top of page

2024 YILI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul Karar Organı’nın 25/01/2024 tarih ve 6/121 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/6 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

2024 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYARINCA DAHİL OLDUKLARI
GRUPLAR HAKKINDA DUYURU


Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul Karar Organı’nın i-SPK. II- 17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca; fiili dolaşım oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2024 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:
 

Grup listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurul Karar Organı’nın 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/6 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı (Kurul Kararı) 28.12.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.


Bu kapsamda;


1) Enflasyon muhasebesi uygulamasında finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması ve yönlendirme farklılıkları nedeni ile finansal raporların ilanında farklı ilan tarihlerinin ortaya çıkmış olması sebepleriyle II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve 18’inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi kapsamında, Kurul Kararı’nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda;


i) Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususlarını belirtmek,


ii) Finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile açıklamayı yapan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticisinin, açıklanan bilgilerden sorumluluğa ilişkin bir beyanın da eklenmesi,

 

suretiyle konsolide edilen ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun Kurulumuzun ilgili düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklamada bulunmasına,


2) Emeklilik yatırım fonlarının 2023 yılı finansal raporlarında enflasyon muhasebesi uygulanmasına gerek bulunmadığına, sonraki dönem raporlamaları için ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik alacağı kararların takip edilmesine karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/9 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ BAŞVURULARINDA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

 

Bu kapsamda;

a) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 1 Ocak-15 Şubat olarak belirtilen satış döneminin 2024 yılı için 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmasına ve bu kapsamda II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmesine ilişkin hükmün bu satış dönemi için uygulanmamasına,

 

b) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri ve yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları dahil ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; pay ihracına ilişkin izahnamede enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar, borçlanma araçları ihracına ilişkin izahnamede ise enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar)

 

c) Halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar)

 

ç) İşbu Kurul Kararı tarihinden itibaren, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında yapılacak sermaye artırımı başvurularında, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda yer alan iç kaynakların esas alınmasına,

 

d) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışındaki sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında, ilgili Tebliğlerde belirtilen esas ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmasına,

 

e) Yukarıdaki maddelerde belirtilen açıklamaların özel hesap dönemine tabi ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanmasına,

 

karar verilmiştir.


5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bankalar ve varlık yönetim şirketleri ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na tabi sigorta şirketleri ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi ortaklıkların izahnamenin ya da ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin olarak Kurula yaptıkları başvurunun değerlendirilmesinde ve finansal tablo hazırlanması ile bağımsız denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, bu kuruluşların kendi özel düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablo ve bağımsız denetim raporları esas alınır.

2. 11.11.2021 tarih ve 2021/57 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan Kurulumuzun 11.11.2021 tarihli ve 59/1669 sayılı İlke Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.


3. Halka arzlarda Kurul ücretlerine ilişkin 24.06.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı’nın birinci maddesindeki payların ilk ve ikincil halka arzlarına ilişkin belirlenen indirimlerin uygulanmamasına ve Kurul internet sitesinin (www.spk.gov.tr) “Basın Duyuruları” bölümünde yer alan 09.06.2022 tarihli basın duyurusunun birinci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.aj (16/02/2024 tarihli ve 11/255 s.k.) sayılı İlke Kararı: (2024/11 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1. ve 54. madde hükümleri çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik “Sorumlu Yönetim İlkeleri”nin Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e (Rehber) (13) no.lu madde olarak eklenmesine ve Rehber’in (4.3.) maddesinin (c) bendinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2024 tarih ve 50263 sayılı yazısı]   

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.v (29/02/2024 tarihli ve 13/337 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru: (2024/13 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurulumuz Karar Organı’nın 29.02.2024 tarih ve 13/337 sayılı kararı ile, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı ilke kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “1.Fon Türleri” ve “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

 

Kurul Karar Organı’nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: (2024/14 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


1. Kurulumuzun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına geçişini müteakip, enflasyon muhasebesi uygulanması kapsamında muafiyet talepleri, kamuya yapılacak açıklamalar, özkaynak kalemlerinin sunumu, ilk uygulama nedeniyle oluşan geçmiş yıllar zararının mahsubu, enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemlerin kar dağıtımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı karşısındaki durumuna ilişkin olarak;


