top of page

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ STATÜSÜ
 
(2/4/2014 Tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
["Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü"nün yürürlüğe konulması, Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine dayanan Başbakan Yardımcılığının 14/1/2014 tarihli ve 103 sayılı yazısı üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.]
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1-

(1) Bu Statünün amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2-

(1) Bu Statü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri, üyelik esasları, disiplin cezaları ile çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-

(1) Bu Statü 6362 sayılı Kanunun 74 ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4-

(1) Bu Statüde geçen;

a) Banka: Mevduat ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
c) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,
ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
f) Yatırım hizmet ve faaliyetleri: Kanunun 37 nci maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,
g) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
ğ) Yönerge: Bu Statü kapsamında Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan ve yönetim kurulunca onaylanan düzenlemeleri

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Merkezi, Amacı, Görev ve Yetkileri ile Üyelik
 
Birliğin merkezi ve merkez dışı teşkilatı
MADDE 5-

(1) Birliğin merkezi İstanbul’dadır. Birlik, yurt içinde gerekli teşkilatı ve yurt dışında ise ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulun izniyle temsilcilik kurabilir.
 
Birliğin amacı
MADDE 6-

(1) Birliğin amacı, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini ve sermaye piyasasının gelişmesini teminen Anayasa, Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır.
 
Birliğin görev ve yetkileri
MADDE 7-

(1) Birlik, 6 ncı maddede sayılan amaçlarını ve bu amaçlara yönelik olarak yapacağı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır:

a) Sermaye piyasasının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesi için ihtiyaç duyulabilecek araştırmaların yapılmasını sağlamak; tanıtım, seminer, toplantı, eğitim ve reklam faaliyetleri düzenlemek.
b) Birliğin üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olmasına, iş ahlakının sağlanmasına, Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak.
c) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak.
ç) Kendisine mevzuatla verilen ve Kurul tarafından belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek ve denetlemek.
d) Bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.
e) Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.
g) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere politikalar oluşturmak, bunların uygulanmasına yönelik kararlar almak.
ğ) Toplumun tasarruf ve yatırım konularında bilinçlenmesini sağlamak ve bu yolla ulusal tasarrufların artırılması amacıyla ücret karşılığı olmamak üzere yatırımcıların finansal eğitimi faaliyetlerinde bulunmak.
h) Amacıyla ilgili konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kurum, kuruluş ve ortaklıklara üye olmak ve/veya hissedar olarak katılmak.
ı) Birliğin iştiraki olan kurumlarda Birliği temsil etmek.
i) Üyelerinin kendi aralarında ve müşterileriyle olan ve Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli altyapıyı kurmak ve yönetmek.
j) Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak; bu amaçla hazırlanacak ve Kurul tarafından onaylanacak usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti ve gerekli alt yapıyı oluşturmak.
k) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda Kurula bildirmek.
l) Üyelerinin, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili düzenleme yapmak.
m) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esasları tespit etmek, ihbar ve şikâyetlere bağlı olarak bu esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili üyeye bu Statüde belirlenen disiplin cezalarını uygulamak.
n) Üyelerine ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak. o) Üyeleri ile kendisi ve kendisi ile Kurul arasında, talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.
ö) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak.
p) Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Birlik, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda Kanuna, bu Statüye, ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uymakla yükümlüdür.
(3) Kurul yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
 
Üyelik
MADDE 8-

(1) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış kuruluşlar, payları borsada işlem gören yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Kurul tarafından uygun görülenler Birliğe üye olmak için başvurmak zorundadırlar. Söz konusu kuruluşlar yetki belgelerini almalarından, yatırım ortaklıkları ise paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren üç ay içinde üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kuruluşların faaliyetleri Kurul tarafından durdurulur.
(2) Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Giriş ücretini yatırmayan kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez. Bu hüküm Statünün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen disiplin cezasının uygulanması sonrasında Birlik üyeliğine tekrar kabul edilen kuruluşlar hakkında uygulanmaz.
(3) Üyeliğe kabul başvurusunun reddine ilişkin olarak alınan karara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içerisinde Kurul nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz Kurul tarafından kesin olarak karara bağlanır. On iş günlük süre itiraz açısından hak düşürücü süredir.
(4) Yetki belgelerinin tamamı iptal edilerek faaliyetleri sürekli durdurulan kuruluşların ve yatırım ortaklığı statüsünden çıkan ortaklıkların üyelik kaydı silinir.
(5) Birlik üyeleri, bu Statüye ve Birlikçe alınan kararlara uymak zorundadırlar.
 
