top of page

2013 YILI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı (2013/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


İhraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (Kanun) uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine:
I)

a) Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir,
b) Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine bakılmaksızın diğer paylar için binde iki,
c) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek (borçlanma araçları ibaresi 24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.), menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları (ipotek/varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe/varlığa dayalı menkul kıymetler vb. dahil), kira sertifikaları ve ortaklık varantlarından;

1) Vadesi 180 güne kadar olanlar için on binde beş,
2) Vadesi 181 gün ile 365 gün arasında olanlar için on binde yedi,
3) Vadesi 366 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
4) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki,

ç) Yukarıda sayılmayan sermaye piyasası araçları için binde iki,
d) Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince payları halka arz olunmuş sayılan ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başladığı tarih itibariyle paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden binde sıfır,

II) (Bu bend; 24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
III) Yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık dönemlerin son iş gününde hesaplanan net varlık değerleri üzerinden yüz binde beş,
oranında ücret alınmasına,
IV) Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Kurul Karar Organı’nca karara bağlanmış fakat Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle satışı yapılmamış sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatıracakları ücretin hesaplanmasında ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuatın esas alınmasına
karar verilmiştir.
 
Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı kararı (2013/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

(Kurulumuzun 24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 

Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/3 sayılı kararı (2013/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 11’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan "İhraç Belgelerinin" Kurulumuzun internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ilan edilmesine ve Kanun’a uyum kapsamında hazırlanma çalışmalarına devam edilen yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya duyurulmasına kadar geçecek olan sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatlarının kullanılmasına karar verilmiştir.
 
Kurul Karar Organı’nın 22.01.2013 tarih ve 3/58 sayılı kararı (2013/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Kurul Karar Organı’nın 22.01.2013 tarih ve 3/67 sayılı kararı (2013/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME YAPMAYA YETKİLİ KURULUŞLAR İLE KAMUOYUNA DUYURULUR
 

Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/67 sayılı Kararı uyarınca, değerleme kuruluşları, Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bunların Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri, ıslak imza ile yazılı olarak yapmanın yanı sıra, 11.02.2013 tarihinden itibaren, elektronik imza ile elektronik ortamda da gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Buna ilişkin olarak, UVAP-DK (Uzaktan Veri Alım Projesi-Değerleme Kuruluşları) uygulaması 11.02.2013 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.
 

Söz konusu uygulamanın kullanıma alınmasına ilişkin süreçte;
 

Nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi planlanan sorumlu değerleme uzman(lar)ının isim-soyisim, e-posta ve TC Kimlik numarası bilgisinin, UVAP-DK erişim yetkisi verilebilmesi amacıyla, uvapdk@spk.gov.tr adresine 28.01.2013 tarihine kadar iletilmesi,
 

Her bir değerleme kuruluşu için, yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş en az iki sorumlu değerleme uzmanı adına 04.02.2013 tarihine kadar nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi,
 

En güncel haliyle değerleme kuruluşlarına ait ilgili tüm bilgi ve belgelerin UVAP-DK uygulamasına 11.02.2013 tarihine kadar kaydedilmiş olması, gerekmektedir.
Kurulumuzun yukarıda yer verilen Kararı uyarınca, 11.02.2013 tarihinden itibaren, değerleme kuruluşların Tebliğ kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda gerçekleştirmemeleri ve yukarıda belirtilen süreler içinde mevcut durumlarını yansıtır bilgi ve belgelerin uygulamaya girişini tamamlamamaları halinde, ilgili mevzuat uyarınca sorumlulukları doğacağından, haklarında idari işlem tesis edilebilecektir.
UVAP-DK hakkında soru ve önerilerin aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmesi mümkündür.
 
Konu - İgili E-Posta
Teknik Yardım - uvapdkit@spk.gov.tr
Mevzuat ve Bildirimlerle İlgili Hususlar - uvapdk@spk.gov.tr

 

Kurul Karar Organı’nın 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı (2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında, payları iMKB'de işlem gören ve Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiştir.


2013 yılında yayımlanacak 2012 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporunun aşağıda yer verilen formata uygun olarak hazırlanması zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU FORMATI
1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı

Bu bölümde söz konusu faaliyet döneminde Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların şirket tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir beyana yer verilecektir. Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçelerin ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmalarının açıklanması gerekmektedir.