A) İlk enflasyona geçişte yatırım fonlarının enflasyon muhasebesi uygulamamış olması ile 20.02.2024 tarihli ve 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan hükümler dikkate alınarak, yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,


B) 2023 yılı finansal tabloları ile sınırlı olmak üzere, piyasanın sağlıklı işleyişi ve enflasyon muhasebesi uygulayacak ihraççıların varsayımlarını güncellerken gerekli bilgileri sunabilmeleri için, enflasyon düzeltmesi yapılmamış finansal rapor bilgilerinin finansal tablo tanımına girecek bilgilerin bütün olarak açıklanması sonucunu doğurmayacak şekilde ve enflasyona göre düzeltilmemiş olarak daha önce sunulan önemli beklenti/varsayımların değerlendirilmesine imkan sunacak veriler ile sınırlı olarak, ihraççının yönetim kurulu ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerinin sorumluluğunda olmak suretiyle yatırımcılara (analistlere) açıklanabilmesine ve bu şekilde yatırımcılarla bir bilgi paylaşımında bulunulması durumunda ise; sorumluluk esasları, enflasyon düzeltmesini içerip içermediği, bağımsız denetimden geçip geçmediğinin belirtilmesine ve açıklanan bilgiler ile paylaşıldığı mecra da belirtilmek suretiyle kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında gerekli özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ile diğer gerekli alanlarda yapılmasına,


C) Kurulumuzun ilgili düzenlemelerinde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş finansal tablolarda;

1) “Ödenmiş Sermaye Hesabı”nda tescil edilen ödenmiş/çıkarılmış sermaye tutarının, TMS 29 kapsamında yapılan enflasyon düzeltilmesi sonucu anılan hesapta ortaya çıkan farkların ise özkaynaklar altındaki “Sermaye Düzeltme Farkları” kaleminde gösterilmesine,
2) Özkaynaklar altında yer alan “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerinin Etkisi” kaleminde yer alan tutarlar ile “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)”nın, KGK’nın konuya ilişkin açıklamaları ve TMS 29 ile uyumlu olacak şekilde “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” hesabına aktarılarak sıfırlanmasına,
3) “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” kalemi altında yer alan “Yasal Yedekler”in yasal kayıtlarında yer alan değeri üzerinden finansal tablolarda gösterileceği 2013/19 sayılı Kurul Bülteni’nde yer alan dipnot açıklamalarında belirtilmekle birlikte, enflasyon düzeltmesinde kullanılan endeks farkı dikkate alınarak, finansal tabloların bütüncül olarak tek bir endeks kapsamında gösterilmesi amacından hareketle; “Sermaye Düzeltme Farkları”, “Paylara İlişkin Primler (İskontolar)” (Emisyon Primi) dâhil “Yasal Yedekler”, ile “Diğer Yedekler”de sınıflanan statü yedekleri ile özel yedekleri vb. yedek kalemlerinin;

i- Finansal Durum Tablosu’nda (Bilançoda) TÜFE ile düzeltilmiş tutarları üzerinden gösterilmesine,
ii- Yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar ile TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda yer alan düzeltilmiş tutarlar arasındaki farkın ise “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” hesabına yansıtılmasına, bu kapsamda dipnotlarda TMS/TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklar altında izlenen “Sermaye Düzeltme Farkları” ve yedek tutarları, söz konusu kalemlerin yasal kayıtlardaki tutarların ayrıntısı ile “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları”nda izlenen fark hakkında açıklama yapılmasına,

4) Enflasyona ilk geçiş kapsamında TMS/TFRS uyarınca hazırlanan bilançoda oluşan “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” ve anılan tutarın ilgili finansal tablo dönemindeki endekslenmiş tutarının dipnotlarda açıklanmasına,
5) Yapılan yönlendirme öncesi finansal raporlarını ilan etmiş olan enflasyon düzeltmesine tabi işletmelerin kamuya duyuracakları ilk finansal tablolardan itibaren yukarıda belirlenen esasları uygulamasına,

D) Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında TMS/TFRS uyarınca enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş finansal tablo hazırlayacak ihraççıların yapacakları kar dağıtımı, mahsup ve sermaye artırımı gibi işlemlerde, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak;

1) TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi sonucunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarlarının, Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, TMS/TFRS uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş dağıtılabilir kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmasına,
2) 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna,
3) Kurul düzenlemeleri kapsamında kar payı tespit edilirken, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesini birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yasal yedeklere ilişkin yapılacak hesaplamalarda tescil edilmiş ödenmiş/ çıkarılmış sermaye tutarının dikkate alınmasına,
4) TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile varsa sırasıyla dönem karı, dağıtılmamış geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçe, emisyon pirimi dahil yasal yedek akçelerin ve söz konusu kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların (düzeltme farklarının toplu olarak veya ilgili kalem ile birlikte dikkate alınması ihraççının takdirinde olmak üzere) diğer ilgili düzenlemelere uymak suretiyle mahsup edilebilmesine ve söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine, mahsup işleminin yapılamaması veya yapılması durumlarında yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte bu durumu genel kurula sunmasına,
5) İlk enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararı mahsup edilmeden daha sonraki dönemlerde oluşan dönem zararlarının mahsup işlemine tabi tutulmamasına ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararları ile bunların endekslenmiş tutarları haricinde sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarının geçmiş yıllar zararlarının mahsubunda kullanılmamasına,
6) İlgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işleminin yapılmasının ise ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında da genel kurulun bilgilendirilmesine,
7) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları ile diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin enflasyon farklarının ilgili düzenlemelere uymak suretiyle sermayeye ilave edilebilmesine,
8) İlk defa enflasyon düzeltmesi yapılmasından ve bunun enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklı geçmiş yıllar karları ile üzerinde kar dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden kaynaklanan enflasyon düzeltme farklarının ise vergi düzenlemesi dahil hukuki düzenleme ve değerlendirmeler saklı kalmak kaydıyla sermayeye eklenebilmesine ve kar dağıtımına konu edilebilmesine,
9) 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan iç kaynakların sermaye ilavesinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16/3 maddesinde belirtilen yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları için enflasyona göre düzeltilmiş geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına,
10) Yapılan yönlendirme öncesinde kamuya açıklanmış kar dağıtım tablolarında, belirlenen esaslar kapsamında düzeltilmesi gerekli hususların bulunması halinde, belirlenen esaslara uyulmak suretiyle düzeltilmiş kar dağıtım tablosunun yeniden yönetim kurulu kararı da alınarak tekrar ilan edilmesine

karar verilmiştir.

2. Kurulumuzun 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Karar ve Duyuruları yürürlükten kaldırılmıştır.


Kamuoyuna duyurulur.


Sıra - Kurul Karar veya Duyuru - Yayımlandığı SPK Haftalık Bülten Sayısı
1 - Kurulumuzun 2003/63 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan duyurunun 1. ve 2. kısımları (2003/63 sayılı Haftalık Bülten)
2 - Kurulumuzun 2004/10 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan duyurunun 2. kısmının B, C, D ve E bentleri (2004/10 sayılı Haftalık Bülten)
3 - Kurulumuzun 2005/2 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan duyurunun 2. kısmı (2005/2 sayılı Haftalık Bülten)
4 - Kurulumuzun 17.03.2005 tarihli ve 11/367 sayılı kararı (2005/12 sayılı Haftalık Bülten)
5 - Kurulumuzun 30.11.2016 tarihli ve 33/1162 sayılı kararı (2016/32 sayılı Haftalık Bülten)

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 39.4 (21/03/2024 tarih ve 17/452 s.k.) sayılı İlke Kararı: (2024/16 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) 5 ve 63 üncü maddeleri uyarınca kurulacak aracı kurumlara ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

1)

a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/1-(ç) hükümlerinde Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 5/1 fıkrası uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile;
b) 6362 sayılı SPKn md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/2 hükümleri ile Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 63’üncü maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar için

gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine;


2) Yukarıdaki (1) no'lu madde kapsamında kurulacak aracı kurumlarca; kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve (1) no'lu madde kapsamında belirlenen asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesine

karar verilmiştir.

