top of page

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 
(III-55.1)
 
(2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

1-      22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de III-55.1.a sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
2-      31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de III-55.1.b sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
3-      21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de III-55.1.b sayılı aynı adlı değişiklik Tebliği’nin 1. maddesine ilişkin düzeltme yayımlanmıştır.

4-      17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de III-55.1.ç sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

5-      27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de III-55.1.ç sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

6-      18/2/2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de III-55.1.ç sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

7-      28/11/2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmi Gazete'de III-55.1.e sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 

Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 39 uncu maddesi ile 55 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
c) Fon: Yatırım fonunu,
ç) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) (2) İhtisas Personeli: Araştırma uzmanı, fon müdürü, iç kontrol elemanı, müfettiş, portföy yöneticisi, risk yönetim birimi personeli ve yatırım danışmanını,
d) (2) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
f) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
g) Kolektif Yatırım Kuruluşu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
ı) Müfettiş: Portföy yönetim şirketinin merkez ve merkez dışı örgütlerinin faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri yanında, esas sözleşme ve iç kontrol ile risk yönetim sistemine yönelik yazılı prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin gözetimi ve denetiminden sorumlu personeli,
i) Müşteri: İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetim şirketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluşlarını,
j) Önemli Etkiye Sahip Ortak: Şirketin sermaye veya oy haklarının dolaylı olarak %5 veya daha fazlasını temsil eden paylara veya bu oranın altında olsa dahi genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,
k) Portföy: Para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen varlıklar ve işlemlerin tümünü,
l) Portföy Saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
m) Portföy Yöneticiliği: Bireysel ve kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini,
n) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,
o) Şirket: Portföy yönetim şirketini,
ö) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
p) Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri: Borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemlerini, çok taraflı işlem platformlarını ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,
r) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
s) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ş) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
t) (Ek:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Alt Portföy Yöneticiliği: Yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, Şirket veya yurt dışında yetkili bir kuruluş tarafından yönetilen portföyün belirli bir kısmının veya tamamının portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yurt dışında yetkilendirilmiş kuruluşlar veya Kurulca yetkilendirilmiş Şirketler tarafından, hizmet verilen kuruluş veya Şirketin müşterileri ile doğrudan sözleşme imzalanmaksızın yönetilmesi faaliyetini,

u) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Tam zamanlılık: Kurumsallığın sağlanması açısından mesleki olarak başka bir işle iştigal edilmemesini ve çalışma ortamlarında süreklilik arz edecek şekilde görevde bulunulmasını,

ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Esasları

 
Portföy yönetim şirketi
MADDE 4 –

(1) Portföy yönetim şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumudur. Yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de Şirketin ana faaliyet konusu kapsamında değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirketin, 9 uncu maddede yer alan faaliyetlerle sınırlı olarak hizmet vermek üzere kurulması da mümkündür.
(3) Şirket, Kuruldan yetki belgesi almak koşuluyla portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilir. Bir yetki belgesi ile bir veya birden fazla yatırım hizmeti ve faaliyeti izni verilebilir.
(4) Yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak şartıyla;

a) Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan yan hizmeti,
b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özsermayeye sahip Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yan hizmeti de,
c) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen özsermayeye sahip Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde yer alan yan hizmeti de
Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde verebilir.

(5) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirketler, faaliyet izni başvuruları sırasında sunmayı planladıkları yan hizmetleri de Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Faaliyet izninin alınmasından sonra, başka yan hizmetlerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar için de ayrıca Kurula bildirimde bulunulur. Kurula yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde görüş bildirilmedikçe, bildirimde bulunulan yan hizmetler Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(6) Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
 
Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları
MADDE 5 – (Değişik:RG-22/6/2014-29038)
(1)
(1) Kuruluş izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şirketin;

a) TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık şeklinde kurulması,
b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Başlangıç sermayesinin en az 30.000.000 TL olması,
d) Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması,
e) Kurucu ortaklarının;

1) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
3) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,
7)(Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)  İşlem yasaklı olmaması,
8)(Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)  Muaccel vergi borcu bulunmaması,
9) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
10) Gerekli mali güce sahip olması,

f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
g) Önemli etkiye sahip ortaklarının birinci fıkranın (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde yer alan şartları taşımaları,
zorunludur.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinin (1) no’lu alt bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (2) no’lu alt bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz.
(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirket ortaklarının yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir. Önemli etkiye sahip ortağın yurtdışında yerleşik olması halinde, birinci fıkranın (g) bendinde yer alan şartların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
(4) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Kurucu ortağın veya önemli etkiye sahip ortağın banka olması halinde, bankanın birinci fıkranın (e) bendinin (8) nolu alt bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi ve Kurul tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşünün alınması yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Şirkette önemli etkiye sahip ortak olunması halinde bu kişiler için birinci fıkranın (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.
 

Ticaret unvanı ve işletme adı kullanımı
MADDE 6 –

(1) Şirketin ticaret unvanında "portföy yönetimi" ibaresini kullanması zorunludur. Şirketin, münhasıran girişim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulması halinde ticaret unvanında "girişim sermayesi portföy yönetim şirketi" veya "gayrimenkul portföy yönetim şirketi" ibaresinin kullanılması zorunludur. Şirketin işletme adı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin alması ve bu adı da tescil ve ilan ettirmesi zorunludur.
(2) Şirketin yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamları ile tüm yazışmalarında işletme adı ile birlikte ticaret unvanını kullanması zorunludur.
 
Kuruluş işlemleri
MADDE 7 –

(1) Kurucular,

a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu ve esas sözleşme taslağı,
b) Bu Tebliğin (1) ve (2) numaralı eklerinde yer alan örneklere uygun şekilde düzenlenen noter onaylı beyanname,
c) Kurucu tüzel kişilerin kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış noter onaylı karar örnekleri,
ç) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Kurucuların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde, önemli etkiye sahip ortakların ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde yer alan şartları taşıdıklarını tevsik eden belgeler,
d) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler

ile birlikte kuruluş izni almak üzere Kurula başvururlar.

(2) Tüzel kişi kurucu ortakların bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının Kurula iletilmesi halinde bu ortaklar için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan beyanname hazırlama zorunluluğu aranmaz.
(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Yurtdışında yerleşik kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesini isteyebilir.
(4) Kurul, kuruluş başvurularında Şirketin tüzel kişi ortaklarında özel bağımsız denetim yaptırmış olma şartını arayabilir. Bu şart faaliyet izni ve ortaklık yapısı değişikliği başvurularında da aranabilir.
(5) Kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun görülmesi halinde, Şirket tarafından kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Faaliyet Şartları

 
Faaliyet şartları ve faaliyet izni
MADDE 8 –

(1) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)  Şirket, portföy yöneticiliği faaliyetine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu fıkrada belirtilen üç aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.
(2) Faaliyet izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şirketin;

a) Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,
b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinde yer alan sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olması,
c) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Varsa mevzuatta öngörülen teminatları Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmiş olması,
ç) Portföy saklama hizmeti alınması konusunda portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalamış olması,
d) Yöneticilerinin ve personelinin, bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
e) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan ve bu Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,
f) Bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen yeterli sayıda araştırma uzmanından oluşan bir araştırma birimini oluşturmuş olması,
g) Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu kurmuş olması, münhasıran bu görevi yerine getirecek bir personeli istihdam etmiş olması ve bilgi işlem altyapısını da içerecek şekilde teknik donanımı oluşturmuş olması,
ğ) Genel müdürü atamış olması,
h) Bu Tebliğin 10, 11, 12, 13, 14 ve 19 uncu maddelerindeki esaslara uygun organizasyon yapısını oluşturmuş, iç kontrol ve risk yönetim sistemi ile teftiş birimi ve fon hizmet birimini kurmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiş olması,
zorunludur.

