top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 
(4/4/2014 Tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin liste:

 

1-         30/05/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

2-        28/02/2017 tarihli ve 29993 sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,
ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,
e) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,
g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) Personel: Kurul kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını,
h) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
 
Görev grupları
MADDE 5 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Müdür,
2) Müdür yardımcısı,
3) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, şef.

b) Savunma hizmetleri grubu:
1) Sivil savunma uzmanı.

c) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik memuru, şoför.

ç) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Hizmetli, aşçı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Avukat, mühendis, uygulama programcısı, istatistikçi, sağlık memuru, teknisyen, tekniker, halkla ilişkiler uzmanı, basın müşaviri, mütercim, arşivci, kütüphaneci.

 
Sınav şartı
MADDE 5/A –
(Ek:
RG-28/02/2017-29993)

(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 –

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Atanılacak kadro için bu Yönetmelikle belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
c) (Değişik:RG-30/05/2015-29371) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Kurulda en az altı ay çalışmış olmak.

 
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 –

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Müdür yardımcısı kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Şef, arşivci, kütüphaneci, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, uygulama programcısı, istatistikçi, halkla ilişkiler uzmanı, koruma ve güvenlik amiri kadrolarında fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar operatörü veya memur kadrolarının birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,

ç) Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Koruma ve güvenlik grup şefi kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Koruma ve güvenlik grup şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Koruma ve güvenlik memuru kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya memur kadrolarının birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,

f) Bilgisayar operatörü veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu programcılık, işletmenlik veya bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,
3) Memur kadrosunda fiilen en az dört yıl hizmet süresine sahip olmak,

g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik memuru kadrolarının birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,

ğ) Koruma ve güvenlik memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
3) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

ı) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

gerekir.
 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 –

(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı öğrenim durumu itibariyle kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.
 
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 –

(1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Uygulama programcısı kadrosuna atanabilmek için; bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama ve ilgili diğer ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
c) Sağlık Memuru kadrosuna atanabilmek için; en az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Mühendis, arşivci, kütüphaneci veya istatistikçi kadrolarına atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki eğitim veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Halkla ilişkiler uzmanı kadrosuna atanabilmek için; en az ön lisans düzeyinde halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler bölümlerinden veya ilgili diğer ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak,
g) Basın müşaviri kadrosuna atanabilmek için; basım/basın ve yayımcılık, basın ve yayın, gazetecilik, gazetecilik ve halka ilişkiler, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım veya iletişim veya ilgili diğer lisans programlarının birinden mezun olmak,
ğ) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya uluslararası geçerliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek,

gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları
 
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 –

(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurulun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınavlardan en az kırkbeş gün önce yapılır.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurul intranet veya internet sayfasından personele duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurul personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin sınava katılmak amacıyla Kurulun insan kaynaklarından sorumlu birimine müracaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.
(3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşımaları gerekir.
(4) Kurulun insan kaynaklarından sorumlu birimince, görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste ile diğer hususlar uygun araçlarla, ayrıca, Kurul intranet veya internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan personele yazılı bildirimde bulunulur.
(5) Aday memurların, başvuruları kabul edilmez.
 
Yazılı sınav
MADDE 11 –

(1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkan tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurulca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) (Değişik:RG-30/05/2015-29371) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. (Mülga son cümle:RG-28/02/2017-29993)
(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine ve genel hükümlere göre işlem yapılır.
 
Sözlü sınav
MADDE 12 –

(1) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
 
Başarı sıralaması
MADDE 13 –

(1) (Değişik:RG-30/05/2015-29371) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurul intranet veya internet sayfasında ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurulca ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
 
Sınavı kazananların atanması
MADDE 14 –

(1) (Değişik:RG-30/05/2015-29371)  Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.
(2) (Değişik:RG-30/05/2015-29371) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.
 
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 –

(1) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) (Değişik:RG-28/02/2017-29993) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurul personeli başvurabilir.
(3) (Mülga:RG-28/02/2017-29993)
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
 
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 –

(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, aralarında Kurulun insan kaynaklarından sorumlu daire başkanının da bulunduğu toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
(2) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.
(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Kurulun insan kaynaklarından sorumlu birimince yürütülür.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Gruplar arası geçişler
MADDE 17 –

(1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.
b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan aynı hiyerarşik düzeydeki diğer görevlere atanabilirler.
c) Kurulda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

 
Naklen atamalar
MADDE 18 –

(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kuruldaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.
 
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 –

(1) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise bir yıl süreyle Kurulun insan kaynaklarından sorumlu biriminde saklanır.
 
Kazanılmış haklar
MADDE 20 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 –

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 22 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 23 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
 

bottom of page