top of page

BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 
(III-52.2)
 
(27/11/2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒

(1) Bu Tebliğin amacı, borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların  halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları belirlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 ‒

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 ‒

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari işlem birimi: Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını,
b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
ç) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunu,
d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
e) Fon: Borsa yatırım fonunu,
f) İzahname: Fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesini,
g) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,
ğ) İhraççı: Anonim ortaklığı,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
i) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
j) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-5.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini,
k) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
l) Portföy saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında yetkilendirilmiş portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
m) Swap sözleşmesi: Bir varlığın toplam getirisinin sözleşme vadesi boyunca başka bir nakit akımıyla takas edildiği sözleşmeyi,
n) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
o) Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı,
ö) Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği,
p) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Türev araçlar: Kurulca portföye alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini,
ş) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği: 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’ni,
t) Yatırımcı bilgi formu: Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet formu,
u) Yetkilendirilmiş katılımcı: Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden, kurucuyla sözleşme imzalamış bulunan ve işlem aracılığı veya portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin almış aracı kurumu,
ü) Yetkili kuruluş: Aracılık yüklenimi faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin almış aracı kurum ile kalkınma ve yatırım bankasını,
v) Yönetici: Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
 
Borsa yatırım fonu
MADDE 4 ‒

(1) Borsa yatırım fonu, katılma payları BİAŞ’da işlem gören, fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya sadece nakdin teslimi suretiyle katılma payı oluşturabilen ya da katılma paylarının iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya sadece nakdin alınmasına imkan veren, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.
(2) Fon Kurul tarafından uygun görülen bir endeksi takip etmek üzere kurulur.
(3) Fonun takip ettiği endeks ile fon portföyü aşağıdaki varlıklar ve işlemlerden oluşabilir:

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları,
c) Altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
ç) Aynı endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları,
d) Kira sertifikaları,
e) Gayrimenkul sertifikaları,
f) Varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikaları,
g) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
ğ) Repo ve ters repo işlemleri,
h) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı,
ı) Takasbank para piyasası işlemleri,
i) TCMB tarafından günlük alım-satım kurları ilan edilen yabancı paralar,
j) Swap sözleşmeleri,
k) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.

(4) Fon, üçüncü fıkrada sayılan varlıklar ile işlemlerden oluşan portföyü işletmek dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz.
(5) Fon, şemsiye fon şeklinde kurulamaz.
 
Fonun takip stratejisi
MADDE 5 ‒

(1) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının EK/1’deki şekilde hesaplanması suretiyle yapılır. Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasında, endeksin hesaplanmasında kullanılan para birimi esas alınabilir.
(2) Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasına ve açıklanmasına ilişkin esaslara bilgilendirme dokümanlarında yer verilir.
(3) Kurucu tarafından,

a) Takip eden ayın ilk iş gününde açıklanmak üzere; her ayın sonu itibarıyla, son bir yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçeleri,
b) Her yılın son iş gününde, bir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,
c) Her yıl Ocak ayının en geç son iş gününde, bir önceki yıl için için öngörülen tahmini takip hatası, gerçekleşen takip farkı ve takip hatası ve tahmini takip hatası ile gerçekleşen takip hatasının önemli ölçüde farklılaşması durumunda farkın gerekçeleri

KAP’ta duyurulur.
(4) Fonun,

a) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara,
b) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına,
c) Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara
yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.

(5) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki fonlar portföylerini, takip ettikleri endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla veya seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturabilirler.
 
Fonun unvanı
MADDE 6 ‒

(1) Fonun unvanı,

a) Fonun yatırım stratejisine uygun olmak zorundadır.
b) Başka bir fonun unvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumu/kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya yöneticinin tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer verecek şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte olamaz.

(2) Fon unvanında takip edilen endeks veya endeks yapıcı ile ilgili ifadelere yer verilebilir.
(3) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80’i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur.
(4) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar unvanlarında "katılım fonu" ibaresine yer verebilir.
(5) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki fonların unvanlarında, takip stratejilerini belirtecek bir ibareye yer verilmesi zorunludur.
 
