top of page

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada alım satımına aracılık edilmesi, aracıların yetkilendirilmesi, bu yetkinin askıya alınması ve iptali, aracıların gözetim ve denetimi ile aracılık hizmetlerine dair diğer işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı: Bu Yönetmelik kapsamında Borsada aracılık yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumunu,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasını,

ç) Borsa yönergeleri: Borsanın işleyiş esaslarını düzenleyen, Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Borsa Yönetim Kurulunca hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönergeleri,

d) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin EKK’nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

e) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

f) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak oluşturulan elektronik kaydı,

g) Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

h) Lisanslı depo işletmesi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

ı) Sermaye piyasası aracı kurumu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Kurul tarafından yetkilendirilen aracı kurumları,

i) Vadeli işlem sözleşmesi: Satıcının satılan ürünü veya mevzuata uygun olarak ürünü temsilen çıkarılan senetleri belli bir vade sonunda devir ve teslim etmeyi, alıcının ise ürün bedelini belli bir vade sonunda ödemeyi taahhüt ettiği alım satıma ilişkin sözleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aracılara Faaliyet İzni Verilmesi ile Esas Sözleşme ve Ortaklık Yapısı Değişikliği

Faaliyet izni için aranan şartlar

MADDE 5 –

(1) Borsada aracılık yapılabilmesi için Bakanlıktan faaliyet izni alınır. Faaliyet izni talebinde bulunanın;

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması,

c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,

ç) Asgari 1 milyon TL sermayeye sahip olması,

d) Şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu bölümünde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Borsada ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik aracılık faaliyetinde bulunulmasına dair hükmün yer alması,

e) Şirkette pay sahibi gerçek kişilerin, pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi temsilcilerinin, şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün 10 uncu maddede belirtilen şartları haiz olması,

f) Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşıması,

gerekir.

(2) Sermaye piyasası aracı kurumları bu madde kapsamında kurulacak olan şirkete ortak olabilir ve/veya Bakanlıktan faaliyet izni alan aracılarla içeriği Borsa tarafından belirlenecek bir stratejik işbirliği anlaşması yapabilir.

 

Faaliyet izni için aranılan belgeler

MADDE 6 –

(1) Faaliyet izni almak için dilekçe ile Bakanlığa başvuruda bulunulur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Şirket esas sözleşmesinin üç nüshası.

b) Pay sahibi ticaret şirketlerinin serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanan son bir yıla ait finansal tabloları.

c) Pay sahibi gerçek kişiler ile pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi temsilcilerinin 10 uncu maddede belirtilen şartları haiz olduklarına dair beyanları.

ç) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün 10 uncu maddede belirtilen şartları haiz olduklarına dair beyanları.

d) Personelin isim, unvan ve eğitim durumlarını gösteren liste ile görev ve sorumluluklarının yer aldığı iş tanımları.

Faaliyet izninin verilmesi

MADDE 7 –

(1) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 5 inci maddede öngörülen şartları taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen belgeleri ibraz eden şirketlere, faaliyet iznini gösteren bir yetki belgesi verilir.

(2) Aracılar Borsaya üye olmadan faaliyete başlayamaz.

 

Esas sözleşme ve ortaklık yapısı değişikliği

MADDE 8 –

(1) Aracıların esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabidir.

(2) Şirketin ortakları arasında yapılan pay devirleri hariç olmak üzere tüm pay devirleri Bakanlık iznine tabidir. Her durumda, şirket paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması gerekir. Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek kişilerde ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinde 10 uncu maddede sayılan şartlar aranır.

 

Şube açılması

MADDE 9 –

(1) Aracılar, Borsanın uygun görüşü ve Bakanlık izni ile şube açabilir.

 

Pay sahipleri ve yöneticilerde aranan genel şartlar

MADDE 10 –

(1) Şirkette pay sahibi gerçek kişilerin, pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi temsilcilerinin, şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün;

a) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas veya iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,

b) Faaliyet izni iptal edilmiş aracılarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,

c) Borsanın ve sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların işlem gördüğü borsaların üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,

ç) Kanun, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuat ile Sermaye Piyasası Kanununa aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) Mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmaması,

gerekir.

(2) Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde birinci fıkradaki şartlar tüzel kişi adına hareket etmek üzere tescil edilmiş gerçek kişiler için de aranır.