(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akışları yazılı hale getirilir ve Şirketin yönetim kurulunca karara bağlanarak ilgili personele imza karşılığında teslim edilir. Söz konusu görev tanımları etkin bir iç kontrolün sağlanmasını teminen tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktarmalarını sağlayacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iş akış prosedürlerindeki değişiklikler de personele imza karşılığında tebliğ edilir.
(4) Şirketin kurucusu olduğu fonların portföyü, Şirket tarafından yönetilebileceği gibi, Şirket bu hizmeti imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirketinden de alabilir. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan asgari unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Şirket ile sözleşme yapan tarafın yabancı bir ülkede faaliyette bulunması halinde, söz konusu kuruluşun o ülkedeki ilgili otorite tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine ilişkin bir belge ile sözleşmenin bir örneğinin, sözleşmenin yürürlük tarihinden en geç 15 iş günü önce Kurula gönderilmesi zorunludur. Şirketin kurucusu olduğu fonun portföyünün yönetimine ilişkin hizmetin dışarıdan alınması halinde dahi Şirketin fonun yönetimine ilişkin sorumluluğu devam eder.
(5) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Portföy saklayıcısı ve fon portföyüne varlık alım-satımına aracılık hizmeti veren yatırım kuruluşunun yöneticileri ile bu kuruluşları temsil ve ilzama yetkili kişiler, Şirkette ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ile bu şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Kurulun konuya ilişkin diğer düzenlemeleri saklıdır. Bu hükmün uygulanmasında yönetici ile temsil ve ilzama yetkili kişiler; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kişiler ile bu kişilerin bağlı olduğu yöneticilerdir.
(6) Bu Tebliğde yer alan hükümlere ek olarak, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu kuracak ve yönetecek Şirket için Kurulun girişim sermayesi yatırım fonu ile gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin düzenlemelerinde yer alan yönetici, personel ve organizasyon yapısına ilişkin hükümler saklıdır.
(7) Yetki belgesinin verilmesinden önce 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Kurula ibrazı zorunludur. Kurulca bildirim yapılmasını müteakip en geç bir ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurula iletilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir.
(8) Şirketin faaliyet izni aldıktan sonra faaliyeti süresince faaliyet şartlarını sağlaması zorunludur. Bu şartların herhangi birinin kaybedilmesi halinde durumun üç iş günü içinde Kurula bildirilmesi zorunludur.
(9) (Ek:RG-22/6/2014-29038) (1) Şirketin müşterilerinin Kurulca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı ile daha önce sözleşme imzalamış olması veya Şirket müşterilerinin, Şirketin fon dağıtım ve pazarlama sözleşmesi imzaladığı kişilerin veya Şirketçe bireysel portföy yöneticiliği hizmeti verilen kişilerin yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olması ve ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması halinde, söz konusu kişiler tarafından, ilgili hususu tevsik edici bilgi ve belgeler ile söz konusu kişilerin Kurulca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalamamış olmasından kaynaklanacak riskleri üstlendiğine ilişkin beyanının Şirkete iletilmesi kaydıyla Şirketin yeniden bir portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalaması zorunlu değildir.
 
Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerine ilişkin esaslar
MADDE 9 – (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)

(1) (Değişik: RG-17/1/2017-29951) Şirket;

a) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek,
b) Münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek,
c) Münhasıran gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek,
ç) Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek

üzere kurulabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki şirketlere ilişkin olarak, bu madde hükümlerine aykırı olmayan bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Şirket hakkında 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve 28 inci maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Şirket hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen başlangıç sermayesi tutarı ile 28 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen asgari özsermaye ve sermaye tutarları yarısı olarak uygulanır.
b) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar ile alt portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler ayda bir olmak üzere ilgili dönemi takip eden beş iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiştirebilir.
c) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Şirket, 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun şekilde, bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan, araştırma hizmetini yatırım kuruluşlarından veya söz konusu hizmet birimini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemi ile fon hizmet birimi hizmetini yatırım kuruluşlarından, uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan veya söz konusu hizmet birimlerini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden alabilir. Yönetilen portföy büyüklüğüne göre 28 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren Şirket ise iç kontrol ile teftiş hizmetini de yatırım kuruluşlarından veya söz konusu hizmet birimlerini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden alabilir. Faaliyetleri sınırlı olan Şirketler ise kendi bünyesinde oluşturmuş olması halinde sadece yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonları ve/veya gayrimenkul yatırım fonları için ve fon hizmet birimi görevleri ile sınırlı olarak kurucu Şirkete hizmet verebilir.

ç) (Ek:RG-18/2/2023-32108) İç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.

d) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Şirket bünyesinde tam zamanlı bir muhasebe sorumlusu istihdam edilir.

(3) Gayrimenkul portföy yönetim şirketinin muhasebesinden sorumlu personel fon hizmet birimi kurulmasına gerek olmaksızın 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirebilir. Şirket, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğde yer alan yan hizmetleri veremez. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye, genel müdürün ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme lisansına sahip bir değerleme uzmanı ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir sözleşme kapsamında, diğer Şirketlerden yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği hizmeti alınır. Şu kadar ki, para ve sermaye piyasası araçlarına sadece fona likidite sağlanması amacıyla yatırım yapılması halinde bu zorunluluk aranmaz.
(4) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketinin muhasebesinden sorumlu personel fon hizmet birimi kurulmasına gerek olmaksızın 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirebilir. Şirket, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğ’de yer alan yan hizmetleri veremez. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye, genel müdürün ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Ayrıca, dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi, bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Genel müdürün, şirketin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarının portföyünde bulunan şirketlerde, Kurulun girişim sermayesine yönelik düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere icrai nitelikte görev alması mümkündür. Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir sözleşme kapsamında, diğer Şirketlerden yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği hizmeti alınır. Şu kadar ki, para ve sermaye piyasası araçlarına sadece fona likidite sağlanması amacıyla yatırım yapılması halinde bu zorunluluk aranmaz.

(5) (Ek: RG-17/1/2017-29951) (*) Gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi tarafından üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen personel ve organizasyon yapısına ilişkin şartlar ile diğer şartların bir arada sağlanması zorunlu olup, bu fıkralarda yer alan diğer hükümler de bu şirket için uygulanır. Şirketin genel müdürünün, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları konularından herhangi birinde en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir.​
(6) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek üzere kurulan şirket yurt dışında yerleşik kişilere yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri verebilir, kurucusu ve yöneticisi olmadığı fonların katılma paylarına ilişkin pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilir. Şirketin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yabancı kolektif yatırım kuruluşu için kurulu olduğu ülkede fon hizmet biriminin görev ve sorumluluklarını yerine getirecek benzer organizasyonun oluşturulması ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi halinde, sadece bu müşterilerle sınırlı olmak üzere 14 üncü madde çerçevesinde fon hizmet birimi kurma şartı aranmaz. Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel müdürünün finansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisinin istihdam edilmesi zorunludur.
 

(*) 17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III.55.1.c sayılı Tebliğ ile Tebliğin 9. maddesinin dördüncü fıkrasından sora gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş, mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.