 

Kurul Karar Organı’nın 28/03/2024 ve 18/470 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: (2024/17 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurulumuzun 05.02.2024 tarihli duyurusu ile sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının, başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde e-Başvuru Sistemi ile yapabilecekleri kamuya duyurulmuştur (https://spk.gov.tr/duyurular/basinduyurulari/2024/e-basvuru-sistemi).

 

Bu doğrultuda, 15.04.2024 tarihinden başlamak üzere MERSİS kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluşlar tarafından Kurulumuza yapılacak ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması esastır.

 

Bununla birlikte, Kurulumuzun VII-128.6 sayılı Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği’nin 3 üncü maddesinin (m) bendinde tanımlanan, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi zorunlu hallerde başvurular, ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecektir. Başvuru sahibi şirket, kurum, kuruluş yetkililerinin mevcut durumda elektronik imzaya sahip olmaması durumunda da başvurular elektronik imza temin edilene kadar ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecektir. Ancak, her halükarda başvuru yapmak isteyen şirket, kurum, kuruluş yetkililerinin elektronik imza edinmeleri ve başvuru sonuçlanmadan önce elektronik imza edindikleri hususunda Kurul’a bilgi vermeleri zorunludur. Bu çerçevede, E-Başvuru uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda verilmiştir.

 

e-Başvuru Süreçlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

1. Kurulun e-Başvuru hizmetine e-Devlet platformu (e-Devlet Kapısı Devletin Kısayolu / www.türkiye.gov.tr (turkiye.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

 

2. e-Başvuru uygulamasına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak girilmektir.

 

3. Kimlik kontrolünden sonra ikinci aşamada yetki kontrolü yapılmakta olup, yetkili olunan şirket kontrolü ise MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya girmek isteyen kişinin başvuru yapmaya yetkili olduğu şirket/şirketler otomatik olarak listelenecek ve buradan başvurusu yapılacak şirket seçilerek ilerlenecektir. Bu aşamada herhangi bir şirket gözükmüyorsa, MERSİS platformu üzerinden e-Başvuru yapacak kişinin Kurulun e-Başvuru hizmetine yetkilendirilmesi yapılmamış demektir. MERSİS üzerinde bu yetkilendirme yapılmadıkça uygulamaya giriş yapılamamaktadır.

 

4. e-Başvuru uygulaması üzerinden, başvurunun son aşamasında elektronik imza ile imzalama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle e-Başvuru uygulamasını kullanacak kişinin elektronik imzasının mevcut olması gerekmektedir. Başvuru belgesinin birden fazla kişi veya taraf tarafından imzalanmasının gerekmesi durumunda belgenin pdf’nin; ilgi tüm taraflarca e-imza ile imzalanmış halinin veya taranmış ıslak imzalı halinin sisteme eklenmesi gerekmektedir.

 

5. Başvurunun gönderilme aşamasında elektronik imzanızın uygulama tarafından kullanılabilmesi için ArkSigner programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. Söz konusu uygulama, İndir I ArkSigner linkinden (bireysel kullanıcı) indirilip kurulabilir.

 

6. e-Başvuru uygulaması üzerinde yapılacak başvuru türü seçildikten sonra, uygulama adım adım yönlendirme yapacaktır.

 

7. Başvurunun Kurula gönderimi yapılmadan önceki aşamalarında, istenilen yerde başvuru kesilebilir ve daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. Örneğin; talep edilen bir belgenin hazırlanması gerektiğinde uygulamadan çıkılıp, ilgili belge hazır olduğu zaman uygulamaya tekrar girilerek başvuruya devam edilebilir.

 

8. Başvuru Kurula gönderildikten sonra Kurul personelince başvuru üzerinde inceleme yapılacaktır. İnceleme aşamasında talep edilecek bilgi ve belge değişiklikleri tarafınıza e-posta (başvuruda doldurulan ilgili kişiler bölümünde yer alan e-posta adresine) ile iletilecektir. Yine e-Başvuru uygulaması üzerinden Kurul talepleri görülebilecek, mesaj gönderilebilecek ve talep edilen yeni belge iletilebilecektir. Başvurudaki eksiklikler tamamlandıktan sonra başvurunun güncellenen belgelerle yeniden elektronik olarak imzalanarak Kurula iletilmesi gerekmektedir.