Ayrıca bu bölümde, dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı bilgisi ile uygulanmaması durumunda gerekçesine ilke bazında yer verilir.
Tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi de bu bölümde yer alacaktır.

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi

Bu bölümde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yöneticisinin ve birim personelinin adı soyadı ve iletişim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı açıklanacaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilip verilmediği açıklanacaktır. Ayrıca, ana sözleşm ede özel denetçi atanması talebinin düzenlenip düzenlenmediği, dönem içinde özel denetçi tayini talebinin olup olmadığı ve bunun ne şekilde sonuçlandığı belirtilecektir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Bu bölümde, dönem içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına, toplantılara katılıma (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı), toplantılara davetin ne şekilde yapıldığına, genel kurul öncesi ne tür bilgilerin hangi yollarla pay sahiplerine duyurulduğuna, genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığına, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilemediğine, genel kurul toplantısında cevaplandırılamaması sebebiyle Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve cevaplara, pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilip verilmediğine, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığına, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığına, genel kurul tutanaklarının erişim yerlerine ilişkin bilgiye yer verilecektir. Ayrıca, dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki politika değişiklikleri (varsa) hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilip verilmediği de bu bölümde açıklanacaktır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Bu bölümde oy hakkında imtiyaz olup olmadığının, varsa içeriğinin ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi; şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığının ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmediğinin açıklanması gerekmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Bu bölümde, şirketin karına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı ve varsa imtiyazın içeriğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirketin kar dağıtım politikası olup olmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ile bu politikanın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı, faaliyet raporunda yer alıp almadığı ve şirketin internet sitesinde kamuya açıkla nıp açıklanmadığı, şirketin kar dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmaması durumunda gerekçesi hakkında bilgiye yer verilir.

7. Payların Devri

Bu bölümde şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler olup olmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi yer alacaktır.
 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası

Bu bölümde, şirketin bilgilendirme politikası bulunup bulunmadığında, söz konusu politikanın hangi yolla kamuya açıklandığına, bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine ilişkin bilgiye yer verilir. Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilir.

9. Şirket internet Sitesi ve içeriği

Bu bölümde şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı, internet sitesinin adresi, internet sitesinde yer alan bilgilerin ingilizce olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, internet sitesinde Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilip verilmediği ve yer verilmeyen hususların neler olduğu bilgisi yer alacaktır.

10. Faaliyet Raporu

Bu bölümde faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilip verilmediği ve bilgilere yer verilmiyorsa eksik bilgilerin neler olduğu açıklanacaktır.
 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Bu bölümde şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya ve menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların şirket tarafından oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin açıklamaya yer verilecektir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bu bölümde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı ve nasıl bir katılım sağlandığı hakkında açıklamalara ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınıp alınmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

13. insan Kaynakları Politikası

Bu bölümde, şirketin insan kaynakları politikasının ana esaslarına; çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atandı ise adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise nedenlerine; çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler ol up olm adığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara, şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulup duyurulmadığı hususuna yer verilecektir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bu bölümde; şirket etik kurallarının internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanıp açıklanmadığı hususu ile çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanların a yönelik sosyal çalışmalar v.b.) hakkında bilgiler açıklanacaktır.
 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Bu bölümde, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ve icra kurulu başkanı/genel müdürün adı soyadı ile özgeçmişlerine, görev sürelerine ve görev dağılımlarına (varsa) yer verilecektir.

Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olması halinde bu durum gerekçesi açıklanacaktır. Aday gösterme komitesine kaç bağımsız üye adayı gösterildiği ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporun tarihi ve yönetim kuruluna ne zaman sunulduğu açıklanacaktır. Bu bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu kapsamda yapılan işlemlere de yer verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri (grup içi grup dışı ayrımı verilmek suretiyle) de ayrıca açıklanacaktır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Bu bölümde yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım, toplantı katılım ve karar nisapları ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı, yukarıdaki yer alan ilkelere uyulmaması halinde gerekçesi açıklanacaktır. Ayrıca bu bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulanlar hakkında bilgiye de yer verilir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bu bölümde oluşturulan komiteler, komitelerin başkan ve üyeleri ve nitelikleri (icracı/icracı olmayan/bağımsız), toplanma sıklığı ve ilgili dönem deki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler belirtilecektir. Ayrıca, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumunda bunun gerekçesi açıklanacaktır.