Birlik nezdinde üyelerin temsili
MADDE 9-

(1) Üyeler, Birlik organlarında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür ya da bunlar tarafından temsil yetkisi verilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde temsil edilirler. Birlik nezdinde Birlik ile ilgili işlemlerde üyeyi temsil edecek ve üye adına oy kullanacak söz konusu nitelikleri haiz bir temsilci Birliğe bildirilir. Üyeler söz konusu temsilciler ile ilgili değişiklikleri üç iş günü içerisinde Birliğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları, Yönetimi ve Komiteleri
 
Birliğin organları
MADDE 10-

(1) Birliğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik birimi bulunur.
 
Genel kurul
MADDE 11-

(1) Genel kurul Birliğin en yüksek organı olup, Birlik üyelerinden oluşur.
(2) Genel kurul her yıl Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır.
(3) Genel kurul toplantısı tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
(4) Genel kurul gerekli hallerde Kurulun veya yönetim kurulunun daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Denetleme kurulunun veya Birlik üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.
(5) Yönetim kurulu genel kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak üyeler ve temsilcilerin listesini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre on beş günden az olamaz.
(6) Genel kurul toplantılarına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar ve gündem maddelerine ilişkin evraklar, ilk toplantı tarihinden en az otuz gün önce Kurula ve en az on beş gün önce üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
(7) Birlik organlarına seçim yapılacak genel kurul toplantılarında ayrıca, seçimlere katılacak Birlik üyelerini ve temsilcilerini belirleyen listeyi, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime ilk toplantı tarihinden en az on beş gün önce tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esasına göre ve yargı gözetimi altında yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Seçimlere ilişkin olarak tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz seçim kurulu başkanı hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakim yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya mevzuata aykırılık tespit ederse seçimlerin iptaline ve iki ila yedi gün içinde yenilenmesine karar verir ve Birliğe bildirir. İtiraz olmaması durumunda hakim kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir. Kurul, Kanunun uygulanması açısından itiraz hakkına sahip olup, Kurul tarafından yapılan itiraz da aynı şekilde incelenir ve karara bağlanır.
(8) Genel kurul toplantısı Birlik merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır. Kurul tarafından görevlendirilenler oy hakları olmaksızın Birlik genel kuruluna katılırlar.
 
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 12-

(1) Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı nisabına bakılmaksızın hazır bulunanlarla toplantı yapılır.
(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 
Genel kurul toplantısı
MADDE 13-

(1) Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Kurul tarafından görüşülmesi talep edilen veya Birlik toplam üye sayısının en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Bir üyeyi ilgilendiren konularda bu üyenin temsilcisi oy kullanamaz.
(2) Genel kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir ve oylar açıktır. Ancak, Birlik organlarının seçiminde oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Genel kurulca karar verilen hususlarda da gizli oya başvurulur. Gider payı ve aidat borcunu bir takvim yılı geciktirmiş üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar.
(3) Kurul her yıl Ocak ayının sonuna kadar bu Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarını belirleyerek Birliğe bildirir.
(4) Genel kurula, mevcut üye temsilcileri arasından seçilmiş bir divan başkanı başkanlık eder ve iki kâtip seçilir. Genel kurulun karar vermesi halinde divan başkanı ile kâtiplerin seçimi açık oyla yapılır. Görüşme tutanakları ve kararlar, divan başkanı ile kâtipler tarafından imzalanır ve kararların birer örneği üç iş günü içinde Birlik tarafından üyelere ve Kurula gönderilir.
 
Genel kurulun görevleri
MADDE 14-

(1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunca hazırlanan meslek kuralları ve disiplin yönetmeliğini onaylamak,
b) Birlik yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerini seçmek,
c) Yıllık aidatlar ile gider paylarını belirlemek,
ç) Yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak,
d) Yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet raporunu görüşmek,
e) Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek,
f) Denetleme kurulu raporunu görüşmek ve karara bağlamak,
g) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hakkında karar almak veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında Kurula bildirilecek görüşlere ilişkin karar almak,
h) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerini belirlemek.