Fon içtüzüğü
MADDE 7 ‒

(1) Fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında saklanmasını ve vekâlet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir.
(2) Fon içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde bulunması gereken asgari unsurlar EK/2’de yer almaktadır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının Halka Arzına İlişkin Esaslar
 
Fonun kuruluş izni ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı başvurusu
MADDE 8 ‒

(1) Fon kuruluş izni ve fon katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı başvurularının birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak kurulmak istenen fon, kurucunun ilk fonu ise kuruluş izni ve izahname onayı başvuruları ayrı ayrı değerlendirilir.
(2) Fon kuruluş izni ve izahname onayı başvurularının birlikte değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, taslak bilgilendirme dokümanları, Kurulca esasları belirlenen başvuru formu ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur.
b) Başvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır. Başvurular için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (b) bendinde öngörülen iki aylık süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.
ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.
d) Onaylı fon izahnamesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgelerin ve faaliyet için imzalanan sözleşmelerin Kurula gönderilmesini müteakip verilir. Söz konusu belgelerin ve sözleşmelerin, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilini takip eden 10 iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.

(3) Fon kuruluş izni ve izahname onayı başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, taslak fon içtüzüğü, Kurulca esasları belirlenen başvuru formu ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur.
b) Başvuru, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde,  (b) bendinde öngörülen iki aylık süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.
ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.
d) Kurucu fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç üç ay içinde fon izahnamesinin onayına ilişkin başvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu fıkrada belirtilen üç aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.
e) İzahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir, başvurunun olumlu karşılanması halinde onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.
f) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (e) bendinde öngörülen 20 iş günlük süre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

(4) İzahname ve yatırımcı bilgi formu, izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Yatırımcı bilgi formunda da söz konusu tescil tarihi belirtilir.
(5) İzahnamenin Kurulca onaylanmasına ilişkin karar tarihini takip eden 20 iş günü içerisinde teslim alınmaması veya dördüncü fıkrada belirtilen sürede ilan edilmemesi halinde, Kurulca izahnamenin yeniden onaylanmasına karar verilmesi gerekir.
(6) Kuruluş ve izahname onayı başvuruları kapsamında, içtüzükte, izahnamede ve yatırımcı bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standartlara göre eksiksiz olması ve bu belgelerin dilinin Türkçe olması zorunludur. İzahnamede bulunması gereken asgari unsurlar EK/3’te, yatırımcı bilgi formunda yer alması gereken hususlar ise, EK/4’te yer almaktadır.
(7) İzahnamenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
(8) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek kurucuya bildirilir.
(9) Fon portföyünün oluşturulmasında sadece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki yöntemin kullanılması halinde, izahnamenin Kurulca onaylanabilmesi için avans tahsisi işleminin tamamlanmış olması zorunludur.
(10) İzahnamenin kurucu ve varsa yetkili kuruluş tarafından imzalanması gerekir. İzahname, konsorsiyum oluşturulmuş olması durumunda konsorsiyum lideri ve varsa eş liderler tarafından imzalanır.
(11) İzahnameye kurucu ile ilgili olarak, daha önce Kurulun veya BİAŞ’ın internet sitesinde veyahut KAP’ta duyurulan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir. İzahnameye atıfta bulunmak suretiyle dahil edilen bilginin kurucunun sahip olduğu en güncel bilgi olması gerekir.
(12) İzahname ile yatırımcı bilgi formunda, satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum kurucu tarafından yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, kurucu veya kurucunun uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Satış süreci kurucu veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilir.
(13) Değiştirilecek ya da yeni eklenecek hususları içeren izahnamenin ilgili kısımları Kurula bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Kurulca onaylanır ve dördüncü fıkrada belirtilen yerlerde derhal ilan edilir. Ayrıca kurucunun ve yetkili kuruluşun internet sitesinde ve KAP’ta, izahnamenin ilgili kısımlarının eski ve yeni şekline ilişkin karşılaştırma tablosuna ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği tek metin haline getirilmiş yeni haline yer verilir.
(14) Değişikliklerin ya da yeni hususların yayımlanmasından önce katılma payı talebinde bulunmuş yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri almak hakkına sahiptirler. Konuya ilişkin olarak izahnamede bilgi verilmesi koşuluyla bu fıkrada yer alan süre kurucu tarafından uzatılabilir.
(15) İzahnamede ve yatırımcı bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan kurucu sorumludur. Zararın kurucudan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arza aracılık eden lider yetkili kuruluşlar ve kurucunun yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
(16) Bağımsız denetim ve derecelendirme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere rapor hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Tebliğ ve Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur.
(17) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak, değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile izahnameye uygun olması ve değişikliği takip eden iş günü KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
 
Fon portföyünün oluşturulması, avans tahsisi ve halka arz
MADDE 9 ‒

(1) Fon portföyü;

a) Kurucu tarafından fona avans konulması,
ve/veya
b) Fon katılma paylarının nakit karşılığı BİAŞ’ta veya BİAŞ dışında halka arz edilmesi
yoluyla oluşturulur.