18. Risk Yönetim ve iç Kontrol Mekanizması

Bu bölümde yönetim kurulunca risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturu lu p oluşturulmadığı, oluşturulmuşsa sistemin işleyişi, etkinliğinin gözetimi ve etkinliği hakkında bilgi açıklanacaktır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Bu bölümde, yönetim kurulu tarafından şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği hususları açıklanacaktır.

20. Mali Haklar

Bu bölümde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklamanın yapıldığı yerler (faaliyet raporu, internet sitesi vb) ile açıklamaların hangi bazda (kişi bazında veya yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında) yapıldığı bilgisine yer verilecektir. Bu bölümde ayrıca şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmediği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bundan doğ an çıkar çatışmaları açıklanacaktır.

Kurul Karar Organı’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı kararı (2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Duyuru
 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortaklıkların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin olarak:

a) Payları borsaya kote şirketler (Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı) için:

i)  Fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına devam edilmesi ve SPKn'nun 30 uncu maddesi kapsamında payları borsaya kote şirketlerin elektronik genel kurullarının MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
ii) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik"inin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında; konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

b) Payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB ikinci Ulusal Pazarı, Serbest işlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen işletmeler Piyasası) için

i) Bu aşamada elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.
ii) isteğe bağlı olarak elektronik genel kurul yapmak isteyen şirketler MKK sistemi aracılığı ile MKK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlenmelerine ve duyurularına uymak suretiyle genel kurullarını elektronik ortamda yapabileceklerdir.

 

Kurul Karar Organı’nın 01.02.2013 tarih ve 4/91 sayılı kararı (2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli tebliğleri ile ilke kararlarında yer alan yeniden değerlendirmeye tabi tutarlar 2013 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı kararı (2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 2013/25 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 07.06.2013 tarih ve 20/632 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Kurul Karar Organı’nın 01.02.2013 tarih ve 4/131 sayılı kararı (2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Borsa şirketlerinin Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hükümleri Uyarınca 2013 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru
 

A) Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin (Tebliğ/ Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları İMKB’de işlem gören ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2013 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 

1. Grup Borsa şirketleri

 

1) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
2) AKBANK T.A.Ş.
3) ARÇELİK A.Ş.
4) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
5) COCA COLA İÇECEK A.Ş.

6) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
7) ENKA İNŞAAT VE SANAİİ A.Ş.
8) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
9) FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
10) T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
11) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
12) T. İŞ BANKASI A.Ş.
13) KOÇ HOLDİNG A.Ş.
14) KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
15) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
16) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
17) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.*
18) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
19) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
20) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
21) TÜRK TELEKOMÜNŞKASYON A.Ş.
22) TÜRKİYE PETROL RAFİNERŞLERİ A.Ş.
23) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
24) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

 

*2012 yılında 2’nci grupta yer alan Şirket, 2013 yılı itibariyle 1’inci grupta yer alacaktır.

2. Grup Borsa Şirketleri

1) AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2) AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.*
3) AKFEN HOLDİNG A.Ş.
4) ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**
5) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6) ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
7) AYGAZ A.Ş.
8) BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**
9) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10) DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.**
11) DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
12) DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
13) EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14) FİNANSBANK A.Ş.*
15) KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERŞ A.Ş.**
16) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
17) MİGROS TİCARET A.Ş.
18) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
19) TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
20) TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
21) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş
22) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERŞ A.Ş.
23) ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
24) YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.


* Bu Şirketler, 2012 yılı verilerli dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre 2’nci grup Şartlarını sağlamamakla birlikte, Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 2013 yılında da 2’nci grupta yer almaya devam edecektir.
** 2013 yılı içerisinde, 2’nci gruba dahil olmuşlardır.

 

3. Grup Borsa şirketleri

Gelişen İşletmeler Piyasası, Gözaltı Pazarı ve Serbest İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar ile birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar hariç olmak üzere, Borsa şirketlerinin tamamı.

