top of page

VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ


(II-30.1)
 
(24/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılması, pay sahiplerinin oy hakkını kullanmak için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması ile oy sözleşmesi yapılması için çağrı yoluna başvurulması bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(2) Ortaklık genel kurullarında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, vekalet ilişkisi olmaksızın oy hakkının bizzat pay sahibi tarafından belirli bir yönde kullanılması amacıyla, pay sahipleri ya da pay sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılan oy sözleşmeleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Ancak, oy sözleşmesi yapılması için çağrı yoluna başvurulması halinde, çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ilişkin esaslara kıyasen uyulur.
(3) Kendisine hukuken pay tevdi edilmesinde sakınca bulunmayan tevdi eden temsilcilerine ilişkin esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmemiş olup, tevdi eden temsilcileri TTK’nın 429 uncu maddesi ve Genel Kurul Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uymak suretiyle oy kullanabilirler.
(4) Halka açık olan; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan bankalar ve finansal kuruluşlar, 14/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda tanımlanmış olan finansal şirketler ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Azlık: Halka açık ortaklıklarda sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahiplerini,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Borsa: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerlerini,
ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te tanımlanan ve MKK tarafından sağlanacak elektronik platformu,
d) EGKS Yönetmeliği: 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"i,
e) Genel Kurul Yönetmeliği: 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"i,
f) Halka Açık Ortaklık (Ortaklık): Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
g) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
i) TTK: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
j) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
k) Yönetim temsilcisi: Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kurulu tarafından çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunmak üzere önerilen kişiyi,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Vekaleten Oy Kullanılmasına İlişkin Esaslar
 
Vekil aracılığıyla oy kullanma
MADDE 5 –

(1) Halka açık ortaklık genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri pay sahibi olan veya olmayan kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıklarda hamiline yazılı payların zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarrıf olunduğunu gösteren belgelerin temliki yoluyla da, genel hükümler çerçevesinde oy kullandırılabilir.
(2) Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması mümkündür.
(3) Halka açık ortaklıklar için TTK’nın 428 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
(4) İntifa hakkı tesisi halinde intifa hakkı sahibinin, vekil aracılığıyla oy kullanması hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(5) Gerek nama, gerek hamiline yazılı payları temsilen, ilgili mevzuata göre çıkarılmış depo sertifikası sahiplerinin vekil aracılığı ile oy kullanması hususunda, bu Tebliğde hamiline yazılı paylardan doğan oy haklarının vekil aracılığıyla kullanılmasını düzenleyen hükümler uygulanır.
(6) Vekil tayininin EGKS’den yapıldığı durumlarda, vekil ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılır.
 
Vekaletnamenin şekli
MADDE 6 –

(1) Halka açık ortaklıklarda vekaletname ile temsil, en az Ek-1’de yer alan bilgileri içeren vekaletname formlarının kullanılmasıyla mümkündür. Vekaletnamenin, pay sahiplerinin ayrıntılı talimat vermelerini teminen gündem maddeleri pay sahiplerine sunulurken varsa azlığın karar taslaklarının ayrıca oylanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi şarttır. Vekaletname formunda vekil tayin edilen kişinin ad, soyad/ticaret unvanı ve T.C. Kimlik numarası/ticaret sicili ve numarası/vergi kimlik numarası ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasının açıkça belirtilmesi ve yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Bu Tebliğde belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda Ek-1’deki formun kullanılması şartı aranmaz.
(2) Oy hakkını haiz intifa hakkı sahibinin vekil aracılığıyla oy kullanması halinde, intifa hakkını notere tespit ettirip, bu Tebliğ hükümlerine uygun vekâletname çıkarması veya EGKS’den vekil tayin etmesi yeterlidir.
 
Vekaletname formlarının gönderilmesi ve ilanı
MADDE 7 –

(1) Halka açık ortaklıklar, vekil aracılığı ile oy kullanmak isteyen pay sahiplerinin kullanacakları vekaletname formlarını, genel kurul gündemi ile birlikte ilan etmelidir. Payları kayden izlenmeyen ortaklıkların, genel kurul toplantılarına çağrı için pay sahiplerine gönderdiği dokümanlar arasında vekaletname formları da yer alır.
(2) Ortaklıklar tarafından, birinci fıkra uyarınca ilan edilen ve/veya gönderilen vekaletname formlarında, vekil tayin edilmek üzere herhangi bir kişi lehine yönlendirme yapılamaz, telkin ve önerilerde bulunulamaz.
 
