top of page

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 
(III-52.4)
 
(2/1/2014 Tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1)    31/12/2014 tarihli ve 29222 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.a) yayımlanmıştır.

2)   9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) yayımlanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ile bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcılarının bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu,
b) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
ç) Fon: Girişim sermayesi yatırım fonunu,
d) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,
e) GİP: BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası’nı,
f) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Girişim şirketi: 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan şirketleri,
g) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafı,
ğ) İştirak payları: Bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerinin sermayesini temsil eden payları,
h) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
ı) Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
i) Kaynak taahhüdü: Katılma paylarının ihracını müteakip nitelikli yatırımcılar tarafından bir defada veya farklı tarihlerde fona ödenecek nakdi,
j) KOBİ Yönetmeliği: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliği,
k) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini, girişim sermayesi portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,
l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
m) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
n) (Mülga: RG-9/10/2020-31269),
o) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişileri,
ö) Portföy saklama tebliği: Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’ni,
p) Portföy saklayıcısı: Kurulun portföy saklama tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
r) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini, girişim sermayesi portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,
s) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Portföy yönetim tebliği: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’ni,
ş) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
t) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
u) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ü) Türev araçlar: Kurulca fon portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini,
v) Yatırımcı sözleşmesi: Fon ile katılma payı sahipleri arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak içtüzük ve ihraç belgesinde yer verilmeyen hususların düzenlendiği sözleşmeyi,
y) Yönetim kontrolü: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan yönetim kontrolünü

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Girişim sermayesi yatırım fonu
MADDE 4 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269)

(1) Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri, girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.
(2) Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.
(3) Fonun ana faaliyeti, girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyü işletmektir. Fon, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen girişim sermayesi yatırımları ile aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek dışında herhangi bir işle uğraşamaz:

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları.
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları.
c) Vadeli mevduat ve katılma hesabı.
ç) Yatırım fonu katılma payları.
d) Repo ve ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler.
e) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları.
f) Varantlar ve sertifikalar.
g) Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri.
ğ) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri.
h) İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, teminatlı menkul kıymetler, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri.
ı) Yurtdışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen, gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan yatırımlar.
i) Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları.
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.

(4) Fonun, faaliyet ve yatırımlarının, katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin içtüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında “katılım” ibaresi kullanılabilir.
(5) Fonun resmî sicillere tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri ile ortağı olacağı limited ve anonim şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, kurucu ile portföy saklayıcısını temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.

Fonun malvarlığı
MADDE 5 –

(1) Fonun malvarlığı, kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ile ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması amacı haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.
(3) Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonların aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.
 
Fon bilgilendirme dokümanları
MADDE 6 –

(1) Fon bilgilendirme dokümanları fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundan oluşur.
(2) Fon içtüzüğü katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. İçtüzük standardı Kurulca belirlenir. İçtüzükte bulunması gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.
(3) Fon ihraç belgesi fonun niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir. İhraç belgesi standardı Kurulca belirlenir. İhraç belgesinde bulunması gereken asgari unsurlar Ek/2’de yer almaktadır.
(4) Yatırımcı bilgi formu fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet bir formdur. Kurucu, bu formun içtüzük ve ihraç belgesi ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatırımcı bilgi formu standardı Kurulca belirlenir. Yatırımcı bilgi formunda bulunması gereken asgari unsurlar Ek/3’te yer almaktadır. Yatırımcı bilgi formu hazırlanması ihtiyaridir.
 
Kurucunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 7 –

(1) Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.
(2) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Kurucu portföy yönetimi hizmetini portföy yönetim tebliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirketi, girişim sermayesi portföy yönetim şirketi veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanunda, ilgili mevzuatta, içtüzükte, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.
 