(2) Konulacak avans tutarının ya da yapılacak ilk halka arz tutarının en az 6.000.000 TL olması zorunludur. Her iki yöntemin birlikte kullanılması halinde bu tutar, avans ve halka arz tutarı toplamı için uygulanır.
(3) Kurucunun, fona avans tahsis etmesi durumunda, fon içtüzüğünün tescilini takip eden 10 iş günü içinde avans tahsisi işleminin tamamlanması ve fon portföyünün oluşturulması zorunludur. Fon kuruluş ve izahname onayı başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde ise, avans tahsis işlemi izahname onayına ilişkin Kurul izninin kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde tamamlanır.
(4) Fon katılma paylarının halka arz edilmesi halinde ise, halka arzın izahnamenin ilanından itibaren azami beş iş günü içinde başlatılması zorunludur. Halka arzın süresi iki iş gününden az 30 iş gününden fazla olamaz. Kuruldan uygun görüş almak suretiyle, halka arz süresi uzatılabilir.
(5) Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara izahnamede yer verilir.
(6) Fonun faaliyetleri süresince, her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla,  fon toplam değerinin son üç aylık ortalama değeri 3.000.000 TL’nin altına düşemez. Son üç aylık ortalama fon toplam değerinin belirtilen tutarın altına düşmesi halinde, Kurul tarafından bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda da, fon toplam değerinin belirtilen asgari sınırın altında olması halinde, Kurul tarafından, söz konusu fonun tasfiyesi veya Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde düzenlenen farklı bir fon türüne dönüşümü talep edilir.
(7) Kurul ikinci ve altıncı fıkralarda yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurul Bülteni ile ilan edilir.
 
BİAŞ’ta işlem görme
MADDE 10 ‒

(1) Kurucu halka arz süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde fon katılma paylarının işlem görmeye başlaması talebiyle BİAŞ’a başvurur.
(2) Fon portföyünün oluşturulmasında sadece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki yöntemin kullanılması halinde, BİAŞ’a başvuru, izahname onayına ilişkin izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 15 iş günü içinde yapılır.
(3) Fon katılma payları BİAŞ tarafından uygun görülecek pazarda işlem görür.
 
Aracılık yüklenimi
MADDE 11 ‒

(1) Fon katılma paylarının ilk halka arzında, katılma paylarının halka arz yoluyla satılmasının ve Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan asgari fon tutarına ulaşılması için gerekli payların tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının taahhüt edilmesine ilişkin olarak, Kurulun yatırım hizmetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak aracılık yüklenimi sözleşmesinin imzalanması zorunludur.
(2) Aracılık yüklenimi bir veya birden fazla yetkili kuruluştan oluşan bir konsorsiyum tarafından da gerçekleştirilebilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonun İşleyişine ve Katılma Paylarına İlişkin Esaslar
 
Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemleri
MADDE 12 ‒

(1) Fonun birincil piyasa işlemleri yetkilendirilmiş katılımcıyla portföy saklayıcısı arasında yeni fon katılma paylarının oluşturulması ve mevcut fon katılma paylarının geri alınması işlemlerinden oluşur.
(2) Fon katılma paylarının BİAŞ’ta alım satımı ise, fonun ikincil piyasa işlemlerini oluşturur.
(3) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde, borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapması yasaklanan gerçek ve tüzel kişiler bu süre boyunca birincil piyasa işlemlerine de taraf olamazlar.
(4) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemleri Kurulun yatırım hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
Fon katılma paylarının oluşturulması
MADDE 13 ‒

(1) Fon katılma payı oluşturulması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya nakdin bir araya getirilmesi ve portföy saklayıcısına teslimi suretiyle asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma payı oluşturulması sürecidir.
(2) Fon katılma payı oluşturulması sürecine ilişkin ayrıntılı esaslar yetkilendirilmiş katılımcı,  kurucu ve portföy saklayıcısı arasında imzalanan sözleşmede belirlenir ve bu esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.
 