Çıkar çatışmasının önlenmesi
MADDE 10 –

(1) Şirketin, faaliyetlerini sürdürürken, hizmet verdiği kişilerin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranması gerekir.
(2) Çıkar çatışmalarının önlenebilmesini teminen Şirketin;

a) Çıkar çatışmalarını en aza indirecek örgütsel yapılanmayı ve karar alma süreçlerini oluşturması ve gerekli tedbirleri alması,
b) Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kişiler arasında ya da hizmet verdiği kişilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikası oluşturması ve bu politikayı yönetim kurulu kararına bağlaması,
c) Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda hizmet verdiği kişilere piyasadaki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak şekilde adil muamelede bulunması ve bu hususlarda hizmet verdiği kişileri bilgilendirmesi,
ç) Hizmet verdiği kişilerin şikayetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine ilişkin şeffaf ve etkin prosedürleri oluşturması
zorunludur.

(3) Şirket, çıkar çatışması politikasını oluştururken Şirketin büyüklüğü, yönetilen portföy büyüklüğü, organizasyon yapısı ve sunduğu faaliyetleri dikkate alır. Şirketin bir şirketler topluluğuna dahil olması durumunda çıkar çatışması politikası, şirketler topluluğunun organizasyon yapısı ve topluluğa dahil diğer kuruluşların faaliyetleri dikkate alınarak oluşturulur.
(4) Çıkar çatışmasına ilişkin bu Tebliğ ile getirilen esaslar, mevzuata aykırı iş ve işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.
 

4
5
8
9
10
11
12
13
14
19

İç kontrol sistemi
MADDE 11 –

(1) İç kontrol sisteminin, şirketin merkez dışı örgütleri dahil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla Şirkette uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile;

a) Yönetilen portföylere ilişkin faaliyetlerin kanuni düzenlemelere, fon içtüzüğüne, izahnameye, yatırımcı bilgi formuna ve portföy yönetim sözleşmesine uygun olarak yapılmasını,
b) Yönetilen portföy adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, söz konusu işlemler için gerekli belgelerin düzenlenmesini,
c) Yönetilen portföylere ilişkin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
d) Şirket personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin yönetilen portföyler ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,
e) Yönetilen portföylerden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini,
f) Yönetilen portföylere ilişkin değerlemenin, yönetilen fonların birim pay değerinin belirlenmesinin, yönetilen portföylere ilişkin sınırlamaların oranlarının mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve sözleşmeye uygunluğunun kontrolünü,
g) İlişkili taraflar ile yapılacak iş ve işlemler sırasında uyulacak esasların belirlenmesini

içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.

(2) Şirket bünyesinde oluşturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması şarttır. Bu politika ve prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.
(3) Şirketin iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur. İç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak raporların aylık olarak Şirket’in yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.
(4) Şirket yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini "İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi;

a) İç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun çalışmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan ve bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten,
b) Kurul düzenlemeleri ve Şirket politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemekten; iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından,
c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faaliyetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından

sorumludur.

(5) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için en az bir iç kontrol elemanı istihdam edilir. İç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konularında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. İç kontrol elemanı iç kontrol dışında başka görev ve sorumluluk üstlenemez.
(6) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamına giren Şirkette, iç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.
 
Risk yönetim sistemi
MADDE 12 –

(1) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Şirketin faaliyetleri ile yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sisteminin oluşturulması ve buna ilişkin prosedürlerin yazılı hale getirilmesi zorunludur. Risk yönetim sistemine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için şirket yönetim kurulunun kararı şarttır. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.
(2) Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içermelidir. Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulmalı ve şirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmelidir.
(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmekte olup, birimde görevli en az bir kişi münhasıran portföyün risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması ile sorumludur.
(4) Risk yönetim birimi;

a) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Şirketin ve yönettiği portföylerin maruz kalabileceği riskleri tespit etmekle,
b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulunca onaylanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymak, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçevesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,
c) Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemek ve limit aşımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı gün içinde raporlamak, gerekli hallerde limitlerde piyasa ve kurum koşullarına uygun değişikliklerin yapılmasını istemekle,
ç) Günlük olarak tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin günlük olarak bağlı olduğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla,
d) Şirketin mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunmakla,
görevlidir.

(5) Girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu kuracak veya yönetecek şirketlerin risk yönetim sisteminin bu maddede belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak söz konusu yatırımlara ilişkin finansman riski ve likidite riskine ilişkin esasları içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
(6) (Mülga:RG-22/6/2014-29038) (1)
 
Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi
MADDE 13 –

(1) Şirket bünyesinde, Şirketin günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve Şirketin yapısına göre mevzuat ve Şirket politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere Şirketin tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir teftiş birimi oluşturulması zorunludur.
(2) Şirketin, teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam etmesi zorunludur.
(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır. Yönetim kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine devredebilir. Ancak Şirkette denetim komitesinin mevcut olması durumunda Yönetim Kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini denetim komitesine de devredebilir.
(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar Şirket tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulur.
(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde Şirket yönetim kuruluna sunulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların en az beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar Şirket nezdinde saklanması zorunludur.
(6) Teftiş birimi, Şirketin mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespiti ile Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına veya sona erdirilmesine yol açabilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.
(7) Şirket tarafından müfettiş veya müfettişlerin çalışmalarında ve her türlü bilgi ve belgeye ulaşımlarında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.
(8) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu veya TTK’nın 367 nci maddesi uyarınca bir iç yönerge ile devredilmesi halinde iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenir.
(9) Müfettişlerin çalışmaları sırasında tarafsız olmaları ve sır saklama yükümlülüklerine uymaları gerekmektedir.
(10) Kurul Şirketin faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş birimine ilişkin olarak ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülüklerden muafiyet sağlamaya yetkilidir.
(11) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamına giren Şirkette müfettiş, tecrübe şartını sağlamak kaydıyla iç kontrol elemanının görev ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Fon hizmet birimi
MADDE 14 –

(1) Fon hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması gibi görevleri yerine getirir.
(2) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda personelin bulundurulması zorunludur. Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile ilgili yasal ve diğer işlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılması halinde altı iş günü içinde yeni bir fon müdürü belirlenir ve Kurula bildirilir.
 
Değişik:RG-18/2/2023-32108 Portföy yönetim şirketinin merkez dışı örgütleri
MADDE 15 – (Değişik:RG-18/2/2023-32108)

(1) Şirketin merkez dışı örgütleri acente, şube ve irtibat bürolarından oluşur. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şube ve irtibat bürosu açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamak, Şirketin yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin müşteri ve Şirket arasında imzalanmasını sağlamakla sınırlıdır. Söz konusu sözleşmeler 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de yer alan esaslara uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin acentelik tesis etmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Şirket acentelik hizmeti aldığı aracı kurum ile banka şubelerini Birliğe bildirir.

b) Acente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak hizmet verilen kişilerle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil Şirket ile acente aracı kurum veya bankaya aittir. Şirket ve acente aracı kurum ile bankanın mevzuat ve sözleşme gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır. Şirket ve acente aracı kurum ile banka, kendi aralarında veya hizmet verilen kişilerle yapılacak sözleşmelerde, bu bentte düzenlenen sorumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.

c) Acentenin;

1) Hizmet verilen kişiler ile her bir faaliyet için ilgili tebliğlerde öngörülen asgari unsurları içeren ve müvekkil Şirketin ticaret unvanı ile kendisinin müvekkil Şirketin acentesi olduğunu belirten bir ibareyi taşıyan sözleşmeyi TTK’nın 107 nci maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla acente sıfatıyla imzalaması ve sözleşmenin bir örneğini hizmet verilen kişilere vermesi,

2) Yapılan işlemlere ilişkin muhasebe ve belge-kayıt düzeni ile ilgili olarak Kurulca yapılacak düzenlemelere uyması,

zorunludur.