 

Personele ilişkin şartlar

MADDE 11 –

(1) Aracıların merkez ve şubelerinde yönetici ve uzman statüsünde bulunan personelin 10 uncu maddedeki şartları taşımaları ve üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(2) Borsa tarafından aracı kurum personelinin yürütecekleri faaliyetlere göre farklı eğitim ve mesleki tecrübe şartları aranabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aracıların Faaliyetleri, Yükümlülükleri ve Yapamayacakları İş ve İşlemler

 

Aracılık faaliyeti

MADDE 12 –

(1) Aracılık faaliyeti, müşterilerin ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına aracılar tarafından Borsaya iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

(2) Aracıların, müşterilerin alım ve satım emirlerini Borsaya iletmeleri ve Borsada gerçekleştirecekleri diğer iş ve işlemler Borsa yönergeleri ile düzenlenir.

(3) Aracılar, aracılık faaliyeti kapsamında fiziki ve/veya elektronik ortamda emir kabul edebilirler.

 

Aracılık faaliyetine ilişkin genel ilke ve esaslar

MADDE 13 –

(1) Aracılar, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında aşağıdaki ilke ve esaslara uyar:

a) Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütür.

b) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranır, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir ve bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

c) Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanır.

ç) Müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlar.

d) Müşteri emirlerinin gizliliğini korur, müşteriye ait emir bilgilerini herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi ve rızası olmaksızın aktaramaz.

e) Faaliyetlerine ilişkin yapacakları her türlü bilgilendirme, yayın, ilan, reklam veya duyuruda objektif davranır.

f) Faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, miktar ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirir.

 

Aracıların yükümlülükleri

MADDE 14 –

(1) Aracılar, müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce, sunulacak hizmete ilişkin yazılı bir sözleşme yapar. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşteriye verilir. Sözleşmelerde mevzuata aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracılar lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan ve emirlerin ispatının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilmez.

(2) Aracılar, birinci fıkrada belirtilen sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin gerçekleştirilen işlemlere dair genel riskleri yalın ve anlaşılır şekilde açıklamak, bu hususların okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak ve bir örneğini müşteriye vermek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki açıklamaların yapıldığına dair ispat yükü aracılara aittir.

(3) Sözleşme imzalanan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası tahsis edilir. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri numarası, sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilemez.

(4) Aracılar, aracılık faaliyetleri ile şirketi tanıtıcı bilgileri içeren bir internet sitesi açmak zorundadır. İnternet sitesinde asgari olarak;

a) ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin tanıtıcı bilgilere,

b) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına,

c) Emir iletimine ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilere,

ç) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslara,

d) Borsa ve piyasa bilgilerine,

e) Bakanlık tarafından gerekli görülecek diğer hususlara,

yer verilmesi zorunludur.

(5) Müşteriyle yapılan sözleşmeler ile aracılık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm kayıt ve belgelerin 10 yıl süre ile aracılar tarafından saklanması, olağanüstü haller ve afetler için güvenli bir şekilde yedeklenmesi gerekir. Ses kayıtları için saklama süresi 3 yıldır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf kesin olarak sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

(6) Aracılar ve şubeleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları usulüne ve gerçeğe uygun şekilde tutar, belgeleri düzenler ve aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa yönergelerine uyar.

(7) Aracıların kullanacakları bilgi işlem altyapısının, tüm emirlerin alınış zamanına göre sıralanmasına imkân verecek nitelikte olması gerekir. Aracılar, bilgi işlem altyapılarının, reddedilen, gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat ve diğer tüm unsurları gösterecek şekilde müşterilere yansıtılan tüm fiyat bilgilerini anlık olarak kaydetmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

Aracıların yapamayacakları iş ve işlemler

MADDE 15 –

(1) Aracılar, aracılık faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.

(2) Aracılar, Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamaz, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

(3) Aracılar, müşterilerine ait ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

(4) Aracılar, çalışanlarına ve müşterilerine olağan müşteri-aracı ilişkisi dışındaki imkânlardan yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

(5) Aracılar, müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamaz, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemez, piyasa hakkındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp müşterilerin alım-satım kararlarını etkileyerek üçüncü kişiler veya kendi lehlerine kazanç sağlayamaz.

(6) Aracılar, herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin gereksiz ve/veya aşırı miktarda alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz, müşterilerin işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi, işlem yapması veya belirli bir gruba dahil edilmesi amacıyla müşterilere kaynak sağlayamaz, müşterileri bu amaçla yönlendiremez ve müşteri talimatı olmaksızın müşteri hesabına işlem yapamaz.