 
Yönetim kurulu
MADDE 15-

(1) Yönetim kurulu;

a) Aracı kurumlardan üç üye,
b) Bankalardan iki üye,
c) Portföy yönetim şirketlerinden iki üye,
ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye,
d) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini temsilen bir üye,
e) Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek iki bağımsız üye olmak üzere, on bir üyeden oluşur.

(2) Yönetim kurulu üyelerinin temsil ettiği üye kuruluşlar bünyesinde en az genel müdür yardımcısı düzeyinde fiilen görev yapması ya da üye kuruluşlardan birinde en az %10 pay sahibi olması gerekmektedir.
(3) Yönetim kurulunda Birlik üyesi her kuruluş en fazla bir üye ile temsil edilir. Aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya %10’u aşan tutarda sermaye ilişkisi bulunan Birlik üyesi kuruluşlar yönetim kurulunda en fazla bir üye ile temsil edilirler.
(4) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
(5) Yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkanının çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamadığı durumlarda gerekli işlemleri yapmak üzere, bir de başkan vekili seçer.
(6) Yönetim kurulu üyeleri, üst üste en fazla iki defa genel kurul tarafından seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe yönetim kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz.
(7) Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile üye tamsayısının üçte ikisinin yazılı talebi üzerine azledebilir. Azledilen üyelerin yerine, bu Statünün 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak bu Statünün 11 inci maddesindeki esaslara uygun olarak en geç bir ay içinde yenileri seçilir.
(8) Yönetim kurulu üyesinin, bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan şartları kaybetmesi halinde üç iş günü içerisinde Birlik üyesi tarafından Birliğe yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirimin yapıldığı tarihte yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve Birlik üyesi kuruluş tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip bir temsilci, yönetim kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere on gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirilir.
(9) Birlik üyesi kuruluş tarafından bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yeni temsilci bildirilmezse ya da başka bir sebeple dönem içinde bir yönetim kurulu üyeliği boşalırsa, yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı grupta önceki genel kurulda seçilen üyeler dışında en çok oyu alan Birlik üyesi kuruluşun temsilcisi, yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeliğine tayin olunur. Önceki genel kurulda oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında, bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan kuruluş üyeliğe tayin edilir.
(10) Seçilecek grupta bir önceki genel kurulda seçilen Birlik üyesi kuruluşlar dışında aday olmaması halinde ise, boşalan grupta yer alan ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan Birlik üyesi kuruluş yönetim kurulu üyeliğine tayin edilir. Söz konusu kuruluşun yönetim kurulu üyeliğini kabul etmemesi halinde, bu maddede belirlenen kriterlere göre bir sonraki sıradaki Birlik üyesi kuruluş yönetim kurulu tarafından üye olarak atanır.
(11) Bu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları uyarınca yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan kuruluş temsilcisinin yönetim kurulu üyeliği ilk toplanacak genel kurulda onaya sunulur.
(12) Yönetim kurulu başkanının Birlik üyesi kuruluş ile ilişiğinin kesilmesi veya herhangi bir başka nedenle başkanlığın boşalması halinde, bu maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına göre yapılacak yeni temsilci bildiriminden ve tayininden sonra, yönetim kurulunca bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeni yönetim kurulu başkanı eskisinin kalan görev süresini tamamlamak üzere bir ay içinde seçilir.
(13) Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi zorunludur ve genel kurulca ödenmesi kararlaştırılan huzur hakkı tutarı diğer üyelere ödenecek tutardan ve Birlik genel sekreterine ödenen toplam aylık ücretin dörtte birinden az olamaz.
(14) Bu maddenin ikinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarında yer alan hususlar, bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri için aranmaz.
(15) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini temsil eden üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince bir ay içinde yeni bir temsilci bildirilir.
(16) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde ise, seçim yapılan bir önceki genel kurul toplantısında yedek olarak belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeliğine tayin olunur.
 
