top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU ÜYELERİ VE PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK
 
(29/3/2014 Tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurul personelinin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin uymaları gereken mesleki ve etik ilkeleri, çıkar çatışmalarından uzak durma, sır saklama, kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esasları, Kurul dışı çalışmalarına ilişkin esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanununun 123 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,
b) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ç) Kurul personeli: Kanunun 127 nci maddesinde tanımlanan personeli,
d) Kurul üyeleri: Sermaye Piyasası Kurulu üyelerini,
e) Kuruluşlar: Kanun uyarınca Kurul gözetim ve denetimine tabi ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile varsa bunların kurucularını,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki ve Etik İlkeler
 
Mesleki ve etik ilkeler
MADDE 4 –

(1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurul personeli görevlerini yerine getirirken mesleki özen ve titizlik, dürüstlük, tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik ilkelerine uygun hareket eder ve çıkar çatışmalarından uzak durur. Kurul personeli, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını esas alan Kurul amaçlarına uygun bir şekilde görevlerini yerine getirebilmek için mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.
(2) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurul personeli işe başlarken meslekî ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı taahhüt eder ve en kısa sürede durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirirler.


Çıkar çatışmalarından uzak durma
MADDE 5 –

(1) Başkan, Kurul üyeleri ile Kurul personeli görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendi ve birinci derece kan ve kayın hısımlarının ve yakınlarının çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınır; çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
(2) Kurul personeli, görevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek potansiyel veya mevcut çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirirler.
(3) Kurul personeli, görevden ayrıldıktan sonra son iki yılda incelemiş veya denetlemiş oldukları halka açık ortaklıklarda ve sermaye piyasası kurumlarında iki yıl boyunca görev alamazlar.
 
Sır saklama
MADDE 6 –

(1) Başkan ve Kurul üyeleri ile personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz; kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanamaz. Bu yükümlülük Başkan, Kurul üyeleri ve Kurul personelinin Kuruldan ayrılmaları halinde de devam eder. Kanunun 135 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.
(2) Başkan tarafından yetkilendirilmeksizin, Kurul personeli çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunamaz. Kurul personelinin tekzip hakları saklıdır.
 
Kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esaslar
MADDE 7 –

(1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurul personeli, görevin gerektirdiği mutat mekân ve demirbaşlar, ulaşım imkânları dışında, Kuruluşların olanaklarından ücretsiz olarak yararlanamaz.
(2) Başkan, Kurul üyeleri ve personeli ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, Kuruluşlardan, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alımında bulunamazlar, başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemezler.
(3) Kurul personeli ve bunların eş ve velayeti altındaki çocukları, Kurul gözetim ve denetiminde olan ortaklık paylarını ve paya bağlı diğer sermaye piyasası araçlarını edinemez. Yatırım fonu ve bireysel emeklilik fonu katılma payları bu kapsama dâhil değildir. Miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebi ile bu fıkra kapsamında ortaklık payı elde edilmesi halinde bu durumun yedi gün içerisinde Kurula bildirilmesi ve ilgili payların en kısa süre içinde elden çıkarılması zorunludur.
 
Kurul üye ve personelinin Kurul dışı çalışmalarına ilişkin esaslar
MADDE 8 –

(1) Kurul üye ve personeli;

a) Ticaretle uğraşamaz.
b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.
c) Kuruluşlara ait periyodik yayınlarda makale, bilimsel yazı gibi eserlerin yayımlanması halleri hariç olmak üzere, fikri hak oluşturan eserlerini Kuruluşlarda bastıramaz ve bu Kuruluşlara satışına aracılık edemez.

(2) Aşağıdaki faaliyet, iş, eylem, çalışmalar ve görevler birinci fıkrada sayılan yasaklar dışındadır:

a) Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ve Kurul personelince Başkanlıktan alınacak onay çerçevesinde bilimsel amaçlı yapılan yayın, ders ve konferans ücretleri ile alınan telif hakları,
b) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel veya akademik amaçlı hakemlikler ile mahkemelerce ve/veya ilgili savcılıklarca verilen bilirkişilik görevleri,
c) Üyesi olunan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile birliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri,
ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve gelişimini sağlamak amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 –

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Meslekî ve etik ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul Karar Organı yetkilidir.
 
Yürürlük
MADDE 10 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 11 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

bottom of page