(7) Aracılar, adli ve idari her türlü inceleme ve soruşturma kapsamında yetkililere bilgi verilmesi durumları dışında müşteri sırlarını açıklayamaz ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamaz.

(8) Aracılar, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya bilgi noksanlıklarını istismar edici, mutlak getiri ve/veya zarara karşı garanti taahhüdü içeren yayın, ilan, duyuru ve reklam yapamaz, diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamaz.

(9) Aracılar, ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerini kendi nam ve hesaplarına alıp satamaz.

(10) Aracılar, yöneticileri ve şubeleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla müşterilerinden ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine alım satım emri verme ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve ELÜS yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya hesabına işlem yapamaz.

(11) Aracılar, müşteri talebi doğrultusunda veya müşteri talebi olmaksızın ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunamaz. Bunun haricinde aracılar tarafından, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin mevcut veya gelecekteki fiyat ya da değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyeti ile müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile birebir paylaşılması ve ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı veya sözlü bilgi sunulması bu kapsamda sayılmaz. Ancak sunulan bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişi veya grubun ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aracıların Gözetimi, Denetimi ve Uygulanacak Yaptırımlar

 

Aracıların gözetimi ve denetimi

MADDE 16 –

(1) Aracıların yeterlilik şartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

(2) Bakanlık gerekli gördüğünde mali konularda bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

(3) Bakanlık aracıların gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında, inceleme yapmak suretiyle, söz konusu inceleme sonuçları kapsamında ihtiyaç duyulması halinde Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda, Kuruldan yardımcı olmasını talep edebilir.

(4) Aracılar, denetim elemanlarının iş yerlerine girmesine engel olmamaya, defter, belge ve kayıtlarını gizli de olsa göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye mecburdur.

 

Uygulanacak yaptırımlar ve alınacak tedbirler

MADDE 17 –

(1) Bakanlık, aracıların bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata aykırı hareket etmesi veya Borsada işlem yapanların haklarının ve kamu menfaatinin korunmasının gerektiği hallerde ya da olağan dışı menfi gelişmelerde, bu durumların mahiyet ve önemini göz önüne alarak; aracıları uyarmaya, talimat vermeye, süre vererek eksikliklerin giderilmesini talep etmeye, aracıların faaliyet iznini en fazla 6 aya kadar askıya almaya, faaliyet iznini iptal etmeye ve diğer her türlü tedbiri almaya görevli ve yetkilidir.

(2) Aracıların faaliyet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Bakanlık kararının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde sona erme kararı almaları veya esas sözleşmelerini bu Yönetmelik kapsamındaki aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmeleri zorunludur. Bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ilanı izleyen 10 iş günü içinde Bakanlığa gönderilir.

 

Bildirim

MADDE 18 –

(1) Bakanlıkça faaliyet izni askıya alınan, askı hâli kaldırılan veya faaliyet izni iptal edilen aracılar derhal Borsaya bildirilir.

(2) Faaliyet izni askıya alınan aracıların Borsadaki işlemleri askı süresince durdurulur. Faaliyet izni iptal edilen aracılar Borsa tarafından üyelikten çıkarılır. Borsa tarafından aracıların müşterilerinin hak ve menfaatlerini koruyucu tedbirler alınır.

(3) Borsa tarafından üyelikten kesin veya geçici olarak çıkarılan aracılar derhal Bakanlığa bildirilir. Bu durumda aracıların faaliyet izni Bakanlık tarafından askıya alınır veya iptal edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sermaye piyasası aracı kurumlarının yetkilendirilmesi

MADDE 19 –

(1) 1/1/2022 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından ürün piyasaları konusundaki yetkinlik ve tecrübesi yeterli görülen sermaye piyasası aracı kurumları, Kurulun uygun görüşüyle, bu Yönetmelikte tanımlanan “aracı” tanımı kapsamında yetkilendirilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kurulan ortaklıklar veya yapılan stratejik işbirliği anlaşmaları, birinci fıkradaki yetkinlik ve tecrübenin yeterliliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

(3) Vadeli işlem sözleşmeleri için Bakanlık birinci fıkradaki tarihi erkene çekebilir.

 

Yürürlük

MADDE 20 –

(1) Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

bottom of page