Fon katılma paylarının geri alınması
MADDE 14 ‒

(1) Katılma paylarının geri alınması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma paylarının portföy saklayıcısına iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya nakdin teslim alınması sürecidir.
(2) Fon katılma paylarının geri alınması sürecine ilişkin ayrıntılı esaslar yetkilendirilmiş katılımcı, kurucu ve portföy saklayıcısı arasında imzalanan sözleşmede belirlenir ve bu esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.
 
Asgari işlem birimi belirleme zorunluluğu
MADDE 15 ‒

(1) Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem biriminin kurucu tarafından belirlenmesi ve bu bilgiye bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi zorunludur.
 
Katılma paylarının fiyatı ve değeri
MADDE 16 ‒

(1) Her bir fon katılma payının, birim pay değeri ve işlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunur.
(2) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma paylarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
(3) Fon işlem fiyatı ise, katılma paylarının BİAŞ’ta gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatıdır.
(4) Kurulun portföy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, birim pay değerinin hesaplanması kurucunun sorumluluğunda olup, fon izahnamesinde açıklanan ve BİAŞ tarafından uygun görülen şekilde ilan edilir.
(5) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
(6) Katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahibi bazında izlenir.
(7) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın veya platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, kurucunun mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi ve Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının birincil ve/veya ikincil piyasa işlemleri durdurulabilir.
(8) Fon tarafından temettü dağıtılması mümkündür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yönetim İlkelerine İlişkin Esaslar
 
Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar
MADDE 17 ‒

(1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında, sadece borsada işlem gören varlıklara yatırım yapılabilir. İlk ihraçlarda ise, borsada işlem görmesi uygun görülen bu kapsamdaki varlıklar fon portföyüne dahil edilebilir.
(2) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının fon portföyüne dahil edilebilmesi için, bu payların ihracının veya satışının Kurulca uygun görülmesi şartı aranmaz.
(3) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi kapsamındaki varlıklara yapılan yatırımların toplamı fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise fon toplam değerinin %5’ini aşamaz.
(4) Fon toplam değerinin en fazla %10’u 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının  (h) bendi kapsamındaki varlıklarda değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %3’ünü aşamaz. Unvanında "Katılım fonu" ibaresi olan fonlar için birinci cümlede belirtilen oran %20, ikinci cümlede belirtilen oran ise %10 olarak uygulanır.
(5) Ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Fon portföyüne borsada veya borsa dışında ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.
(6) Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.
(7) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinde faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, kurucu ve yöneticinin sorumluluğundadır. Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler kurucu veya yönetici merkezinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle saklanır.
(8) Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla ve sözleşmelere konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda saklanması kaydıyla, yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.
(9) Fon toplam değerinin %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih Kurula bildirilir.
(10) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki fonların,

a) Takip ettiği ihraççı paylarından oluşan endeksin ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az altı ihraççı payından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan ihraççı paylarından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %30’u geçmemesi,
b) Takip ettiği kamu borçlanma araçlarından oluşan endekste ve bu endeksi takip eden fon portföyünde yer alan borçlanma aracından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi,
c) Takip ettiği özel sektör borçlanma araçlarından oluşan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az altı borçlanma aracından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan borçlanma aracından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi,
ç) Takip ettiği gayrimenkul sertifikalarından veya özel sektör kira sertifikalarından oluşan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az dört gayrimenkul sertifikasından veya özel sektör kira sertifikasından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan gayrimenkul sertifikasından veya özel sektör kira sertifikasından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi,
d) Takip ettiği endeksi takip eden yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapması halinde, bu endeksi takip eden en az dört yabancı borsa yatırım fonu katılma payının fon portföyünde yer alması ve bu fonların herbirinin fon toplam değeri içindeki ağırlığının %30’u geçmemesi

gerekmektedir.
(11) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki fonlar, takip edilen endeks getirisinin sağlanması taahhüdünü içeren swap sözleşmelerine yatırım yapabilirler. Fonların portföylerine alınan bu sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski hiçbir surette fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Bu fonların portföylerine dahil edecekleri swap sözleşmeleri her işlem günü itibarıyla değerlenir ve bu sözleşmelerden doğan alacak ve borçlar izahnamade belirtilen dönemler itibarıyla nakde çevrilir.
(12) Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
(13) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar dâhil edilebilir. Bu durumda, fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları zorunludur.
(14) Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
(15) Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz.
(16) Borsada işlem gören kamu dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.
(17) Kurucunun fon adına ve hesabına borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin;