 

9. Başvuru, yapılan değişiklikler sonrası ikinci kez elektronik imza ile imzalanıp gönderildikten sonra nihai hale gelmiş olacaktır.

 

10. Başvurunun durumu e-Başvuru uygulaması üzerinden takip edilebilecektir. e-Başvuru uygulaması kullanılırken yaşanılan sorunları aşağıdaki e-posta adreslerine iletebilirsiniz. Kurula yapılan başvuruların e-Başvuru uygulaması üzerinden yapılması, başvurunun daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

 

Teknik konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvuruteknik@spk.gov.tr (SPK E-Başvuru Teknik)

 

Mesleki konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvurudanisma@spk.gov.tr (SPK E-Başvuru Danışma)

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı İlke Kararı: (2024/17 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

PAYLARIN İLK HALKA ARZI ÖNCESİ UYULACAK ÖN ŞARTLARDAKİ TUTARLARIN İNDİRİMİNE İLİŞKİN KURUL İLKE KARARI

Halka açılma amacıyla Kurulumuza başvuran ortaklıkların özellikle sektörel bazda farklılıklarından kaynaklanan finansal tablolarındaki tutarlarda belirli bir düzeye ulaşmanın zorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 31.10.2023 tarihinde onaylanan 12. Kalkınma Planı (2024-2028) da dikkate alınarak, sermaye piyasaları yoluyla ülkemiz ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak, bu suretle ülkemiz büyümesini cari fazla yaratarak sürdürülebilir kılmak ve ayrıca yeşil ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla sektörel bazda farklı düzenlemeler yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

 

12. Kalkınma Planı’nda Enerji, Kimya, Tarım ve Savunma Sanayi öncelikli sektörler arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda, 12. Kalkınma Planı’na paralel olarak belli sektörlerde faaliyet gösteren aşağıdaki şartları haiz ortaklıklarla sınırlı olmak üzere, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin (II-16.1 sayılı Tebliğ) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre gerçekleştirilecek halka arz başvurularında;

 

a) Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından,

b) Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini petrokimya üretimi satışlarından,

c) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini savunma sanayine yönelik üretim / hizmet satışlarından,

ç) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından,

d) Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen

 

ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan,

1. Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

2. Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi’ne sahip olmak,

3. Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

4. Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak,

5. Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak.

Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini bu faaliyetlerden elde eden ortaklıklar için II-16.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

08/02/2024 tarih ve 9/221 sk.
i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.)
İndirimli Aktif Toplamı ve Hasılat Kriterleri.jpg

Yukarıdaki maddeler kapsamındaki ortaklıkların, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo dipnotlarında hasılatın faaliyetlere göre kırılımına yer verilmesi zorunludur.

Kurul Karar Organı’nın 07/06/2024 tarih ve 31/850 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: (2024/28 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 18/04/2019 tarih ve 23/532 sayılı İlke Kararı’nın, 17/07/2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararının yürürlükte olduğu dönemde lisans sınavını geçenlerin haklı beklentilerini koruyan bir geçiş hükmüne yer verilmemesi yönüyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, karar gereğinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi çerçevesinde yerine getirilebilmesi amacıyla verilmesi öngörülen örgün meslekî uygulamalı eğitim programına ilişkin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından duyuru yapılmasına ve “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” başlıklı 19/08/2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulan 17/07/2014 tarihli ve 22/735 sayılı İlke Kararı’nın “Ortak Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yer alan “Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır” ifadesinin tekrar kaldırılması ile bu kapsamda değerleme uzmanlarının mesleki tecrübelerinin SPL tarafından düzenlenen eğitim programı ile sağlanması uygulamasına 19/04/2019 tarihi sonrasında gayrimenkul değerleme ve konut değerleme lisanslama sınavlarını geçerek lisans almaya hak kazanan tüm adaylar için son verilmesine karar verilmiştir.

07/06/2024 tarih ve 31/850 sayılı karar
bottom of page