Yönetim kurulu üyeliğine seçim usulü
MADDE 16-

(1) Yönetim kurulu üyeliği seçimi her üye grubu için aşağıdaki usullere göre yapılır.

a) Aracı kurumları temsil edecek üç üyenin belirlenmesinde,

1) Genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri pay piyasası işlem hacimleri toplamı en yüksek olan ilk on aracı kurumdan bir üye,
2) Genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolarına göre halka arz yüklenim ve yönetim komisyonları, işletme satın alma veya birleşmesi aracılık komisyonları, yatırım danışmanlığı gelirleri ve Kurulca belirlenecek diğer kurumsal finansman ve danışmanlık gelirleri toplamı en yüksek olan ilk on aracı kurumdan bir üye,
3) Üye aracı kurumların tamamının içerisinden bir üye,

b) Bankaları temsil edecek iki üyenin belirlenmesinde,

1) Genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri sabit getirili menkul kıymetler ile menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım işlem hacimleri (borsa dışında yapılan ve borsanın belirlediği şartlarla tescil edilen işlemler dahil olmak üzere) toplamı en yüksek olan ilk on bankadan bir üye,
2) (1) numaralı alt bentte yer almayan bankalardan bir üye,

c) Portföy yönetim şirketlerini temsil edecek iki üyenin belirlenmesinde,

1) Yönetilen portföylerin değerine göre ilk on portföy yönetim şirketinden bir üye,
2) (1) numaralı alt bentte yer almayan portföy yönetim şirketlerinden bir üye,

ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarını temsilen bir üyenin belirlenmesinde; genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolarına göre aktif büyüklüğü en yüksek on yatırım ortaklığından bir üye olmak üzere, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra genel kurulca gizli oyla seçim yapılır.
d) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde aşağıda yer verilen esaslara uyulur.

1) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, Birlik üyeleri ve bunların yönetim kontrolünü elinde tuttuğu şirketler nezdinde son beş yılda fiili bir görev almamış olması ve üyelerle danışmanlık dahil iş ve/veya ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması gerekmektedir.
2) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sermaye piyasaları alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları zorunludur.
3) Aday Öneri Komitesi, Kurul Başkanı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Birlik Başkanı veya bunlar tarafından belirlenecek birer kişi olmak üzere üç kişiden oluşur ve sadece seçim yapılacak ilgili dönem için görev yapar. Aday Öneri Komitesi, en geç bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçileceği yılın Ocak ayı sonuna kadar oluşturulur.
4) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olanlar bağımsız yönetim kurulu üyesi olma talebiyle ilgili yılın Şubat ayı sonuna kadar Aday Öneri Komitesine yazılı olarak başvuruda bulunur. Başvuru sürecine ilişkin esaslar Birlik internet sayfasında ilan edilir.
5) Aday Öneri Komitesi aynı yönde en az iki olumlu oyla karar alır. Komite, seçilecek asil ve yedek bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki katına kadar adaydan oluşan aday öneri listesini Mart ayı sonuna kadar Kurula gönderir. Kurul, Birlik genel kurul toplantısından üç hafta öncesine kadar Aday Öneri Komitesi tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından seçilecek asil ve yedek bağımsız üye sayısının bir fazlasından oluşan kesin aday listesini genel kurulun seçimine sunmak üzere Birliğe gönderir.
6) Genel kurulda kesin aday listesindeki adaylar arasında oylama yapılır. Oylamada adaylar en çok oy alandan en az oy alana göre sıralanır ve seçilecek aday sayısına göre asil ve yedek üye olarak belirlenir.

 
Yönetim kurulu toplantıları ve kararları
MADDE 17-

(1) Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu ayrıca Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkanının bulunmaması halinde başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile yönetim kurulu başkanından isteyebilir. Yönetim kurulu, Birlik merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği başka bir yerde toplanır. Toplantı gündemi genel sekreter tarafından yönetim kurulu üyelerine ve denetleme kurulu üyelerine gönderilir. Yönetim kurulu başkanı tarafından toplantı yerinin Birlik merkezi dışında yapılmasına karar verilmesi halinde, toplantı yerine ilişkin bilgiler gündemle birlikte yönetim kurulu üyelerine ve denetleme kurulu üyelerine bildirilir.
(2) Yönetim kurulunun toplanabilmesi için üyelerden en az yedisinin toplantıya katılması gerekir. Kararlar, yönetim kurulu üyelerinin en az yedisinin olumlu oyuyla alınır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun talebi halinde gündeme madde ilave edilebilir.
(3) Yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
(4) Yönetim kurulu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişileri veya temsilcisi oldukları üyeleri ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.
 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 18-