a) Fonların yatırım stratejisine uygun olması,
b) Karşı taraflarının ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması,
c) Herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi,
ç) Gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması

zorunludur.
(18) Borsa dışı sözleşmelerin onyedinci fıkranın (c) bendinde yer alan ilkelere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleşmelerle ilgili genel ilkeler fon içtüzüğü ile izahnamesinde belirlenir.
(19) Fonun bilgilendirme dokümanları ile bu Tebliğde belirtilen sınırlamaların, portföydeki varlıkların fiyat hareketleri ve temettü dağıtımı gibi yönetici kontrolü dışındaki nedenlerle veya yeni pay alma hakları nedeniyle ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz konusu sınırlara uyumun sağlanması zorunludur. Belirtilen süre içinde uyumun sağlanmasının imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Kurul tarafından uzatılabilir. Bu süre sonunda Kurula başvurmayan veya süre verilmesi Kurulca uygun görülmeyen fonların dönüşümü veya tasfiyesi Kurul tarafından istenebilir.
(20) Fon portföyünde yer alacak varlıklarla ilgili olarak Kurul tarafından farklı portföy sınırlamaları belirlenebilir.
(21) Fon portföy sınırlamalarına fon içtüzüğü ve izahnamesinde yer verilir.
 
Portföy değerleme esasları
MADDE 18 ‒

(1) Fon portföylerinde yer alan varlıklardan, takip edilen endeks kapsamında bulunan varlıklar, endeksin hesaplanma yöntemiyle uyumlu olacak şekilde izahnamede açıklanan esaslara göre değerlenir.
(2) Fon portföyünde yer alan diğer varlıklar ise, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uygun olarak ve izahnamede açıklanan şekilde değerlenir.
(3) 16 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucu yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar
 
Fona ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması
MADDE 19 ‒

(1) Takip edilen endeksin ve fon portföyünün kamuya açıklanma periyotları konusunda ayrıntılı bilgilere izahnamede yer verilmesi zorunludur.
(2) EK/5’de yer alan hususlar, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
(3) Fon tarafından yapılacak reklam ve ilanlar ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Ortak hükümler
MADDE 20 ‒

(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konularda; fonlar Kurulunun yatırım fonlarına ve portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.
(2) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, unvanında endeks ibaresi yer alan fonlar için geçerli olan sınırlamalar uygulanır.
(3) Fonun finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerine uyulur.
(4) Fon tarafından, Kurulun bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ile notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunuş raporu hazırlanması zorunlu değildir.
 
Diğer hükümler
MADDE 21 ‒

(1) Nakit karşılığı gerçekleştirilen birincil piyasa işlemlerinde kurucunun, portföy saklayıcısının, yetkilendirilmiş katılımcının ve yöneticinin sorumluluklarına ilişkin esaslar Kuruldan onay alınarak belirlenir ve bu esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.
(2) Nakit karşılığı gerçekleştirilen birincil piyasa işlemlerinde, birincil piyasa işlemine dair emrin alınması ile bu işlemin gerçekleştirilmesi arasında geçen süre içinde piyasa koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetler fona yansıtılmaz. Söz konusu maliyetleri karşılayacak taraflara ilişkin ayrıntılı esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.
 
Kurul ücreti
MADDE 22 ‒

(1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüzbinde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen 10 iş günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılır. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği beş iş günü içinde Kurula iletilir. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 27.03.2018 tarih ve E.3493 sayılı yazısı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 04.03.2020 tarih ve E.2566 sayılı yazısı]  
 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar
MADDE 23 ‒

(1) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 ‒

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları halka arz edilmiş olan fonların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları zorunludur. Aksi takdirde, kurucu tarafından içtüzük veya izahnamenin ticaret sicilinden terkin ettirilmesi için bu süreyi takip eden 20 iş günü içinde Kurula başvurulması zorunludur.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları halka arz edilmiş olan fonlar için bu Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartın 30/6/2015 tarihi itibarıyla sağlanması zorunludur.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 ‒

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış olan kuruluş ve izahname onayı başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 24 ‒