Fon portföyünün yönetimi
MADDE 8 –

(1) Kurucu veya varsa portföy yöneticileri, fon malvarlığını yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde, portföy yönetim tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Kanun, bu Tebliğ, içtüzük hükümleri ve ihraç belgesinde belirlenen yönetim ilkelerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda yapılacak portföy yönetim sözleşmesinde, portföy yöneticilerinin portföy yönetiminin devralınmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine de yer verilmesi zorunludur.
(2) Fon portföyünün yönetiminde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan ilkelere uyulur. Şu kadar ki, 19 uncu maddede belirtilen işlemlerde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.
(3) Portföy yöneticisi portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlarsa, bu durum kurucu tarafından öğrenildiği tarih itibariyle en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir.
 
Fon portföyünün saklanması
MADDE 9 –

(1) Fon portföyündeki varlıkların, portföy saklama tebliği düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar da portföy saklayıcısı nezdinde tutulur.
(2) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Girişim sermayesi yatırımı yapılması ve girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesi öncesinde bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin gerçekleştirilmesinden makul bir süre önce portföy saklama tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul süre tanımına ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderim usullerine portföy saklama sözleşmesinde yer verilir.
 
Fonun temsili
MADDE 10 –

(1) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilir. Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi kapsamındaki temsilinin, yönetim kurulu kararı ile yatırım komitesine devredilmesi de mümkündür. Ancak, fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, portföy yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
(2) Fonun girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK’da belirtilen ortaklık haklarını ve bu Tebliğ’de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetimsel haklarını kullanmak üzere, kurucunun yönetim kurulu kararı ile kurucunun personeli olmayan üçüncü kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, fon içtüzüğü ve ihraç belgesinden doğan sorumluluğu devam eder.
 
Kurucunun ve yöneticinin organizasyon yapısı
MADDE 11 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269)

(1) Kurucuların yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir. Ayrıca kurucular nezdinde bir yatırım komitesi oluşturulması ve bu yatırım komitesinde asgari olarak birinci cümlede belirtilen niteliği haiz yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir personelin bulunması zorunludur. Yatırım komitesinde görevlendirilecek personel şartı, gerekli nitelikleri haiz yönetim kurulu üyesi ile de sağlanabilir. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür.
(2) Fon bilgilendirme dokümanlarında nisapları ağırlaştırıcı aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, yatırım komitesi üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda kullanılan oyların çoğunluğuyla karar alır.
(3) Yatırım komitesi kararları yatırım komitesi karar defterine yazılır ve fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca saklanır.
(4) Girişim sermayesi yatırım fonu kurucusunun ve varsa portföy yöneticisinin risk yönetim sisteminin portföy yönetim tebliğinde belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin risk yönetimi esaslarını içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ile Fon Katılma Paylarının İhracına, Satışına, Pazarlanmasına ve Dağıtımına, Fona İadesine, Yatırımcılar Arasında Devredilmesine ve Değerine İlişkin Esaslar

 
Fonun kuruluşu
MADDE 12 –

(1) Fon kuruluşu için kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirlenen standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur. Fonun kuruluş izni alabilmesi için kurucunun portföy saklayıcısı ile saklama sözleşmesi imzalamış olması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir. Fonlar şemsiye fon olarak kurulamazlar.
(2) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.
(3) Fon kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.
(4) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.

(5) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.
(6) Fon kuruluş başvurusu için gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) (Ek:RG-9/10/2020-31269) Katılma paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan önce kurucu ve portföy yöneticisi tarafından fon katılma payları kendi portföyüne alınabilir ve/veya gerekçeli yönetim kurulu kararı alınarak fona borç verilebilir.
 
Fon katılma paylarının ihracı
MADDE 13 –

(1) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
(2) Fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ihraç belgesi ve standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren, fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sisteminin oluşturulmuş ve yeterli sayıda personelin atanmış olması kaydıyla, en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir.
(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması gereklidir. Katılma paylarının ihracı için ayrıca izahname düzenlenmez.
(4) İhraç belgesinin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.

