubunda, şartnamenin tümüyle okunup kabul edildiğinin kayıt edilmesi ve önerilen fiyatın hem yazı ile hem de rakamla açıkça yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gerekir.
ç) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve saate kadar sıra numaralı makbuz karşılığında satış ihale komisyonu başkanının görevlendireceği ilgiliye teslim edilir. Makbuz numaraları ve mektubun alındığı tarih ve saat zarfın üzerine işaret edilir. Süre bitince komisyon başkanı ve üyeler tarafından hemen sürenin bittiğini ve alınan zarf adedi ile makbuzların tarih ve sayısını gösteren bir tutanak düzenlenir. Postada meydana gelen gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz ve geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla saptanır.
d) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, daha önce düzenlenmiş olan tutanaklar okunur. Bundan sonra zarflar sıra numarasına göre birer birer açılarak artırmaya girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenir ve sonunda kimlerin artırmaya kabul edildiği hazır bulunanlara bildirilir.
e) Belgeleri tamam olmayan teklifler dikkate alınmaz ve bu durum bir tutanağa bağlanarak, kabul edilmeyen isteklerin teklif mektuplarını içeren zarflar açılmayarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.
f) Teklif mektuplarını içeren iç zarflar açılmadan önce artırmaya kabul edilenler dışındakiler ihale salonundan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasıyla birer birer komisyon başkanı tarafından açılarak okunur. Şartnameye uygun olmayan veya şartname dışında şartlar taşıyan tekliflere itibar edilmez.
g) Tutanağın düzenlenmesinden sonra teklif sahipleri komisyondan çıkarılırlar ve komisyon çalışmaya başlar. Tekliflerin incelenmesi ve karşılaştırılması sonunda en yüksek fiyata sahip teklif, bir kararla tespit edilerek kesin ihale için yetkili merciin onayına sunulur.
ğ) Şartnameye aykırı olmayan bazı teknik konuların incelenmesi için kararın başka bir güne bırakılması gerektiğinde, bu durum artırmaya girenlere bildirilir ve aynı celsede komisyon kararı yazılarak komisyon başkanı ve üyeler tarafından imza edilir. Komisyon kararlarına tüm geçerli tekliflerin özeti kaydedildikten sonra bunlardan en uygun görüleni, tercih nedenleri ile birlikte yazılır.

(2) Kapalı zarf usulü ile artırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bulunmaz ise iş tekrar kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılır.
(3) İki defa ilan verilmesine rağmen satışın gerçekleşmemesi halinde yeniden ilan verilmek kaydıyla daha düşük tahmini bedel tespit edilerek satış işlemlerinin devam ettirilmesine yetkili merciler karar verebilir.
(4) Gayrimenkullerin taksitli olarak satılabilmesi mümkündür. Taksitlendirme şartları Karar Organı tarafından belirlenir.
 
Satış şartnameleri
MADDE 46 –

(1) Kurul adına yapılacak satış ve benzeri işler için şartname düzenlenir.
(2) Şartname aşağıda gösterilen işlerde düzenlenmeyebilir:

a) Tahmini bedeli her yıl Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan menkul mal veya hizmet satışları.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satışlar.

(3) Satılacak mal veya hizmetin satış usul ve şartlarını gösteren şartnamelerde, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki genel şartlar da gösterilir:

a) Satışa esas mal veya hizmetin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri.
b) Ödeme şartları.
c) Hangi tarihe kadar teklif yapılacağı.
ç) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme.
d) Geçici ve kesin teminat tutarı ile geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi.
e) Ödemenin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve Kurulun teminat üzerindeki hakları.
f) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği.
g) Satışı yapılacak mal veya hizmetin niteliğine göre diğer hususlar.