ç) Acentelik hizmeti veren banka ve aracı kurumun, hizmet verilen kişilere yatırım hizmeti ve faaliyetlerini de sunması halinde ikinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde öngörülen esaslara uygun olmak şartıyla tek bir sözleşme imzalanması mümkündür.

(3) Acente, bu Tebliğde tanınan yetkiler dışında, Şirketin faaliyet konuları kapsamına giren diğer konularda işlem yapamaz ve hizmet veremez. Ancak acente aracı kurum veya bankanın, aracı kurum veya banka sıfatıyla sahip olduğu yetki belgelerine bağlı faaliyetleri bu hükmün dışındadır.

(4) Şirketin şube açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımı,

b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimi, merkez ile irtibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzenini,

c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan şube müdürü ve yeterli sayıda ihtisas personelinin istihdamını,

sağlamış olması zorunludur.

(5) İrtibat büroları, Şirketin ve Şirket faaliyetlerinin tanıtımı ile görevli hizmet birimleridir. Şirketin irtibat bürosu açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği mekân ve teknik donanımın sağlanmış olması,

b) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları haiz, en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip bir irtibat bürosu sorumlusu ile büronun ihtiyacına göre yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş olması,

şarttır.

(6) Şirket, merkez dışı örgüt açılmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte izin almak üzere Kurula başvurur.

(7) Şirketin merkez dışı örgütünü nakletmesi halinde de ilgili merkez dışı örgütün açılabilmesi için bu maddede yer alan şartlar aranır ve eski merkez dışı örgüte ilişkin tescil terkin edilerek yeni örgüt bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.

(8) Şirketin herhangi bir merkez dışı örgütünün faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak incelemeler sonucunda merkez dışı örgütün mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, merkez dışı örgütün faaliyetleri durdurulabilir ve/veya Şirketin merkez dışı örgüt açmasına kısıtlama getirilebilir.

(9) Şube ve irtibat bürosunun yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Şirkete aittir.

 
Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler
MADDE 16 –

(1) Şirket;

a) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.
b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez.
c) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.
ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.
d) (Ek:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklıklarda ve yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin %25’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklarda pay sahibi olamaz.

 

Acil ve beklenmedik durum planı
MADDE 17 –

(1) Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile iş akış prosedürlerini oluşturması zorunludur. Söz konusu iş akış prosedürünün yeterliliğinin yıllık olarak şirketin faaliyetleri ile şube açılması veya kapanması şeklinde örgütlenme yapılarındaki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.
(2) Acil ve beklenmedik durum planlarına ilişkin iş akış prosedürlerinin şirketin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte söz konusu iş akış prosedürlerinin asgari olarak şu hususları içermesi zorunludur:

a) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca saklanması,
b) Şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin beş yıl süre ile saklanması,
c) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi,
ç) Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması,
d) Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması,
e) Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi,
f) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme,
g) Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı,
ğ) Şirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka Şirkete devri.

(3) Yukarıda yer alan hususlardan herhangi birinin iş akış prosedürleri kapsamında yer almaması durumunda söz konusu duruma neden yer verilmediği hususunun iş akış prosedürleri kapsamında ayrıca açıklanması zorunludur. Şirket hizmet verdiği kişilere acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler. Söz konusu bildirimin portföy yönetim sözleşmesi imzalanması sırasında ve ayrıca Şirketin internet sayfası aracılığıyla yapılması zorunludur.
(4) Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; Şirketin faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, hizmet verdiği kişilerin emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, hizmet verdiği kişilerin hesaplarının saklanması ve takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.
(5) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin iş akış prosedürlerinin Şirket yönetim kurulunca onaylanması ve en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir şirket personelinin ve bu kişiye alternatif olarak belirlenecek bir başka şirket personelinin acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler olarak yönetim kurulunca atanması ve bu kişilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmesi zorunludur.
 
Faaliyet izinlerinin sınırlandırılması, iptali veya faaliyetlerin geçici olarak durdurulması
MADDE 18 –

(1) Kurul, aşağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini göz önüne alarak, Şirketin faaliyet iznini ve/veya yetki belgesini iptal edebilir, faaliyetini sınırlandırabilir veya geçici olarak durdurabilir.

a) Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar, esas sözleşme, fon iç tüzüğü ve izahname hükümlerine aykırılıkların tespiti,
b) Şirketin Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mali yapısının zayıfladığının ve yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti,
c) Şirketin kuruluş ve faaliyete ilişkin bu Tebliğde sayılan şartları yerine getirmediğinin veya nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması halinde Kurulca mevzuata uyumunun sağlanmasına ilişkin bildirimin Şirkete tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması,
ç) Faaliyet izni alındıktan sonra ilgili düzenlemelerde öngörülen teminatların yükseltilmesi veya tamamlanması gerektiği durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yatırılmamış olduğunun tespiti,
d) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
e) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması.

(2) Kurul, faaliyet izni alındıktan sonraki herhangi bir dönemde Şirketin faaliyetini bir yıldan fazla süre için kendi isteğiyle durdurması halinde Şirketin faaliyet iznini ve/veya yetki belgesini iptal edebilir.
(3) İki yıl içinde aynı faaliyeti iki kez geçici olarak durdurulan Şirkete üçüncü kez aynı müeyyide uygulanmaz, ilgili faaliyet iznini içeren yetki belgesi iptal edilir.
(4) Faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen Şirkete Kurul karar tarihinden itibaren başlamak üzere azami bir yıl süre verilir. Bu süre Şirketin talebi üzerine veya Kurul tarafından resen azami bir yıl daha uzatılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda Şirketin yeniden faaliyete geçmemesi halinde tüm faaliyet izinleri ve yetki belgeleri iptal edilir.
(5) Kurul tarafından veya kendi talepleri doğrultusunda yetki belgesi iptal edilen Şirket ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede faaliyet izin başvurusunda bulunmayan ve/veya başvurusu Kurulca uygun görülmeyen Şirket keyfiyetin kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmesindeki ticaret unvanına, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümleri, kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve söz konusu değişikliklerin yayımlandığı TTSG’yi ilanı izleyen altı iş günü içinde Kurula göndermek zorundadır.
(6) Yetki belgesinin veya faaliyet izninin iptal edilmesi halinde Şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlar ile yönettiği diğer kişilerin portföyleri, Kurulun uygun göreceği bir başka Şirkete devredilir.
 
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)

(1) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Şirket, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, fon hizmet birimi hizmeti ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri Kuruldan izin alınması şartıyla yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan temin edebilir. Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirlenen esaslar saklıdır. [Bknz: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 18.09.2020 tarih ve E.9465 sayılı yazısı]   
(2) (Mülga:RG-18/2/2023-32108)

