top of page

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(II-14.2)
 
(30/12/2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ Değişikliklerine ilişkin liste:

1-      26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a) yayımlanmıştır.

2-      6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.b) yayımlanmıştır.

3-      9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.c) yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, yatırım fonlarının finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.
(2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarıyla; günlük raporlarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından Tebliğin 8 inci maddesiyle sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(3)  (Değişik:RG-26/02/2016-29636) Konut ve varlık finansmanı fonları, finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bakımından 6 ncı maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanması bakımından 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanma usulü bakımından 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanmasında ek süreler bakımından 14 üncü maddenin birinci fıkrasıyla ve finansal tabloların bağımsız denetimi bakımından 17 nci maddenin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.     
(4) (Değişik: RG-26/02/2016-29636) Yabancı yatırım fonları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.
(5) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, portföylerindeki varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Tebliğin 9 uncu maddesinde; fiyat raporlarının ve haftalık raporlarının hazırlanmasına ilişkin olarak ise, Tebliğin 8 inci maddesinde ve 1 numaralı ekinde yer alan esaslara tabidir.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 14 üncü, 36 ncı, 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen:

a) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporlarını,
c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve toplam değer/net varlık değeri değişim tablosunu,
ç) Fon: Yatırım fonunu,
d) İç verim oranı: Nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen günlük iskonto oranını,
e) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu aydınlatma platformunu,
g) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ğ) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan, anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim şirketini ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan fonların kurucularını,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) Portföy raporları: Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarını,
i) Şemsiye fon: Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonunu,
j) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
k) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
l) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
m) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
n) VUK: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Raporlar
 
Finansal raporların hazırlanmasında esas alınacak standartlar
MADDE 5 –

(1) Fonlar, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 01.02.2019 tarih ve E.1525 sayılı yazısı] 

(2) Fonlar, Tebliğin Üçüncü Bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde portföy raporlarını hazırlarlar.
(3) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. Fonlar bu kararlara uymakla yükümlüdürler. [Bknz: Kurulun 06.12.2013 tarih ve 40/1328 sayılı kararı] 
 
Finansal rapor düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 –

(1) (Değişik birinci fıkra: RG-26/02/2016-29636) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak yıllık finansal tablo düzenlemekle yükümlüdürler. Şu kadar ki bir hesap dönemi içerisinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları altı aylık ara dönem finansal tablo düzenlemekle de yükümlüdür. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 22.02.2017 tarih ve E.2401 sayılı yazısı]    [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.07.2017 tarih ve E.8198 sayılı yazısı]
(2) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak fiyat raporlarını günlük; portföy dağılım tablolarını ise aylık olarak hazırlamakla yükümlüdürler.
(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiyat raporları günlük fiyat açıklama zorunluluğu bulunmayan fonlar için katılma payı fiyatı açıklama dönemlerinde düzenlenir.
(4) (Ek: RG-26/02/2016-29636) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları finansal tablo düzenleme dönemlerinde konsolide finansal tabloları ile birlikte konsolide olmayan/bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdür.
 
Finansal raporlarda sorumluluk beyanları
MADDE 7 –

(1) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak portföy raporlarının, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan kurucu ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre kurucunun yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Kurucunun yönetim kurulunun, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak söz konusu finansal raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir.
(2) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak portföy raporlarına, kurucunun iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile fon müdürünün aşağıdaki açıklamaları içeren beyanları eklenir;

a) Finansal tablo ve portföy raporlarının kendileri tarafından incelendiği,
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı.

(3) İmza yükümlüsü görevliler, gerek fona ilişkin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini kurucunun yönetim kuruluna ve fonun denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Raporları
 
Fiyat raporları
MADDE 8 –

(1) Fiyat raporları, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun olarak hazırlanır.
(2) Portföy değeri tablosu, portföy değerinin tespit edilebilmesi amacıyla, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.
(3) Portföy değeri, Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde hesaplanır.
(4) Toplam değer/net varlık değeri tablosu, toplam değerin/net varlık değerinin ve katılma payı/pay fiyatının tespit edilebilmesi amacıyla, Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.
(5) Toplam değer/net varlık değeri, portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi; katılma payı/pay fiyatı ise, toplam değerin/net varlık değerinin katılma payı/pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
 
Fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları
MADDE 9 –

(1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

1) Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
2) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları iç verim oranı ile değerlenir. Ters repo ve repo ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri ise vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile değerlenir.

3) Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.
4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir.
5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlenir.
6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlenir.
7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.
8) (1) ilâ (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

(2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
 
Portföy dağılım raporları
MADDE 10 –
 [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 30.12.2020 tarih ve 13518 sayılı yazısı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.10.2023 tarih ve 43273 sayılı yazısı]    

(1) Portföy dağılım raporları, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun şekilde hazırlanır.
(2) Portföy dağılım raporlarında, ödünç menkul kıymet verme işlemleri ile türev araç işlemlerine yer verilmesi zorunludur.
(3) Portföy dağılım raporlarında, endeks fonlar için son bir ve üç aylık dönemler itibarıyla hesaplanan korelasyon katsayılarına, borsa yatırım fonları için ise, son bir yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
(4) İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak rapor nüshalarında yer verilmeyebilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporların İlgililere Sunulması
 
Finansal raporların kamuya açıklanması
MADDE 11 –

(1) Fonların yıllık finansal tabloları, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanır. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 22.02.2019 tarih ve E.2953 sayılı yazısı] 
(2) Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
(3) Serbest fonlara ilişkin finansal tablolar ayrıca bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak açıklamaya müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir.
(4) Portföy dağılım raporları, ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde kamuya açıklanır.
 
Finansal raporların kamuya açıklanmasında usul
MADDE 12 –

(1) (Değişik birinci fıkra: RG-26/02/2016-29636) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan finansal raporların, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanması gerekir. Konut ve varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporları, bağımsız denetim raporuyla birlikte, hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin halka arz edilmiş olması halinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde, halka arz edilmemiş olması halinde ise kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Katılma payları Borsada işlem gören fonların bu Tebliğ kapsamında kamuya yapacakları açıklamaları, ilgili günün son seansının kapanışı sonrasında yapmaları zorunludur.
(3) Portföy dağılım raporlarının da KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanması zorunludur.
 
Diğer ilan ve bildirim yükümlülükleri
MADDE 13 –

(1) Portföy raporları dışındaki finansal raporlar, kamuya açıklandıktan sonra, kurucunun internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur.
(2) Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
(3) Fiyat raporu, değerleme günü itibarıyla portföy saklayıcısına ve Takasbank’a; diğer finansal raporlar ise, kamuya açıklanmalarını takip eden ilk iş günü portföy saklayıcısına gönderilir. Fiyat raporlarının kamuya açıklanmasına gerek yoktur.
 
Finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süreler
MADDE 14 –

(1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, kurucu tarafından başvurulması şartıyla, finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek süre verilebilir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Uygulama esasları
MADDE 15 –

(1) Fonların, finansal tablolarının hazırlanmasına dayanak teşkil eden tüm işlemler, Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan hesap planına uygun olarak, yapıldıkları gün itibarıyla muhasebeleştirilir.
(2) Yapılan muhasebe kaydı, her bir işlem itibarıyla, yapılan işlemin miktarını, birim fiyatını ve toplam tutarını göstermeli ve gerekli açıklamaları içermelidir. Şu kadar ki, işlemlere ilişkin olarak tutulan yasal defter ve belgelerin TTK ve VUK’ta belirtilen nitelikleri taşıması da zorunludur.
(3) Muhasebe kayıtlarına yansıyan günlük işlemler, yasal defterlere toplam tutarları ile kaydediliyor ise, işlemin ayrıntıları ilgili yardımcı defter ve kayıtlarda gösterilir. Yardımcı defter ve kayıtlarda işlemin açıklaması, yevmiye ve muhasebe fiş numarası ile karşı hesabın da belirtilmesi gerekir.
 
Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 16 –

(1) Fonlar, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için VUK ve TTK’da öngörülen belgeleri temin ederek söz konusu mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda fonlar, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları TTK’da öngörülen süre boyunca saklamak zorundadırlar.
(2) Kurucu tarafından, birinci fıkrada belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin değiştirilmemesi ve muhafaza edilmesi konusunda gerekli önlemler alınır.
 
Finansal raporların bağımsız denetimi
MADDE 17 –

(1) (Değişik birinci fıkra: RG-26/02/2016-29636) Fonların yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının altı aylık ara dönem finansal tabloları ayrıca incelemeye (sınırlı bağımsız denetim) tabidir. Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 22.02.2017 tarih ve E.2401 sayılı yazısı]    [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.07.2017 tarih ve E.8198 sayılı yazısı]
(2) (Değişik: RG-26/02/2016-29636) Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu dönemler itibarıyla hazırlanacak portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçirilir.
(3) Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla, garantili ve koruma amaçlı fonlar ise, yatırım dönemi sonu itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
(4) Garantili ve koruma amaçlı fonlarda, bağımsız denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki her bir bent için ilgili bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren ayrı birer rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurula gönderilir:

a) Fon portföylerindeki varlıkların Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak saklanıp saklanmadığı,
b) Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Kurulca belirlenen niteliklere uygunluğunun sağlanması için fon izahnamelerinde/ihraç belgelerinde belirtilen yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığının tespiti de dahil olmak üzere, birim pay değerinin mevzuata ve Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen değerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,
c) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas ve usulleri içerip içermediği.