Sözleşme yapılması
MADDE 47 –

(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılan satış ve benzeri işlere ilişkin tüm ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Kurul adına Başkan veya kendisine Başkan tarafından yetki verilen Kurul personeli tarafından, arttırma sonucunda üzerinde ihale kalan istekli ile birlikte müştereken imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
(2) Artırma sonucunda üzerinde ihale kalan istekli ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin yapılan tebligatı izleyen günden itibaren on gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(3) Sözleşmenin noter tasdikinden geçmesi gerektiği hallerde, tasdik işlemi yüklenici tarafından yerine getirilir.
(4) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat Kurula gelir kaydedilir.
(5) Aşağıda gösterilen işlerde sözleşme düzenlenmeyebilir:

a) Tahmini bedeli her yıl Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan taşınır veya hizmet satışları.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satış veya benzeri işler.
 

Sözleşmede bulunması gereken hususlar
MADDE 48 –

(1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Sözleşmenin tarafları.
b) Taraflara ilişkin bilgiler.
c) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
ç) Ödeme yeri ve şartları.
d) İhaleye konu satış veya benzeri işin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri.
e) Ödemenin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler ve Kurulun teminat üzerindeki hakları.
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
g) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
ğ) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği.
h) Gecikme halinde uygulanacak cezalar.
ı) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
i) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
j) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
k) Üzerinde ihale kalan isteklinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti durumunda uygulanacak prosedür.
l) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
m) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme.

 
Üzerinde ihale kalan isteklinin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 49 –

(1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında üzerinde ihale kalan isteklinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar Kurula gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
 
Kurulun sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 50 –

(1) Sözleşme imzalandıktan sonra;

a) Üzerinde ihale kalan isteklinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya süresi içerisinde bitirmemesi veya teslim almaması durumunda ihale dokümanında belirlenen oranda ayrıca gecikme cezası uygulanmak şartıyla, Kurulun en az yirmi gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında üzerinde ihale kalan isteklinin 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 
Satışta alınacak teminatlar
MADDE 51 –

(1) İhaleye giren ve kendisine ihale yapılan isteklinin sözleşme yapmaktan kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yükümlülüğünü kısmen veya tümüyle şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda Kurulun uğrayacağı zararın kısmen veya tümüyle giderilmesini sağlayacak ceza şartı niteliğinde bir karşılık olmak üzere 52 nci maddede yazılı değerler teminat olarak alınır.
(2) Teminat, geçici ve kesin olarak iki çeşittir:

a) Geçici teminat; ihaleye girenin teklifini ve bu teklifinin sonuçlarını,
b) Kesin teminat; kendisine ihale yapılan isteklinin imzalayacağı sözleşme hükümlerini,

yerine getirmesini sağlamak amacı ile alınan teminattır.
(3) Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır. Satılacak mal ve hizmetler için tahmini bedel üzerinden alınacak geçici teminatın oranı tahmini bedelin yüzde üçüdür.
 
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 52 –

(1) Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren teminat mektupları ile ilgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren teminat mektupları.
c) Devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

(2) Para ve menkul değerler ya da bunları temsil eden belgelerin makbuz karşılığında Kurul veznesine yatırılması zorunludur.
 
Teminatın gelir yazılması
MADDE 53 –

(1) Aşağıdaki hallerde;

a) İhaleyi kazanmış olan isteklinin yapılacak tebligatta belirtilmek kaydıyla tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde sözleşmeyi imzalamaması durumunda yatırdığı geçici teminat,
b) Sözleşme şartlarına uymaması halinde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilir ve kesin teminat,

gelir yazılır.
 
Teminatın geri verilmesi
MADDE 54 –

(1) Satış ihale komisyonunun kararına göre ilk üç sırayı alan istekliler hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, kazanan istekli dışındaki isteklilerin teminatları ihalenin onayından sonra, ihale yapılan isteklinin teminatı ise kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir. Kesin teminat ise satış ve benzeri işe ait bedelin Kurula ödenmesinden veya isteklinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin Kurulca tespitinden sonra iade edilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Sigorta
MADDE 55 –

(1) Kurul malvarlığından gerekli görülenlerin sigorta ettirilmesine Başkan yetkilidir.
 
Kamu zararının tahsili
MADDE 56 –

(1) Kamu zararlarının tahsili hususunda 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.
 
Saklı hükümler
MADDE 57 –

(1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Karar Organı yetkilidir.
 
Yürürlük
MADDE 58 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 59 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

bottom of page