top of page

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ

(II-31/A.1)

(11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenler.
 

Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,
b) Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK): İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurulu,
c) Borçlanma araçları: 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde tanımlanan niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere borçlanma araçlarını,
ç) Elektronik ortam: Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmayı teminen, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için MKK tarafından sağlanmakta olan elektronik platformu ve diğer şirketlerin TTK’nın 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,
d) Eşit işlem ilkesi: İhraççının aynı tertip borçlanma aracı sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmasını,
e) Genel BASK: Herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda toplanan BASK’ı,
f) İhraç: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan ihracı,
g) İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişileri,
ğ) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
j) Tertip: Aynı ISIN kodu altında ihraç edilen borçlanma araçlarını,
k) Tertip BASK: İhraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde veya izahname/ihraç belgesinde belirtilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanan BASK’ı,
l) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
m) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.


Borçlanma aracı sahipleri kurulu 
MADDE 4 –

(1) Herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş borçlanma aracının diğer asli hüküm ve şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK’ın karar alması gerekir.
(2) Tertip BASK toplantılarında kararlar, izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
(3) Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK’ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK’ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK’ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
(4) Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK’ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
(5) Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
(6) Bu maddenin diğer fıkraları saklı kalmak üzere, borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin yer verilen taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde ilgili karar nisapları izahname veya ihraç belgesinde belirlenir. Bu fıkra kapsamında alınan karar için ayrıca Genel BASK’ın onayı aranmaz.


Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi
MADDE 5 –

(1) İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilebilir. İzahnamede veya ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
(2) Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin;

a) Kanunda ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
b) İhraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket edecek, mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye, işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,

zorunludur. Bu fıkra hükümleri borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin tüzel kişi olarak belirlenmesi durumunda, tüzel kişinin görevlendireceği gerçek kişi bakımından da uygulanır.
(3) Temsilcinin belirlenmesine veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak nitelik ve şartlara, temsilcinin görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.


Toplantıya ilişkin esaslar 
MADDE 6 –

(1) BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. BASK’a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 
(2) BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK’dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
(3) TTSG’de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 
(4) İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.
(5) BASK toplantılarına çağrı yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin belirlenmesi, toplantı sekretaryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe girmesine ilişkin süreler, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen hangi konularda toplantı yapılabileceği ve bu toplantılarda alınacak kararlara ilişkin nisaplar, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. BASK toplantılarına ilişkin hazır bulunanlar listesi için EK-1’de, vekaleten temsil için EK-2’de ve hazırlanacak toplantı tutanağı için EK-3’te yer alan formlar kullanılır.
(6) Kurul, gerekli gördüğü hallerde, BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.
(7) İhraççı, BASK hakkında Kurulun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.


Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler 
MADDE 7 –

(1) 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.
(2) Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak; 

a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK’a katılma hakkı doğar.
b) Tertip BASK’ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK’a katılma hakkı doğar. 

(3) İkinci fıkranın (a) bendi uyarınca toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.


Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları 
MADDE 8 –

(1) İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.


İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması
MADDE 9 –

(1) İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların niteliği ve kapsamına, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilir.
(2) Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.


Yürürlük
MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Ek
bottom of page