(1) Yönetim kurulu Birliğin yürütme ve karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Birliğin görevleri arasında yer alan ve genel kurulun yetkileri dışında kalan konularda kararlar almak,
b) Üyeliğe kabul başvurularını karara bağlamak,
c) Meslek kurallarını ve disiplin yönetmeliğini hazırlayıp genel kurula sunmak,

ç) Üyelerin işlemlerinde uygulanan usullerde birlik sağlanmasına ilişkin standartlar oluşturmak,
d) Birlik adının üyeler tarafından kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek,
e) Bu Statünün 24 üncü maddesinde öngörülen disiplin cezalarını vermek,
f) Birliğin işleyişine ve personel istihdamına ilişkin esasları belirlemek, Birlik genel sekreterini ve diğer personelini atamak ve Kurulun uygun görüşünü alarak ücret artışlarını belirlemek,
g) Birlik işlerinin yürütülmesi ile ilgili çalışma komiteleri oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek,
ğ) Birlik bütçesi ve kesin hesabı ile faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunmak,
h) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak ve takibini yapmak,
ı) Üyelerin işlemleri hakkında Birliğe verilecek periyodik rapor ve bilgileri saptamak,
i) Birliğin yurt içi veya yurt dışında oluşturacağı teşkilat ve temsilcilikleri ile ofisleri belirlemek,
j) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında genel kurula öneride bulunmak,
k) Mevzuat ve bu Statü ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 
Yönetim kurulu karar defteri
MADDE 19-

(1) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa bağlanır ve en geç onbeş gün içinde karar defterine yazılıp başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
(2) Yönetim kurulu karar defteri elektronik ortamda tutulabilir. Basılı olarak tutulması halinde yönetim kurulu kararları, sayfa aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sıra numaralı ciltli deftere, metnin sağlığından hiç bir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.
 
Denetleme kurulu
MADDE 20-

(1) Denetleme kurulu beş üyeden oluşur. Denetleme kuruluna,

a) Aracı kurumlardan iki üye,
b) Bankalardan bir üye,
c) Portföy yönetim şirketlerinden bir üye,
ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye olmak üzere, yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşlar arasından, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra genel kurulca gizli oyla seçim yapılır. Seçilecek adayların bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması zorunludur.

(2) Denetleme kurulunda Birlik üyesi her kuruluşun en fazla bir üyesi bulunur. Aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya %10’u aşan tutarda sermaye ilişkisi bulunan Birlik üyesi kuruluşlar denetleme kurulunda en fazla bir üye ile temsil edilirler.
(3) Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, üst üste en fazla iki defa genel kurul tarafından seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe denetim kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz.
(4) Denetleme kurulu üyesinin temsil ettiği Birlik üyesi kuruluş ile ilişkisinin kesilmesi halinde, üç iş günü içerisinde Birlik üyesi tarafından Birliğe yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirimin yapıldığı tarihte denetleme kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda Birlik üyesi kuruluş tarafından bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip bir temsilci, eskisinin kalan görev süresini tamamlamak üzere on gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Birlik üyesi kuruluş tarafından temsilcisinin ayrılmasından itibaren on gün içinde yeni temsilci bildirilmezse ya da başka bir sebeple dönem içinde bir denetleme kurulu üyeliği boşalırsa, denetleme kurulu üyeliğinin boşaldığı grupta önceki genel kurulda seçilen üyeler dışında en çok oyu alan ve yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşun temsilcisi, denetleme kurulu tarafından denetleme kurulu üyeliğine tayin olunur. Önceki genel kurulda oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında, bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre aktif toplamı en büyük olan kuruluş üyeliğe tayin edilir.
(6) Seçilecek grupta bir önceki genel kurulda seçilen Birlik üyesi kuruluşlar dışında aday olmaması halinde ise, boşalan grupta yer alan ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre aktif toplamı en büyük olan ve yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluş denetleme kurulu üyeliğine tayin edilir. Söz konusu kuruluşun denetleme kurulu üyeliğini kabul etmemesi halinde, bu maddede belirlenen kriterlere göre belirlenen bir sonraki sıradaki Birlik üyesi kuruluş denetleme kurulu tarafından eskisinin kalan görev süresini tamamlamak üzere üye olarak atanır.
(7) Yeni atanan kuruluşun denetleme kurulu üyeliği ilk toplanacak genel kurulda onaya sunulur.
(8) Denetleme kurulu üyeleri, Birliğin bütün hesap ve işlemlerini inceleyerek, Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla olağan genel kurul toplantılarına sunarlar.
(9) Denetleme kurulu üyeleri istedikleri takdirde, oy hakkı bulunmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler ve gerekli gördükleri konuların yönetim kurulu gündemine alınmasını talep edebilirler.
(10) Denetleme kurulu üyelerine genel kurulca belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir.
 
