GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 
(III-52.4)
 
(2/1/2014 Tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1)    31/12/2014 tarihli ve 29222 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.a) yayımlanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ile bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcılarının bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu,
b) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
ç) Fon: Girişim sermayesi yatırım fonunu,
d) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,
e) GİP: BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası’nı,
f) Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri, [Bknz: Kurulun i-SPK.52.5 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı ilke kararı]
g) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafı,
ğ) İştirak payları: Bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerinin sermayesini temsil eden payları,
h) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
ı) Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
i) Kaynak taahhüdü: Katılma paylarının ihracını müteakip nitelikli yatırımcılar tarafından bir defada veya farklı tarihlerde fona ödenecek nakdi,
j) KOBİ Yönetmeliği: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliği,
k) Kurucu: Kurulun Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,
l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
m) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
n) Nitelikli katılma payı: Bu Tebliğde belirlenen haklara ek olarak fonun yönetimine ilişkin haklar ve kar payı imtiyazı veren katılma payını,
o) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişileri,
ö) Portföy saklama tebliği: Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’ni,
p) Portföy saklayıcısı: Kurulun portföy saklama tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
r) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,
s) Portföy yönetim tebliği: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’ni,
ş) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
t) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
u) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ü) Türev araçlar: Kurulca fon portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini,
v) Yatırımcı sözleşmesi: Fon ile katılma payı sahipleri arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak içtüzük ve ihraç belgesinde yer verilmeyen hususların düzenlendiği sözleşmeyi,
y) Yönetim kontrolü: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan yönetim kontrolünü

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Girişim sermayesi yatırım fonu
MADDE 4 –

(1) Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.
(2) Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.
(3) Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar.

a) Girişim sermayesi yatırımları,
b) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, [Bknz: Kurulun i-SPK.52.5 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı 
ilke kararı]
c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,
ç) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
d) Yatırım fonu katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Varantlar ve sertifikalar,
g) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,
ğ) Takasbank para piyasası işlemleri,
h) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
ı) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,
i) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
 

Fonun malvarlığı
MADDE 5 –

(1) Fonun malvarlığı, kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ile ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması amacı haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.
(3) Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonların aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.
 
Fon bilgilendirme dokümanları
MADDE 6 –

(1) Fon bilgilendirme dokümanları fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundan oluşur.
(2) Fon içtüzüğü katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. İçtüzük standardı Kurulca belirlenir. İçtüzükte bulunması gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.
(3) Fon ihraç belgesi fonun niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir. İhraç belgesi standardı Kurulca belirlenir. İhraç belgesinde bulunması gereken asgari unsurlar Ek/2’de yer almaktadır.
(4) Yatırımcı bilgi formu fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet bir formdur. Kurucu, bu formun içtüzük ve ihraç belgesi ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatırımcı bilgi formu standardı Kurulca belirlenir. Yatırımcı bilgi formunda bulunması gereken asgari unsurlar Ek/3’te yer almaktadır. Yatırımcı bilgi formu hazırlanması ihtiyaridir.
 
Kurucunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 7 –

(1) Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.
(2) Kurucu portföy yönetim hizmetini portföy yönetim tebliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirketinden veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurucu tarafından fonun yönetiminin bir portföy yöneticisine devredilmesi veya dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanunda, ilgili mevzuatta, içtüzükte, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.
 
Fon portföyünün yönetimi
MADDE 8 –

(1) Kurucu veya varsa portföy yöneticileri, fon malvarlığını yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde, portföy yönetim tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Kanun, bu Tebliğ, içtüzük hükümleri ve ihraç belgesinde belirlenen yönetim ilkelerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda yapılacak portföy yönetim sözleşmesinde, portföy yöneticilerinin portföy yönetiminin devralınmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine de yer verilmesi zorunludur.
(2) Fon portföyünün yönetiminde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan ilkelere uyulur. Şu kadar ki, 19 uncu maddede belirtilen işlemlerde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.
(3) Portföy yöneticisi portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlarsa, bu durum kurucu tarafından öğrenildiği tarih itibariyle en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir.
 
Fon portföyünün saklanması
MADDE 9 –

(1) Fon portföyündeki varlıkların, portföy saklama tebliği düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar da portföy saklayıcısı nezdinde tutulur.
(2) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri saklama sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılmasını müteakip 10 iş günü içinde portföy saklayıcısına iletilir.
 
Fonun temsili
MADDE 10 –

(1) Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. Ancak, fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, portföy yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
(2) Fonun girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK’da belirtilen ortaklık haklarını ve bu Tebliğ’de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetimsel haklarını kullanmak üzere, kurucunun yönetim kurulu kararı ile kurucunun personeli olmayan üçüncü kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, fon içtüzüğü ve ihraç belgesinden doğan sorumluluğu devam eder.
 
