top of page

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

İÇİNDEKİLER

I. YASAL ÇERÇEVE
II. İÇSEL BİLGİLER

1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?
2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?

2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması
2.2. Kamuya Duyurma
2.3. Sermaye Piyasası Aracının Değerini, Fiyatını ve Yatırım Kararlarını Etkilemesi Muhtemel Bilgi
2.4. Bilginin Oluşma Sürecinde Birden Fazla Aşama Olması Durumu
2.5. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması
2.6. Dolaylı Olarak Etki Edebilecek Durumlar
2.7. Kamuya Açıklanmış Bilgiler Üzerine Yapılan Analizler

3. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
4. İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER LİSTESİ
5. AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ İÇSEL BİLGİLER

5.1. İhraççıyı İlgilendiren Dışsal Koşullar
5.2. Yönetim Kadrolarındaki Değişiklikler
5.3. İdari ve Adli Kovuşturma
5.4. Önemli Tutarda Olağandışı Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
5.5. Birleşme, Devralmalar veya Pay Alım Teklifi 
5.6. Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler
5.7. İhraççının Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler
5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler
5.9. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklara İlişkin Değişiklikler
5.10. Diğer Değişiklikler
5.11. Açıklamalarda Kullanılan Göstergeler

6. İÇSEL BİLGİNİN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

6.1. İhraççının Erteleme Kararı Almasında Dikkate Alacağı Meşru Çıkarlar
6.2. Kamuoyunun Yanıltılmaması
6.3. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanması

7. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSADA İŞLEM GÖREN İHRAÇÇILARDA İÇSEL BİLGİLERİN BİLDİRİM ŞEKLİ

7.1. Açıklamada Dikkat Edilecek Hususlar
7.2. Pazarlamaya Yönelik Açıklamalar
7.3. Açıklamanın Güncellenmesi
7.4. Düzeltme Gerektiğinde Yapılacak Açıklama

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

III. SÜREKLİ BİLGİLER

1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
2. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

IV. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARININ DİLİ VE BİLDİRİM ŞEKLİ
V. ÖZEL DURUMLARIN İHRAÇÇININ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI
VI. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI
VII. KAMUYU AYDINLATMA UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ

 

 

I. YASAL ÇERÇEVE


Bu Rehber, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (Kanun) 15 inci maddesi ile II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin (Tebliğ) 27 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Bu Rehberde yer alan hususlar Kurul Kararı hükmündedir.


II. İÇSEL BİLGİLER


1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?


Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri vermek veya verdiği emri değiştirmek veya iptal etmek ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin etmek bilgi suistimalidir. 
 

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler bu bilgileri kullanarak sermaye piyasası araçları üzerinde işlem yapamazlar. Kamuya açıklanmamış bu bilgilerin kullanılması halinde bunun yaptırımı Kanun’un aynı maddesinde düzenlenmiştir. 


II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ise yatırımcıların, ihraççıların ve ilgili tarafların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


İçsel bilginin açıklanma yükümlülüğü, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek koşulların ortaya çıkması halinde kamuya açıklama yapılması yükümlülüğüdür. 


İçsel bilginin açıklanması yükümlülüğünün amacı, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve böylece eksik ve yanlış bilgi edinimi sonucunda etkin olmayan bir fiyat ve piyasa oluşumunu önlemektir. Bilginin kullanıcıları arasında eşit olarak dağılmasının sağlanması sermaye piyasalarının da düzgün bir biçimde işlemesi amacına hizmet edecektir.


2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?


Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca içsel bilgi, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri ifade eder. Bu tanım göz önüne alındığında içsel bilgi:

a) Somut bir olaya ilişkin,
b) Rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken önemli kabul edebileceği,
c) Kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili,
ç) Bilgiyi kullanan kişiye bu bilgiden haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek olan,
d) Kamuya açıklandığı takdirde söz konusu sermaye piyasası aracının değerinde, fiyatında veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek, 

bilgi, olay ve gelişmeler olarak tanımlanır.


Açıklanan bilginin sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararı üzerinde etkili olup olmadığının tespitinde; geçmişte sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararı üzerinde benzer etki yaratan bilgiyle aynı olup olmadığı ve benzer olayların ihraççının kendisi tarafından hâlihazırda içsel bilgi olarak kabul edilip edilmediği de dikkate alınmalıdır.


Geçmişte sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararı üzerinde etkili olacağı düşüncesi ile içsel bilgi olarak kabul edilen bilginin herhangi bir etki yaratmadığı görüldüğünde şirket izleyen dönemlerde bu nitelikteki bilgileri “içsel bilgi” olarak değerlendirmeyebilir. Diğer taraftan, geçmişte içsel bilgi olarak görülmeyen bazı durumların piyasa katılımcıları üzerinde etki yarattığının anlaşılması halinde de bu tür durumlarda izleyen dönemde mutlaka açıklama yapılmalıdır.
 

Etkinin oluşabileceğinin değerlendirilmesinde 2.3. nolu bölümdeki açıklamalar dikkate alınabileceği gibi, yatırımcılardan ve analistlerden benzer konularla ilgili çokça soru ve yorum alınması da etkinin oluşabileceğine dair bir gösterge olarak değerlendirilebilir.


2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması


İçsel bilgi, sermaye piyasası araçlarının değerinde ya da fiyatında meydana gelebilecek gelişmeler hakkında yeterli esasları içeren hususlardan oluşmalıdır. Bu kapsamda; 

a) Bilginin mevcut olan veya rasyonel bir değerlendirmeyle ortaya çıkması muhtemel olan bir takım koşulların ve olayların göstergesi olması,
b) Bilginin, söz konusu koşulların veya olayların ilgili sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerindeki etkisini değerlendirmeye yetecek kadar belirli olması,

gereklidir.


Nitelikleri henüz belirgin olmamakla birlikte, mevcut hali ile piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkan verebilecek bilgilerin mevcudiyeti halinde, bu bilgilerin kamuya açıklanması yanıltıcı olabileceğinden gizliliğinin sağlanması gerekmektedir. Özellikle ileride içsel bilgi oluşumuna neden olabilecek süreçlerde gizlilik için gerekli tedbirler alınmalıdır. Örneğin henüz üzerinde araştırmaya yeni başlanan bir yatırım projesi ile ilgili detaylar (yatırım tutarı, süresi, beklenen katkı, yatırımın yapılıp yapılmayacağı vb.) yatırımcının kararları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yetecek kadar belirgin değil ise bu hususun kamuya açıklanması yanıltıcı sonuçlara neden olabileceğinden, henüz içsel bilgi oluşmadığından erteleme kararı alınmaksızın gizliliğinin sağlanması gerekmektedir.


2.2. Kamuya Duyurma


İçsel bilginin kamuya duyurulması şarttır. İçsel bilginin kamuya duyurulmuş sayılabilmesi için, söz konusu bilginin Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yayımlanmış olması zorunludur. 


İçsel bilginin basın toplantısı, basın-yayın organları, internet veya buna benzer yollarla kamuya duyurulmuş olması, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelmez.


2.3. Sermaye Piyasası Aracının Değerini, Fiyatını ve Yatırım Kararlarını Etkilemesi Muhtemel Bilgi


İçsel bilgi tanımı, eğer söz konusu bilgi kamuya açıklanmış olsaydı sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olması muhtemel olan bilgiyi kapsar.