(3) (Mülga:RG-18/2/2023-32108)
(4) Dışarıdan hizmet alınabilmesi için söz konusu hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gücü ve sorumluluğunun Şirkette olması gerekir.
(5) Dışarıdan hizmet alımı, Şirket ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan, işin niteliğine uygun bir sözleşme kapsamında yürütülür.
(6) Şirketin, hizmet sağlayıcı kuruluşun, sağlanacak hizmeti istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağına sahip olup olmadığını tespit etmesi zorunludur. Hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından görevlendirilen ihtisas personelinin Tebliğde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Şu kadar ki, söz konusu hizmetin yatırım kuruluşlarından sağlanması halinde Tebliğde ilgili ihtisas personeli için aranan mesleki yeterlilik ile varsa tecrübe şartının sağlanması yeterlidir. Ayrıca söz konusu ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akışlarının yazılı hale getirilerek hizmet alımına ilişkin sözleşmenin eki haline getirilmesi ve ilgili kişiye imza karşılığında teslim edilmesi zorunludur.
(7) Dışarıdan hizmet alan Şirket, hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmak ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmak zorundadır. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgilere bu Tebliğ uyarınca hazırlanan acil ve beklenmedik durum planında yer verilir.
(8) Dışarıdan hizmet alımı; Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili düzenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz.
(9) Şirket, bu Tebliğ kapsamında dışarıdan sağlanan hizmetler için de portföy yönetim hizmeti verdiği kişilerin menfaatlerinin korunmasına ve sır saklamaya ilişkin gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumludur.
(10) Hizmetin yurtdışından sağlanması halinde;

a) Hizmet sağlayıcı kuruluşun faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurula ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru sunulmasına ve bu kuruluşlardan alınan hizmetle ilgili Kurul tarafından denetim yapılmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması zorunludur.
b) Şirket, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.
c) Bu hizmeti sunan kuruluş ile çalışanlarının Tebliğ şartları karşısındaki durumu ilgili ülke düzenlemeleri dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir.

(11) Kurul hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri ile ilgili her türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem sistemini incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem sistemine erişim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

20

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Yöneticileri ve Personeline İlişkin İlkeler

 
Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar
MADDE 20 –

(1) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ihtisas personeli ile hizmet personeli dışındaki diğer personelden oluşur. Yönetici, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kişilerdir.
(2) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürünün 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde sayılan şartları taşıması, genel müdür yardımcısının, ihtisas personelinin ve ihtisas personelinin bağlı bulunduğu birim yöneticilerinin ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (7) no’lu alt bentlerinde sayılan şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, şirket yöneticileri ve fon müdürünün dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir.
(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirketin;

a) Genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesine sahip olması,
b) En az üç kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, ayrıca yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesine ve Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip olması,
c) Fon müdürünün sermaye piyasası alanında en az yedi yıllık tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisans Belgesine sahip olması,
ç) İhtisas personelinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması,
d) Tebliğ ve ilgili mevzuat uyarınca lisansa tabi unvan ve görevde çalışan personelinin görev yaptığı birimin varsa yöneticisinin de ilgili lisansa sahip olması,
gerekir.

(4) Genel müdürün tam zamanlı ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Ancak genel müdür, Şirket bünyesinde portföy yöneticisi, Şirketin yönetim, denetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlarda, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri, takas ve portföy saklayıcıları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve Şirketteki görevin ifasında zaafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir.
(5) Genel müdürün herhangi bir şekilde görevinden ayrılması durumunda görevden ayrılma tarihini takip eden 15 iş günü içinde genel müdürlüğe atanacak kişinin, bu maddenin ikinci fıkrasında ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi şarttır. Bildirimi takip eden 15 iş günü içinde Kurulca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişinin ataması yapılabilir ve atamaya ilişkin olarak Şirket tarafından 10 iş günü içinde Birliğe bildirim yapılır. Genel müdürlük görevine bir yıllık süre içerisinde üç aydan fazla vekalet edilemez.

(6) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Şirket bünyesinde istihdam edilecek portföy yöneticisi sayısı bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla üç, dört, beş ve altıdan az olamaz. Bu kapsamda yapılacak yönetilen portföy büyüklüğü hesaplamasında Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları portföyleri indirim kalemi olarak dikkate alınır.

(7) (Ek:RG-18/2/2023-32108) (Değişik:RG-28/11/2023-32383) Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin Şirket bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, Şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilir. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket bünyesinde oluşturulması gereken birimlerde görevli diğer ihtisas personeli de, bu Tebliğde belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, tam zamanlı olarak ve münhasıran ilgili görev için istihdam edilir. Lisanslamaya ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip olması zorunludur. Portföy yöneticisi yardımcısı olarak en fazla üç yıl çalışılabilir. Portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansların edinilmesi halinde bu süre beş yıla kadar uzayabilir.

(8) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi uyarınca istihdam edilen personel, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda gerçekleştirilen işlemler için de görevlendirilebilir.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi
MADDE 21 –

(1) Şirketin yöneticileri ve personeli, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir kişinin aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

Bağımsızlık ilkesi
MADDE 22 –

(1) Şirket, portföy yöneticileri ve müfettişler faaliyetlerinde bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması şarttır.
(2) Şirketin yöneticileri ve personeli çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek müdahalelere imkan vermemek, ayrıca dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek iş ve işlemlerden kaçınmak zorundadırlar.
 
Sır saklama
MADDE 23 –

(1) Şirketin yöneticileri ve personeli işleri dolayısıyla hizmet verdiği kişiler hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.
(2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Tabi Olduğu Yükümlülükler

 
(Değişik:RG-18/2/2023-32108) Esas sözleşme ve ortaklık yapısı değişiklikleri ile pay devirleri
MADDE 24 –

(1) Şirketin esas sözleşme değişiklikleri Kurul iznine tabidir.
(2) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikler aşağıdaki esaslara tabidir.

a) Bir kişinin Şirket sermayesinin %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.
b) Yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Ancak yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların çoğunluğuna sahip mevcut ortaklar tarafından bu nitelikteki payların devralınması halinde Kurula bildirim yeterlidir.
c) Şirkette pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay devirlerinin tüzel kişilerin ortağının Şirkette sahip olduğu sermaye veya oy haklarının dolaylı olarak %10, %20, %33 veya %50 oranlarını aşması veya bu oranların altına düşürmesi sonucunu doğurması hallerinde Şirketin faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir.
ç) Yurt dışında yerleşik Şirket ortaklarının bu maddedeki hükümler çerçevesinde yaptıkları pay devirleri ilgili ülkenin mevzuatı da dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir.
d) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, Şirketin sermayesinin yukarıdaki oranlara ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10 iş günü içinde yeni ortağa ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kurula bildirimde bulunulur.
e) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek başına veya birlikte hareket ederek payları devralan veya sermaye taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan şartları, önemli etkiye sahip ortakların ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları sağlaması zorunludur. Payları devralan veya sermaye taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel kişi ortak ile önemli etkiye sahip ortağın yurt dışında yerleşik olması halinde 5 incii maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

f) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(3) Bu maddenin uygulanmasında;

a) Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara,
b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların, sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara,
c) Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettiği belirlenenlere,
ait paylar bir kişiye ait addolunur. Bu kişiler arasında yapılacak pay devirlerinde de bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.

(4) Bu maddeye aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
 
Defter ve kayıt tutma ile bağımsız denetim yükümlülüğü
MADDE 25 –

(1) Şirket, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmak zorunda olduğu defter ve kayıtları tutmak, söz konusu belgeleri TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca saklamak ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt ve işlemlerinde Kurulca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır.
(2) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Şirket, Kurulun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uymak ve finansal raporlarını KAP’ta yayımlamak zorundadır.
(3) (Ek:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Şirket, merkez ve varsa şubeleri bünyesindeki bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, fon katılma payı pazarlama ve dağıtım hizmeti ve yan hizmet verdikleri müşterilerin hesaplarını, nakit ve menkul kıymet hareketlerini izleyecek defter ve kayıtları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutmak ve bulundurmak zorundadır.
 
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 26 –

(1) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1)  Şirket;

a) Ortaklar ve önemli etkiye sahip ortakların 5 inci maddede, yöneticileri ve personelinin ise 20 nci maddede belirtilen şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,
b) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Yöneticileri ve personeli ile merkez dışı örgütlerindeki personelin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği; yeni istihdam edilenlerin ise 20 nci maddede belirtilen şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,

10 iş günü içinde SPL’ye bildirmek zorundadır.