(1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 25 ‒

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
EK/1
 
TAKİP FARKI VE TAKİP HATASININ HESAPLANMASI
 
Takip Hatası (Tracking Difference):
 
TD = RP – RB
 TD: Takip farkı
RP: Fonun yıllık getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)
RB: Takip edilen endeksin yıllık getirisi
 
Takip Farkı (Tracking Error):
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.19055_dosyalar/image001.png

 
TE: Takip hatası
RP: Fonun getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)
RB: Takip edilen endeksin getirisi
N: Hesaplamaya konu gün sayısı

 

EK/2
 
FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
 
a) Fonun unvanı ve süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin, portföy saklayıcısının ve yetkilendirilmiş katılımcının unvanı ve adresleri,
c) Asgari işlem birimi,
ç) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin bilgiler,
d) Fonun yatırım politikasına, amacına, yatırım sınırlamalarına, endeks takip stratejisine ve risklerine ilişkin genel esaslar,
e) Fon portföyünün oluşturulmasına ve katılma paylarının halka arzına ilişkin genel esaslar,
f) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin açıklanmasına ilişkin genel esaslar,
g) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
ğ) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
h) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
ı) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar ile Fonun yönetim ücreti ile toplam gider oranı,
i) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
j) Varsa temettü dağıtımına ilişkin esaslar,
k) Fonun tasfiye şekli,
l) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

 

EK/3
 
FON İZAHNAMESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
 
a) Fonun unvanı ve süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin, portföy saklayıcısının ve yetkilendirilmiş katılımcının unvanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticilerine ve kurucunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi,
ç) Asgari işlem birimi,
d) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin bilgiler ile Endeks değerinin açıklanma esasları,
e) Fonun yatırım politikasına, amacına, yatırım sınırlamalarına, endeks takip stratejisine ve risklerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
f) Takip farkı ile takip hatasının hesaplanmasına ilişkin esaslar ile Fon katılma paylarının halka arzını takip eden ilk bir yıl için hesaplanmak üzere takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,
g) Fonun takip ettiği endeksin performansını yansıtmasına etki edecek ve takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyebilecek faktörlere (işlem maliyetleri, toplam giderler, likit olmayan varlıklar ve benzeri) ilişkin açıklamalar,
ğ) Fon portföyünün oluşturulmasına ve katılma paylarının halka arzına ilişkin ayrıntılı esaslar,
h) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin hesaplanmasına ve açıklanmasına ilişkin esaslar,
ı) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
i) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
j) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
k) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
l) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
m) Fonun vergilendirme esasları,
n) Fon bilgilendirme dokümanlarının ve finansal raporların nereden temin edilebileceğine ilişkin bilgi,
o) Varsa temettü dağıtımına ilişkin esaslar,
ö) Fonun tasfiye şekli,
p) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
r) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
s) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
 
EK/4
 
YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
 
a) Fonu tanıtıcı bilgi,
b) Asgari işlem birimi,
c) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin genel esaslar,
ç) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin genel bilgiler ile Endeks değerinin açıklanma esasları,
d) Fonun endeks takip stratejisine ilişkin genel esaslar,
e) Takip farkı ile takip hatasının hesaplanmasına ilişkin esaslar ile Fon katılma paylarının halka arzını takip eden ilk bir yıl için hesaplanmak üzere takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,
f) Fonun takip ettiği endeksin performansını yansıtmasına etki edecek ve takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyebilecek faktörlere (işlem maliyetleri, toplam giderler, likit olmayan varlıklar ve benzeri) ilişkin açıklamalar,
g) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
ğ) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
h) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri,
ı) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profili.

 

EK/5
 
KAMUYA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUMLAR
 
a) Fonun takip ettiği endekse ilişkin açıklamalar;

1) Endeksin değişmesi,
2) Endeks kapsamında yer alan varlıkların ve/veya bu varlıkların ağırlıklarının değişmesi,
3) Endeksin açıklanma şeklinde ve açıklandığı veri dağıtım kanallarında değişiklik yapılması,
4) Takip eden ayın ilk iş gününde açıklanmak üzere; her ayın sonu itibarıyla, son bir yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçeleri,
5) Her yılın son iş gününde, bir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,
6) Her yıl Ocak ayının en geç son iş gününde, bir önceki yıl için öngörülen tahmini takip hatası, gerçekleşen takip farkı ve takip hatası ve tahmini takip hatası ile gerçekleşen takip hatasının önemli ölçüde farklılaşması durumunda farkın gerekçeleri,

b) Fon kurucusuna, yöneticisine, portföy saklayıcısına, yetkilendirilmiş katılımcıya ilişkin açıklamalar;

