top of page

2023 YILI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK.35/A.2.2 (12.01.2023 tarihli ve 2/47 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kitle fonlama platformlarının, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin “Kuruluş ve listeye alınma” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ve her yıl yeniden değerlenebilen asgari sermaye ve özsermaye şartlarını ilgili yılın en geç altıncı ayının sonuna kadar sağlamak zorunda olduklarına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK.17.8 (12.01.2023 tarihli ve 2/51 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ve Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı İlke Kararı (i-SPK. II-17.6 sayılı İlke Kararı) kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile fiili dolaşımdaki paylarının oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya bağlı olarak dahil oldukları grupların değişmesi durumunda Tebliğ'in "Yatırımcı ilişkileri bölümü" başlıklı 11 inci maddesine uyum yükümlülüğünün sağlanmasını teminen ortaklıklara ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar süre verilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’ nın 12/01/2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


2023 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYARINCA DAHİL OLDUKLARI GRUPLAR HAKKINDA DUYURU


Kurulumuzun III-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca; fiili dolaşım oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2023 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:
 

Grupları gösteren tablo için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

[Kurul Karar Organı’nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.]


Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında;


1. a. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması gerektiğine;


i) Yatırımcı sayısının 50’den az olmaması,
ii) Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20’sinden fazlasına sahip olmaması,

 

b. Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine,


c. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in md. 31/1-d hükmü kapsamındaki kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine,


2. Kurul Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararının (ç) bendinin, halka arz edilen payların piyasa değeri 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda, “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasının zorunlu olması şeklinde değiştirilmesine,


karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 02/02/2023 tarih ve 5/151 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/5 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1) Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.) sayılı İlke Kararı:

a) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) (4.9.) nolu maddesinin başlığının;

“4.9. Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar”

şeklinde değiştirilmesine; anılan maddeye aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlar fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.”

b) Rehber’in “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6.) nolu maddesine aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

2) Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve E-12233903-305.99-31627 sayılı yazısı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28.04.2023 tarihine kadar belirlenmiş olan sürenin, 30.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanabilmesini teminen Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinin 30.09.2023 olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 Tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/6 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,

3. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 Tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


I) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilebilmesini teminen, 06.02.2023 tarihi itibariyle mücbir halin yaşandığı bu yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin olarak;

1. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'nin (Tebliğ) 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
2. Tebliğ’in
17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari %35 olması,
3. Tebliğ’in
18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi,
4. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan VİOP pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının kredilendirilememesi,
5. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin pozisyonlara yönelik sürdürme teminatı ve otomatik pozisyon kapatma oranları

hususlarında ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, kredili işlemlerle ilgili ilk üç maddenin 10.03.2023 tarihine kadar, VİOP ve kaldıraçlı işlemleriyle ilgili 4 ve 5’inci maddelerin ise 24.02.2023 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğine karar verilmiştir.

II) Kurulumuzun 2023/6 sayılı Bülteninde yer alan, Kurul Karar Organı'nın 06.02.2023 tarihli kararı,
“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn)
1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,
2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,
3. Mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,
4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.”

şeklindedir.
Bahse konu Kurul Kararının (2) ve (3) numaralı bentlerinin 07.02.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına, (1) ve (4) numaralı bentlerindeki uygulamanın ise devam etmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/8 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


I) Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile;


A) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirilmesi ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yapılacak bir duyuru ile yatırımcılara bilgi verilmesi kaydıyla;

- Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar,
- Unvanında “döviz”, “para piyasası” ve “kısa vadeli” ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar,
- Katılım şemsiye fonu’na bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar

dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
 

B) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun KAP sayfasında yapılacak bir duyuru ile katılımcılara bilgi verilmesi kaydıyla,

- Borçlanma araçları, para piyasası, katılım (katılım hisse senedi fonları hariç), kıymetli madenler, başlangıç emeklilik yatırım fonları ile
- Unvanında “yabancı” ve “döviz” ibaresi yer alan emeklilik yatırım fonları dışındaki emeklilik yatırım fonlarının (OKS fonları dahil)

pay fiyatı hesaplamamaları ve pay alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
 

C) Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS/BEFAS’ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.

