top of page

YÖNETİCİLERİN NET ALIM SATIM KAZANÇLARINI İHRAÇÇILARA ÖDEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 
(VI-103.1)
 
(12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, ihraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğde, ihraççıların yöneticileri tarafından ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemleri neticesinde elde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesine ilişkin esas, usul ve istisnalar belirlenmektedir.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) İçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri,
b) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,
c) İhraççıyı nüfuzu altında bulundurma: İhraççının finansal veya faaliyet politikalarını, kararlarını veya hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleme veya kontrol etme gücünü,
ç) İhraççıların yöneticileri: İhraççıların yönetim kurulu üyelerini, komite üyelerini, her ne unvanda istihdam edilirse edilsin ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ya da ihraççıyı nüfuzu altında bulunduran kişileri,
d) İlgili sermaye piyasası araçları: Yöneticisi olunan ihraççı tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarını,
e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
h) Net kazanç: Herhangi bir altı aylık dönemde, en son alınan sermaye piyasası araçlarının ilk satıldığı ve en son satılan sermaye piyasası araçlarının ilk alındığı varsayımı altında, sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen alım satım işlemleri sonucunda elde edilen kazançtan gerçekleştirilen işlemler için ödenen aracılık komisyonları ve işlem vergileri düşülerek ulaşılan tutarı,

ifade eder.
 
Elde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesi
MADDE 5 –

(1) İhraççıların yöneticileri, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ihraççılara öderler. Elde edilen kazancın hesaplanmasında son giren ilk çıkar yöntemi uygulanır.
(2) Kurulca, yöneticilerin elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmeyenler hakkında, bu şahısların elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler, tüzel kişi veya tüzel kişileri temsilen atanan ihraççı yöneticileri için de uygulanır.
 
Kazanç ödemesine ilişkin istisnalar
MADDE 6 –

(1) Kazanç ödemesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar istisna kapsamında değerlendirilir.

a) Bedelli sermaye artırımına katılmak amacıyla satılan paylardan elde edilen kazançlar.
b) Kurul düzenlemelerine göre uygulanan, çalışanlara pay edindirme programları ve ihraççı veya bağlı ortaklığın çalışanlarına yönelik pay tahsis edilmesi sonucunda elde edilen kazançlar.
c) Veraset yoluyla iktisap edilen sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar.
ç) İktisap edilen sermaye piyasası araçlarının altı ay boyunca devir ve satışa konu edilmeksizin elde tutulmasından sağlanan temettü gelirleri ile tahvil kupon ödemeleri.

 
Yürürlük öncesi iktisap edilen sermaye piyasası araçları
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilir.
 
Yürürlük
MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 

5
bottom of page