a) İhraç belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir; ihraç belgesinde yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standarda göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde belge onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.
b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (a) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. (a) bendinde yapılan inceleme neticesinde ihraç belgesinin onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(5) İhraç belgesinin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
(6) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.
(7) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben bilgilendirme dokümanlarındaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden bir yılı geçemez. Bir yıllık süre zarfında katılma paylarının satışına başlanmamış olması durumunda, sürenin sona ermesini takip eden altı iş günü içinde fonun tasfiyesi veya ek süre verilmesi amacıyla Kurula başvurulması zorunludur. Satış başlangıç tarihine kadar, Kurulca onaylanmış bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, kurucu tarafından bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle derhal Kurula başvurulur.
(8) Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan parayla, ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yapılması zorunludur.
(9) Kurucunun ilk fonu dışındaki fonların kuruluş ve katılma paylarının ihracına izin verilmesine ilişkin başvurular birlikte yapılır. Bu fonların kuruluş ve katılma payı ihracı başvuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ancak, bir kurucunun kurucusu olacağı ilk fonu için kuruluş ve katılma payı ihraç başvuruları ayrı olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(10) İhraç belgesinde yer verilmesi şartıyla katılma payları iştirak payları karşılığında da satılabilir. Satıştan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması zorunludur.
(11) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı fonda farklı pay grupları oluşturulabilir.

 
Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 14 –

(1) İçtüzük değişiklikleri;

a) 12 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde incelenerek onaylanır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.
b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tescil ve ilan edilir.
c) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fonun yatırım stratejisinin değiştirilmesi, fon portföyünden karşılanan giderlere yeni kalemler eklenmesi, toplam gider oranının ve/veya yönetim ücreti oranının yükseltilmesi veya hesaplanma yönteminin katılma payı sahiplerinin aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde değiştirilmesi, varsa girişim sermayesi yatırımları için hizmet alınan portföy yöneticisinin değiştirilmesi, fonun süresinin uzatılması, katılma paylarının fona iade veya yatırımcılar arasında devir şartlarının ağırlaştırılmasına ilişkin ise yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.

ç) İhraç belgesinde değişiklik yapılmasını gerektirir nitelikte ise bu değişikliklerde ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) İhraç belgesi değişiklikleri;

a) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumlar ile ilgili ise 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından incelenerek onaylanır; değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.
b) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından gerçekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir ve 33 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda ayrıca ilan edilir.

(3) Mevcut olması halinde yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak, değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile ihraç belgesine uygun olması ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.
(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin ihraç belgesi değişikliğini de gerektirmesi halinde ikinci, içtüzük değişikliğini de gerektirmesi halinde birinci fıkra hükümleri de ayrıca uygulanır.
(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz.

(6) (Ek:RG-9/10/2020-31269) Fon bilgilendirme dokümanlarında daha ağır bir oran belirlenmediği takdirde, birinci fıkranın (c) bendi ve ikinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki değişikliklerin fonun mevcut katılma paylarının %65’inden fazlasını temsil eden katılma payı sahiplerinin yazılı onaylarının alınarak bu hususu tevsik eden belgelerin Kurula iletilmesi halinde değişikliklerin yürürlüğe girişine ilişkin 30 günlük bekleme süresine ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.
 
Katılma paylarının değeri
MADDE 15 –

(1) Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
(2) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır. Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer verilir. Kurul fon birim pay değerinin hesaplanma sıklığına ve açıklanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilen haller dışında da farklı esaslar belirleyebilir.
(3) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.
 