B) Birinci grupta yer alan Şirketlerin yönetim kurullarının, bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce Kurulumuza göndermesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bir yıl görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday olması halinde de, bu süreç aynı şekilde işletilecektir.
C) 2013 yılı itibariyle Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları, varsa bu komite tarafından, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesinin oluşturulamamış olması halinde ise, 4.5.1. numaralı ilke uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.
D) 2012 yılına ilişkin veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 2013 yılı için üst gruplara yükselen şirketlerin, dahil oldukları yeni gruba ilişkin ilkelere yapacakları ilk olağan genel kurul toplantısı ile uyum sağlamaları gerekmektedir.

 

Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı (2013/5 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 13.12.2013 tarih ve 41/1334 sayılı kurul kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı (2013/5 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurulumuzun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olması sebebi ile Kurulumuzun 2013/25 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 07.06.2013 tarih ve 20/632 sayılı Kararı gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kurul Karar Organı’nın 22.02.2013 tarihli ve 6/203 sayılı kararı (9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın 22/2/2013 tarihli ve 6 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2013 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin  tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.
2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. Değerleme hizmeti verilmesine ilişkin asgari ücret dışındaki her türlü masraf ve bunların ödenmesine ilişkin hususlar taraflarca yapılacak yazılı bir sözleşme ile belirlenir.
3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez.
4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.
6) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesine devretmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az %50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile hizmeti devralan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.
7) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık finansmanı da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı kapsamında sunulan değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.
8) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.
9) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.
10) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan/geçerli olan tüm değerleme hizmeti sözleşmelerine uygulanır. Bu tarihten önce akdedilmiş olup da yürürlükte olan değerleme hizmeti sözleşmelerinin, işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı hükümler ihtiva etmesi halinde, işbu esaslardaki ve ekli tarifedeki hükümler uygulanır.

Eki için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın 14.03.2013 tarih ve 9/304 sayılı kararı (2013/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem yapabilecek kuruluşlara ilişkin olarak Kurulumuzun 21.11.2012 tarih ve 40 sayılı toplantısında alınan karara ilaveten; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, bankalar tarafından yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında,

1) İMKB’de ve Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gören pay senetlerine ve pay senedi endekslerine dayalı türev araçların kendi hesabına alım satımı ile müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına alım satımının yapılamayacağı, ancak bankaların imzalamış oldukları acentelik sözleşmesi kapsamında söz konusu işlemlerde acentelik hizmeti verebilecekleri,
2) İMKB’de ve Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gören pay senedi ve pay senedi endeksleri dışında; döviz, faiz, kıymetli madenler ve taşlar, emtia ve enerji üzerine türev araçların kendi hesabına alım ve satımı ile müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına alım satımının yetki almaları koşuluyla yapılabileceği,

hususlarında karar alınmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 14.03.2013 tarih ve 9/319 sayılı kararı (2013/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)
 

Halka açık ortaklıkların konsolide finansal tablolarının özkaynakları arasında yer alan "Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi" hesap kaleminin, Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir kara ulaşılırken, bir indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 26.03.2013 tarih ve 10/327 sayılı kararı (2013/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

2013/19 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlan Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı kararı (2013/15 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı toplantısında; kaldıraçlı alım satım işlemleri için kullanılmakta olan aktif/pasif mimari yapılı işlem platformlarında ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla,

a. Kurulumuza yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izni başvurularında; Kurulumuzun 03.11.2011 tarih ve 37/989 sayılı ilke kararının ilk maddesindeki "Aracı kurum tarafından belirlenecek çalışma saatlerinde, bilgi işlem altyapısının kesintisiz çalışmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır…" hükmünde yer alan "kesintisizlik" şartının sağlanması için aktif/aktif mimari yapılı işlem platformları kullanılması zorunluluğu getirilmesine,
b. Mevcut durumda aktif/pasif mimari yapılı işlem platformu kullanmak suretiyle faaliyette bulunan aracı kurumlara da faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için (a) nolu maddede belirtilen şartı sağlamak üzere, yazılım ve donanım değişikleri yapılması gerekebileceği de dikkate alınarak, 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmesine,
c. Kurul karar tarihi itibariyle yetki belgesi başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, Kurulumuzca henüz sonuçlandırılmamış olan başvuruların mevcut esaslar (aktif/pasif mimari yapılı işlem platformları) çerçevesinde sonuçlandırılmasına, ancak 31.12.2013 tarihine kadar aktif/aktif mimari yapılı kesintisizlik şartının sağlanması gerektiğinin başvuru sahibi aracı kurumlara bildirilmesine,
d. Verilen süre sonunda kesintisizlik şartını sağlayamayan aracı kurumların sahip olduğu kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izninin, faaliyet koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edileceği hakkında aracı kurumların bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın İ-SPK.24.1 (24.05.2013 tarih ve 18/602 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/17 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-23.1. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Kurul Karar Organı’nın İ-SPK.48.1 (30.04.2013 tarih ve 15/497 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı kararı (2013/19 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