Vekaletnamenin düzenlenmesi
MADDE 8 –

(1) Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin ederler. Yatırım fonları, portföylerinde yer alan ortaklık paylarının sahibi sıfatıyla katılacakları genel kurul toplantılarında kurucu tarafından temsil olunur. Kurucu adına genel kurul toplantısına katılacak şahsın kurucunun çalışanı olması ve vekaletname formunun kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması halinde, vekaletname formunda yer alan imzanın ayrıca notere onaylattırılması veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının imzalı vekaletname formuna eklenmesi zorunlu değildir.
 
Vekilin yetkisinin sınırları
MADDE 9 –

(1) Oy hakkını vekil aracılığıyla kullanmak isteyenler, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve Ek-1’de yer alan formun (A) bendinde yer alan seçenekleri işaretleyerek ve/veya talimatlarını yazarak vekilin yetkisinin sınırlarını belirlerler. Pay sahibi tarafından herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.
(2) Temsil yetkisinin EGKS’den verilmesi halinde de, oy hakkı sahibi oyun ne yönde kullanılacağını belirterek temsil yetkisini sınırlandırabilir.
(3) Vekil, kendisine verilen talimata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Oy hakkı vekilin özen borcu çerçevesinde kullanılır. Ancak, vekil tarafından talimata aykırı hareket edilmesi, oyu geçersiz kılmaz. Vekilin, pay sahibinin talimatlarına uygun hareket etmemesi halinde genel hükümler uygulanır.
(4) Vekalette hile ve benzeri durumlarda da, ancak vekil tarafından kullanılan paylara ait oy haklarının genel kurul kararının sonucuna etkili olacağı hallerde, genel kurul kararının iptali talep edilebilir.
 
Vekaletnamenin geçerlilik süresi
MADDE 10 –

(1) Vekaletname ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için geçerlidir. Genel kurulun önceki toplantının hukuken devamı sayılmasında TTK’nın ilgili hükümleri ile Genel Kurul Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(2) Toplantı gününe kadar her zaman için vekaletten azil ve istifa mümkündür. Ancak keyfiyetin, ortaklığa ve karşı tarafa derhal bildirilmesi zorunludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pay Sahiplerinden Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar
 
Çağrı yoluyla vekalet toplamanın genel esasları
MADDE 11 –

(1) Halka açık ortaklıkların pay sahiplerinden çağrı yoluyla, genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenebilir. Vekalet toplama çağrısı, ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacı dahil, genel kurul gündeminde yer alan tüm hususlar için gerekçe belirtilmek suretiyle yapılabilir.
(2) Pay sahiplerinden çağrı yoluyla vekalet toplanmasında oy hakkı sahiplerine, vekalet vermelerini temin için herhangi bir menfaat önerilemez ve sağlanamaz. Çağrı yoluyla vekalet toplamak meslek olarak ve ivaz karşılığı yürütülemez. Vekil sıfatını haiz kimseler, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 510 uncu maddesini ileri sürerek vekalet veren pay sahibinden herhangi bir talepte bulunamaz.
(3) Pay sahipleri tarafından çağrı yoluyla vekalet toplayan kişilerin vekil tayin edilmesinde aksi düzenlenmedikçe bu Tebliğde vekil tayini için getirilen esaslara uyulur.
(4) Çağrı yoluyla vekalet toplanıldığı hallerde, fiziki olarak oy kullanacak pay sahipleri ile vekillerin genel kurulda oylarını en az Ek-4’teki bilgileri içeren oy pusulaları vasıtasıyla yazılı olarak kullanması zorunludur. Oy pusulaları ortaklık tarafından bastırılıp, toplantıda hazır bulundurulur. Oy pusulaları, en az ilgili gündem maddesi, vekil ile temsil edilen pay sahibinin kimliği, vekil tarafından kullanılacak oy adedinin belirtilmesine imkan sağlayacak şekilde ve varsa oyların sıhhatli sayımı için gerekli olan diğer hususları belirtmeye imkan sağlayacak biçimde düzenlenir. Toplantıda bulunanlar oylarını, oy pusulasına yazmak suretiyle kullanırlar. Oyların yazılı olarak kullanıldığı genel kurul toplantı tutanağına işlenir. Kullanılan oy pusulaları, ortaklık tarafından beş yıl süre ile saklanır.
(5) Vekaletnamelere uygun oy kullanımının izlenmesi ve oy pusulalarının toplanıp tasnif edilmesi toplantı başkanlığınca, varsa Bakanlık temsilcisi nezaretinde yapılır.
(6) Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce, çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil tarafından temsil edeceği payların sayısı, çeşidi, itibarî değeri ve varsa grubu ortaklığa bildirilir. Aksi halde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz katılmaya dair hükümler çerçevesinde genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde iptal edilebilir. Toplantı başkanı yapılan bu bildirimleri açıklar. Bu açıklamanın yapılmaması tek başına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hususun tutanağa yazılması zorunludur. Bir pay sahibinin talebi üzerine açıklama yapılmamışsa, her pay sahibi bu durumun genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde ortaklığa karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptalini isteyebilir.
 