 
Bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması
MADDE 18 –

(1) Fonların herhangi bir yolla kamuya yapacakları açıklamalarda, bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kullanılamaz.
 
Muafiyetler
MADDE 19 –

(1) Bir şemsiye fona bağlı ve varsa yatırım dönemi süresi bir yıldan uzun olan fonlar için, yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren bir yıl olan hesap dönemi sonunda finansal tablo hazırlanmaz.
(2) Paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Şemsiye Fonlar ile Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Özel Esaslar
 
Şemsiye fonlara ilişkin hükümler
MADDE 20 –

(1) Şemsiye fonlarda, finansal tablolar katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen her bir fonu içerecek şekilde hazırlanır.
(2) Fiyat raporları katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar için ayrı ayrı hazırlanır.
(3) Portföy dağılım raporlarının katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde tek bir rapor olarak hazırlanması mümkündür.
 
Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler
MADDE 21 – (Değişik madde: RG-26/2/2016-29636)

(1) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Yatırımcıların talep etmesi halinde finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenerek yatırımcılara sunulur. Değerleme raporları, 17 nci madde uyarınca bağımsız denetime tabi değildir.
(2) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları tarafından Kurul ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak fon toplam değerleri dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurula bildirilir.

(3) Girişim sermayesi fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafından fiyat raporları ilgili fonların ihraç belgelerinde belirlenen dönemlerde hazırlanır. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 04.07.2022 tarih ve 23648 sayılı yazısı]  

(4) Girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan girişim sermayesi yatırımları alış maliyetleri ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda;

i. (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Portföydeki girişim sermayesi yatırımları ile yurt dışında yerleşik şirketlere yapılan yatırımların değeri 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 20 nci maddesi kapsamında tespit edilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda tespit edilen değerin aynı usuller ile gözden geçirilmesi yeterlidir. Fiyat raporlarında girişim sermayesi yatırımları için tespit edilen son değerler kullanılır.

ii. Girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların borsada işlem görmeyen payları değerleme gününde, borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır. Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır. Girişim şirketleri tarafından ihraç edilmiş borsada işlem görmeyen borçlanma araçları KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir.

iii. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. 

c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlenir.

(5) Gayrimenkul yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan gayrimenkul yatırımları alış maliyeti ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Şu kadar ki gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından oluşan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların paylarının ve bu anonim ortaklıkların imtiyazlı paylarının portföye alımından önce değerlerinin gayrimenkul değerleme kuruluşlarına ve/veya Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilmesi zorunludur.

b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda;

i. Portföydeki gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların değeri gayrimenkul değerleme kuruluşlarına hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlanacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerin değerleme raporunu hazırlayan gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.

ii. Portföyde yer alan ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıklardan;

I) Payları borsada işlem görmeyenlerin paylarının değeri ile söz konusu anonim ortaklıkların imtiyazlı paylarının değeri, Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerin değerleme raporunu hazırlayan kuruluş tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.

II) Halka açık nitelikte olanların borsada işlem görmeyen payları değerleme gününde borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır. Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır.

iii. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. 

c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlenir.

(6) (Mülga:RG-6/7/2019-30823)

(7) (Mülga: RG-09/10/2020-31269)

(8) Gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde bağımsız denetim raporuyla birlikte; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye tabi olması halinde ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde inceleme raporuyla birlikte Kurula gönderilir. Söz konusu raporlar ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir.

(9) Bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş fiyat raporlarında tespit edilen toplam değer ile 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) çerçevesinde Kurul ücretine esas olan ve ilgili dönemin bitimini takip eden on işgünü içerisinde hesaplanan bağımsız denetimden/incelemeden geçmemiş toplam değer arasında fark olması halinde, söz konusu fark dikkate alınarak hesaplanacak Kurul ücreti yasal faizi ile birlikte, bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş fiyat raporlarının Kurula bildirimini izleyen 5 işgünü içerisinde, kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.07.2017 tarih ve E.8198 sayılı yazısı]


YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 22 –

(1) 28/2/1990 tarihli ve 20447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:6 sayılı) ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapan diğer Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: 26/2/2016-29636)

Yürürlük
MADDE 23 –

(1) Bu Tebliğ 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 24 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

Ek/1 için tıklayınız.

Ek/2 için tıklayınız.

Ek/3 için tıklayınız.

5
6
8
9
11
12
13
14
17
ek1
ek2
ek3
bottom of page