 

Kurul Karar Organı’nın 09/02/2023 tarih ve 8/173 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


08.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı Kurul Kararı’nın (B) bendinin tüm emeklilik yatırım fonları için uygulanmasına karar verilmiştir.


Kurul Karar Organı’nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketler bakımından, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;


1) Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların;

a) Yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak; böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında öngörülecek tutarda bağış yapabilecekleri,
b) Yönetim kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerektiği,
c) Söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği

hususlarında bilgilendirilmelerine;

2) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan sınırın hesaplanmasında, yatırım hizmet ve kuruluşlarına ilişkin diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, aracı kurumlar tarafından deprem dolayısıyla yapılan bağışların dikkate alınmamasına;


3) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının Kurulumuzun halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerine de tabi olmaları nedeniyle, anılan ortaklıklar için de (1) nolu maddede belirtilen esasların geçerli olduğu hususunda söz konusu şirketlerin bilgilendirilmelerine


karar verilmiştir.

 

Kurul Karar Organı’nın 14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı (Deprem Bölgesi) etkileyen depremler nedeniyle ülkemizin yaşadığı zor zamanlarda, depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için;

 

1)

a) 10.04.2023 tarihine kadar [Kurul Karar Organı’nın 06/04/2023 tarih ve 22/453 sayılı Kararı ile 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır]; aracı kurumlarca, portföy büyüklüğü 1.000.000 Türk Lirası ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate alınarak, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmak suretiyle, makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına,

 

b) 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesi’nde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren oluşan temerrüt durumlarında, Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in (Kredili İşlemler Tebliği) 16’ncı maddesi çerçevesinde 30.06.2023 tarihine kadar işlem tesis edilmemesi, temerrüde ve temerrüt sonucuna bağlı işlemlerin yapılmaması şeklinde uygulamanın yönlendirilmesine,

 

c) Bu maddenin (a) bendi kapsamında belirlenen faiz oranlarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin (MKK) Yatırımcı Risk Takip Sistemi’ne aracı kurumlarca müşteri bazında raporlanmasına,

 

2) 30.06.2023 tarihine kadar, aracı kurumların hazırladığı sermaye yeterliliği tablolarında, kendi portföylerine alınan pay senetlerine ilişkin pozisyon riski oranının %10 yerine %3 üzerinden, kredi hesabı altında izlenen “Diğer müşteriler” için pozisyon riski oranının ise %8 yerine %4 üzerinden hesaplanmasına,

 

3) 30.06.2023 tarihine kadar, Kredili İşlemler Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca yapılacak genel işlem sınırı hesaplamasında, 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesi’nde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere kullandırılan kredilerin dikkate alınmamasına,

 

4) Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli ve 17/400 sayılı Kararı uyarınca %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranının, 10.04.2023 tarihine kadar [Kurul Karar Organı’nın 06/04/2023 tarih ve 22/453 sayılı Kararı ile 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır] %20 olarak uygulanmasına,

 

5) Kurulumuzun 06.02.2023 tarihinde Deprem Bölgesi’ndeki yatırımcılara yönelik aldığı Kararın tüm yatırımcılara teşmil edilmesi amacıyla;


a) Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Kredili İşlemler Tebliği'nin 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,

 

b) Kredili İşlemler Tebliği'nin 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %20 olması,

 

c) Kredili İşlemler Tebliği'nin 18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi, hususlarındaki hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 10.04.2023 tarihine kadar [Kurul Karar Organı’nın 06/04/2023 tarih ve 22/453 sayılı Kararı ile 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır] esnek bir şekilde uygulanabilmesine,

 

6) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerce yatırım kuruluşlarına devredilecek bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan devlet katkısı hariç alacakların, Kredili İşlemler Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasına eklenmesine ve bu alacakların %100’ünün özkaynak olarak kabul edilmesine
karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar;

 

1) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

 

2) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda kendi ortaklarıyla birlikte ana ortaklığın ortaklarının bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, bu yönetim kurulu kararının da birinci maddedeki esaslara tabi olacağına,

 

3) Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, geri alım programlarına, yönetim kurullarınca ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebileceklerine,

 

4) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin; 9 uncu (ikinci fıkrasının ilk cümlesi hariç), 12 nci ( beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkrası hariç) maddeleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının b, c ve d bentleri ile 19 uncu maddesinin ikinci, altıncı ve dokuzuncu fıkralarının uygulanmamasına,

 

5) Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esasların uygulanmasına,

 

6) İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına,

7) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruların ve 23/06/2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21.08.2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararlarının yürürlükten kaldırılmasına

 

karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.19 (14.02.2023 tarih ve 9/178 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

1) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesinde yer alan, payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü sınırı, işbu karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yüzde üç olarak uygulanacaktır.

2) İşbu karar tarihinden sonra pay sahiplerinin yapacakları satışlar ile son on iki aylık dönemde yapmış oldukları satışların toplamının şirket sermayesinin yüzde onunu aşması halinde, birinci maddedeki orana bakılmaksızın bu pay satışları öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenecek ve bu form satış öncesinde Kurul’un onayına sunulacaktır.

Kurul Karar Organı’nın 16/02/2023 tarih ve 10/195 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: (2023/11 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


1) Merkezi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde (Deprem Bölgesi) yer alan ve sonradan Deprem Bölgesi olarak ilan edilecek illerde bulunan sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 31.12.2022 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasında personel kaybı ve maddi kayıplar nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği değerlendirilerek depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için;

a) Merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin, henüz bildirimi yapılmamış 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal raporları için sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim tarihine kadar yapılabilmesine,
b) Merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine ve varsa özel hesap dönemine sahip işletmeler açısından bu kararın kıyasen uygulanmasına,
c) Deprem nedeniyle finansal raporlarını süresi içerisinde iletemeyecek sermaye piyasası mevzuatına tabi diğer işletmelerin de II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca Kurulumuza ek süre taleplerini iletmelerinin mümkün olduğunun hatırlatılmasına,

2) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilanının yapılabilmesi için 30.04.2023 tarihine kadar ek süre verilmesine
karar verilmiştir.

 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.5.a (09/03/2023 tarih ve 13/314 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/14 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.5 sayılı (01.07.2021 tarih ve 33/1028 s.k.) İlke Kararı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

 

“Varantlarda ve sertifikalarda, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde piyasa yapıcılık işlemleri sonucu oluşan pozisyonlara ilişkin riskten korunma amaçlı yapılan işlemlerle sınırlı olmak üzere,

 

1. Yatırım kuruluşlarının kendi ve/veya ana ortaklık paylarında yaptıkları işlemlerde, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin geri alım programı hazırlanması ve programa ilişkin yetkilendirme yükümlülükleri ile bununla bağlantılı olarak anılan Tebliğ’in 10, 11, 12, 15 ve 19 uncu maddelerinden istisna tanınmasına,

 

2. Piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlere bağlı olarak riskten korunma amaçlı yapılan işlemler neticesinde geri alınabilecek payların nominal tutarının, geri alım işlemleri yatırım kuruluşunun kendi paylarında yapıldıysa yatırım kuruluşunun sermayesinin, ana ortaklık paylarında yapıldıysa ana ortaklık sermayesinin %1’ini aşmamasına,

 

3. Yatırım kuruluşlarının kendilerinin veya ana ortaklıklarının sermayesinin %1’ini aşacak şekilde yapılacak pay geri alımlarının Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılmasına,

 

4. Yatırım kuruluşları tarafından kendi paylarına veya ana ortaklık paylarına dayalı sermaye piyasası araçlarında yapılan piyasa yapıcılık işlemleri ile söz konusu piyasa yapıcılık işlemleri kapsamında riskten korunma amaçlı kendi veya ana ortaklık paylarında yapılacak alım işlemlerine ilişkin günlük olarak yatırım kuruluşları nezdinde raporlama yapılması ve bu raporlamaların talep edilmesi durumunda tevsik edilebilecek şekilde saklanmasına,

 

5. Piyasa yapıcılık kapsamında riskten korunma amaçlı kendi veya ana ortaklık paylarında yapılacak alım işlemlerinin II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin anılan hükümlerinden muaf tutulması sebebiyle, bu işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 108 inci maddesinde ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 8 inci maddesinde yer alan istisnalardan yararlanılamayacağına karar verilmiştir.”
 

