top of page

ARACI KURULUŞLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

(Seri: V, No: 77)(30/1/2004 tarihli ve 25362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1- (14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmi Gazete’de Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri:V, No:105 yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam
Madde 1-
Bu Tebliğin amacı, aracı kuruluşlar tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu ile yatırımcıların, faaliyetlerini sürdüren aracı kuruluşların hukuki ve mali durumları hakkında bilgilendirilmesidir.

Dayanak
Madde 2-
Bu Tebliğ Sermaye Piyasası Kanununun 1 inci maddesi ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar 
Madde 3-
Bu Tebliğde geçen;

Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,
TSPAKB: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini,
Aracı Kuruluş: Aracı kurum ve bankaları,
Form: Kamuyu Aydınlatma Formunu,

ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatma Formunun Düzenlenmesi, İletilmesi ve Yayınlanmasına İlişkin Esaslar

Kamuyu Aydınlatma Formunun Düzenlenmesi 
Madde 4-
Aracı kurumlar; Tebliğin (I) numaralı ekinde yer alan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunda, bankalar ise Tebliğin (II) numaralı ekinde yer alan Bankalar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunda yer alan açıklamalar ve esaslar çerçevesinde Formu düzenlemekle yükümlüdürler.


Kurulca, Tebliğin (I) ve (II) numaralı eklerinde yer alan Formlarda değişiklik yapı-labilir.

 

Kamuyu Aydınlatma Formunun Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine İletilmesi
Madde 5-
Bankalar; Bankalar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunu, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler itibarı ile düzenler ve 3 aylık dönemin son gününü takip eden 5 iş günü içinde TSPAKB’ye ıslak imzayı haiz olmak üzere basılı olarak ve güvenli teknolojik altyapısı sağlanmış bir şekilde elektronik imzayı haiz olmak üzere elektronik ortamda teslim ederler.
 
Aracı kurumlar; 

a) Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunu (X) numaralı tablosu hariç olmak üzere birinci fıkradaki esaslar dahilinde düzenler ve TSPAKB’ye teslim ederler. 
b) Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun (X) numaralı tablosunu içeren halini ise; hazırlayacakları mali tabloların Kurula gönderim süresinin sonunda mevcut Form dönemi sona ermemiş ise cari Formu revize etmek suretiyle, mali tabloların Kurula gönderim süresinin son gününü takip eden 5 iş günü içinde birinci fıkradaki esaslar dahilinde TSPAKB’ye teslim ederler. 

 

Herhangi bir nedenle faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kuruluşlardan geçici kapalılık süresi bir ayı aşanlar yeniden faaliyete geçinceye kadar Formu düzenlemezler. 

 

Kamuyu Aydınlatma Formunun Yayınlanması
Madde 6-
TSPAKB kendisine iletilen Formları, teslimi izleyen iş gününden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.tspakb.org.tr adresindeki web sitesinde yayınlar. İMKB de www.imkb.gov.tr adresindeki web sitesinin aracı kuruluşlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölümünde site kullanıcılarının TSPAKB’de Formların yer aldığı web adreslerine ulaşmasını temin edecek tedbirleri alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımcıların Kamuyu Aydınlatma Formuna Erişimine İlişkin Esaslar

Kamuyu Aydınlatma Formunun Basılı Olarak Bulundurulması Gereken Yerler 
Madde 7-
Aracı kurumlar Formun güncel halini merkez ve merkez dışı örgütlerinde, bankalar ise merkezlerinde ve sermaye piyasası faaliyetlerinin fiilen yürütüldüğü şubelerinde, talep edildiğinde yatırımcıların incelemesine sunulmak üzere basılı olarak bulundururlar. 

Yatırımcıların Kamuyu Aydınlatma Formuna Erişimini Temin Edecek Diğer Tedbirler
Madde 8-
Bu Tebliğin (III) numaralı ekinde yer alan duyuruya aracı kurumlar web sitelerinin açılış sayfalarında, bankalar ise web sitelerinin sermaye piyasası işlemleri ile ilgili sayfasında, konunun önemini azaltmayacak ve yatırımcının dikkatini çekecek şekilde yer vermek zorundadırlar. Aracı kuruluşların web sitelerinde duyuru metninin tamamının yayınlanması ya da duyuru metninin yer aldığı web sayfasına yönlendirecek bir bağlantı adresine yer verilmesi suretiyle yayınlanması mümkündür.


Aracı kuruluşlar bu madde uyarınca web sitelerinde yayınlayacakları açıklamada Tebliğin (III) numaralı ekinde yer alan genel web sitesi adresi yerine TSPAKB’de kendilerine ait Formların yer aldığı adrese doğrudan erişimi temin edecek ayrıntılı web sitesi adresine yer verirler.
 

Ayrıca, aracı kurumlar söz konusu duyuruyu içeren ve Kurulun belirleyeceği şekil esaslarına uygun olarak hazırlanacak bir tabelayı merkez ve merkez dışı örgütlerinde, bankalar ise merkezlerinde ve sermaye piyasası faaliyetlerinin fiilen yürütüldüğü şubelerinde yatırımcıların görebileceği şekilde asmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk

 

Aracı Kuruluşların Sorumluluğu
Madde 9-
Formun tam, doğru, yeterli ve güncel bilgileri içermesinden aracı kuruluş yönetim kurulu sorumludur. Aracı kuruluş yönetim kurulu, Formun 5 inci maddede öngörülenden daha uzun olmamak şartıyla farklı dönemlerde yayınlanmasını isteyebilir.
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin Yükümlülükleri
Madde 10-
TSPAKB, kendisine iletilen formlarda yer alan bilgileri kendisine iletildiği şekilde www.tspakb.org.tr adresindeki web sitesinde yayınlar ve formlarda yer alan bilgilerin tahrifatına engel olacak güvenli teknik altyapıyı kurar. Formları, talep edilmesi halinde masrafı talep eden kişiye ait olmak üzere posta yoluyla gönderir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Tebliğle Belirlenen Sürelerin Değiştirilmesi
Madde 11-
Kurul genel olarak veya aracı kuruluş bazında 5 inci ve 6 ncı maddelerde yer alan sürelerde değişikliğe gidebilir.

Geçici Madde 1- Aracı kuruluşlar, 5 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde, Formu bir defaya mahsus olmak üzere 27/2/2004 tarihine kadar TSPAKB’ye ıslak imzayı haiz olmak üzere basılı olarak ve elektronik imzayı haiz olmak üzere elektronik ortamda teslim ederler. TSPAKB kendisine iletilen Formları, teslimi izleyen iş gününden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.tspakb.org.tr adresindeki web sitesinde yayınlar. 

Yürürlük
Madde 12-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 13-
Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.

bottom of page