(2) Şirket;

a) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirkette murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikler, ilgili yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen,
b) İletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bilgileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,
c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler ve buna ilişkin değişiklikler keyfiyeti izleyen,
ç) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Merkez ve merkez dışı örgütlerin adresleri ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değişiklikleri izleyen,

d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,
e) Ortakları, yöneticileri, personeli, müşterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler ile bunların Şirket aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen,
f) Bu Tebliğin 27 nci maddesi uyarınca yapılan ilanlara ilişkin gazeteler ilanı izleyen

10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.

(3) Birlik ve SPL bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında bir veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir.
(4) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında Şirket ve merkez dışı örgütleri, SPL ise ortak, yönetici ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.
(5) Şirket genel müdürü ile müfettişinin görevden ayrılması halinde görevden ayrılma nedenleri aynı esaslar dahilinde Kurula da bildirilir.
(6) Şirket, iştiraki edindiği tarihten itibaren; aktif varlıkları üzerinde, ipotek dahil olmak üzere her türlü takyidat tesis edilmesi ve Şirket tarafından başkasının borcunu taahhüt edici işlemlerde bulunulması halinde bu işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren 10 iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirmek zorundadır.
(7) Şirket, müşteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin sayısına ve yönetilen portföylerinin büyüklüğüne ilişkin bilgileri, standartları ve süreleri Kurulca belirlenen biçimde Kurula göndermekle yükümlüdür.
 

Tescil ve ilan yükümlülüğü
MADDE 27 –

(1) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Her türlü yetki ve izin belgesi, merkez dışı örgüt açma izni ile işletme adı kullanım izni, konuya ilişkin Kurul izninin tebliği üzerine derhal Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. Ayrıca Şirketin merkez dışı örgüt açma izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan olunur.
(2) Faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izninin iptali halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. [Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 55.2 (06/04/2023 tarih ve 22/434 s.k.) sayılı İlke Kararı] 
(3) Merkez dışı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya Şirket talebi doğrultusunda geçici olarak durdurulması halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. Merkez dışı örgütün kapatılması halinde ise ayrıca merkez dışı örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve TTSG'de ilan olunur.
(4) Bu madde uyarınca yapılan ilanlara ilişkin masraflar Şirkete aittir.
 
Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 28 –

(1) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Yönetilen portföy büyüklüğü;

a) 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 30.000.000 TL,

b) 1.000.000.001 TL’den 4.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 40.000.000 TL,

c) 4.000.000.001 TL’den 36.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 50.000.000 TL,

ç) 36.000.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 100.000.000 TL,

olması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Şirketin birinci fıkra kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 72.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 72.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. Şirketin özsermaye tutarının 200.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz.

(3) (Değişik:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Şirketin yönetmekte olduğu portföylere; bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin, yatırım ortaklıklarının, emeklilik yatırım fonlarının ve kurucusu olduğu fonların portföyleri dahil edilirken; sadece yöneticisi olduğu fonların portföyleri, alt portföy yöneticiliği yapılan portföyler ve Şirketin kendi portföyü dahil edilmez. Şu kadar ki alt portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Kurula yapılacak bildirimlere dahil edilir.
(4) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) (Değişik:RG-18/2/2023-32108) Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara ilişkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında Şirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, birinci ve ikinci fıkralar çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır. Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 30.000.000 TL’den az olamaz.

(5) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar 15 günde bir olmak üzere ilgili dönemi takip eden üç iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiştirebilir.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari özsermaye şartı, Şirketin kuruluşunun tescilini takip eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır.
(7) Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılığın giderilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımının, Kurulca söz konusu aykırılığın tespitini takip eden bir ay içinde tamamlanması zorunludur.
 
Belge düzeni ve müşteriye bildirim yükümlülüğü
MADDE 29 –

(1) Şirket, müşterilerine ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilere portföylerinde yer alan varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakdi ve alım satım hareketleri hakkındaki bilgileri içeren bir ekstre ile müşteri hesabından tahsil edilen ücretlerin hesaplanma yöntemini, tutarını ve portföye oranını, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflar ayrımına yer vererek gösteren bir formu göndermek zorundadır. Müşterilerin ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunduğu kişilerin aksi yönde yazılı talebi bulunması halinde ise söz konusu belgelerin gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
(2) Bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve müşteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, müşteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin yazılı talebi üzerine anılan belgeler; elektronik ortamda erişime açılabilir, bildirilen elektronik posta adresine gönderilebilir ya da belirlenen uygun diğer bir yöntemle müşteriye iletilebilir.
(3) Şirket tarafından bu Tebliğ kapsamında yaptığı faaliyetlere ilişkin belgelerin TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca saklanması zorunludur. Bu belgelerden ihtilaflı olanların ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanması zorunludur.
 
İştirak ve iştirak sınırlamaları
MADDE 30 –

(1) Ortaklığın borsada işlem görmeyen paylarına sahip olunması ile ortaklıkta %10 paya veya oy hakkına ya da yönetim kurulunda temsil edilme hakkına sahip olunması veya iktisap edilen payların bir yıldan uzun sürede elden çıkarılmaması iştirak amacıyla ortaklık kabul edilir.
(2) Şirketin iştirak edebileceği tutar toplamı özsermayesinin %25’ini aşamaz. Sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları yukarıda ifade edilen iştirak sınırının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) Şirket; Kanunun 35 inci maddesinde yer alan sermaye piyasası kurumları, kıymetli maden aracı kurumları, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleri, varlık kiralama şirketleri ile Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlara herhangi bir sınıra tabi olmaksızın iştirak edebilir.
(4) (Mülga:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)
 
Portföy yöneticiliği hizmeti alan kişiyi tanıma kuralı
MADDE 31 –

(1) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açılmadan önce portföy yöneticiliği hizmeti alacak kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve müşterek hesaplarda kimlik tespitinin her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılması zorunludur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

 
Kolektif portföy yöneticiliği faaliyeti
MADDE 32 –

(1) Kolektif portföy yöneticiliği, imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, müşterilere ait portföylerin her bir müşteri adına maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.
(2) Kolektif portföy yöneticiliği aşağıda belirtilen faaliyet ve hizmetleri kapsar;

a) Portföy yönetimi,
b) Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe hizmetleri ile kayıtların tutulması,
c) Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
ç) Değerleme ve pay fiyatının hesaplanması,
d) Portföylerin mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve esas sözleşmeye uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü,
e) Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı,
f) Katılma payı ihracı ve geri alımı,
g) Portföy yönetimine ilişkin işlem ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

(3) Portföy yönetim hizmetini dışarıdan alan yatırım ortaklıklarının portföyleri ile fon portföyleri münhasıran portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.
 
Kolektif portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin ilkeler
MADDE 33 –

(1) Şirket, bu Tebliğ çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken kolektif yatırım kuruluşlarının katılma payı sahipleri ve ortaklarının çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket;

a) Portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya yatırım kuruluşundan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu KAP’ta açıklamak zorundadır.
b) Müşteri portföyüne hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır.
c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.
ç) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. Müşteri hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
d) Benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekil gibi davranmak ve yönettiği portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.
e) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
f) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, bilgi, belge ve analizlere dayandırmak; içtüzük, izahname ve/veya esas sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgelerin, alım-satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az beş yıl süreyle Şirket nezdinde saklanması zorunludur.
g) Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunamaz.
ğ) Müşteri portföyünün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda portföy lehine davranmak zorundadır.
h) Portföyleri, kolektif yatırım kuruluşunun içtüzük, izahname ve esas sözleşmesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır.
ı) Kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, gereksiz alım-satım yapamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.
i) Müşteri portföylerine ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.
j) Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.
k) Yatırıma yönelik araştırma sonuçlarını müşterilerinden önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
l) Portföy yönetimi sırasında elde ettiği bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanamaz.
m) Müşteri portföyüne ilişkin pay alım-satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kurumun, müşteri numarasıyla borsada işlem yapmasını temin etmek zorundadır.
 