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK 128.20 (21/03/2023 tarihli ve 17/352 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sızma testini gerçekleştirecek kişilerin VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen belgelerin yanı sıra, VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı’na sahip olması gerektiğine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’ nın i-SPK 52.4.ah (21/03/2023 tarihli ve 17/366. s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru (2023/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuz Karar Organı’nın 21/03/2023 tarih ve 17/366 sayılı kararı çerçevesinde; Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) (2.), (4.1.2.), (4.2.7.), (4.2.8.), (4.3.), (4.5.), (5.4.), (6.6.), (6.8.), (7.3.), (7.9.) numaralı maddeleri değiştirilmiş ve Rehber’e (4.1.10) ve (12.5.) numaralı maddeler eklenmiş olup, söz konusu Rehber’in güncel hali Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmaktadır. [Bknz. TSPB'nin 23.03.2023 tarih ve 876 nolu genel mektubu]   
 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı: (2023/21 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Son dönemde payların ilk halka arzında meydana gelen fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ) ilgili hükümlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.


1. Halka arz edilen payların piyasa değeri 750.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanması zorunludur.


2. Halka arz edilen payların piyasa değeri 750.000.000 TL üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda;


a) Bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara Tebliğ md. 20/2’de belirtilen esaslara göre eşit dağıtım yapılacak olup, Tebliğ md. 20/3’te öngörülen oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacaktır.


b) Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.


c) Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1’ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve %3 olarak uygulanır.


ç) PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ md. 31/1-d kapsamındaki kuruluşların ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.


d) İzahnamenin ilgili bölümünde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan kişiler ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yurt içi bireysel yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.


e) Tebliğ md. 18/5 hükmü kapsamında, talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacaktır. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacaktır. Bu aktarım sonrasında veya yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecektir.


f) Satışa sunulan paylara ilişkin Tebliğ ekinde yer alan talep formu, tarih ve saat belirtecek şekilde müteselsil sıra numarasıyla düzenlenecektir. Elektronik ortamda alınan talep formlarında, Kurulun belge kayıt düzenlemelerindeki elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin yükümlülüklere uyulur.


g) Tebliğ md. 23/1 uyarınca düzenlenecek dağıtım listesi, iletilen her bir talep bazında ve anılan fıkradaki bilgilere ek olarak talep numarasını, talep formunun yazılı veya elektronik olduğunu gösterir şekilde çeşidini ve verilen teminat tutarı ile türünü de içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

3. Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamaz. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve Tebliğ md. 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.


4. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.


5. Taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın Tebliğ ve bu Kurul Kararı hükümleri ile izahnamede yer alan esaslara uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve/veya halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri ve eş liderlerin, kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olduğu hususunun tekrar hatırlatılmasında fayda görülmektedir.


6. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararı’nın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 06/04/2023 tarih ve 22/453 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/23 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan Kurulumuzun 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı kararında 10.04.2023 olarak öngörülen sürelerin, 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.


Kurul Karar Organı’nın i-SPK 55.2 (06/04/2023 tarih ve 22/434 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/23 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 27’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca portföy yönetim şirketlerinin irtibat bürosu açılmasına ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân olunmasına ilişkin yükümlülüğün, konuya ilişkin Kurul izninin tebliği üzerine portföy yönetim şirketlerinin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân olunmak suretiyle yerine getirilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 35/A.2.3 (13/04/2022 tarihli ve 23/487 s.k.) sayılı İlke Kararı (2023/24 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “5 inci maddenin beşinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen şartlar için dışarıdan hizmet alınmış olması halinde, bu şartların yerine getirildiği kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.


Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak;
 

1. Platformların anılan hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla, söz konusu hizmetlere ilişkin birimleri kendi bünyelerinde oluşturmuş olan kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumlardan alabilmelerinin mümkün olduğuna,
 

2. Bu hizmetleri kitle fonlama platformlarına sunacak yatırım kuruluşlarına, bu kapsamdaki hizmetlerin asli faaliyetleri olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinin icrasına halel getirmeyecek şekilde sunulmasında sorumluluğun kendilerinde olduğunun hatırlatılmasına
karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 31/08/2023 tarih ve 51/1056 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/52 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kurul Kararı ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi
işlemlerine ilişkin olarak İzahname Tebliği'nin
11'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında her bir satış dönemi için
on beş gün yerine otuz gün olarak uygulanmasına karar verilen ek süre düzenlemesinin paylarının borsada ilk defa işlem görmesi
planlanan halka açık ortaklıkları da kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 28/09/2023 tarih ve 57/1201 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/58 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturma yükümlülüğü bulunan şirketlerin,
- Mevcut durumda Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde (LSTS) kayıtlı bulunan tüm personelini fiilen gözden geçirerek görevden ayrılmış personel bulunması halinde bu kişiler için LSTS’de gerekli bildirim işlemlerini yapmaları,
- Sicil bildirimi henüz yapılmamış sicile konu personeli bulunması halinde bu kişileri LSTS üzerinden bildirmeleri,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer verilen bilgilerin güncelliğini sağlamaları
gerekmektedir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.ai (12/10/2023 tarihli ve 60/1316 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru (2023/62 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın 12/10/2023 tarih ve 60/1316 sayılı Kararı çerçevesinde; Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (YF Rehberi) (1.2.), (2.), (4.3.), (5.6.), (9.3.2.1.) ve (12.5.) numaralı maddeleri değiştirilmiştir. YF Rehberi’nin güncel hali Kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır.

 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.ü (12/10/2023 tarihli ve 60/1316 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru (2023/62 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde​ yayımlanmıştır.)

 

Kurul Karar Organı’nın 12/10/2023 tarih ve 60/1316 sayılı Kararı çerçevesinde; Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (EYF Rehberi) (1.), (1.2.), (3.2.5.), (4.5.), (5.2.), (6.8.1.) numaralı maddeleri değiştirilmiş ve EYF Rehberi’ne (3.1.13.) ve (3.1.14.) numaralı maddeler eklenmiştir. EYF Rehberi’nin güncel hali Kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2023/81 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde​ yayımlanmıştır.) [Bknz. Kurul Karar Organı’nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru]  

ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılan duyuruda; Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı uygulayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiği ile kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşların TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği hususları kamuya ilan edilmiştir.

Bu kapsamda;

a) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

 

b) Özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların, 31.12.2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

 

c) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve II.14.2 “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği”nde belirlenen bildirim sürelerine, TMS 29’un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar için 10 hafta, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta ilave edilmesine 

 

karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: (2023/82 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde​ yayımlanmıştır.)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Tutarlara ulaşmak için tıklayınız.

i-SPK.17.8 (12.01.2023 tarihli ve 2/51 s.k.)
i-SPK.35/A.2.2 (12.01.2023 tarihli ve 2/47 s.k.)
i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.)
i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.)
06.02.2023 tarhi karar
i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.)
i-SPK 128.19 (14.02.2023 tarih ve 9/178 s.k.)
i-SPK.22.5.a (09/03/2023 tarih ve 13/314 s.k.)
i-SPK 128.20 (21/03/2023 tarihli ve 17/352 s.k.)
i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.)
14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı karar
06/04/2023 tarih ve 22/453 sayılı karar
i-SPK 55.2 (06/04/2023 tarih ve 22/434 s.k.)
i-SPK 35/A.2.3 (13/04/2022 tarihli ve 23/487 s.k.)
31/08/2023 tarih ve 51/1056 sayılı Kurul Kararı
28/12/2023 tarih ve 81/1820 s.k.
bottom of page