1) Fonun kurucusunun, yöneticisinin, portföy saklayıcısının, yetkilendirilmiş katılımcısının değişmesi,
2) Söz konusu kuruluşlarının ortaklık merkezinin ya da faaliyetlerinin yürütüldüğü ana birimlerinin adres, telefon veya faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin değişmesi,
3) Fonla ilgili faaliyetleri nedeniyle, kurucu, yetkilendirilmiş katılımcı, portföy saklayıcısı, yönetici ve bu kurumların yetkilileri hakkında Kurulca uygulanan yaptırımlar,
4) Fon kurucusu, yöneticisi, portföy saklayıcısı ve yetkilendirilmiş katılımcısı ile ilgili olarak, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılan açıklamalardan; fon katılma paylarının değerini, yatırımcıların yatırım kararlarını ve Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek nitelikte olanlar,

c) Fonun işlem esaslarına ve birim pay değerine ilişkin açıklamalar;

1) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılması, bu işlemlerin durdurulması veya sınırlandırılması,
2) Asgari işlem biriminin değişmesi,
3) Fonun birim pay değerinin hesaplanamaması ya da kamuya duyurulamaması sonucunu doğuracak gelişmelerin olması,
4) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin açıklandığı veri kanallarında yapılan değişiklikler,
5) Her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla,  fon toplam değerinin son üç aylık ortalama değeri 3.000.000 TL’nin altına düşmesi,

ç) Fonun portföy yapısına ve yönetim stratejisine ilişkin açıklamalar;

1) Fonun portföy yapısının, portföy sınırlamalarının,  yatırım stratejisinin, endeks takip stratejisinin değişmesi,
2) Fon portföyünün değerleme esaslarının değişmesi,
3) Fon portföyünde yer alan varlıkların saklama esaslarının değişmesi,
4) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerine taraf olunması durumunda, sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu ile ilgili bilgiler,
5) Taraf olunan borsa dışı sözleşmelerin 17 nci maddenin on yedinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ilkelere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleşmelerle ilgili genel ilkeler,
6) Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih,

d) Fonun idari yapısına ve organizasyonuna ilişkin açıklamalar;

1) Kurucunun yönetim kurulu üyelerinin, fon müdürü ve fon bünyesinde önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin atanması, ayrılması ya da herhangi bir nedenle değişmesi,
2) Söz konusu kişiler hakkında Kurul tarafından uygulanan yaptırımlar,

e) Fonun mali yapısına ilişkin açıklamalar;

1) Fon yönetim ücretinde, komisyon ve diğer giderleri ile ve toplam gider oranında değişiklik yapılması,
2) Fon tarafından ödenen endeks lisanslama ücretleri ve buna ilişkin değişiklikler,

f) Fonun sona ermesi, devri, dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve kurucusunun değiştirilmesi durumunda yapılacak açıklamalar;

1) Fonun sona ermesi, devri, dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve kurucusunun değiştirilmesi konusunda alınan yetkili organ kararları,
2) Bu işlemlere yönelik olarak resmi başvuru yapılması, izin alınması ve sürece dair tüm gelişmeler (Konuya ilişkin Kurul izni tarihinden itibaren, duyuru metninde belirtilecek değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar her gün ve duyuru metnini içerecek şekilde yapılacak),

g) Diğer açıklamalar;

1) Fon katılma paylarının yabancı ülke borsalarında işlem görmeye başlaması, işlem gördüğü piyasaların değişmesi veya kottan çıkarılması,
2) Mevzuat değişiklikleri nedeniyle fonun faaliyetlerinin önemli ölçüde etkileneceğinin ortaya çıkması,
3) Yukarıda sayılmamakla birlikte, fonun faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme olması ya da daha önce düzenli olarak kamuya açıklanan raporlar, mali tablo, mali tablo dipnotları, bilgilendirme dokümanları gibi yollarla kamuya açıklanan bir durumda önemli bir değişikliğin ortaya çıkması.

5
9
4
16
Ek1
Ek2
Ek3
Ek4
Ek5
bottom of page