Vekalet toplama çağrısı
MADDE 12 –

(1) Çağrı yoluyla vekalet toplamak suretiyle oy kullanmak istenmesi halinde, Ek-2’de yer alan vekaletname formu ve Ek-3’te verilen bilgi formunun kullanılması zorunludur. Çağrıda kullanılacak bilgi formu ve vekalet formunun bir örneği çağrıda bulunarak vekalet toplayacak kişi tarafından hazırlanır. Bilgi formu çağrıda bulunarak vekalet toplayacak kişi tarafından imzalanır. Vekalet formunda yer alan çağrıda bulunan tarafından görüş belirtilen gündem maddelerine ilişkin önerilerin bilgi formu ile uyumlu olması şarttır. Pay sahibi, çağrı yoluyla vekalet toplayan kişiye, çağrıda bulunan tarafından görüş belirtilmeyen gündem maddelerine ilişkin talimatlarını Ek-2’de yer alan vekalet formunu kullanarak bildirir.
(2) Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplayacak kişi vekalet ve imzalı bilgi formunun bir örneğini, notere onaylattırarak KAP’ta yayınlanmak üzere KAP’ın işletmesinden sorumlu Kurum’a iletir. Çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi iletilen formların KAP’ta yayınlanması ile başlar. Vekalet ve bilgi formlarının aynı şekilde düzenlenmiş bir örneği ortaklık merkezine de tebliğ edilir. Ortaklıklar, ilgili formları kendilerine tebliğini izleyen gün saat 9:00’a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlamalı ve EGKS’de genel kurula ilişkin dokümanlar arasına eklemelidir.
(3) Payları kayden izlenmeyen ortaklıklarda çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi, hazırlanan vekalet ve imzalı bilgi formlarının noter onaylı bir örneğinin gazete, dergi ve benzeri yerlerde ilanı yolu ile başlatılır. Noter onaylı vekalet ve imzalı bilgi formlarının bir örneği gazete, dergi ve benzeri yerlerdeki ilanların yayınlanması öncesinde özel durumlara ilişkin düzenlemeler kapsamında yayınlanmak üzere Kurula ve varsa ortaklık internet sayfasında kamuya duyurulmak üzere ilgili ortaklığa iletilir. Ortaklıklar, ilgili formları bunların kendilerine tebliğini izleyen gün saat 9:00’a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlar.
(4) Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunanlar, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, MKK tarafından belirlenerek Kurulca onaylanacak yatırımcı bilgilendirme uygulama esasları çerçevesinde MKK’ya başvurarak çağrı yolu ile vekalet toplama girişimi hakkında pay sahiplerinin elektronik yöntemler ve posta ile bilgilendirilmesini talep edebilir.
(5) Payları kayden izlenmeyen ortaklıklar, bu Tebliğ hükümleri uyarınca çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunan kişilerin başvurusu üzerine pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin adı, soyadı ve adreslerini vermek zorundadır.
(6) Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kurulu da bir yönetim temsilcisi önerebilir. Bu işlem Tebliğ Ek-2’deki vekaletname formu ve Ek-3’teki bilgi formu kullanılarak yapılır. Çağrıda kullanılacak bilgi formu ve vekalet formu birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesince hazırlanır, bilgi formu imzalanır. Bu formlar, ortaklık türüne göre bu maddenin iki ve üç numaralı fıkralarında belirlenen şekilde pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında kamuya duyurularak çağrı gerçekleştirilir.
(7) Pay sahipleri çağrı yoluyla vekalet toplayan kişileri EGKS aracılığı ile de vekil tayin edebilirler.
(8) Çağrı yolu ile vekalet toplanması nedeni ile ortaya çıkacak bilgi formlarının gazete ve dergilerde ilanı, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gibi masraflar çağrıda bulunarak vekalet toplayan tarafça karşılanır, çağrıda bulunarak vekalet toplayan taraf yönetim temsilcisi olsa dahi hiçbir şekilde bu masraflar ortaklıktan talep edilemez. Masrafların kim tarafından karşılanacağı hususuna bilgi formunda yer verilir.
 