Fon katılma paylarının satışı ve fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri
MADDE 16 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Onikinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere; katılma payı satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
(2) Fon bilgilendirme dokümanlarında şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona gelir olarak kaydedilir.
(3) Katılma payı satışının veya fona iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlatılır. Katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla, katılma payı iadesinde esas alınacak değer ise hazırlanan raporda ulaşılan değerden az olamaz. Yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz. Fon katılma paylarının fona iadesinin iştirak paylarının fon katılma payı sahibine devri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi durumunda, her işlem öncesinde varsa fonun mevcut tüm katılma payı sahiplerinin mutabakatlarının alınması veya bu işlemlere ilişkin onayın yatırımcı sözleşmelerinde yer alması, bu hususun portföy saklayıcısı tarafından da teyit edilmesi ve söz konusu belgelerin fon süresi ve takip eden en az 5 yıl boyunca kurucu nezdinde muhafaza edilmesi zorunludur.
(4) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi zorunludur. Ancak, bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak şartıyla katılma paylarının fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki girişim sermayesi yatırımlarından çıkışın yatırımcının zararına olacağının kurucu tarafından tespiti halinde, kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir. Ancak bu süre bir yılı aşamaz ve ertelemeye ilişkin karar derhal Kurula bildirilir. Fon bilgilendirme dokümanlarında  belirtilmesi kaydı ile katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de mümkündür.
(5) Katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve portföy yöneticisi, fonun katılma paylarını kendi portföyüne alabilir.
(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine ilişkin esaslara bilgilendirme dokümanlarında yer verilmiş olmak kaydıyla bu devirler, kurucu veya yöneticinin onayına bağlanabilir yahut tamamen yasaklanabilir. Bilgilendirme dokümanlarında aksine hüküm bulunmaması durumunda nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.
(7) Fona giriş ve çıkış komisyonunun veya performans ücretinin katılma paylarının elde tutulduğu süreye göre hesaplanması ve benzeri bir nedenle devredilen katılma paylarına sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte devralan yatırımcıya geçer.
(8) Katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtımı kurucunun yanı sıra, kurucu ile sözleşme imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personeli tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.
(9) Katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından katılma payı pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluş sorumludur.
(10) Katılma paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
(11) Katılma paylarının satışı ve fona iadesi Türk Lirasının yanı sıra, münhasıran Türkiye’de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere ve 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve yabancı para birimi cinsinden açıklanır.
(12) Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek suretiyle, katılma payı satışı ve fona iadesinin birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde katılma payı sahiplerine kurucu tarafından bildirilir.

 
Katılma paylarının pazarlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Faaliyetlerine İlişkin Hükümler
 
Girişim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar
MADDE 18 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Girişim şirketlerinin, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip olmaları, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi sunabilmeleri ve verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları gerekmektedir. Bir projenin gerçekleştirilmesi için faaliyet gösteren şirketler de girişim şirketi olarak değerlendirilir. Girişim şirketlerinin Türkiye’de kurulu veya kurulacak olmaları veya yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’inin Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşması gerekir.
(2) Fonlar, birinci fıkra kapsamında sadece anonim ve limitet şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
(3) Fonların aşağıda sayılan yatırımları girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir:

a) Girişim şirketlerine doğrudan veya  (g) bendinde tanımlanan özel amaçlı şirketler ve (c) bendi kapsamına giren kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulu kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya girişim şirketlerinin kurucusu olabilirler.
b) Payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilirler.
c) Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilirler.
ç) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.
d) Diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
e) Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.
f) Payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bu durumda finansmanın sağlanmasından önce, fon ve girişim şirketi arasında asgari olarak bu finansman türüne uygun vade ve faiz koşullarını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur.
g) Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilirler.
ğ) Münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak kredilere dayalı ya da faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırım yapabilirler.
h) (g) bendinde tanımlanan özel amaçlı şirketler ve kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulu kuruluşların borçlanma araçlarına veya bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilirler.
ı) Girişim şirketlerinin paylarının vadeli olarak satılması veya girişim şirketlerinin paylarının satın alınması için avans verilmesi durumunda, bu işlemlerden oluşan alacaklar ve avanslar da girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.
i) Girişim şirketlerinin paylarını satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinin primleri de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