III-61.1. sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin yürürlüğe girmesi nedeniyle,

1. 14.10.2011 tarihli ve 34/948 sayılı Kurul Kararının Tebliğ değişiklik çalışmaları sonuçlandırılana kadar leasing ve murabaha alacaklarının maddi olmayan varlık tanımı kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kısmı,
2. 26.03.2013 tarihli ve 10/327 sayılı Kurul Kararının, Kurulumuza bundan sonra yapılacak varlık kiralama şirketi pay devirlerine izin verilmesine yönelik başvuruların değerlendirilmesinde uygulamanın yönlendirilmesinin teminine ilişkin ikinci fıkrası,

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı kararı uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kurul Karar Organı’nın 24.05.2013 tarih ve 18/573 sayılı kararı (2013/24 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1) II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nin 07.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle;

a) Borçlanma araçlarının borsa dışında alım satıma konu olması durumunda yetkili kuruluşların verecekleri alım satım tekliflerinin ne şekilde kamuya duyurulacağına ilişkin hususları içeren ve Kurulumuzun 2006/35 sayılı Bülteni ile de kamuya duyurulmuş olan 11.08.2006 tarih ve 35/1009 sayılı kararının üçüncü maddesi (ilan edilen 2 nci madde) ile Kurulumuzun 2006/29 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulmuş olan Kurulumuzun 29.06.2006 tarih ve 29/819 sayılı kararının birinci maddesi (ilan edilen 1A maddesi),
b) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Kurul ücretlerine ilişkin i-SPK. 130.1 (04.01.2013 tarih ve 1/1 s.k.)’nın borçlanma araçlarına ilişkin hükümleri,
c) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan ihraç limitlerine ilişkin i-SPK. 31.1 (04.01.2013 tarih ve 1/2 s.k.)

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/573 sayılı kararı uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı kararı (2013/28 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, payları borsada işlem gören ortaklıkların kendi paylarını satın almalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Kurulumuzun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile söz konusu kararda değişiklik yapan 23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı Kurulumuz kararı; 2014/1 sayılı SPK Haftalık Büteninde yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı (2013/28 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda 6327 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan ve 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te fon türleri ve unvanlarına ilişkin temel esaslar belirlenmiştir. Söz konusu esaslara ilişkin olarak aşağıdaki metin i-SPK 4632 s.kn.17-1 (23.08.2013 tarih ve 29/955 s.k.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş ve emeklilik şirketlerinin İlke Kararı’nda yer alan fon türlerine uyum sağlamaları için 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiş olup; bireysel emeklilik fon türlerine ilişkin olarak Kurulumuzun 2008/3 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan 13.12.2007 tarih ve 45/1228 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI TÜRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA


Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine göre, fon türleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre veya sektörlere yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanılıp kullanılmayacağıdır. Eğer böyle bir ibare kullanılacaksa, fon varlıklarının en az %80’i Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan oluşmak zorundadır. Aksi taktirde, böyle bir ibare fon unvanında kullanılamamaktadır.
Yukarıda bahsedilen sınırlamalara uymak, izahname ve diğer belgeler yoluyla kamuyu tam, doğru ve zamanında aydınlatmak ve Kurulca uygun görülmek koşullarıyla, yatırım yapılacak varlık türüne, yatırım stratejisine veya her ikisine göre olmak üzere farklı

fon türleri belirlenebilir ve belirlenen türlerde fonlar kurulabilir. Bahsedilen şartlar dikkate alınarak, sınırlandırıcı nitelikte olmamak ve fakat uygulamalara yön vermek ve yol gösterici olmak üzere fon türleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Kurulca uygun görülmesi şartıyla yeni fon türlerinin belirlenmesi de her zaman mümkündür.


EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ

A. Gelir Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek temettü, faiz ve kira sertifikası gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.

a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan ortaklık paylarına yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
b. Kamu Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
c. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
ç. Kira Sertifikası Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikalarına yatıran ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
d. Karma Borçlanma Araçları Fonu: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
e. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
f. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve temettü, faiz veya kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

B. Büyüme Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.

a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.
b. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.
c. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

C. Para Piyasası Fonları: Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlardır.

a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün en az %80'ini, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma araçlarına ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.
c. Likit Fon-Esnek: Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.

D. Kıymetli Madenler Fonları: Fon portföyünün en az %80’i altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklardan oluşturulan fonlardır.

a. Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatıran fondur.
b. Altın Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı varlıklara yatıran fondur.

E. İhtisaslaşmış Fonlar: Fon portföyüne belirli sektör ve endeksler bazında yatırım yapan fonlardır.

a. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan ortaklıkların paylarına yatıran fondur.
b. Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar olmak üzere, baz alınan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.

F. Fon Sepeti Fonu: Portföyünün en az %80’ini yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatıran fondur.
G. Katkı Fonu: Katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulan ve portföyünün;

- en az yüzde 75’ini, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına,
- en fazla yüzde onbeşini, Türk Lirası cinsinden mevduata, katılma hesabına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına,
- en fazla yüzde onbeşini, BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki paylara

yatıran fondur.
H. Diğer Fonlar: Yukarıdaki fon türlerine girmeyen fonlardır.

a. Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamını, ortaklık payı, borçlanma araçları ve kira sertifikalarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
b. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

 

Öte yandan, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 22 ve 23'üncü maddelerinde sayılan sınırlamalar saklıdır.
 

FON TÜRLERİNE İLİŞKİN NOTLAR

1. Büyüme Amaçlı ve Gelir Amaçlı Fonların ayırt edilebilmelerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Gelir Amaçlı Fonlar, yatırım yapılacak varlıkların seçiminde, fiyat oynaklığı düşük, temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verilen fonlardır. Büyüme Amaçlı Fonlar ise, yatırım yapılacak varlıkların seçiminde, yatırım döneminde değer artış kazancı elde edilmesi beklenen varlıklara ağırlık verilen fonlardır.
Diğer taraftan fon kuruluş aşamasında, portföy yöneticisinin hangi varlık grubunun büyüme veya gelir amaçlı olabileceğini öngöremeyebileceği, bir diğer ifadeyle, portföy yönetiminde hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz veya kira sertifikası geliri unsurlarına aynı oranda ağırlık vermek isteyebileceği dikkate alınarak, tamamı ortaklık paylarından veya borçlanma senetlerinden veya kira sertifikalarından veya bunların karmasından oluşan "Dengeli Fon" kurulabilmesine de imkan tanınmıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar, devlet dış borçlanma senedi olup, yabancı menkul kıymet kategorisine girmemektedir. Öte yandan eurobondlar devlet iç borçlanma senedi sayılmadığından, Kamu Borçlanma Araçları Fonları, portföylerine en az %80 oranında ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri aldıktan sonra, portföy sınırlamalarına uygun bir şekilde, söz konusu Eurobondları azami %20 oranında portföylerine dahil edebilirler.
3. Yukarıda belirtilen fon türleri de dikkate alınarak, portföyünün tamamı; getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçları, kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım bankacılığı esaslarına uygun paylar ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarından oluşan fonlar unvanlarında "Katılım" veya "Alternatif" ifadesini kullanabilirler.
4. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2013/3 sayılı Emeklilik Planı Hakkında Genelge’nin 2 nci maddesinde belirlenen portföy sınırlamalarına uyan fonlar unvanlarında "Standart" ifadesini kullanabilirler.

Kurul Karar Organı’nın 23.08.2013 tarih ve 29/959 sayılı kararı (2013/28 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’de (VOB) işlem gören tüm sözleşmelerin 05.08.2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) işlem platformuna aktarıldığı göz önünde bulundurularak, yatırım kuruluşlarının duyuru tarihinden itibaren müşterilerine imzalatacakları Türev Araçlar Risk Bildirim Formlarının sadece BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı (VİOP) içerecek şekilde değiştirilmesine ve ayrıca işlemlerin esasında herhangi bir değişiklik olmadığı dikkate alınarak, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin (TSPAKB) 686 sayılı Genel Mektubu ile duyurulan değişiklik öncesinde VOB müşterilerine imzalatılmış olan risk bildirim formlarının VİOP çatısı altında gerçekleştirilecek işlemlerde geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 02.08.2013 tarih ve 27/884 sayılı kararı (2013/29 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 2001/4 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, yatırım ortaklıklarının halka arzlarında ek süre tanınmasına ilişkin 25.01.2001 tarih ve 4/99 sayılı kararın, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları için uygulanmamasına karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.128.5 (13.09.2013 tarih ve 31/1033 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kurulumuzun 13.09.2013 tarih ve i-SPK.128.5 (13.09.2013 tarih ve 31/1033 s.k.) sayılı kararı; 2014/1 sayılı SPK Haftalık Büteninde yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Duyuru (2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.