Birlik başkanı
MADDE 21-

(1) Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Başkan, Birliğin en üst amiri olup, Birliğin genel yönetimi ve temsili ile görevlidir. Başkan idari merciler ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı Birliği temsil eder ve ilgili mevzuat, genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde Birliği yönetir.
(2) Birlik başkanının izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme durumları ve görevinde bulunmadığı diğer hallerde Birlik başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesi, başkan vekili tarafından sağlanır.
 
Genel sekreter
MADDE 22-

(1) Birliğe ilişkin iş ve işlemler genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreter yönetim kurulu tarafından atanır. Genel sekreter olarak atanma koşulları ile genel sekreterin diğer yetki ve görevleri Birlik yönergelerinde düzenlenir. Genel sekreterin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkan ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
b) Birliğin işlem ve yazışmalarını yönetmek,
c) Birlik personelinin özlük işlerine ait sicil kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
ç) Birliğin bütçe taslağını hazırlamak,
d) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
e) Birlik muhasebesi ile diğer defterlerin tutulmasını sağlamak,
f) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
g) Yayın organları ve basın ile ilişkileri düzenlemek.

(2) Genel sekretere maaş, aylık, ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla mesai, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamına Kurulca bir üst sınır getirilebilir. Birliğin diğer personel ücretleri genel sekreter için belirlenen tutarı aşamaz.
 
Disiplin komitesi
MADDE 23-

(1) Disiplin komitesi beş üyeden oluşur. 24 üncü madde çerçevesinde disiplin soruşturmalarının yürütülmesine yardımcı olmak üzere, disiplin komitesine,

a) Aracı kurumlardan iki üye,
b) Bankalardan bir üye,
c) Portföy yönetim şirketlerinden bir üye,
ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye olmak üzere, yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşlar arasından genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra, genel kurulca gizli oyla seçim yapılır. Seçilecek adayların bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması zorunludur.

(2) Disiplin komitesinde Birlik üyesi her kuruluşun en fazla bir üyesi bulunur. Aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya %10’u aşan tutarda sermaye ilişkisi bulunan Birlik üyesi kuruluşlar disiplin komitesinde en fazla bir üye ile temsil edilirler.
(3) Disiplin komitesi üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.
(4) Disiplin komitesi üyesinin, temsil ettiği Birlik üyesi kuruluş ile ilişkisinin kesilmesi halinde, üç iş günü içerisinde Birlik üyesi tarafından Birliğe yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirimin yapıldığı tarihte disiplin komitesi üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda Birlik üyesi kuruluş tarafından bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip bir temsilci, kalan görev süresini tamamlamak üzere on gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Birlik üyesi kuruluş tarafından temsilcisinin ayrılmasından itibaren on gün içinde yeni temsilci bildirilmezse ya da başka bir sebeple dönem içinde bir disiplin komitesi üyeliği boşalırsa, disiplin komitesi üyeliğinin boşaldığı grupta önceki genel kurulda seçilen üyeler dışında en çok oyu alan Birlik üyesi kuruluşun temsilcisi, yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşlar arasından disiplin komitesi tarafından disiplin komitesi üyeliğine tayin olunur. Önceki genel kurulda oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında, bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre aktif toplamı en büyük olan kuruluş üyeliğe tayin edilir.
(6) Seçilecek grupta bir önceki genel kurulda seçilen Birlik üyesi kuruluşlar dışında aday olmaması halinde ise, boşalan grupta yer alan ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre aktif toplamı en büyük olan ve yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluş disiplin komitesi üyeliğine tayin edilir. Söz konusu kuruluşun disiplin komitesi üyeliğini kabul etmemesi halinde, bu maddede belirlenen kriterlere göre belirlenen bir sonraki sıradaki Birlik üyesi kuruluş disiplin komitesi tarafından eskisinin görev süresini tamamlamak üzere atanır.
(7) Yeni atanan kuruluşun disiplin komitesi üyeliği ilk toplanacak genel kurulda onaya sunulur.
(8) Disiplin komitesi üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişileri ya da temsilcisi oldukları Birlik üyesi kuruluşları ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.
(9) Disiplin komitesi üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.
 