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında süre
MADDE 13 –

(1) Genel kurul toplantı tarihinden üç gün öncesine kadar çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulabilir. Yönetim temsilcisi tarafından çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması durumunda bu süre kısıtı uygulanmaz.
 
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında sorumluluk esasları ile ilan ve reklamlar
MADDE 14 –

(1) Çağrı yoluyla vekalet toplanması için hazırlanan bilgi formlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden doğan zararlardan bu belgeleri imzalayan kişiler ve/veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler Kanunun 32 nci maddesi uyarınca müteselsilen sorumludur.
(2) Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ilişkin olarak sözlü beyanlar da dahil olmak üzere yapılacak tanıtım (belirli bir grubu hedef alan özel tanıtım toplantılarında açıklanan bilgiler dahil) ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı ve vekalet toplayanın mevcut koşulları ile planlarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine yol açmamalıdır.
(3) Yapılacak ilanlarda bu Tebliğ uyarınca hazırlanması gerekli formlara veya bu formlara nasıl ulaşılacağı bilgisine yer verilir.
(4) Kurulun yapılan ilan, tanıtım ve reklamlara ilişkin denetim yetkisi saklıdır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Vekilin sorumluluğu
MADDE 15 –

(1) Vekilin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan sözleşme hükümleri geçersizdir.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 –

(1) 9/3/1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği ( Seri: IV, No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 8)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Yürürlük
MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
Ek-1
 
VEKALETNAME

 

..............................A.Ş.
................................A.Ş.’nin ................................günü, saat ................’da ........................................................adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
 
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

6
Ek1

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
 
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 
İMZASI

Ek-2


ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME
 

..............................A.Ş.
................................A.Ş.’nin ................................günü, saat ................’da ........................................................adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.


Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
1. Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Ek2

 

2. Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan ve çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
(**) İlgili gündem maddesi için vekilin kendi görüşü doğrultusunda oy verebileceği anlamına gelmektedir.
 
3. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.


B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
 
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 
İMZASI
 
Ek-3
 
ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

 
1. Vekalet isteyeni tanıtıcı bilgi(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı(**):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
Vekili tanıtıcı diğer bilgiler:
(*)Yabancı uyruklu kişiler için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
(**) Oy kullanacak kişinin çağrı yoluyla vekalet toplayandan farklı olması durumunda, bu kimseyi tanıtıcı bilgiler:

2. Vekalete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi,
3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği,
4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı,
5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi :

Ek3

 

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine* aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;

 

*Varsa yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen kişilerin özgeçmişlerine ulaşılabilecek yerler burada belirtilir.
 
7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi,
8.Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,
9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı,
10.Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi.
 
Ek-4

 

OY PUSULASI
 
1) Vekili Tanıtıcı Bilgi(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 
İmza
 

2) Pay Sahibini Tanıtıcı Bilgi(*):

Adı Soyadı/Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No ve Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
 
İmza
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
 

Açıklama:
1.Oylar vekil tarafından kullanıyorsa 1 ve 2’nci bölümlerin doldurulması ve sadece vekilin pusulayı imzalaması gerekmektedir.
2.Oylar pay sahibi tarafından kullanılıyorsa sadece 2’nci bölümün doldurulması ve pusulanın pay sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ek4
bottom of page