Sıra - Kurul Kararı veya Duyurusu - Yayımlandığı SPK Bülten Sayısı
1 - Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/58 sayılı İlke Kararı - (2013/3 sayılı Bülten)
2 - Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 56/1546 sayılı İlke Kararı - (2005/56 sayılı Bülten)
3 - Kurulumuzun 23.09.2004 tarih ve 39/1206 sayılı İlke Kararı - (2004/40 sayılı Bülten)
4 - Kurulumuzun İ-SPK.48.1 (30.04.2013 tarih ve 15/497 s.k.) sayılı İlke Kararı - (2013/18 sayılı Bülten)

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.24.2 (25.10.2013 tarih ve 1149 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-23.1. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Kurul Karar Organı’nın 25.10.2013 tarih ve 1157 sayılı kararı (2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Aracı kurumlarda istihdam edilecek bireysel emeklilik aracısının Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuatında bireysel emeklilik faaliyetinin sunumu için öngörülen gerekli şartları taşıması ve yetkili mercilerden izin ve lisansı almış olması koşuluyla, aracı kurumların bireysel emeklilik aracılığı faaliyeti yetki belgesine sahip personel ve bireysel emeklilik şirketleriyle tesis edilecek iş ilişkisi çerçevesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınması kaydıyla bireysel emeklilik faaliyetinde bulunabilmelerine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/41 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

(Değişik: Kurulun i-SPK.128.6.a (20.06.2014 tarih ve 19/610 s.k. ile) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesi kapsamında hazırlanan bilgi formunun (pay satış bilgi formu) onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında; Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile bu gruplar dışında kalan ve kamu kurumlarının pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklarda bizzat ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen pay satışları hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için Pay Tebliği’nin 27. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak;

1) Yönetim etkinliğinin "Ortaklığın oy haklarının %20’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması" olarak tanımlanmasına,
2) Pay Tebliği’nin 27. maddesi kapsamında borsada yapılacak pay satışlarından önce pay satış bilgi formu düzenleme yükümlülüğünün, yalnızca yönetim kontrolüne değil yönetim etkinliğine sahip ortaklar açısından da zorunlu tutulmasına,

3) Pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurul’a yapılan başvuru tarihini takip eden en geç ikinci iş günü söz konusu başvuru hakkında ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılması gerektiğine,
4) Pay satış bilgi formları kapsamında gerçekleştirilecek ilk satış işlemine, bu formların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabileceğine,
5) Pay satış bilgi formları kapsamında gerçekleştirilecek ilk satış işlemi de dahil olmak üzere, her bir satış işleminden asgari olarak bir iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılması gerektiğine,
6) Pay satış bilgi formları kapsamında gerçekleştirilecek satış işlemlerinden sonra, ilgili ortak tarafından gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük olarak özel durum açıklaması yapılması gerektiğine,
7) Pay satış bilgi formlarında yer alan payların toplam nominal değerinin günlük olarak satılacak kısmının, bu payların azami %10’u ile sınırlandırılmasına,
8) Pay Tebliği uyarınca halka açık ortaklık paylarının ikincil halka arz yoluyla satışı durumunda izahname düzenleme yükümlülüğü uygulanmasına devam edilmesine ve yukarıda yer alan esasların uygulanmamasına,
9) Satışı yapılacak payların nominal tutarı, fiili dolaşımdaki pay oranı, ortaklığın sermayesi, satış gelirlerinin kullanım yerleri ve benzeri hususlar dikkate alınarak, Kurul tarafından yukarıda yer alan hususlardan farklı esaslar belirlenebilmesine

karar verilmiştir.
Diğer taraftan pay satış bilgi formu formatı güncellenmiş olup, güncellenen format Kurul internet sitesinde yayımlanmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 13.12.2013 tarihli ve 41/1351 sayılı kararı (19/12/2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın 13/12/2013 tarihli ve 41/1351 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2014 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.

