top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU İÇ DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
(31/1/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun hesap, işlem ve faaliyetlerinin iç denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulunun iç denetim faaliyetinin amacı, Başkanın sorumluluğu, iç denetçiler, iç denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile iç denetim esaslarını kapsar. Personel hakkındaki idari soruşturmalar bu Yönetmelik kapsamında değildir.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanununun 130 uncu maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,
b) İç denetçi: Başkan tarafından görevlendirilen, Kurulun iç denetim görevini yürüten meslek personelini,
c) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
d) Kurul Karar Organı: Kurul Başkan ve üyelerinden oluşan Kurulu,
e) Meslek personeli: Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan personeli,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İç Denetim Faaliyeti
 
İç denetim faaliyetinin amacı
MADDE 4 –

(1) İç denetim faaliyeti, Kurul çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
(2) İç denetim, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede Kurula yardımcı olmak üzere bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, Kurulun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
 
Başkanın sorumluluğu
MADDE 5 –

(1) Başkan, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:

a) İç denetçileri seçer ve görevlendirir.
b) İç denetçilerin görevlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.
c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkin iletişim kurulmasını sağlar. İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
ç) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetçiler, İç Denetçinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları
 
İç denetçi
MADDE 6 –

(1) İç denetçiler, Başkan tarafından görevlendirilen iki veya daha fazla meslek personelinden oluşur.
(2) İç denetim süresi ve raporun teslim tarihi denetim alanı ve konularının çokluğu, ağırlığı, görevlendirilen meslek personeli sayısı dikkate alınarak iç denetçilerin görevlendirme onaylarında belirtilir. İç denetim süreci içerisinde iç denetim kapsamında değişiklik yapılabilmesi için Başkanın yazılı onayı gereklidir. İç denetim kapsamının genişletilmesi durumunda iç denetim süresi veya görevlendirilen iç denetçi sayısı yeniden gözden geçirilebilir.
(3) İç denetçiler mazeretlerini Başkana bildirmek kaydıyla iç denetim görevinden ayrılabilir. Bu durumda ivedilikle yeni görevlendirme yapılır.
 
İç denetçinin görevleri
MADDE 7 –

(1) İç denetim sırasında iç denetçi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurulun hesap, işlem ve muhasebe kayıtlarının doğruluk ve tamlığını incelemek,
b) Kurulun harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, Kurul amaç ve politikalarına, programlarına ve stratejik planlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
c) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini incelemek, kontrolü ve geliştirilmesi konusunda öneriler sunmak,
ç) Başkan tarafından gerekli görülen hallerde iş süreçlerine ilişkin incelemeler yaparak Kurulun hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,
d) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, Başkana yazılı olarak bildirmek.

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim alanlarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır. İç denetimin hangi alanlarda uygulanacağı görevlendirmede belirtilir.
 
İç denetçinin yetkileri
MADDE 8 –

(1) İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye, iç denetim görevi sürecinde, başka yeni bir görev verilemez ve yaptırılamaz.
(2) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) İç denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi ve belgenin ibrazını talep etmek, gerekli durumlarda ilgili belgelerin bir örneğini almak,
b) İç denetim faaliyetlerinin gereği olarak Kurul personelinden yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, Başkanın onayı ile Kurul dışından bilgi temin etmek,
c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve elektronik donanımlar ile diğer imkânlardan yararlanmak.
ç) İç denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Başkana yazılı olarak bildirmek.
d) Kurul içi yazışma yapmak.

 
İç denetçinin sorumlulukları
MADDE 9 –

(1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata ve Kurulun etik kurallarına uygun hareket etmek,
b) İç denetim faaliyeti kapsamında olmamakla birlikte tespit edilen aykırılıkları Başkana yazılı olarak bildirmek,
c) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Başkana yazılı olarak bildirmek,
ç) İç denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak,
d) İç denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.


İç denetim esasları
MADDE 10 –

(1) Kurulun iç denetimi yıllık olarak yapılır. İç denetime ilişkin görevlendirme, denetimi yapılacak ilgili yılın Ocak ayı içinde Kurul Özel Bürosu tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur. Görevlendirmede Başkanın denetlenmesini istediği konular da belirtilir.
(2) İç denetçiler iç denetim sonucunda ulaştıkları tespit, değerlendirme ve önerilerini iç denetim raporu düzenleyerek doğrudan Başkana sunulmak üzere ilgili yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar Kurul Özel Bürosuna teslim ederler. Rapor ve ekleri Kurul Özel Bürosunda saklanır. Rapor Kurul Karar Organınca karar alınmasını gerektiren bir hususu içermesi halinde Başkan tarafından görüşülmek üzere Kurul Karar Organına sunulur ve gereği için ilgili birimlere gönderilir.
(3) Raporun tesliminde karşılaşılabilecek gecikmeye karşı Başkan oluru ile üç aya kadar ek süre verilebilir. Yıllık raporlarda önceki yıla ilişkin raporlarda yer alan öneri ve eleştirilerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğine de yer verilir.
(4) İç denetçilerin hazırlayacakları rapor tamamlanıncaya kadar Başkan hariç hiç kimse raporun içeriği hakkında bilgi sahibi olmak isteyemez, raporla ilgili emir veya telkinde bulunamaz.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 –

(1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Başkan yetkilidir.
 
Düzenleyici İşlemler
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) 2014 yılına yönelik iç denetime ilişkin görevlendirme bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 ay içinde yapılır.
 
Yürürlük
MADDE 12 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

bottom of page