(4) Fon portföyünde bulunan bir girişim şirketinin operasyonel faaliyetlerini büyütmek amacıyla şirket merkezini yurt dışına taşıması ve/veya yurt dışında yeni bir şirket kurmak suretiyle faaliyetlerine devam etmesi halinde, bu şirkete yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeye devam edilir. Ancak bu şirkete yapılacak ilave yatırımlar 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir.     
(5) Fon portföyünde bulunan bir girişim şirketinin halka açılması sonucunda, halka açık girişim şirketinin paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra satın alınan ilave paylar hariç olmak üzere bu şirketin fon portföyünde kalan tüm payları girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeye devam edilir.
(6) Halka açık olmayan girişim şirketleri tarafından fonlara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Girişim şirketi tarafından Kurula yapılacak başvurularda borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılacağı fonların yatırım komitesi tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarının fon portföyüne dahil edileceğine ilişkin alınacak kararın da Kurula iletilmesi gereklidir.
b) Girişim şirketi tarafından talep edilen ihraç tavanının ve girişim şirketinin halen tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları toplamının 5 milyon TL’nin altında olması durumunda 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesinde ve EK/2’sinde yer alan hükümler kapsamında Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş finansal tablolar yerine girişim şirketinin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan ve mali müşavir tarafından rapora bağlanan mali tablolarının Kurula gönderilmesi yeterli kabul edilir. Bu bent kapsamında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında talep edilen ihraç tavanının ve girişim şirketinin halen tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları toplamının 5 milyon TL ve üzerinde olması durumda girişim şirketinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş finansal tablolarının Kurula gönderilmesi zorunludur.
c) Girişim şirketinin ihraç limitinin hesaplanmasında Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan ihraç limiti şirketin hesaplamaya esas finansal tablolarındaki aktif toplamının beş katı olarak uygulanır.
ç)  Girişim şirketi tarafından fonlara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek paya dönüştürülebilir tahviller için Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 18 inci maddesinde yer alan dönüştürme fiyatı ve oranı taraflarca serbestçe belirlenebilir ve bu hususa ilişkin genel esaslara ihraç belgesinde yer verilir.
d) Bu fıkra kapsamında ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar bu araçları Kurulun tahsisli satışa ilişkin düzenlemelerine uyulmak kaydıyla sadece diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ve yabancı yatırımcılara satabilir.

(7) Girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu ve fonlara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikaları için de altıncı fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin yatırım sınırlamaları
MADDE 19 –

(1) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur:

a) Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur.
b) Fonun, bir hesap dönemi içinde; KOBİ Yönetmeliğinde yer alan nitelikleri sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10’unu geçmesi halinde birinci fıkranın (a) bendinde yer alan yatırım sınırı %51 olarak uygulanır.

(2) Yatırım sınırlarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur.
(3) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarına aykırılık sonucunu doğurabilecek katılma payı alım ve iade işlemleri, girişim sermayesi yatırımlarından kar payı ve faiz tahsil edilmesi, girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesi, girişim sermayesi yatırımlarının değerinin düşmesi, girişim şirketinin iflas yahut diğer bir nedenle sona ermesi veya mahkemece şirketin feshine karar verilmesi veya girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımların değerlerinin artması gibi arızi durumlarda Kurula süre verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla; yatırım sınırlamalarının tekrar sağlanması için söz konusu aykırılığın oluştuğu hesap döneminin sonundan itibaren kurucuya ve varsa portföy yöneticisine süre verilebilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da yatırım sınırlamalarının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fonun tasfiyesine izin verilmesi talebiyle Kurula başvurulması ve Kurulca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.

(4) (Mülga:RG-9/10/2020-31269) 
 