Kurucunun ve yöneticinin organizasyon yapısı
MADDE 11 –

(1) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca, bu kurucular nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi ve genel müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinin yer aldığı en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. Girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak portföy yönetim tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. Her durumda 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür.
(2) Girişim sermayesi yatırım fonu kurucusunun ve varsa portföy yöneticisinin risk yönetim sisteminin portföy yönetim tebliğinde belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin risk yönetimi esaslarını içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ile Fon Katılma Paylarının İhracına, Satışına,  Pazarlanmasına ve Dağıtımına, Fona İadesine, Yatırımcılar Arasında Devredilmesine ve Değerine İlişkin Esaslar

 
Fonun kuruluşu
MADDE 12 –

(1) Fon kuruluşu için kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirlenen standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur. Fonun kuruluş izni alabilmesi için kurucunun portföy saklayıcısı ile saklama sözleşmesi imzalamış olması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir. Fonlar şemsiye fon olarak kurulamazlar.
(2) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.
(3) Fon kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.
(4) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.
(5) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.
(6) Fon kuruluş başvurusu için gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 
Fon katılma paylarının ihracı
MADDE 13 –

(1) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
(2) Fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ihraç belgesi ve standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren, fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sisteminin oluşturulmuş ve yeterli sayıda personelin atanmış olması kaydıyla, en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir.
(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması gereklidir. Katılma paylarının ihracı için ayrıca izahname düzenlenmez.
(4) İhraç belgesinin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.

a) İhraç belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir; ihraç belgesinde yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standarda göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde belge onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.
b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (a) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. (a) bendinde yapılan inceleme neticesinde ihraç belgesinin onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(5) İhraç belgesinin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
(6) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.
(7) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben içtüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur.
(8) Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan parayla, ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yapılması zorunludur.
(9) Kurucunun ilk fonu dışındaki fonların kuruluş ve katılma paylarının ihracına izin verilmesine ilişkin başvurular birlikte yapılır. Bu fonların kuruluş ve katılma payı ihracı başvuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ancak, bir kurucunun kurucusu olacağı ilk fonu için kuruluş ve katılma payı ihraç başvuruları ayrı olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(10) İhraç belgesinde yer verilmesi şartıyla katılma payları iştirak payları karşılığında da satılabilir. Satıştan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması zorunludur.
(11) Fon, içtüzüğünde hüküm bulunması şartı ile nitelikli katılma payı ihraç edebilir. Nitelikli katılma payı sahiplerine veya bunların yasal temsilcilerine tanınan yönetimsel haklar ile kar payı imtiyazlarına ilişkin bilgilere fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Nitelikli katılma payı sahiplerinin fonun portföy yöneticisinin yatırım komitesinde yer alması, fonun yatırım yapacağı girişim şirketlerinin ve portföy yöneticilerinin seçimi, yatırımdan çıkış stratejisinin belirlenmesi gibi hususlarda olumlu görüşünün alınması mümkündür. Kurucu veya varsa portföy yöneticileri nitelikli katılma payı sahibi olabilir.
 
Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 14 –

(1) İçtüzük değişiklikleri;

a) 12 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde incelenerek onaylanır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.
b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tescil ve ilan edilir.
c) Yatırımcıların yatırım yap
ma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte ise, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.
ç) İhraç belgesinde değişiklik yapılmasını gerektirir nitelikte ise bu değişikliklerde ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) İhraç belgesi değişiklikleri;

a) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olması halinde 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından incelenerek onaylanır; değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.
b) (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından gerçekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Ayrıca yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Mevcut olması halinde yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak, değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile ihraç belgesine uygun olması ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.
(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin ihraç belgesi değişikliğini de gerektirmesi halinde ikinci, içtüzük değişikliğini de gerektirmesi halinde birinci fıkra hükümleri de ayrıca uygulanır.
(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz.
 
Katılma paylarının değeri
MADDE 15 –

(1) Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
(2) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır. Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer verilir. Kurul fon birim pay değerinin hesaplanma sıklığına ve açıklanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilen haller dışında da farklı esaslar belirleyebilir.
(3) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.
 