Bilgi piyasaya açıklandıktan sonra sermaye piyasası aracının değeri veya fiyatında değişim olup olmaması açıklanma yükümlülüğünden bağımsızdır. Bilgi açıklandıktan sonra yatırımcının yatırım kararında değer veya fiyat değişiminin aksi yönünde etkiye sahip olabilecek başka durumlar da ortaya çıkabilir. Sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerindeki etki, ilgili ihraççı haricinde piyasanın genel durumundan da kaynaklanabilir. Bu nedenle, değer veya fiyattaki gelişmelerle ilgili somut durumlara dayanan ve doğrulanmış her durum içerdiği etkiye göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 


Bilginin sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerinde etkiye sahip olup olmayacağı aşağıdaki gibi değerlendirilebilir:

 

a) Bu bilginin tek başına sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerinde etkili olup olmadığı gözden geçirilir. Bunun için rasyonel bir yatırımcının karar verme anında bilgiyi ne şekilde değerlendireceği dikkate alınır. Ele geçirme anlaşmaları, önemli buluşlar, kâr dağıtımı, borca batıklık tehlikesi, sermayenin artırılması veya azaltılması gibi durumlar buna örnek olabilir. Buna karşılık örneğin, personel sayısındaki değişiklikler açıklanacaksa, değişikliğe konu personelin genel müdür, icra kurulu üyesi, mali işler müdürü gibi önemli noktalarda olması, personel sayısındaki azalmanın bir faaliyet konusu veya üretim biriminin durdurulması veya üretimde yaşanan bir azalmadan ileri gelmesi gibi koşulların varlığı dikkate alınabilir.
b) Somut olayın mevcut veya muhtemel sonuçlarının sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Örneğin dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artış ya da azalış olması söz konusu bilgiyi oluştursun. Bu bilginin sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararlarını etkilemesi, bu bilginin ya da tahminin finansal tabloların kamuya açıklanmasından önce piyasaya yayılma olasılığına dayanır. Ancak ihraççının, finansal tabloların kamuya açıklanmasından önce, kâr beklentileri hakkında özel durum açıklaması yapmış olması, bu bilginin piyasa tarafından artık önemli bir bilgi olarak kabul edilmemesine sebep olabilir.

 

2.4. Bilginin Oluşma Sürecinde Birden Fazla Aşama Olması Durumu


İçsel bilginin somut olup olmadığı, bilginin oluşma sürecinde her aşamada ayrı ayrı dikkate alınmalıdır.


Örneğin A şirketinin B şirketinin yönetimini ele geçirme gibi bir niyeti varsa, ele geçirme gerçekleşmese dahi içsel bilgi oluşmuş kabul edilebilir. Bununla birlikte, bu somut gerçeğin, sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerinde etkisi olup olmadığı, rasyonel bir yatırımcı gözüyle değerlendirilmelidir. Ele geçirme işlemi sonuca yaklaştıkça sermaye piyasası aracı üzerindeki potansiyel etki de o kadar fazla olacaktır. Eğer B şirketi buna izin verir ve ön değerlendirme aşaması da her iki tarafı tatmin edecek düzeyde olursa bu durum, B şirketinin el değiştirmesi için ciddi bir iradenin olduğunu gösterir ki bunun özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulması gerekir. Bununla birlikte, görüşmelerin son aşamasına kadar anlaşma olmaması olasılığı mevcuttur. 


Bilginin, sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırım kararları üzerinde etkili olup olmadığının değerlendirilmesi, karar alma sürecinin tamamını içermelidir. Örneğin iki tarafın da karşılıklı güven ifadelerini içeren bir niyet mektubu tek başına bu potansiyeli oluşturmayabilir. Bununla birlikte, tüm tarafları memnun eden bir değerlendirme süreci sonrası bir niyet mektubu yazılması durumu daha farklı değerlendirilmelidir. Örneğin çoğunluk payların devredilmesi amacıyla yapılan görüşmeler sonrası ortaya konan bir niyet mektubu, yatırımcıyı bu bilgilerin fiyatlar üzerinde önemli etki potansiyeline sahip olduğu konusunda uyaracaktır.


2.5. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması


İhraççılar basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında kendileri hakkında çıkan haberleri Tebliğin 17 nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve kamuya açıklanan bilgilendirme politikasında belirlenen esaslar çerçevesinde izlemekle yükümlüdür.
 

Haber veya söylentilerin Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye devam etme kararı ihraççının sorumluluğundadır. Haber veya söylentilerin varlığı, gizliliğin sağlanmadığı konusunda ihraççının yönetiminde makul bir şüphe oluşturmalıdır. Bu durumda, gizliliğin sağlanıp sağlanmadığının ihraççı tarafından değerlendirilmesi, gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşılması durumunda özel durum açıklaması yapılması gerekir.


İhraççıların basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında çıkan bir haber için doğrulama gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmelerinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır:


a) Haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.
b) Haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur.


2.6. Dolaylı Olarak Etki Edebilecek Durumlar


Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek durumlar sadece ortaklığın faaliyetlerini veya ortaklığa bağlı koşulları ve işlemleri değil, ihraççı veya sermaye piyasası aracı üzerinde dolaylı olarak etkili olabilecek piyasa verileri ve bilgilerini de kapsar. Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin vergilendirme politikasındaki değişiklikler, düzenleyici otoritelerin aldığı kararlar gibi ihraççının faaliyetleri ve finansal yapısı üzerinde önemli etki yaratabilecek ve sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya ihraççı üzerinde yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte ise bu bilgi ve etkileri özel durum açıklamasına konu edilir.


2.7. Kamuya Açıklanmış Bilgiler Üzerine Yapılan Analizler


Sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.


3. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI


İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olan kişilerce, ihraççıya ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya ihraççı adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, ihraççı içinden ya da dışından kişilere açıklanması yasaktır. Açıklandığı takdirde, bu durumun ihraççı tarafından öğrenildiği anda, açıklamanın içerdiği bilgilerin özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulması şarttır. 


Bilgi gizliliği kurallarına tabi olan avukatlar, bağımsız denetçiler, vergi danışmanları, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlar gibi kişilere açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla bu kapsamda değerlendirilmez. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.


4. İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER LİSTESİ


4.1. Listenin Oluşturulması ve Güncellenmesi


Liste, bir ihraççının içsel bilgilerine erişimi olan kişilere ilişkin;

 1. Kimlik bilgileri (Ad, Soyad ve MKK sicil numarası),

 2. Görevi (Yönetim kurulu üyesi, Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, CEO, CFO, koordinatör, direktör, bölüm başkanı vb görevler veya doğrudan görevi bulunmadığı bilgisi bkz. II/8 inci bölüm beşinci paragrafın (d) bendi), 

 3. İdari sorumluluğu bulunan kişi olup olmadığı,

 4. Listeye dahil edilme nedeni (örneğin; TTK kapsamında bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmesi, göreve başlama, görev değişikliği, yetki genişlemesi, danışmanlık/denetim, ana ortaklıktaki görevi vb sebepler),

 5. Söz konusu kişilere ait hususi bir durum varsa buna ilişkin açıklamalar (örneğin; görev süresinin ne kadar olduğu, dönemsel veya geçici olarak görevlendirme olup olmadığı, listeye kaydedilmede gecikme olup olmadığı, hangi pozisyondan buraya terfi edildiği, listeden çıkma durumunda listeden çıkarılma sebebi vb durumlara ilişkin açıklamalar),

 6. Göreve başlama tarihi,

 7. Görevin bitiş tarihi,

 8. Bu bilgilerin güncellenme tarihi,

hakkında bilgilere yer verilmek suretiyle oluşturulur.


Söz konusu bilgiler ihraççılar tarafından MKK sistemine veri girilmesi suretiyle bildirilir. İhraççının içsel bilgilerine erişimi olan kişilerine ait veriler MKK sistemi üzerinden elektronik ortamda tutulur ve listelenir. Liste, “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” başlığı altında izlenir.


Listedeki bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler ihraççılar tarafından iki iş günü içerisinde yapılır.
 

Güncellemeler kişinin listeye dâhil olma nedeninin değişmesi, listeye yeni bir kişinin eklenmesi veya listede bulunan kişinin bilgiye erişiminin sona ermesi durumlarında ortaya çıkabilir. Daha önce listede olan bir kişinin, içsel bilgiye erişimi kalktığında, söz konusu durum, bu durumun nedeni ve erişimin ne zaman ortadan kalktığı belirtilir.


İşe geçici olarak ara vermeler nedeniyle listede oluşan değişikliklerin güncellenme zorunluluğu yoktur.


Yeni halka arz olması durumunda içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine ilişkin bilgiler ihraççının sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeye başlamadan önce MKK sistemine girilir.


4.2. Listede Olma Sebebi ve Bilgiye Erişimin Başlangıç ve Bitişi


Listenin ihraççının organizasyonu veya faaliyetlerindeki sorumluluğa göre hazırlanması halinde, kişinin hangi kapsamda hangi tarihe kadar geçerli olacak şekilde bu sorumluluğu aldığı belirtilmelidir. Yönetim kurulu, hukuk bölümü, finansman bölümü gibi bölümlerde çalışanlardan içsel bilgiye erişimi olanlar bu ayrımlar çerçevesinde listeye dâhil edilebilir.