Değerleme esasları
MADDE 20 –

(1) Fon portföyünde yer alan varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.
(2) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin asgari olarak hesap dönemi sonu itibarı ile tespit edilmesi gereklidir. Girişim sermayesi yatırımlarının değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Sadece kaynak taahhüdü veren yatırımcıların fona katılabildiği ve aynı zamanda fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen istisnalar haricinde yatırımcılar tarafından katılma paylarının fonun süresi dolmadan iadesinin yapılamadığı fonlarda girişim sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin, yatırım komitesi tarafından Kurulun değerleme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan değerleme raporuna istinaden kurucu yönetim kurulu kararıyla veya Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporu ile yapılması gereklidir.
b) (a) bendi kapsamına girmeyen fonlarda ise girişim sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin, fon tarafından ilgili girişim şirketine yapılan yatırım miktarının; 5 milyon TL’den az olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her üçüncü hesap dönemi sonunda, 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her ikinci hesap dönemi sonunda, 10 milyon TL’den fazla olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her hesap dönemi sonunda Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporu ile yapılması zorunludur. Diğer hesap dönemi sonlarında ise fon tarafından ilgili girişim şirketine yapılan yatırımın değerinin tespitinin yatırım komitesi tarafından Kurulun değerleme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan değerleme raporuna istinaden kurucu yönetim kurulu kararıyla veya Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporu ile yapılması gereklidir.

(3) Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde saklanır.

(4) (Ek:RG-9/10/2020-31269) Hesap döneminin bitiminden önceki üç ay içerisinde Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerleme raporu bulunması halinde, bu raporda tespit edilen değerin yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu değeri olarak kullanılması mümkündür.
(5) (Ek:RG-9/10/2020-31269) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yatırımlar için de bu madde hükümleri uygulanır.

Pay sahipliği sözleşmesi
MADDE 21 –

(1) Fonların girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Pay sahipliği sözleşmesinde; girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere, fonun ve girişim şirketinin mevcut ortaklarının hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Pay sahipliği sözleşmesinde fonun girişim şirketinden kısmi veya tam çıkış olanakları, ön alım, birlikte satış, satışa katılma, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi hususlara da yer verilebilir.
(3) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde, bu madde kapsamında bir pay sahipliği sözleşmesinin imzalanması zorunlu değildir. Bu durumda, bir pay devri sözleşmesinin imzalanması yeterlidir.

10
12
13
18
19
4
16
20
24
30
Ek1
Ek2
33
Ek3

Kaynak taahhüdü
MADDE 22 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç iki yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre iki yılı aşamaz.
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde fonun tasfiyesine izin verilmesi talebiyle Kurula başvurulması ve Kurulca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.
(3) Kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Kaynak taahhüdü tutarlarının sözleşmede belirlenecek sürelerde fona ödenmesi kurucunun yönetim kurulu tarafından talep edilir.
(4) Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, kaynak taahhüdünün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatına göre hesaplanır. Fonun katılma payı satım dönemlerinde kaynak taahhüdünün ödenmesi durumunda katılma payı birim pay değerinin hesaplanması amacıyla hazırlanan fiyat raporlarının da kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısının tespiti için kullanılması mümkündür. Ayrıca, yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısının 16 ncı maddenin onikinci fıkrası kapsamında belirlenecek fiyat üzerinden de hesaplanması mümkündür. Fon katılma paylarının ihracı sonrası fona yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi durumunda, fonun mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında denkleştirme yapılabilir. Bu durumda, denkleştirme yapılmasına ilişkin esaslara fon bilgilendirme dokümanlarında yer verilir. Fon ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Bu durumda, değerleme raporunun bedelinin ödenme esaslarına ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.
(5) Kurul bu maddede yer alan tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.


Girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin sınırlamalar
MADDE 23 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Fonlar, sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.
(2) Fonlar, türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla ve içtüzüklerinde hüküm bulunmak koşuluyla taraf olabilirler. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde hesap dönemi sonundaki fon toplam değeri esas alınır.
(3) Yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere 18 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen yöntemlerle fon toplam değerinin azami %10’una kadar yatırım yapılabilir. Bu yatırımlar girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmez. Bu yatırımların yapılmasını takip eden dönemlerde, bu şirketlere ilave yatırım yapılmaması şartıyla 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlerle aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan asgari yatırım sınırlamalarına uyum sağlanamaması veya bu fıkrada belirtilen azami oranın üzerine çıkılması halinde yatırım sınırlamalarının tekrar sağlanması için Kurula süre verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla Kurulca süre verilebilir. Verilecek sürenin belirlenmesinde fonun ilgili şirketten çıkış yapmasına kadar geçecek süre de Kurulca dikkate alınabilir.
(4) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlıkların yönetiminde fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitlerine uyulur.