Disiplin cezaları
MADDE 24-

(1) Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve işlemlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, Birlik üyeliğinin gerektirdiği şekilde davranmayan, sermaye piyasasının düzenini bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, dürüstlük kuralına aykırı hareket eden, faaliyetlerine hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiil ve işlemin nitelik ve önemine göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarı: İlgiliye, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama: İlgilinin mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) İdari para cezası: Kanunun 103 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca verilen cezadır. Birlik üyesinin bir fiili nedeniyle Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza verildiği durumda, aynı fiil için bu hüküm uygulanmaz. İdari para cezalarına itiraz Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yapılır.
ç) Birlik üyeliğinden geçici çıkarma: Yapmış olduğu bir fiil veya işlem sonucu disiplin cezası ya da idari para cezası alan Birlik üyesinin, fiilin mahiyet ve önemi dikkate alınarak altı ayı aşmamak üzere geçici bir süre için Birlik üyeliğinden çıkarılması ve Birlik üyesi olmasının getirdiği haklardan mahrum edilmesidir.
d) Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma: Birlik üyeliği sıfatının sona erdirilmesidir.

(2) Üyeler, haklarında verilen disiplin kararlarına karşı kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içerisinde Kurul nezdinde itiraz edebilirler. İtiraza ilişkin olarak Kurul tarafından verilecek kararlar kesindir.
(3) Disiplin cezalarını gerektiren fiillere, disiplin kovuşturmasının yürütülmesine ve disiplin siciline ilişkin esaslar Birlik tarafından Kurulun da uygun görüşü alınarak hazırlanıp, genel kurul tarafından onaylanan Yönetmelik ile belirlenir.
 
Meslek komiteleri ve diğer komiteler
MADDE 25-

(1) Meslek komiteleri, yönetim kurulunun danışma birimi niteliğinde olup, kendi gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re’sen belirledikleri konularla ilgili olarak, gerekiyorsa diğer komitelerle ortaklaşa çalışarak görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan komitelerdir.
(2) Yönetim kurulunca;

a) Aracı kurumlardan Aracı Kurumlar Meslek Komitesine,
b) Bankalardan Bankalar Meslek Komitesine,
c) Portföy yönetim şirketlerinden Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesine,
ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesine, olmak üzere, gerekli görülecek sayıda komite üyesi ve ilgili gruplardan seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi komite başkanı olarak atanır. Komitenin seçeceği bir üye ise başkan vekili olarak görev yapar.

(3) Birlik yönetim kurulu, bu komiteler dışında gerekli gördüğü konularda komiteler kurabilir. Komitelere üye olarak atanacaklara ve komitelerin çalışma usullerine ilişkin esaslar yönetim kurulunca belirlenir.
(4) Meslek komitesi üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.
(5) Meslek komiteleri Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe ve yılda en az iki defa olmak üzere, komite başkanının daveti ile toplanır. Meslek komitelerinin sekretarya hizmeti genel sekreterce belirlenecek ilgili Birlik bölümlerince yerine getirilir. Meslek komitelerinin çalışma sonuçları komite başkanları tarafından yönetim kurulu gündemine alınması için Birlik Başkanına bildirilir.
(6) Birlik tarafından talep edilmesi halinde meslek komitelerine Kuruldan katılım sağlanabilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
 
Birliğin gelirleri
MADDE 26-

(1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

a) Üyelerin bir defaya mahsus verecekleri giriş ücreti,
b) Gider payları,
c) Yıllık aidat,
ç) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları,
d) Her türlü bağışlar,
e) Yayın gelirleri,
f) Eğitim, kurs ve seminer gelirleri,
g) Sair gelirler.