3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir.

4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz..

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.

6) Değerleme konusu taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili taşınmaz iş bu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.

7) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az %50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.

8) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık finansmanı da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı kapsamında sunulan değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.

9) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.

10) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.

11) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

Ek: 2014 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi

02.08.2013-27/884
26.03.2013-10/327
23.08.2013-29/955
06.12.2013-40/1328

Kurul Karar Organı’nın 21.11.2013 tarih ve 38/1236 sayılı kararı (2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte;

i. Kurulumuzun 1996/49 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin genel kurul kararlarının sermaye artırımı niteliğinde olmayıp sadece bir ana sözleşme değişikliği kararı olmalarına rağmen, her halükarda imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal eder nitelikte olmaları nedeniyle, imtiyazlı pay sahipleri kurulu veya kurullarınca da onandığına ilişkin kararın esas sözleşme değişikliği kararı ile birlikte Kurula sunulmadıkça Şirketlerin sermaye artırım taleplerinin incelemeye alınmayacağına ilişkin hususları içeren 21.11.1996 tarih ve 50/1476 sayılı kararı,
ii. Nakit artırım dışında tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle kayıtlı sermaye tavanı aşılabileceğine ve bu durumda yapılacak ilk genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavan artırım kararı alınmak üzere Kurulumuza başvurulması gerektiğine ilişkin hususları içeren 29.09.2002 tarih ve 44/1142 sayılı kararı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 21.11.2013 tarih ve 38/1237 sayılı kararı (2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte;

a) Payları borsada işlem gören ortaklıkların kendi istekleri ile borsa kotundan çıkma işlemlerinde uyacakları ilke ve esasların belirlendiği Kurulumuzun 30.07.2010 tarih ve 22/675 sayılı kararı,
b) Birleşme işlemlerinin gerçekleşmesinin, bu nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkı kullanımları nedeniyle ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin belirli bir tutarı aşmaması şartına bağlanabileceğine ilişkin Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/602 sayılı kararı,
c) Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasında baz alınacak tarihin belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1149 sayılı kararı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 29.11.2013 tarih ve 39/1276 sayılı kararı (2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte;

a) Birleşme işlemlerinin birleşmeye esas finansal tablo tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasının zorunlu olmasına ilişkin Kurulumuzun 02.09.2004 tarihli ve 37/1142 sayılı kararı
b) Birleşme sözleşmesinin nisap yetersizliği dolayısıyla toplanacak ikinci genel kurulda onaylanmasına ilişkin hükümler içeren Kurulumuzun 20.03.2008 tarihli ve 8/322 sayılı kararı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 13.12.2013 tarih ve 41/1334 sayılı kararı (2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine yönelik (Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı kararlarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yeniden değerlendirildiği) 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı Kurul kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı’nın 06.12.2013 tarih ve 40/1328 sayılı kararı (2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

KURULUMUZUN II-14.2 SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ" UYARINCA DÜZENLENECEK FİNANSAL TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU
 
30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
II-14.2 sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" (II-14.2 Tebliği) uyarınca, yatırım fonları, 31.12.2013 tarihli finansal tablolarından itibaren Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulayacaklardır.
TMS/TFRS’de herhangi bir standart finansal tablo ve dipnot formatının öngörülmemesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından açıklanan finansal tablo örnekleri için yatırım fonlarının kapsam dışı bırakılması nedenleriyle uygulamada oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve finansal verilerin finansal tablolarda gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen yatırım fonları tarafından hazırlanan finansal tablolara ilişkin bir format hazırlama gerekliliği doğmuştur. Yatırım fonlarının finansal tablo hazırlama ihtiyaçları ve Kurulumuzun yatırım fonlarının finansal tablolarına ilişkin gözetim faaliyetleri gereksinimleri göz önünde bulundurularak, Kurulumuzun 06.12.2013 tarih ve 40/1328 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 31.12.2013 tarihli finansal tablolarla birlikte uygulamaya konulmak üzere ekteki finansal tablo formatları yürürlüğe konulmuştur.

 

Kamuoyuna duyurulur.


Ek: Finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ile bunlara ilişkin açıklamalar.

bottom of page