 
Performans ücreti ve fon toplam giderlerine ilişkin esaslar
MADDE 24 – (Değişik:RG-9/10/2020-31269) 

(1) Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Şu kadar ki, fon kuruluş masraf ve giderleri ile fonun portföyünün oluşturulmasına ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler, söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilmek şartıyla, fon portföyünden karşılanabilir. Fondan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilir. Performans ücretinin de bu sınıra dahil edilmek istenmesi halinde bu husus fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilir. Portföy yönetim ücreti; sabit bir tutar olarak veya fonun portföy değerinin, toplam değerinin veya aktif toplamının veya yatırımcılar tarafından fon katılma payı satın alınmasına ilişkin verilen taahhüt tutarının belli bir oranı olarak veya Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilir.
(2) Kurucu ve varsa portföy yöneticisi tarafından fon bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunması şartıyla, performans ücretinin fona veya katılma payı sahiplerine tahakkuk ettirilmesi ve fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi mümkündür. Performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar katılma payı satışına başlanmadan kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu yönetim kurulu kararında performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin örneklere de yer verilmesi gereklidir.
(3) Katılma payı pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş tarafından, katılma payı satışı yapılacak yatırımcılara performans ücretine ilişkin usul ve esasların yazılı olarak bildirilmesi ve katılma payı satışı yapılacak yatırımcılardan performans ücretine ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu beyanın asgari olarak 5 yıl boyunca saklanması zorunludur. Katılma payları borsada işlem gören fonlar için performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği kurucu yönetim kurulu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformunda ayrıca açıklanır. Borsadan katılma payı alan yatırımcılar için ilk cümlede belirtilen beyanın alınması zorunlu değildir.
(4) Performans ücretinin fona tahakkuk ettirildiği ve fondan tahsil edildiği durumda, portföy saklayıcısı tarafından performans ücreti hesaplamasının ve varsa iade tutarının kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususu kontrol edilerek, anılan usul ve esaslara aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, kurucudan söz konusu aykırılıkların giderilmesi talep edilir.
(5) Performans ücretinin fon dışında katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi halinde, performans ücreti hesaplamasına ilişkin bilgiler, tahsilatın yapılmasından önce en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.
(6) Performans ücreti katılma payı sahiplerine tahakkuk ettirilen fonlar borsada işlem göremezler.
(7) Kurulun performansa dayalı ücretlendirme esaslarına ilişkin düzenlemeleri bu fonlar için uygulanmaz.

 
Kâr dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 25 –

(1) Fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde, fon tarafından katılma payı sahiplerine kar dağıtabilir.
(2) (Mülga:RG-9/10/2020-31269) 
(3) Kurucu veya yöneticiye, 24 üncü madde uyarınca performans ücretine konu edilen tutar üzerinden ayrıca imtiyazlı kar payı ödenemez.
 
Kredi işlemleri ile repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 26 –

(1) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fonlar, fon toplam değerinin azami %50’si oranında kredi veya faizsiz finansman kullanabilirler. Kredi veya faizsiz finansman kullanımının gerçekleştiği hesap dönemi ile sonrasındaki hesap dönemleri sonunda açıklanan fiyat raporlarında söz konusu orana uyum sağlanması gereklidir. Kredi veya faizsiz finansman kullanılması halinde bunların niteliği, tutarı, faizi, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödeme tarihine ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.

(2) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Fonun Periyodik Raporlarına ve Bildirimlere İlişkin Hükümler
 
Periyodik raporlara ilişkin esaslar
MADDE 27 –

(1) Fonların periyodik raporlarının ve finansal tabloların hazırlanması ile bunların Kurula ve yatırımcılara bildirimi Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.
 
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bildirim esasları
MADDE 28 – (Mülga:RG-9/10/2020-31269) 

 
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Esaslar
 
Kurul denetimi
MADDE 29 –

(1) Fonun kurucusu, varsa portföy yöneticisi ile saklayıcısının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.
 
