top of page

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
(Sermaye Piyasası Kurulu'ndan)

(16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,

b) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ç) Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan fonu,

d) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Kanunun 3 üncü ve 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddelerindeki tanımları ile kullanılmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Fonun Yönetimi, Nemalandırılması ve Özel Fondan Yapılacak Ödemeler

Özel Fon mal varlığının yönetimi ve nemalandırılması

MADDE 4 –

(1) Özel Fon mal varlığı, 8/8/2018 tarihli ve 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar ile 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilir ve nemalandırılır.

(2) Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

 

Özel Fon mal varlığından yapılacak ödemeler

MADDE 5 –

(1) Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Fon Mal Varlığı Hakkında Bilgilendirme, Muhasebe İşlemleri ve Son Hükümler

 

Özel Fon mal varlığı hakkında bilgilendirme

MADDE 6 –

(1) Özel Fon mal varlığı hakkında yılda bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunulur.

Özel Fonun muhasebe, hesap ve işlemleri

MADDE 7 –

(1) Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal varlığından ayrı olarak izlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 –

(1) 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 9 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

bottom of page