Bilginin öğe ve unsuruna göre yapılan liste ise kamuya açıklanmamış ama sermaye piyasası aracının değerine, fiyatına veya yatırım kararlarına etki edebilecek bilgiler bazında, kişinin bu bilgiye ulaşabileceğine atıfta bulunmak suretiyle hazırlanır. Kişinin bilgiye erişime başladığı ve buna ilişkin sözleşmeyi imzaladığı tarih ve ne kadar süreyle erişiminin olacağı (projenin uygulanma süresi gibi) yer alır. Örneğin, bir kredi sözleşmesine ilişkin müzakere çalışmalarının yürütülmesi, birleşme veya iştirak işleminin, yeni bir ihaleye katılım kararının değerlendirildiği durumlarda liste, her bir durum veya proje bazında içsel bilgiye ulaşabilecek olanlar dikkate alınarak hazırlanır. Benzer şekilde, bir bağımsız denetim faaliyeti sırasında, sözleşme süresi boyunca görevli olanlar listeye dâhil edilir.


4.3. Listenin Oluşturulmasında Hususi Durumlar


Liste, içsel bilgiye erişimi olan kişileri, bu kişilerden idari sorumluluğu bulunanları, bu kişilerin görev başlangıç bitiş tarihleri ile listede bulunma nedenlerine ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçlarına ilişkin bilgiyi kapsar. Söz konusu liste MKK sistemi üzerinden elektronik ortamda takip edilir, listedeki bilgilerde değişiklik olması durumunda ihraççı tarafından gerekli güncellemeler yapılır.


Listede yer alan kişilerin görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda bilgilendirilmesi ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması ihraççıların sorumluluğundadır. Örneğin muhasebe hizmetinin dışarıdan alınmasında bu hizmeti sağlayan kişiler, çevirmenler, ihraççı adına derecelendirme yapan kuruluşlar, bağımsız denetim, muhasebe, danışmanlık gibi hizmetler sağlayan kurumlarda çalışan kişilerin de listeye eklenmesi gereklidir. Dönemsel olarak hizmet sağlanması durumunda, bu kişiler, ilgili dönemle sınırlı olarak listeye dahil edilir.


Bunların dışında ihraççının idari ve danışmanlık birimleri çalışanlarının, ihraççı nam ve hesabına çalıştığı kabul edilir. Bu kişiler görevleri gereği içsel bilgiye erişime yetkili olabilirler. Ancak bu birim çalışanlarının kendi özel listelerini hazırlama zorunluluğu yoktur. 


Belirli bir şirketler grubu içerisinde yer alan halka açık bir anonim ortaklığın ana ortaklığı statüsündeki şirketlerin üst yöneticilerinin de bu listeye dâhil edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesinde, söz konusu yöneticilerin ihraççıya ilişkin içsel bilgilere erişiminin olup olmadığı dikkate alınır.


4.4. Listede Yer Alan Kişileri Bilgilendirme Yükümlülüğü


Listede yer alan kişilerin görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda bilgilendirilmesi ile gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması ihraççıların sorumluluğundadır. İlgili kişinin listede yer aldığına dair bildirim, imzalı beyan alınmak suretiyle ihraççı tarafından en kısa sürede yerine getirilir. İhraççı, bir defaya mahsus olmak üzere listede yer alan kişilere listede bulunduklarına dair bilgi verip olası mevzuat ihlalinin sonuçlarını ve yaptırımlarını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. İhraççı, listede yer alan kişileri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 115 inci maddelerine ve aynı Kanunun 14, 15, 101, 102, 103/4 ve 104 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tebliğlere uyum konusunda bir defa yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.


5. AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ İÇSEL BİLGİLER


İçsel bilginin kamuya açıklanması yükümlülüğü, ihraççının mali durumu veya faaliyetleri nedeniyle sermaye piyasası aracının değeri üzerinde etkili olabilecek, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olay ve gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.


Bu Rehberin, açıklama yükümlülüğü doğuracak içsel bilgi türlerini içeren ve kamuya açıklanması gereken tüm hususları kapsaması mümkün olmayıp, aşağıda belirtilenler örnek niteliğindedir. Kamuya açıklama yapma yükümlülüğü bulunanlar, karşılaştıkları bu tür gelişmeleri kamuya açıklayıp açıklamayacaklarını eldeki veriler ve ihraççıya özgü koşullar altında değerlendirmelidirler. Bu nedenle, bu örneklerle nitelendirilen olayların sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olup olmayacağı değerlendirilirken her bir durum ayrı ayrı dikkate alınır.


Bir durumun sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olup olmayacağı, işletmenin büyüklüğüne ve yapısına, ilgili sektöre, rekabet koşullarına, piyasa beklentilerine ve ilgili diğer faktörlere dayanabilir.


İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi Tebliğ kapsamında bu bilgileri açıklamakla yükümlü kişilerin sorumluluğundadır.


5.1. İhraççıyı İlgilendiren Dışsal Koşullar


İhraççının faaliyetleri sonucu veya ihraççının kontrolü altında ortaya çıkmamasına rağmen ihraççının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değeri, fiyatı veya yatırımcıların kararları üzerinde etkili olabilecek hususlar içsel bilgi olarak değerlendirilmelidir.

 1. İhraççının faaliyetlerinin yasal veya idari işlemler sonucunda kısmen veya tamamen durması, faaliyetin imkânsız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması,

 2. İhraççının varlıklarının doğal afetler, yangın, su basması gibi olaylar sonucu zarara uğraması,

 3. Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin mevzuat değişiklikleri nedeniyle ihraççının faaliyetlerinin veya mali durumunun önemli derecede etkileneceğinin ortaya çıkması,

 4. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarınca ihraççıyı önemli derecede etkileyecek karar alınması ya da açıklama yapılması.

 

5.2. Yönetim Kadrolarındaki Değişiklikler


Belirli durumlarda, ihraççının yönetim kadrolarındaki değişiklikler, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirebilir. Yönetim kuruluna üye seçimi, bu üyelerin istifası veya azli, murahhas üye atanması, önemli pozisyonlarda bulunan personelin işten çıkarılması gibi durumlar sermaye piyasası aracının değeri ve fiyatı üzerinde etki doğurabilir.


Ayrıca önemine göre, ihraççının finans, üretim, pazarlama gibi bölüm başkanlarının istifası da açıklanması gereken bir özel durum olarak değerlendirilebilir. Faaliyetleri belirli kişilerin bilgi birikimine ve yeteneğine dayanan ihraççılarda, araştırma geliştirme bölümü, üretim bölümü gibi birimlerde meydana gelen personel değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilir.


Diğer taraftan, yalnızca bu kadrolarda ortaya çıkan değişiklikler değil, personelin ve yöneticilerin görevleri ile ilgili olarak karşılaşılan ve ihraççıyı etkileyen dava ve yaptırımlar da bu bildirim yükümlülüğünün kapsamındadır.


Bunların yanı sıra ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 

 1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdürleri, genel müdür ve yardımcıları, mevzuat çerçevesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ile ihraççıda önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin atanması, ayrılması veya herhangi bir nedenle değişmesi,

 2. İhraççının yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması, genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,

 3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları veya ihraççıda önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler hakkında sahtecilik, emniyeti suistimal, hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan ya da Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. maddesi kapsamında dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,

 4. TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi, 

 

durumları özel durum açıklaması yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilir.


5.3. İdari ve Adli Kovuşturma


İhraççıda önemli görev ve sorumluluğu bulunanların görevleri ile ilgili olarak karşılaştıkları dava ve yaptırımların yanı sıra doğrudan ihraççı ile ilgili olan idari veya adli kovuşturmalar da özel durum açıklaması yükümlülüğüne konu edilebilir. Bu kovuşturmaların sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyeceği kanaati oluştuğu anda açıklama yükümlülüğü doğar. Fakat kovuşturmanın sonucuna bağlı kalmaksızın, ihraççının kovuşturmanın sonucunu etkileyebilecek önlemler alması da açıklama yükümlülüğüne tabidir.


Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermayesinde veya toplam oy haklarında doğrudan veya dolaylı olarak asgari %10’a veya söz konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip ortaklar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. maddesi kapsamında Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulmasını müteakip, ilgililer hakkında takipsizlik kararı verilmesi, dava açılması, bu davalara ilişkin ara karar verilmesi veya bu kararların kesinleşmesi durumunda söz konusu durum ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, bu durum ihraççının sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebileceğinden açıklama yükümlülüğü doğurur. Konu ile ilgili açıklama, haklarında dava açılan ilgililer tarafından yapılır.


5.4. Önemli Tutarda Olağandışı Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar


İhraççının olağan faaliyetleri dışında ortaya çıkan kazanç veya zararlarının sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme olasılığı bulunması durumunda açıklama yükümlülüğü doğar. Bu tür durumlar:

 

 1. Olağandışı durumlardaki özel amortismanlar (hurdaya ayırma, istimlak gibi),

 2. Olağandışı zararlar (dolandırıcılık, sahtekârlık, iş kesintileri nedeniyle ödenen tazminatlar gibi),

 3. Dava sonucu ortaya çıkan, ihraççının varlığını tehdit edebilecek giderler veya ihraççı için önem taşıyan gelirler,

 4. İhraççıların organizasyonunun yapılandırılması sonucu ortaya çıkan kazanç veya kayıplar (bağlı ortaklıkların birleşmesi sonucu ortaya çıkan vergi aktifi gibi),

 5. İhraççının borçlarının yeniden yapılandırılması gibi sebeplerle, kredi verenlerin feragati sonucu oluşan gelirler,

 

şeklinde ortaya çıkabilir.


5.5. Birleşme, Devralmalar veya Pay Alım Teklifi


Birleşme, devralma veya pay alım teklifi işlemleriyle ilgili aşağıda verilen durumlar örnek niteliğinde olup, karşılaşılması muhtemel tüm durumları kapsamamaktadır.


Devralan ortaklığın yönetim kurulu tarafından, bir şirketle birleşmek veya bir şirketin devralınması için alınan bir karar veya bununla ilgili olarak bir danışman atanması gibi durumlar, etkileri sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek kadar somut değilse, içsel bilgi olarak nitelendirilmez.


Kural olarak, rasyonel bir yatırımcının gözüyle, bir işlemin sonuçlanması olasılığı yüksek olduğunda ve sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırım kararları üzerinde bir etki yaratması muhtemel olduğunda içsel bilgi meydana gelir. Bu açıdan, piyasada yayılmış olan haber ve söylentiler dikkate alınmalıdır.


Bununla birlikte, şirket ele geçirmeleri gibi durumlar da özel durum açıklaması yükümlülüğüne tabidir. Ortaklar veya üçüncü şahıslar tarafından, ihraççının sermaye paylarına ya da ihraççı tarafından diğer ortaklıkların sermaye paylarına yönelik olarak; pay alım teklifinde bulunarak pay veya vekâlet toplanmasına karar verilmesi, Kurul düzenlemeleri uyarınca pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, bu zorunluluktan muaf tutulma veya pay alım teklifinde bulunma başvurusunda bulunulması, başvurunun sonuçlanması ihraççının sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebileceğinden açıklama yükümlülüğü doğurur.


5.6. Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler


İhraççılar tarafından maddi duran varlıkların alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi veya ayni sermaye olarak konulması durumlarında bu durumun içsel bilgiyi oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmelidir. İhraççının faaliyetlerine ve finansal tablolarına yaptığı etki dikkate alınarak;

 

 1. Alış veya satış bedeli ya da yıllık kira tutarı Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki maddi duran varlıkların toplam net değerinin en az %25 ine veya aktif toplamının en az %10 una ulaşan maddi duran varlık satışları, alışları, kiraya verilmesi, kiralanması veya bir şirkete ayni sermaye olarak konulması veya

 2. Bu oranlara ulaşıldıktan sonra, son bilanço aktif toplamının %5 ve katlarına veya maddi duran varlıkların toplam net değerinin %10 ve katlarına ulaşan veya aşan maddi duran varlık alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi veya bir şirkete ayni sermaye olarak konulması,

 3. İhraççı tarafından, değerleme sonucunun icra takibi gibi hukuki bir işlemde ya da finansal tablolara alınma gibi bir muhasebe işleminde kullanılması amacıyla maddi duran varlıkların değerlemeye konu edilmesi,


içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilir.


Bununla birlikte, bu oranlara bağlı olmaksızın, mal ve hizmet üretimini önemli derecede etkileyecek maddi duran varlık alınması veya kiralanması veya bu nitelikteki maddi duran varlıkların satılması veya kiraya verilmesi veya bir şirkete ayni sermaye olarak konulması da içsel bilgi olarak kabul edilebilir.


Diğer taraftan, varsa, bu işlemler nedeniyle elde edilen kârların sermayeye eklenmesine veya gelir olarak kaydedilmesine ilişkin karar alınması da açıklamaya konu edilmelidir.


5.7. İhraççının Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler


Aşağıda yer alan bazı hükümlerin ihraççının faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek içsel bilginin değerlendirilmesinde kullanılması mümkündür. Bunlarla sınırlı olmamak ve ihraççının yönetimince sermaye piyasası aracının değerine, fiyatına ve yatırımcıların yatırım kararlarına olası etkileri, her bir olay için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere aşağıdaki durumlar örnek olarak verilmektedir:

 1. İhraççı tarafından yeni konularda faaliyete başlanması,

 2. İhraççının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yeni bir ürün üretilmesi ya da yeni bir teknoloji kullanılması,

 3. İhraççının faaliyetlerinin veya üretiminin kısmen veya tamamen durdurulması, imkânsız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması,

 4. İhraççının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir müşteri veya tedarikçi ile yeni bir iş ilişkisine başlanması, mevcut iş ilişkisinin sona ermesi veya ihraççının faaliyetleri içindeki payının önemini yitirmesi,

 5. İhraççı aleyhine fesih veya iflas davası açılması,

 6. Varsa, esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya ihraççının genel kurullarında ihraççının feshine veya tasfiyesine karar verilmesi,

 7. İhraççının organizasyon yapısını önemli ölçüde değiştirmesi,

 8. İhraççı tarafından veya ihraççı aleyhine açılan davaların veya tahkim başvurularının, ihraççının mali yapısını veya faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek tutara ulaşması,

 9. Patent, royalty, lisans, know-how, teknolojik işbirliği, marka devri, iş ortaklığı (joint venture) gibi konularda anlaşma yapılması, anlaşmaların iptal edilmesi veya daha önce kamuya açıklanmış koşullarının değişmesi,

 10. Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde grev veya lokavt kararı alınması, kararların uygulamaya konulması veya kaldırılması,

 11. Geçici personel hariç olmak üzere, personel sayısındaki artış veya azalışın kamuya açıklanan son bilançosunda yer alan personel sayısının %10 ve katlarına ulaşması, bu orandaki personelin zorunlu olarak izne çıkarılması,

 12. En son açıklanan faaliyet raporunda yer alan kapasite kullanım oranlarında, mevsimlik ve olağan dalgalanmalar dışında bir değişikliğin ortaya çıkması,

 13. İhraççının üretim, pazarlama, satış gibi ana faaliyet dallarından en az birisinin kısmen veya tamamen başka kişi veya kurumlara devri, kullandırılması, hak tesis edilmesi,

 14. Bölünme işlemlerinde, mal varlığı devrine veya bölünme işlemine karar verilmesi, söz konusu işlemlerin gerçekleşme aşamaları ve tamamlanması,

 15. Yönetim kurulu üyelerinin, genel kurulun onayı çerçevesinde, ihraççı ile yaptıkları işlemlerin ve ihraççı ile rekabet edilen faaliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması,

 16. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanan son bilançodaki maddi duran varlıkların %10 veya daha fazlası tutarında yatırım kararı alınması, yatırıma başlanılması, vazgeçilmesi, ertelenmesi, durdurulması, tamamlanması, yatırımlarla ilgili teşvik belgesi alınması, süresinin uzatılması veya alınan teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi,

 17. İşbirliğine dayalı önemli anlaşmaların yapılması, tamamlanması, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi.

 

İçsel bilgi niteliğinde olmamakla birlikte ihraççının merkezinin veya faaliyetlerinin yürütüldüğü ana birimlerinin adres, telefon veya faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin değişmesi halinde de bu durumun özel durum açıklaması ile kamuya duyurulması gereklidir. Bununla birlikte, şube bazlı faaliyet gösteren ihraççılarda, yeni açılan ve kapatılan toplam şube sayısının, son yıllık bilanço tarihindeki sayının %10 una ulaşması durumunda tek bir özel durum açıklaması yapılması yeterlidir.