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 30 –

(1) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.
(2) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim yapılır.
(3)  Kurucu ve varsa portföy yöneticisi girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.
 
Fonun sona ermesi ve fon malvarlığının tasfiye edilmesi
MADDE 31 –

(1) Fon içtüzüğünde belirtilen sürenin sonunda sona erer.
(2) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

(3) Fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde fon süresinin değiştirilebileceğine ilişkin hüküm bulunması şartı ile bu Tebliğin fon içtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde, fon süresinin uzatılması talebi ile Kurula başvuruda bulunabilir.
 
Kurul ücreti
MADDE 32 –

(1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen on iş günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir. [Bknz: Kurulun 07.10.2016 tarih ve 27/874 sayılı kararı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 27.03.2018 tarih ve E.3493 sayılı yazısı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 04.03.2020 tarih ve E.2566 sayılı yazısı] [Bknz: Kurulun 31/12/2020 tarih ve 79/1624 sayılı kararı]  
 
Diğer hükümler
MADDE 33 –

(1) (Değişik:RG-9/10/2020-31269)Fonlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfası oluşturulması, bu sayfada yer alacak özet ve genel bilgilerin doldurulması ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizlenebilmesi suretiyle fon bilgilendirme dokümanlarının, fon bilgilendirme dokümanları tadil metinlerinin ve finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi zorunludur. Bu fonlar için 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan yükümlülüklerine ilişkin diğer hükümler uygulanmaz.
(2) Fon, başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.
(3) Tebliğde hüküm bulunmayan hususlarda Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) düzenlemelerinde ve Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.
(4) Kurucu, portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.
(5) İhraç belgesine ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hükümleri kıyasen uygulanır.
(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)’nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
 
Geçiş hükümleri (Ek:RG-9/10/2020-31269)
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kuruluşuna izin verilen fonların en geç 31/12/2020 tarihi itibarıyla 33 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne uyum sağlamaları zorunludur.
(2) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ihraç belgeleri onaylanan fonların ihraç belgelerinde performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsil edildiğine ilişkin bilgiye yer verilerek, mevcut durumda ihraç belgelerinde yer alan performans ücreti hesaplamaları, kurucular tarafından ihraç belgesi metinlerinden çıkarılıp 24 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında gerekli işlemler tesis edilir. Söz konusu ihraç belgesi değişiklikleri için Kurul onayı aranmaz. İhraç belgesinde yapılan söz konusu değişiklikler 31/12/2020 tarihine kadar katılma pay sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir.

 

Yürürlük
MADDE 34 –

(1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 35 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
EK/1
FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR


a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Fona ilişkin olarak; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri ile uygulanan fiyat dahil katılma paylarının alım satımına, portföyün yönetimine ve saklanmasına, portföyün değerlemesine, fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, birim pay fiyat açıklama dönemine, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına ve varsa pay gruplarına ilişkin genel esaslar,

ç) Fonun tasfiye şekli,
d) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına ilişkin genel bilgiler,

e) Varsa nitelikli katılma paylarına ilişkin esaslar,
f) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
 
EK/2
FON İHRAÇ BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 

a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticileri ve kurucunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi,
ç) Fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar,
d) Kaynak taahhüdü tutarı,
e) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
f) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar,
g) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
ğ) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
h) Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar,
ı) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,
i) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
j) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,
k) Fonun tasfiye şekli,
l) Fon içtüzüğü ve finansal raporların nereden temin edilebileceği,
m) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
n) (Değişik:RG-9/10/2020-31269) Performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ilişkin bilgiler ve kar dağıtımına ilişkin esaslar,

o) Fon toplam gider oranı,
ö) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

EK/3
YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
a) Fonu tanıtıcı bilgiler,
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
c) Fonun varsa geçmiş performansı,
ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profili,
e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri,
f) Yatırımcıların içtüzük, ihraç belgesi, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden ve ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin bilgiler,
g) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
ğ) Fon toplam gider oranı,
h) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

23
bottom of page