 
Mali hükümler
MADDE 27-

(1) Birliğin hesap dönemi takvim yılıdır.
(2) Birlik yıl sonu finansal durum tablosunu, gelir-gider tablosunu ve faaliyet raporunu genel kurul daveti ile birlikte üyelerine ve Kurula gönderir.
(3) Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş ücreti genel kurulun önerisi ve Kurulun onayı ile belirlenir.
(4) Birlik, gelirlerinden fazla gider yapamaz. Birliğin faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdürmesi amacıyla 26 ncı maddenin (ç) bendinde yer alan gelir fazlaları, cari yıl bütçesinin % 25’ine ulaşıncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır.
(5) Genel kurulda kabul edilen yıllık aidatlar ile gider paylarının Ocak ve Temmuz ayları içinde iki eşit taksit halinde yatırılması zorunludur.
(6) Birlik üyeliğinin sona ermesi halinde peşin tahsil edilen yıllık aidatlar ile gider payları iade edilmez.
(7) Kurul tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan kuruluşlar, yine Kurul tarafından faaliyetlerinin devamına karar verilme tarihine kadar yıllık aidat ve gider payı ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde, faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu döneme ilişkin gider payı ve aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler.
(8) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan üyelerin faaliyetlerinin sürekli durdurulması durumunda, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak Birliğe olan gider payı ve aidat borçları silinir.
(9) Birlik ödentileri, belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde, Birlik tarafından cebri icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.
(10) Giriş ücretleri, gider payları ve yıllık aidatlar Birlik yönetim kurulu tarafından karar verilen bankalarda açılan özel hesaplara yatırılır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Yasal defterler
MADDE 28-

(1) Birlik tarafından aşağıda yazılı defterler ve gerekli diğer defterler basılı veya elektronik ortamda tutulur:

a) Üye kayıt defteri,
b) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve gerekli yardımcı muhasebe defterleri,
c) Yönetim kurulu karar defteri,
ç) Gelen ve giden evrak defteri.

 
Birliğin yapamayacağı işler
MADDE 29-

(1) Birlik, kuruluş amaçları ve bu Statüde belirtilenler dışında faaliyette bulunamaz.
(2) Birliğin sorumlu organlarının amaçları dışında faaliyet göstermesi durumunda, Kurulun veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla görevlerine son verilir ve yerlerine bu Statüde yer alan esaslar çerçevesinde ve görevlerine son verilen kuruluşları temsil etmiyor olmak koşulu ile yenileri seçtirilir. Görevlerine son verilen Birlik organları üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Birlik organlarının, yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
 
Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 30-

(1) Birlik yönetim kurulu ve diğer tüm komitelerin üyeleri ile Birlik personeli, sıfat ve görevleri dolayısıyla ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları mevzuat uyarınca yetkili olanlar dışındakilere açıklayamazlar ve bu sırları doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri veya başkaları yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.


Denetim
MADDE 31-

(1) Birlik, Kurul tarafından her yıl denetlenir. Birliğin her türlü işlem ve hesaplarının denetimine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Kurul tarafından bu kapsamda yapılan denetime ilişkin denetim raporunun bir örneği en geç izleyen yılın altıncı ayı sonuna kadar Kurulun ilgili olduğu Bakanlığa gönderilir. İlgili Bakan; Birliğin faaliyetinin kuruluş amacına uygunluğunun sağlanması için Kuruldan gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebileceği gibi Birliğin her türlü işlem ve hesaplarını denetlemeye de yetkilidir.
(2) Birliğin yetkili organlarınca alınan kararlara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içinde Kurul nezdinde itiraz edilebilir. İtiraza ilişkin olarak Kurul tarafından verilecek kararlar kesindir.
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 32-

(1) 8/1/2001 tarihli ve 2001/1914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsüne yapılan atıflar bu Statüye yapılmış sayılır.
 
İlk bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçim süreci
GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Kanunun geçici 5 inci maddesi çerçevesinde Birlik organlarının seçiminde, bu Statünün 16 ncı maddesi uyarınca oluşturulması gereken Aday Öneri Komitesi Statünün yayımlanmasından itibaren bir ay içerisinde oluşturulur ve bu süre içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olacak kişiler Birlik nezdinde yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunurlar. Başvuru şartları ve koşulları, Birlik internet sitesinde duyurulur. En geç Statünün yayımlandığı ayı takip eden ayın sonunda Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları Kurula bildirilir.
 
Giriş ücreti
GEÇİCİ MADDE 2-

(1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin mevcut üyeleri giriş ücreti ödemezler.
(2) Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca Birliğe ilk defa üye olacak kuruluşlar ile 2014 yılında üye olacak tüm kuruluşlar için giriş ücreti 5.000 Türk Lirasıdır.
 
Yürürlük
MADDE 33-

(1) Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 34-

(1) Bu Statü hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

bottom of page