5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler


İhraççının finansal yapısına önemli etkisi olabilecek bir olay açıklanması gereken içsel bilgiyi oluşturmaktadır. Bu bilginin sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olması olasılığı bulunması halinde, finansal tablo dönemi beklenmeksizin derhal açıklama yapılır.


İhraççılar, sonuçların yönetim kurulu veya mevzuat çerçevesinde oluşturulan komiteler gibi başka bir organ tarafından son kez gözden geçirilmesinin gerekli olduğu durumlarda, erteleme şartlarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirebilirler. 

 

Aşağıda yer alan hususların, içsel bilginin değerlendirilmesinde dikkate alınması mümkündür:

 

 1. Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasına tekabül eden bir tutar için ihraççı aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanılması, takibin sona ermesi, dava açılması veya davanın sonuçlanması, devam etmekte olan icra takiplerinin toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10 una ulaşması,

 2. Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasına tekabül eden tutardaki borçlar için alacaklıların, birlikte veya münferiden alacaklarının bir kısmından veya tamamından vazgeçmeleri veya vadelerini uzatmaları; ihraççının konkordato mühleti isteminde bulunması, konkordatonun tasdik edilmesi, reddedilmesi veya feshedilmesi,

 3. Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10’u veya daha fazlasına tekabül eden alacakların bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredilmesi, Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şüpheli veya değersiz hale gelmesi veya bu durumun ortadan kalkması,

 4. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde ihraççı (bankalar hariç) tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının; kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10 ve katlarına ulaşması,

 5. İhraççının yetkili organı tarafından sermaye artırımı veya azaltımı ya da sermaye artırımının/azaltımının miktarında, kaynaklarında veya yönteminde değişiklik kararı alınması, kararlaştırılan sermaye artırımının/azaltımının tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi, 

 6. İhraççının yönetim kurulu tarafından dönem kâr ya da zararının nasıl değerlendirileceği hususunda karar alınması, kâr payı avansı verilmesine ilişkin karar alınması, bu kararlarda değişiklik yapılması, kâr payı dağıtımına ilişkin olarak genel kurulda karar alınması, kâr payı veya kâr payı avansı ödeme yer ve tarihlerinin belirlenmesi, 

 7. Sermaye kaybı veya borca batıklık durumuna ilişkin olarak TTK’nın ilgili maddelerinde belirtilen durumların ortaya çıkması, bu işlemlere ilişkin karar alınması, işlemler yapılması ve işlemlerin sonuçlanması, 

 8. İhraççının doğrudan veya şarta bağlı olarak önemli bir mali yükümlülük altına girmesine yol açacak gelişmelerin meydana gelmesi, ihraççının borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması talebinde bulunması, söz konusu taleplerin sonuçlanması, 

 9. İhraççının sosyal sigorta primlerinin, vergi veya vergi taksitlerinin ödenmesini en az iki ay geciktirmiş olması, 

 10. İhraççının personel ücretlerini ödememesi, ödemeleri ertelemesi veya taksitlendirmesi, 

 11. İhraççının iflas ertelemesi için başvurması, bu başvurunun sonuçlanması, ihraççının aleyhine iflas davası açılması veya ihraççının tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi, ihraççının tasfiye sürecine girmesi, 

 12. İhraççının finansal tabloları üzerinde önemli etkide bulunacak muhasebe politikalarında değişiklik yapılması, 

 13. İhraççı tarafından, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya diğer kişi ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1 in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ine ulaşması, 

 14. Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış finansal tabloların kamuya açıklanmamış olması halinde geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairelerine finansal tablo sunulması dâhil, Kurulca belirlenen finansal tablo bildirim sürelerinden önceki bir tarihte mevzuat gereği (bankalarca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılan mali tablo bildirimleri hariç olmak üzere) herhangi bir otoriteye finansal tablo verilmesi, 

 15. Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca ihraççının kamuya açıklanan son finansal tablosunda yer alan şarta bağlı olayların gerçekleşmesi, 

 16. İhraççının mali durumunda önemli bir değişiklik olması ya da yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklenmesi, 

 17. İhraççının önemli tutarda alacaklı olduğu gerçek ya da tüzel kişilerin iflas etmesi, bu tür bir alacağın temerrüde düşmesi, 

 18. İlgili mevzuatta yapılan bir değişikliğin öğrenilmesi, bu değişikliğin ihraççının daha önce açıklanmış en son tarihli finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olması ve bu değişikliğin sonrasında ilk açıklanacak finansal tablolarda gerekli düzeltmelerin yapılmasını gerektirmesi.


5.9. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklara İlişkin Değişiklikler

 

 1. Edinilen veya elden çıkarılan bağlı ortaklıklar veya finansal duran varlıkların alış veya satış bedellerinin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %5 ine ulaşması, başka bir şirketin sermayesinin veya toplam oy hakkının %10 veya daha fazlasının elde edilmesi ya da elden çıkarılması veya söz konusu oranların altında kalmakla birlikte ihraççının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bağlı ortaklık veya finansal duran varlık edinilmesi veya elden çıkarılması hususlarında,

 2. Bağlı ortaklık veya finansal duran varlık satışlarından elde edilen kar ya da zarar tutarı ve karın nasıl değerlendirileceği hususunda,

 3. İhraççı tarafından finansal duran varlığın sermaye artırımına kısmen veya tamamen katılma veya katılmama hususunda karar alınması 

 

açıklanması gereken içsel bilgi niteliği taşıyabilir.

5.10. Diğer Değişiklikler

 1. İhraççının bağımsız denetimini yürüten kuruluşun değişmesi, Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çekilmesi veya bağımsız denetim sözleşmesinin feshedilmesi ya da bağımsız denetim kuruluşunun ihraççının finansal tablolarıyla ilgili görüş bildirmekten kaçınması veya olumsuz görüş bildirmesi, bağımsız denetim raporunda ihraççının sürekliliğini tehlikeye düşürecek belirtiler olduğu hususunun yer alması,

 2. İhraççının yönetim kurulu tarafından, sermaye artırımı, esas sözleşme değişikliği gibi genel kurulca karara bağlanması gereken konularda karar alınması,

 3. Ortakların yeni pay alma hakkı kullanımı ile yeni pay alma hakkı kullanımından sonra kalan payların satış tarihleri ile bedelsiz payların ortakların hesabına aktarılma tarihinin belirlenmesi,

 4. Derecelendirme yapmak üzere Kuruldan izin almış kuruluşlar ile Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırılan derecelendirmenin sonuçlanması,

 5. İhraççının yöneticilerine veya diğer çalışanlarına yönelik pay edindirme planları uygulanması konusunda karar alınması,

 6. Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemelerinde yer alan tanımlar çerçevesinde ihraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde, finansal yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde bir değişikliğin ortaya çıkması ve bu değişikliğin ihraççının faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi,

 7. İhraççının sermaye piyasası araçlarının yabancı ülkelerdekiler dâhil borsalara veya teşkilatlanmış diğer piyasalara kote edilmesi veya işlem görmesi için başvuru yapılması, başvurunun sonuçlanması, işlemlerin durdurulması, kotasyon koşullarının kaybedilmesi ya da sermaye piyasası araçlarının kottan çıkarılması, işlem gördüğü piyasaların değişmesi,

 8. İhraççının sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yabancı ülke borsalarında veya piyasalarında açıklama yapılması,

 9. İhraççının ürettiği mal ve hizmetlerde veya çevresel yükümlülüklerinde önemli durumların ortaya çıkması,

 10. İhraççının kendi paylarının veya varlıklarının alım satımı ile ilgili gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirecek ön anlaşma, ön sözleşme veya ana anlaşma veya ana sözleşme gibi her türlü ad altındaki anlaşma veya sözleşmelere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek görülen hallerde ilgili kişiler hakkında detaylı ve objektif bilgilerin ve varsa son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamaların sonuçlarının ayrıntılı olarak açıklanması,

 11. Kurulun onayına ya da iznine tabi bir hususta Kurula başvuru yapılması, bu başvurunun sonuçlanması, 

 

içsel bilgi niteliği taşıyabilir.

