top of page

SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ
 
(III-62.1)
 
(1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları düzenler.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Değerleme standartları
MADDE 3 –

(1) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme faaliyetlerinde, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunludur.
(2) Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan diğer düzenlemeler ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarının uyumlu olmadığı durumlarda öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 –

(1) 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

bottom of page