Portföy yönetim sözleşmesi
MADDE 34 –

(1) Şirketin, kurucusu olduğu fonlar hariç olmak üzere, müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan asgari unsurları içeren yazılı bir sözleşme imzalaması zorunludur. Portföy yönetim sözleşmesi, müşterinin Şirkete inançlı devir esasına göre yönetimini devrettiği portföyünün Şirket tarafından bu Tebliğde ve sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde ve özen ve sadakat yükümlülüğü altında yönetilmesini içerir.
(2) Sözleşmede belirtilen portföy yöneticisi veya yöneticilerinin Şirketten ayrılması veya değiştirilmesi halinde, Şirket söz konusu durumu müşterilerine en uygun haberleşme aracı vasıtasıyla derhal bildirmek zorundadır. Müşteriler, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmedikleri takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.
(3) Sözleşme, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşteriye verilir.
(4) Şirket, sözleşmede belirtilen portföy yöneticilerinin görevlerini ifa ederken sözleşme, içtüzük, izahname, esas sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümlere aykırı yaptıkları tüm işlemlerden ve özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı fiilleri nedeniyle müşterilerine verebilecekleri zararlardan müşteriye karşı doğrudan sorumludur. Portföy yönetim sözleşmesine aksi yönde bir hüküm koyulamaz.
(5) Sözleşmede Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını zedeleyici ve Şirket lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilmez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
 
Müşteri varlıklarının saklanması
MADDE 35 – (Değişik:RG-22/6/2014-29038)
 (1)

(1) Müşteri portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. [Bknz: Kurulun i-SPK 55.1 (08/09/2017 tarihli ve 33/1110 s.k.) sayılı ilke kararı] Yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu nezdinde saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.
(2) Şirket, Kanunda ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

İdari ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar
MADDE 36 –

(1) Şirket, portföy yönetim sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşterinin nam ve hesabına portföyde yer alan varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay alma haklarının ve paydan doğan oy haklarının kullanılması gibi hizmetleri verebilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

 
Yatırım fonu katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 37 –

(1) Şirketin, kurucusu olduğu fonların katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilmesi için bu faaliyete ilişkin Kuruldan izin alması, esas sözleşmesinde buna ilişkin hüküm bulunması ve bu faaliyet ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personele sahip bulunması gereklidir.
(2) Şirketin diğer Şirketlerin kurucusu olduğu fon katılma paylarının pazarlaması ve dağıtımını yapabilmesi için diğer Şirketler ile sözleşme imzalaması zorunludur. Söz konusu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması gerekir;

a) Sözleşmenin tarafları ile katılma payları sözleşmeye konu olan fonun unvanı,
b) Sözleşmenin süresi,
c) Katılma paylarının pazarlamasını ve dağıtımını yapacak Şirkete ödenecek ücret ve ödeme esasları,
ç) Katılma paylarının alım-satım esasları,
d) Günlük alım-satım sonuçlarının kurucu Şirkete bildirilme esasları,
e) Kurul tarafından gerekli görülecek diğer hususlar.

(3) Katılma paylarının pazarlanması ve dağıtımının borsalar ve/veya takas kurumları nezdinde kurulmuş Kurulca uygun görülen merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerle yapılması halinde Kurulca farklı esaslar belirlenebilir.
(4) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Şirket, fon katılma payı alım satım talimatlarını ancak talimat veren kişiler ile sözleşme imzalamak koşuluyla kabul edebilir. Portföy yönetim sözleşmesi imzalamadığı kişilere ait nakitlerin ve fon paylarının da Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olan, fon dağıtım ve pazarlama sözleşmesi imzaladığı kişilere ait nakit ve fon paylarının ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu vasıtasıyla saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.
 
Yatırım danışmanlığı faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 38 –

(1) Şirket, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kuruldan yetki belgesi almak şartıyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilir.
 
Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 39 –

(1) Şirketin Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunması için bu Tebliğde belirtilen faaliyet şartlarını sağlaması yeterlidir.
(2) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır. Yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olan, bireysel portföy yöneticiliği hizmeti alan kişilerin portföyünde yer alan varlıkların ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu vasıtasıyla saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 
Reklam ve ilanlara ilişkin esaslar
MADDE 40 –

(1) Şirketin faaliyetlerine ilişkin her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-yayın organı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyması zorunludur.
(2) Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde;

a) Hizmet verilen kişileri yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edici ifadelere yer verilmemesi,
b) Abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılmaması,
c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi,
ç) Kurulca belirlenen veya diğer Kurul düzenlemeleri uyarınca açıklanması zorunlu tutulan bilgilerin gizlenmemesi

zorunludur.

(3) Reklam ve ilanlarda, Şirketin mali durumuna ilişkin sayısal veriler ile "yönetilen portföy büyüklüğüne" ve "müşteri sayısına" ilişkin veya buna benzer resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans olarak gösterilir.
(4) Şirket, bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı, sesli, görüntülü veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların bir örneğini beş yıl süreyle saklamak zorundadır.
 
Tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 41 – (Değişik:RG-18/2/2023-32108)

(1) Bu Tebliğin 5 inci ve 28 inci maddelerinde belirtilen tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir. Şirketin, yeniden belirlenmiş tutarlara, en geç ilgili yılın altıncı ayının sonu itibarıyla uyum sağlaması zorunludur.

 

Şirketlerin yatıracakları teminatlara ilişkin esaslar
MADDE 41/A – (Ek:RG-22/6/2014-29038)
(1)
(1) Kurul, mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde Şirketlerin tamamından, bir kısmından veya herhangi birisinden belirli bir tutar veya orandaki teminatı belirli bir süre için Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmesini isteyebilir.
(2) Teminatların kullanımına ilişkin esaslar, söz konusu teminatların yatırılmasına ilişkin Kurul kararında açıkça belirtilir. Teminatlar bu amaçlar dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(3) Şirketlerin yatıracakları teminatlar, nakit, kamu borçlanma aracı, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye'de kurulu ve şirket ile sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkisi olmayan bir banka tarafından verilen teminat mektubu veya şirketin kurucusu olmadığı para piyasası yatırım fonu katılma payları şeklinde olabilir.
 
Teminatların yatırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 41/B – (Ek:RG-22/6/2014-29038)
(1)
(1) Teminat yatırmasına karar verilen Şirket tarafından, Kurulca belirlenen tutardaki teminatlar, ilgili Kurul kararında belirlenen süre boyunca Takasbank nezdinde bloke edilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda, teminatların bloke edilmesine ilişkin süreyi uzatabilir.
(2) Teminatın Şirket adına üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, üçüncü kişi teminata ilişkin haklarını Şirkete devrettiğine ilişkin bir temlikname verir. Teminat ile ilgili hususlarda Kurul nezdindeki işlemleri Şirket yürütür. Teminatın serbest bırakılmasına yönelik işlemlerde de muhatap Şirkettir.
(3) Şirketlerin yatırmış olduğu teminatların değerlemesinde Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri esas alınır. Buna göre teminatlar Takasbank tarafından aylık olarak izlenir ve teminat yükümlülüklerini karşılayamayan Şirketlere ilişkin teminatların tamamlattırılması dahil tüm işlemler Takasbank tarafından yerine getirilir.
(4) Teminatların ilk defa yatırılması ve teminatın tamamlatılmasına ilişkin yükümlülüklerin Şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden beş iş günü içinde yerine getirmeyen Şirketler Takasbank tarafından ivedilikle Kurula bildirilir.
(5) Takasbank teminatların durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak yılsonunu takip eden 20 iş günü içerisinde Kurula gönderir.
 