5.11. Açıklamalarda Kullanılan Göstergeler


Açıklamalarda kullanılan göstergeler veya oranlar faaliyet sürecinde, sektörde ve iş dünyasında genel olarak kullanılan göstergeler olmalı ve daha önce açıklanan verilerle karşılaştırmayı kolaylaştırmalıdır. Bu tür göstergelerin kullanıldığı özel durum açıklamaları, bir önceki yılın aynı dönemi, önceki ay, aynı ürün grubu ile karşılaştırmalı olarak ve varsa aynı konuya ilişkin olarak yapılan bir önceki özel durum açıklamasına atıfta bulunacak şekilde yayınlanmak zorundadır.

II-2.3
I
II
II-1
II-2
II-2.1
II-2.2
II-2.4
II-2.5
II-2.6
II-2.7
II-3
II-4
II-4.1
II-4.2
II-4.3
II-4.4
II-5
II-5.1
II-5.2
II-5.3
II-5.4
II-5.5
II-5.6
II-5.7
II-5.8
II-5.9
II-5.10
II-5.11
II-6
II-6.1
II-6.2
II-6.3
II-7
II-7.1
II-7.2
II-7.3
II-7.4
II-8
III
III-1
III-2
IV
V
VI
VII

6. İÇSEL BİLGİNİN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ


İçsel bilgi, açıklama yükümlülüğünün doğduğu anda kamuya açıklanmalıdır. Ancak ihraççılar, Tebliğ çerçevesinde; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere içsel bilginin açıklanmasını meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek amacıyla erteleme yetkisine sahiptir. Erteleme döneminde, gelişmelerin kamuya açıklanmasına gerek yoktur. Açıklamanın ertelenmesi için; ertelemenin kamuoyu için yanıltma riski oluşturmamasının ve erteleme süresince bilgilerin gizliliğinin mutlak olarak sağlanması şarttır.


İhraççılar, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiklerinde, ertelenen bilgiyi, ertelemenin ortaklığın meşru çıkarlarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlar.


İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, ihraççılar tarafından söz konusu içsel bilgi hakkında açıklama yapılması zorunludur. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve temelindeki nedenler belirtilecektir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, erteleme nedenlerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkilidir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, ihraççılar tarafından açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


Örneğin, bir ihaleye teklif veren ihraççı için bu durum, ihalenin büyüklüğüne, ihraççının faaliyetlerine veya ihale konusunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı finansman tutarının büyüklüğüne göre açıklama gerektiren bir durum olabilir. Ancak ihraççı bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesinin diğer paydaşlarıyla ilişkilerine zarar vereceği veya imzalanan bir gizlilik anlaşmasının ihlali nedeniyle ihalenin kaybedilmesine yol açacağı şeklinde değerlendirirse açıklama yapmayı erteleyebilir. İhalenin kazanıldığının öğrenilmesinden sonra ihale konusunun ihraççının faaliyetlerine muhtemel etkileri hakkında açıklama yapılması gereklidir.
 

Diğer taraftan, ertelemeye konu içsel bilgi, yurt içinde veya yurt dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da kurum tarafından kamuya duyurulursa, bu durumda erteleme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilir ve ihraççının kamuya açıklamada bulunması gerekir.


Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen durumda, anılan kişiler de bu maddede yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Ancak, içsel bilgiye erişimi olan kişinin gerçek kişi olması halinde, bu kişi tarafından ihraççıya yapılacak bildirim üzerine, Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.


6.1. İhraççının Erteleme Kararı Almasında Dikkate Alacağı Meşru Çıkarlar


İhraççıya erteleme hakkı veren meşru çıkarlar özellikle:

 1. Anlaşmanın sonuçlanmasının yakın olduğu ancak muhtemel sonuçların açıklanmasının ihraççının veya yatırımcıların çıkarlarına uygun olmadığı görüşmelerde veya

 2. Anlaşmaların veya ihraççının yönetim organlarınca alınmış kararların uygulanmasının diğer ihraççının onayını gerektirdiği ve bilginin açıklanmasının sürece olumsuz etki edeceği durumlarda 


oluşabilir.


Yukarıda bahsedildiği gibi bir ihaleye teklif verilmesi durumunda bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesinin teklifin reddedilmesi sonucunu doğuracağı durumlarda ihraççı, açıklamayı erteleme hakkı olduğunu iddia edebilir.


İhraççının meşru çıkarları, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir ürün, patent veya icat söz konusu olduğunda tehlikede olabilir. Bu gibi durumlarda, ihraççı haklarını korumak için gerekli önlemleri alana kadar, içsel bilginin açıklanmasını erteleyebilir.


Sözleşme görüşmeleri sürerken henüz sonuçlanmadan önce yapılan görüşmelerin kamuya açıklanması sözleşmenin sonuçlarını etkileyecek ve taraflardan birinin kaybına neden olacak ise, bu hususun kamuya açıklanmasının yapılacak olan anlaşmayı önleyeceği durumlar da bu kapsamda değerlendirilebilir.


Erteleme yapılırken, değerlendirme sadece ihraççının kendi çıkarlarıyla sınırlı tutulmalı, ihraççının iş yaptığı üçüncü kişilerin çıkarları dikkate alınmamalıdır. Ancak, ihraççıların hakları, yatırımcıların çıkarları göz ardı edilmeksizin incelenmelidir. Meşru bir çıkarın korunmasına yönelik olmayan bir erteleme sonucunda, içsel bilginin kamuya açıklanmasının gecikmesi, yatırımcıların aleyhine sonuç doğurabilir.


6.2. Kamuoyunun Yanıltılmaması


İhraççı, sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebilecek bir bilgiye sahipken, erteleme koşullarını sağlamamasına rağmen açıklama yapmazsa, yatırımcılar arasında bilgi eşitsizliği doğabilir. Bilgi eşitsizliği yatırımcılar açısından doğrudan bir yanıltma anlamı taşımasa dahi, ihraççılar erteleme süresi boyunca, ertelenen bilgiler ile çelişen açıklamalar yapmamalıdırlar.


6.3. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanması


İhraççılar, erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizli tutulması için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadırlar.


İhraççının açıklamayı ertelediği süreçte, bilgiyi gizli tutmakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanırsa, ertelenen bilginin gizliliği ortadan kalkar. Bilginin gizliliğinin korunamaması durumunda derhal kamuya açıklama yapılır.


7. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSADA İŞLEM GÖREN İHRAÇÇILARDA İÇSEL BİLGİLERİN BİLDİRİM ŞEKLİ


İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yapılır. Formda yer alan tüm alanların, özet bilgi alanı dahil eksiksiz doldurulması şarttır. İlgili formda yer alan, ancak henüz kesinleşmemiş unsurlara ilişkin alanlar “Henüz kesinleşmemiştir.” şeklinde doldurulur ve kesinleştiğinde aynı form kullanılarak KAP’a gönderilir.


Açıklamada; açıklamanın esas içeriğini gösteren ve özetleyen bir ilk cümle ve bir başlık yer almalı, bir açıklamada birden fazla konu varsa, birden fazla başlık içermelidir.


7.1. Açıklamada Dikkat Edilecek Hususlar


İçsel bilgiyle ilgili olarak yapılacak açıklamada aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

 1. İçsel bilginin meydana gelmesine yol açan olayların tarihi (olayların ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarih),

 2. Bilginin ihraççı ile neden ilgili olduğu hakkında açıklama,

 3. Bilginin kamuya duyurulmasını gerektirecek, sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek unsurlar. 

 

Ertelemeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, ihraççı tarafından bir ihaleye kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlası tutarında bir teklif verilmesinde ve bu aşamadan itibaren önemli her aşamada kamuya açıklama yapılır.


İhraççı, içsel bilgilerin kamuya duyurulmasında gerekli tüm detayları sunmak zorundadır. Açıklamanın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için zorunluysa bu durumun ilgili olduğu karşı taraf belirtilmeli, değişikliklerin veya etkilerinin miktar veya tutar olarak ifade edilebilmesi halinde, yapılacak açıklamalarda miktar ve tutara yer verilmeli, henüz kesinleşmemiş bir olay veya koşullar nedeniyle belirsiz olan özel durumlarda bu belirsizlik ve belirsizliğin çözüme kavuşacağı tahmini tarih ve çözüme kavuşması için gereken koşullar belirtilmelidir.