Fon katılma paylarının satışı ve fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri
MADDE 16 –

(1) Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
(2) İçtüzük ve ihraç belgesinde şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona gelir olarak kaydedilir.
(3) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi zorunludur. Ancak, içtüzüklerinde hüküm bulunmak şartıyla katılma paylarının fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki girişim sermayesi yatırımlarından çıkışın yatırımcının zararına olacağını tevsik edici bilgi ve belgelerin temin edilmesi halinde, kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir. Ancak her durumda bu süre bir yılı aşamaz. Fon içtüzüğünde ve ihraç belgesinde belirtilmesi kaydı ile katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de mümkündür.
(4) Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır.  Nitelikli katılma payları da dahil olmak üzere katılma payları, fonun katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak şekilde kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir.
(5) Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.  Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden kurucu sorumludur.
(6) Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı kurucunun yanı sıra, kurucu ile sözleşme imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personeli- tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.
(7) Katılma paylarının satış faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından kurucu ile katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen sorumludur.
(8) Kurucu tarafından katılma paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
 
Katılma paylarının pazarlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17 –

(1) Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere fonlara ilişkin olarak kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.
(2) Fonların kuruluşu öncesinde, potansiyel nitelikli yatırımcıların belirlenmesi amacı ile yapılacak toplantılar bu madde kapsamında değerlendirilmez.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Faaliyetlerine İlişkin Hükümler
 
Girişim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar
MADDE 18 –

(1) Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.
(2) Fonlar, birinci fıkra kapsamında sadece anonim ve limitet şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
(3) Fonların aşağıda sayılan yatırımları girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

a) Girişim şirketlerine doğrudan veya bu Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya girişim şirketlerinin kurucusu olabilirler.
b) Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilirler.
c) Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilirler.
ç) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
d) BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapabilirler.
e) Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.
f) Girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir.
g) Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilirler.
 

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin yatırım sınırlamaları
MADDE 19 –

(1) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur:

a) Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur.
b) Fonun, bir hesap dönemi içinde; KOBİ Yönetmeliğinde yer alan nitelikleri sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10’unu geçmesi halinde birinci fıkranın (a) bendinde yer alan yatırım sınırı %51 olarak uygulanır.

(2) Yatırım sınırlarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur.
(3) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarına aykırılık sonucunu doğurabilecek katılma payı iadesi, girişim sermayesi yatırımlarından kar payı ve faiz tahsil edilmesi veya girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımların değerlerinin artması gibi arızi durumlarda Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla; yatırım sınırının tekrar sağlanması için söz konusu aykırılığın oluştuğu hesap döneminin sonundan itibaren kurucuya ve varsa portföy yöneticisine bir yıl süre verilebilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari yatırım sınırının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarının girişim sermayesi yatırımlardan tam çıkış gerçekleştirilmesi veya girişim şirketlerinin iflas etmesi nedenleriyle sağlanamaması durumunda ise; Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla kurucuya ve varsa portföy yöneticisine asgari yatırım sınırının tekrar sağlanması için söz konusu yatırımdan çıkışın gerçekleştiği hesap dönemi sonundan itibaren iki yıl süre verilebilir. Ancak bu süre asgari yatırım sınırının sağlanamadığı yıl dahil olmak üzere son beş yıl içinde en fazla bir defa kullanılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari yatırım sınırının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.
 
Değerleme esasları
MADDE 20 –

(1) Fon portföyünde yer alan varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.
(2) Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur.
(3) Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde saklanır.

 

Pay sahipliği sözleşmesi
MADDE 21 –

(1) Fonların girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Pay sahipliği sözleşmesinde; girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere, fonun ve girişim şirketinin mevcut ortaklarının hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Pay sahipliği sözleşmesinde fonun girişim şirketinden kısmi veya tam çıkış olanakları, ön alım, birlikte satış, satışa katılma, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi hususlara da yer verilebilir.
(3) Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde, bu madde kapsamında bir pay sahipliği sözleşmesinin imzalanması zorunlu değildir. Bu durumda, bir pay devri sözleşmesinin imzalanması ve Kurula iletilmesi yeterlidir.
 
Kaynak taahhüdü
MADDE 22 –

(1) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz.
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.
(3) Kaynak taahhütlerinin ödeme esaslarına ilişkin olarak fon ve nitelikli yatırımcılar arasında bir yatırımcı sözleşmesi akdedilir. Kaynak taahhütlerinin ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere bu sözleşmede yer verilir ve kaynak taahhüdü tutarları kurucunun yönetim kurulu tarafından sözleşmede belirlenecek sürelerde talep edilir.
(4) Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, en son değerleme tarihindeki fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Fon ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Bu durumda, değerleme raporunun bedelinin ödenme esaslarına ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.
(5) Kurul bu maddede yer alan tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.

Girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin sınırlamalar
MADDE 23 –

(1) Fonlar;

a) Altına, diğer kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.
b) Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

(2) Türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla ve içtüzüklerinde hüküm bulunmak koşuluyla taraf olabilirler. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde yatırımcılara en son bildirilen fon toplam değeri esas alınır.
(3) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlıkların yönetiminde fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitlerine uyulur.
 
