top of page

2024 YILI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul Karar Organı’nın 25/01/2024 tarih ve 6/121 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/6 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

2024 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYARINCA DAHİL OLDUKLARI
GRUPLAR HAKKINDA DUYURU


Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul Karar Organı’nın i-SPK. II- 17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca; fiili dolaşım oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2024 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:
 

Grup listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurul Karar Organı’nın 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/6 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)


Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı (Kurul Kararı) 28.12.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.


Bu kapsamda;


1) Enflasyon muhasebesi uygulamasında finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması ve yönlendirme farklılıkları nedeni ile finansal raporların ilanında farklı ilan tarihlerinin ortaya çıkmış olması sebepleriyle II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve 18’inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi kapsamında, Kurul Kararı’nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda;


i) Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususlarını belirtmek,


ii) Finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile açıklamayı yapan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticisinin, açıklanan bilgilerden sorumluluğa ilişkin bir beyanın da eklenmesi,

 

suretiyle konsolide edilen ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun Kurulumuzun ilgili düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklamada bulunmasına,


2) Emeklilik yatırım fonlarının 2023 yılı finansal raporlarında enflasyon muhasebesi uygulanmasına gerek bulunmadığına, sonraki dönem raporlamaları için ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik alacağı kararların takip edilmesine karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (2024/9 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ BAŞVURULARINDA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

 

Bu kapsamda;

a) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 1 Ocak-15 Şubat olarak belirtilen satış döneminin 2024 yılı için 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmasına ve bu kapsamda II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmesine ilişkin hükmün bu satış dönemi için uygulanmamasına,

 

b) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri ve yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları dahil ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; pay ihracına ilişkin izahnamede enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar, borçlanma araçları ihracına ilişkin izahnamede ise enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar)

 

c) Halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar)

 

ç) İşbu Kurul Kararı tarihinden itibaren, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında yapılacak sermaye artırımı başvurularında, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda yer alan iç kaynakların esas alınmasına,

 

d) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışındaki sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında, ilgili Tebliğlerde belirtilen esas ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmasına,

 

e) Yukarıdaki maddelerde belirtilen açıklamaların özel hesap dönemine tabi ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanmasına,

 

karar verilmiştir.


5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bankalar ve varlık yönetim şirketleri ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na tabi sigorta şirketleri ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi ortaklıkların izahnamenin ya da ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin olarak Kurula yaptıkları başvurunun değerlendirilmesinde ve finansal tablo hazırlanması ile bağımsız denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, bu kuruluşların kendi özel düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablo ve bağımsız denetim raporları esas alınır.

2. 11.11.2021 tarih ve 2021/57 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan Kurulumuzun 11.11.2021 tarihli ve 59/1669 sayılı İlke Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.


3. Halka arzlarda Kurul ücretlerine ilişkin 24.06.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı’nın birinci maddesindeki payların ilk ve ikincil halka arzlarına ilişkin belirlenen indirimlerin uygulanmamasına ve Kurul internet sitesinin (www.spk.gov.tr) “Basın Duyuruları” bölümünde yer alan 09.06.2022 tarihli basın duyurusunun birinci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.aj (16/02/2024 tarihli ve 11/255 s.k.) sayılı İlke Kararı: (2024/11 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

 

Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1. ve 54. madde hükümleri çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik “Sorumlu Yönetim İlkeleri”nin Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e (Rehber) (13) no.lu madde olarak eklenmesine ve Rehber’in (4.3.) maddesinin (c) bendinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

08/02/2024 tarih ve 9/221 sk.
bottom of page