Örneğin, madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir ihraççı, yeni bir maden sahası tespit etmesi veya yeni sahaya ilişkin ruhsat satın alması halinde yalnızca o sahada tespit edilen rezervin o günkü piyasa değeri cinsinden değerini açıklamakla özel durum açıklaması yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz. Yapılacak açıklamada, tespit edilen madenin cinsi, rezervin ton, ons cinsinden miktar olarak değeri, bu rezervin ne kadarının ekonomik (işlenebilir, ticarete konu edilebilir) olduğu, ekonomik rezervin satışının kaç yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, muhtemel ton başına çıkarma maliyeti bilgisi ve benzeri bilgilerin açıklamada yer alması gereklidir.


Bir ihalenin yalnızca kazanıldığı yönünde açıklama yapılması yeterli görülmemektedir. Varsa ihaleye kaç kişinin katıldığı, ihraççıdan başka kazanan olup olmadığı, ihale sonucunda girişilecek faaliyetin ihraççının faaliyetlerine ve kârlılığına etkisi, ilave yatırım gerekliliği gibi hususların da açıklamada yer alması zorunludur. Bu etki değerlendirilirken yatırımcıların bilgiyi doğru değerlendirebilmesini sağlayacak şekilde, ihale tutarının ihraççının yıllık cirosu içerisindeki payı, bu tutarın kaç yıllık bir süre içerisinde elde edileceği gibi detaylar dikkate alınmalıdır.


Açıklamalar kısa, öz ve anlaşılabilir olmalı, yönetim kurulu başkanı, genel müdür gibi kişilerin sözlerinden alıntılar içermemelidir. İçsel bilginin dışında bu bilginin etkilerini taraflı bir şekilde yansıtan ifadelere yer verilmesinden, mevcut durumun abartılmasından veya olduğundan önemsiz gösterilmesinden kaçınılmalıdır. 


Açıklamalar doğrulanabilir bir durumu yansıtmalıdır. Hiçbir somut duruma dayanmayan uyarı ve tavsiyeler ile söylentiler gibi doğrulanamayan bilgiler açıklama konusu yapılamaz.


Örneğin, faaliyet konusu bir imtiyaz sözleşmesine dayanan bir ihraççı, bu imtiyaz sözleşmesinin iptali için açılmış bir davayı kazanmış ise, bu faaliyetlerinde bir hukuki sorun olmadığı veya yargının ihraççının faaliyetine onay verdiği şeklinde yansıtılmamalı, dava konusu, davanın neden iptal edildiği ve bu iptalin etkileri kamuya açıklanmalıdır.


Açıklama yanlış, eksik veya yanıltıcı biçimde yapıldığında, açıklama yapmakla yükümlü kişi, bunu ivedilikle düzeltmek, tamamlamak veya güncellemekle yükümlüdür.


Mevcut durumu yansıtmayan ya da hatalı olarak yansıtan açıklamalar ile herhangi bir durumla ilgili olarak, doğruluğu kanıtlanmamış olaylara dayandırılarak yapılan değerlendirme ve görüşler yanlış kabul edilir. İhraççılar, bir olayı değerlendirmelere dayanak yapmadan önce doğruluğundan emin olmalıdır.


Özel durum açıklamasının unsurlarında genel olarak yanıltıcı izlenim verecek bir bölüm atlanmış ise, bu açıklamanın yanlış olduğu kabul edilir. Örneğin; bir hedef ortaklık ile devralma görüşmesi yapan bir ihraççı, görüşmenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve ortada bağlayıcı bir karar bulunmadığını açıklamaksızın, devralma sonucunda sahip olacağı varlıklar hakkında açıklama yaparsa bu açıklama yanlış kabul edilir.


Bir açıklamanın içeriği doğru ancak, sunuluşu karşı tarafta yanlış izlenim verecek şekilde ise bu açıklama yanıltıcıdır. Bu tip açıklamalarda, açıklamaların içerdiği tüm bilgiler doğru olmakla birlikte bu bilgiler yanlış izlenim verecek şekilde sunulmuşsa yanıltıcı açıklama olarak değerlendirilir. Örneğin yukarıda bahsedilen ihraççı, imtiyaz sözleşmesinin iptali için açılan davanın mahkemece reddedildiği hakkında bir açıklama yapar ancak dava usulden reddedilmişse ret gerekçesinin yalnızca usule ilişkin olduğunu, davanın esastan görüşülmediğini açıklamazsa bu yanıltıcı bir açıklamadır.


7.2. Pazarlamaya Yönelik Açıklamalar


Açıklamalar reklam, ihraççının faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz.


Daha önce açıklanmış bir bilginin, doğrulama açıklaması olmadıkça, tekrar açıklanması açıklamanın amacına ters düşebilir. Açıklama, aynı konuya ilişkin olarak daha önce yapılan açıklamalarda yer alan bilgilerle tutarlı ve yatırımcıların karşılaştırmasına uygun nitelikte olmalıdır. Örneğin; ihraççı, satışları bir önceki aya göre ve olağan dışı olarak %20 artış gösteren bir ürün için açıklama yaptıktan sonra, takip eden ay olağan dışı artış gösteren başka bir ürün için yapacağı açıklamada, daha önce açıklanan ürünün satışları hakkında da bilgi vermek zorundadır. Bu tür açıklamalarda, satışı artan ürünlerin toplam ciro içerisindeki payının da yatırımcıların bilgisine sunulması, bilginin yatırımcılar tarafından doğru değerlendirilebilmesi için gereklidir.


7.3. (Değişik: 17.11.2018) Açıklamanın Güncellenmesi


Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.


Açıklamaların güncellenmesi KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yapılır. Formda yer alan tüm alanların eksiksiz doldurulması şarttır.


Güncellemeler; açıklamanın güncelleme olduğunu belirtir bir başlığı, konu ile ilgili tüm açıklamaların tarihini, açıklamanın kapsamı hakkında hatırlatıcı ve özet bilgileri, değişen konularla ilgili bilgileri, içsel bilginin meydana geldiği tarihi ve bu bilginin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme nedenleri hakkında bir açıklamayı içermelidir.


7.4. Düzeltme Gerektiğinde Yapılacak Açıklama


Yanlış bir bilgi yayınlandığında ivedilikle yeni bir açıklama ile bunun düzeltilmesi gereklidir. Düzeltmeler KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yapılır. Formda yer alan tüm alanların eksiksiz doldurulması şarttır.


Düzeltmeler; açıklamanın düzeltme açıklaması olduğunu belirten bir başlık, açıklamanın kapsamı hakkında hatırlatıcı ve özet bilgiler, ilk açıklamanın tarihi, yanlış olan bilginin içeriği ve doğru olan bilgiyi içeren bir beyan, içsel bilginin meydana geldiği tarih, doğru bilginin ihraççıya etkisi ve doğru bilginin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme nedenleri hakkında bir açıklama içermelidir.


8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER


Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler; ihraççının yönetim kurulu üyelerini veya yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ifade etmektedir.
 

Bu çerçevede, idari sorumluluğu bulunan kişiler, ihraççının yönetim kurulu üyeleri haricinde, hem ihraççının içsel bilgilerine düzenli bir şekilde erişen hem de ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisine sahip kişileri ifade etmektedir.


İdari sorumluluğu bulunan kişilerin içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. Dolayısıyla idari sorumluluğu bulunan kişilerin her durumda içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alması gerekmektedir.


Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca sermayeyi temsil eden paylar ve bu payların konu edildiği diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile gerçek ya da tüzel kişi ana ortak tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından KAP’a bildirilir.