Performans ücreti ve fon toplam giderlerine ilişkin esaslar
MADDE 24 –

(1) Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilir.
(2) Kurucu ve varsa portföy yöneticisi tarafından içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla, hesap dönemi sonlarında veya katılma paylarının fona iade edilebildiği tarihlerde münhasıran girişim şirketlerinden elde edilen kar payları ve faiz ödemeleri ile girişim şirketlerinden çıkılırken elde edilen satış tutarı ve yatırım maliyeti arasındaki fark üzerinden performans ücretinin katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi mümkündür. Performans ücretinin tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Kurulun kolektif yatırım kuruluşlarının performansa dayalı ücretlendirme esaslarına ilişkin düzenlemeleri fonlar için uygulanmaz.
 
Kâr dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 25 –

(1) Fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde, fon tarafından katılma payı sahiplerine kar dağıtabilir.
(2) Nitelikli katılma paylarına, 24 üncü madde uyarınca performans ücretine konu edilen tutar üzerinden dağıtılacak karda imtiyaz verilebilir.
(3) Kurucu veya yöneticiye, 24 üncü madde uyarınca performans ücretine konu edilen tutar üzerinden ayrıca imtiyazlı kar payı ödenemez.
 
Kredi işlemleri ile repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 26 –

(1) Fonlar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla fonun son hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam değerinin en fazla %50’si oranında kredi kullanabilirler. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde Kurula ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.
(2) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Fonun Periyodik Raporlarına ve Bildirimlere İlişkin Hükümler
 
Periyodik raporlara ilişkin esaslar
MADDE 27 –

(1) Fonların periyodik raporlarının ve finansal tabloların hazırlanması ile bunların Kurula ve yatırımcılara bildirimi Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.
 
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bildirim esasları
MADDE 28 –

(1) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin sözleşmeler, pay devri sözleşmeleri, yatırım yapılan şirketlerin ortaklık pay defterlerinin örnekleri, 18 inci madde kapsamında yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara ilişkin esas sözleşme veya içtüzük ile diğer dokümanlar, yatırımın yapılmasını takip eden 15 iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurul söz konusu dönemlere bağlı kalmaksızın kurucudan, portföy yöneticisinden veya saklayıcı kuruluştan girişim sermayesi yatırımlarına yönelik bilgi ve belgeyi talep edebilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Esaslar
 
Kurul denetimi
MADDE 29 –

(1) Fonun kurucusu, varsa portföy yöneticisi ile saklayıcısının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.
 
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 30 –

(1) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.
(2) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim yapılır.
(3)  Kurucu ve varsa portföy yöneticisi girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.
 
Fonun sona ermesi ve fon malvarlığının tasfiye edilmesi
MADDE 31 –

(1) Fon içtüzüğünde belirtilen sürenin sonunda sona erer.
(2) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52-1) hükümleri kıyasen uygulanır.
(3) Fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde fon süresinin değiştirilebileceğine ilişkin hüküm bulunması şartı ile bu Tebliğin fon içtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde, fon süresinin uzatılması talebi ile Kurula başvuruda bulunabilir.
 
Kurul ücreti
MADDE 32 –

(1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen on iş günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir. [Bknz: Kurulun 07.10.2016 tarih ve 27/874 sayılı kararı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 27.03.2018 tarih ve E.3493 sayılı yazısı] [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 04.03.2020 tarih ve E.2566 sayılı yazısı]  
 
Diğer hükümler
MADDE 33 –

(1) Bu fonlar için Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) düzenlemelerinde yer alan fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan yükümlülüklerine ilişkin diğer hükümler uygulanmaz.
(2) Fon, başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.
(3) Tebliğde hüküm bulunmayan hususlarda Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) düzenlemelerinde ve Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.
(4) Kurucu, portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.
(5) İhraç belgesine ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hükümleri kıyasen uygulanır.
(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)’nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 34 –

(1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 35 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
EK/1
FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR


a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fona ilişkin genel esaslar; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri, katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar, portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar, portföyün değerlemesine ilişkin esaslar, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar, birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ve varsa nitelikli katılma paylarına ilişkin esaslar,
ç) Fonun tasfiye şekli,
d) Kar dağıtımı ve performans ücretine ilişkin esaslar,
e) Varsa nitelikli katılma paylarına ilişkin esaslar,
f) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
 
EK/2
FON İHRAÇ BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 

a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticileri ve kurucunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi,
ç) Fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar,
d) Kaynak taahhüdü tutarı,
e) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
f) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar,
g) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
ğ) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
h) Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar,
ı) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,
i) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
j) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,
k) Fonun tasfiye şekli,
l) Fon içtüzüğü ve finansal raporların nereden temin edilebileceği,
m) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
n) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
o) Fon toplam gider oranı,
ö) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

 

EK/3
YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
a) Fonu tanıtıcı bilgiler,
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
c) Fonun varsa geçmiş performansı,
ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profili,
e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri,
f) Yatırımcıların içtüzük, ihraç belgesi, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden ve ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin bilgiler,
g) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
ğ) Fon toplam gider oranı,
h) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRM Finans | SPK | GYO | GYF | PYŞ | İstanbul