Birlikte hareket edilmesi durumunda ise bildirim yükümlülüğü işlemi yapan kişiler tarafından yerine getirilir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Bu kişilere örnekler aşağıda verilmekte olup, sayılanlarla sınırlı değildir.


a) İhraççının imza sirkülerinde yer alan kişiler esas itibariyle idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir. İmza sirkülerinde çok sayıda kişi ve yetki aşaması bulunması durumunda, idari sorumluluğun imza sirkülerinin hangi aşamasında başladığı, ihraççı tarafından, bilgilendirme politikasında açıklanmak suretiyle belirlenmelidir.
b) İdari sorumluluğu bulunan kişi veya kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen ve ihraççının sermaye piyasası araçlarında işlem yapan tüzel kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişilerle yakından ilişkili olarak değerlendirilir.
c) İdari sorumluluğu bulunan kişi veya kişiler tarafından kontrol edilen bir vakfın ihraççının sermaye piyasası araçlarında işlem yapması halinde, bu vakfın idari sorumluluğu bulunan kişilerle yakından ilişkili olduğu kabul edilir.
ç) İdari sorumluluğu bulunan kişi veya kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilmemekle birlikte, ihraççının sermaye piyasası araçlarında işlem yapan tüzel kişinin müşterek yönetime tabi olması durumunda, söz konusu tüzel kişinin, idari sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerle yakından ilişkili olup olmadığı, müşterek yönetimde birlikte hareketin varlığına göre belirlenir.
d) İhraççının yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan ana ortaklığın yönetim kurulu üyeleri ile diğer üst düzey yöneticileri bu kapsamda değerlendirilir. 
e) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin 3 üncü alt bendinde belirtilen bağlı ortaklıklar ifadesi, ihraççının tüm bağlı ortaklıkları için ayrı ayrı değerlendirilir. 
f) Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, söz konusu fıkralarda belirlenen tutarları aşan işlemlerden itibaren başlanır ve daha sonra gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.


III. SÜREKLİ BİLGİLER


1. (Değişik: 17.11.2018) SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 


Sürekli bilgilerin açıklanması Tebliğ ekinde yer alan form kullanılarak yapılmalı, formda yer alan tüm alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. Açıklamanın, Tebliğin hangi maddesi kapsamında yapıldığı belirtilmelidir.


Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğünü doğuran esaslar, sahiplik oranları ve bu oranların nasıl hesaplanması gerektiği Tebliğde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ancak, açıklamaların kapsamının belirlenmesinde Tebliğin 24 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile bu Rehberin “İçsel Bilgilerin Bildirim Şekli” başlıklı II/7 nolu bölümünde ayrıntılı olarak yer verilen hususlar dikkate alınmalıdır.


Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğü işlemi yapanlar tarafından yerine getirilir. Sermaye piyasası aracı veya bunlara ilişkin hakların el değiştirmesine yol açan işlemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu işlemlerin Tebliğde belirtilen özelliklere uyup uymadıklarını değerlendirmeleri ve buna göre gerekiyorsa özel durum açıklaması yapmaları gereklidir.


Tebliğin 12 nci maddesinde belirlenen oranlar, işlem günü (T) sonu itibariyle netleştirilerek hesaplanır. Örneğin; sürekli bilgileri açıklamaya yükümlü bir kişi tarafından aynı gün içerisinde gerçekleştirilen tüm alım ve satım işlemlerinin netleştirilmesi sonrasında, işlem günü sonu itibariyle payları Borsada işlem gören bir ihraççının paylarının %5 inden fazlasının alınması söz konusu ise bu durum açıklanacaktır. Yine örneğin; ilgili kişi tarafından ihraççının paylarının %5 inden fazlasının alınması ve aynı gün içerisinde söz konusu payların satılması sonucunda gün sonunda %5 lik oranın altına düşülmesi durumunda ise özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Tebliğin 16 ncı maddesinde düzenlenen “Genel Bilgiler”, KAP’ta yer alan “Şirket Genel Bilgi Formu”nda yer alan bilgilerdir.


2. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ


Tebliğin 14 üncü maddesi uyarınca, borsada işlem gören bir payı iktisap etme hakkı veren sermaye piyasası araçlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmak suretiyle, söz konusu sermaye piyasası araçlarının iktisap etme hakkı verdiği paylara bağlı oy haklarının Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen oranlara ulaşması, bu oranları aşması veya bu oranların altına düşmesi halinde, işlem yapanlar tarafından açıklama yapılması zorunludur. Paya dayalı sermaye piyasası araçlarını ihraç edenler, dayanak varlığın başka bir ortaklığa ait olması durumunda, dayanak varlığa ilişkin özel durum açıklamalarından sorumlu değildir.


IV. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARININ DİLİ VE BİLDİRİM ŞEKLİ


Yabancı ihraççılar ve yabancı yatırımcılar tarafından yapılacak özel durum açıklamaları da dâhil olmak üzere tüm özel durum açıklamalarının dili Türkçedir. Bununla birlikte 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere, Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde birinci grupta yer alan ortaklıklar tarafından yapılan özel durum açıklamalarının Türkçe’nin yanı sıra eş anlı ve İngilizce olarak, içeriğin doğruluğuna ilişkin sorumluluk ilgili ortaklıkta olmak üzere, ilan edilmesi zorunludur. İngilizce olarak yapılan açıklamada, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğine yönelik çekince bildirimi de yer almalıdır.


İhraççılar tarafından yapılacak açıklamaların Tebliğde aksi belirtilmedikçe derhal yapılması esastır.


Tebliğin 12 ve 22 nci maddesi uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları Tebliğin ekinde yer alan form kullanılarak, en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen üçüncü iş günü saat 09:00’a kadar KAP’ta duyurulur.


Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri çerçevesinde, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının ihraççının paylarına ilişkin yaptıkları işlemlere ait özel durum açıklamalarının ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda Tebliğin ekinde yer alan form kullanılarak kamuya duyurulması gerekmektedir.


Formlarda yer alan tüm alanların eksiksiz doldurulması zorunludur. 


Açıklama yükümlülüğü, bilgiye hızlı erişimi sağlayacak ve yatırımcılar arasında eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yerine getirilmelidir.


V. ÖZEL DURUMLARIN İHRAÇÇININ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI


Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde KAP’ta ihraççıya ilişkin genel bilgilerde belirtilen internet sitesinde ilan etmek ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle bu internet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu yükümlülük, ortaklığın internet sitesinde KAP’ta yer alan açıklamalara bağlantı verilmesi suretiyle de yerine getirilebilir.


Sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ihraççılar ise, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki beş iş günü içinde bulunması durumunda kendilerine ait internet sitesinde ilan etmek ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle bu internet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu ihraççıların kendilerine ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, özel durumlar tescil edilen internet sitesinde zorunlu, diğer internet sitelerinde ise ihtiyari olarak ilan edilir. Tescil edilen internet sitesinde, özel durumların ilan edildiği diğer internet sitelerinin bağlantı adreslerine yer verilir.


VI. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI


Geleceğe yönelik değerlendirmeler genel olarak, geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgilerdir.


Geleceğe yönelik değerlendirmeler, projeksiyonlar, tahminler, varsayımlar, öngörüler, planlar, beklentiler, niyetler, amaçlar ve stratejiler şeklinde olabilir. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ihraççının finansal verilerine ilişkin beklentileri, varlık alım satımına ilişkin beklenti ve hedefleri ile yeni ürün veya hizmetin geliştirilmesine ilişkin projeleri geleceğe yönelik değerlendirmelere örnek olarak verilebilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, ihraççının içinde bulunduğu mevcut ekonomik, mali ve hukuki durumunun dikkate alınması suretiyle oluşturulmalıdır.


İhraççıların gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performanslarında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin beklentileri ve öngörüleri içeren ifadeler de geleceğe yönelik değerlendirme olarak kabul edilir.


Ancak ihraççının faaliyet alanına giren bir ürün veya hizmetin ya da elde edilen bir başarının reklamı ve tanıtımı sırasında yapılan genel ve olağan nitelikteki reklam ve pazarlama faaliyetleri içerisinde kalan açıklamalar geleceğe yönelik değerlendirme olarak değerlendirilmez.


Geleceğe ilişkin yayımlanan dönem kârı veya satış tutarı gibi sayısal verilerin hesaplanma yöntemi ve hesaplamada kullanılan varsayımlar açıkça belirtilmelidir. 


Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.


Bu yeni değerlendirmeler, geleceğe yönelik önceki değerlendirmelerin kamuya duyurulduğu ortamda yapılır. Diğer bir ifadeyle, geleceğe yönelik önceki değerlendirme özel durum açıklaması ile kamuya açıklandıysa, aynı konuda yapılacak yeni değerlendirmenin de özel durum açıklaması ile kamuya duyurulması zorunludur.


VII. KAMUYU AYDINLATMA UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ


Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürler ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenir. Özel durumlara ilişkin olarak ihraççı veya özel durum açıklamalarını yapmakla yükümlü olan kişiler hakkında Kurulca uygulanacak yaptırımlar saklıdır.

bottom of page