Teminatların serbest bırakılması
MADDE 41/C – (Ek:RG-22/6/2014-29038)
(1)
(1) Faaliyette olan Şirketlerin 41/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, bu teminatların bloke edilmesine ilişkin Kurul kararında belirtilen nedenin ortadan kalkması veya Kurulca belirlenen sürenin sona ermesini müteakip herhangi bir koşul öngörülmeksizin Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank tarafından Şirketlere iade edilir.
(2) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Şirketlerin 41/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, yeniden faaliyete geçinceye veya faaliyet izni iptal edilinceye kadar serbest bırakılmaz. Yeniden faaliyete geçen Şirketlerin teminatları, faaliyetine kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle devam etmiş olmaları şartıyla Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank tarafından serbest bırakılır. Söz konusu bir yıllık süreyi doldurmadan faaliyetleri yeniden geçici olarak durdurulan ve daha sonra yeniden faaliyete geçen Şirketler için bir yıllık sürenin hesaplanmasına son faaliyete geçme tarihinden itibaren başlanır.
(3) Faaliyet izni iptal edilen Şirketlerden hakkında iflas kararı alınmamış olanların teminatlarının serbest bırakılması konusunda Kurula başvuruda bulunması gerekmektedir. Söz konusu başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için;

a) Teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette Şirket nezdinde yürütülen herhangi bir denetim olmaması veya Kurula iletilen herhangi bir şikayet ve uyuşmazlık bulunmaması,
b) Şirketin Borsa, Takasbank, MKK, Birlik ve Kurula karşı herhangi bir mali yükümlülüğünün bulunmaması,
c) Şirket unvanının ve faaliyet konusunun sermaye piyasası faaliyetlerini içermeyecek şekilde değiştirilmiş olması veya Şirketin sona ermesine dair karar verilmiş olması,

şartlarının yerine getirilmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmiş olan ve başvuruları Kurulca uygun bulunan Şirketlerin teminatları, Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank tarafından serbest bırakılır.

(4) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında faaliyet izinleri iptal edilen Şirketlerden hakkında iflas kararı verilen Şirketlerin teminatları, iflas süreci sonuçlanıncaya kadar serbest bırakılmaz. Söz konusu teminatlar, iflas idaresinin iflasın kapanması için ticaret mahkemesine başvurması ve 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca mahkeme tarafından iflasın kapanması kararı verilmesinden sonra anılan kararın iflas dairesi tarafından ilan edilerek iflas tasfiyesi tamamlanıncaya kadar Takasbank nezdinde tutulur. İflas tasfiyesi tamamlandıktan sonra iflas dairesinden alınan sıra cetveline göre iflas idaresi tarafından aciz vesikası verilen alacaklılardan teminat üzerinde hak sahibi olabilecekler için keyfiyet Kurul tarafından ülke çapında günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek on gazeteden en az ikisinde ve en az beş iş günü boyunca KAP’ta ilan edilir. Söz konusu ilanları takip eden üçüncü ayın sonuna kadar başvuranlardan Şirketlerden alacaklı olduğu tespit edilenler, teminat tutarı alacakların tamamını karşılaması durumunda tamamen, karşılamaması durumunda ise garameten ödeme yapılmak üzere Takasbank’a bildirilir. Bu ödemeyi müteakip bakiye teminat kalması durumunda, bu tutar ilanların yayımlanmasını takip eden altıncı ayın sonunda Kurulun bildirimi üzerine ilgili iflas dairesine tevdi edilmek üzere Takasbank tarafından serbest bırakılır.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 42 –

(1) 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan şirketler, bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmeleri ile yapı ve organizasyonlarını bu Tebliğ ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hale getirmek ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, şirketler ana faaliyet konularını ve ticaret unvanlarında yer alan portföy yönetim şirketi ifadesini değiştirmek üzere Kurula başvurmak zorundadırlar.
(2) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) (1) 1/7/2014 tarihinden önce faaliyette olan şirketlerin 1/7/2014 tarihi itibariyle mevcut yönetim kurulu üyelerinden en az birinin, genel müdürünün, genel müdür yardımcılarının ve 1/7/2014 tarihi itibariyle fon müdürü olarak görev yapan kişilerin 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen lisans belgelerine sahip bulunmaması halinde, söz konusu kişiler tecrübe şartını sağlamak koşulu ile 1/7/2016 tarihine kadar veya bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk dört sınava katılmak şartıyla, dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisans Belgesine sahip olması gereken yönetim kurulu üyesi ise ilk altı sınava katılmak şartıyla altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevine devam eder. Söz konusu sınavlarda gerekli lisansları almaya hak kazanamayanlar, son sınavın sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu veya 1/7/2016 tarihi itibariyle görevlerinin gerektirdiği vasfı kaybetmiş sayılırlar.
(3) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla genel müdür olarak çalışanların son bir yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olmaları halinde bu kişilerde bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen lisans şartı aranmaz.

(4) (Ek:RG-27/5/2021-31493) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş izni alan şirketler, en geç 31/12/2021 tarihi itibarıyla bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine uyum sağlamak zorundadırlar.

(5) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş veya faaliyet izni alan Şirketler, en geç 30/6/2023 tarihine kadar organizasyon yapılarını bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uygun hale getirmek ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen süre, altı aya kadar uzatılabilir.

(6) (Ek:RG-28/11/2023-32383) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği Şirketler tarafından bu Tebliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasına en geç 30/6/2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında asgari başlangıç sermayesi olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tutar uygulanır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış olan başvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(3) (Ek:RG-27/5/2021-31493) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında asgari başlangıç sermayesi olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tutar uygulanır.

(4) (Ek:RG-18/2/2023-32108) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış olan kuruluş başvurularının sonuçlandırılmasında bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişiklikler uygulanır.


Mevcut teminatların serbest bırakılması
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-22/6/2014-29038)
(1)
(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan Şirketlerin, mülga Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No:130)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında Kurul adına Takasbank nezdinde bloke edilen teminatları, bu Tebliğe uyum sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesini takiben Kurulun bildirimi üzerine Takasbank tarafından serbest bırakılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri durdurulmuş veya faaliyet konusu değiştirilmiş olan Şirketler tarafından Takasbank nezdinde bloke edilmiş olan teminatlara ilişkin herhangi bir sebeple mahkemelere intikal etmiş olan uyuşmazlıkların bulunması durumunda, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin kararların hukuken nihai olarak kesinleşmesine kadar geçen sürede bu teminatlar serbest bırakılmaz.
 
Yürürlük
MADDE 43 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yayımı tarihinde, diğer hükümler 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 44 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

(1) Bu değişiklik 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 31/12/2014 tarihli ve 29222 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b)’in 1 inci maddesinde geçen "(d)" ve "d)" ibareleri Sermaye Piyasası Kurulunun 20/1/2015 tarihli ve 82196778-010.05-87/698 sayılı yazısına istinaden "(ç)" ve "ç)" olarak düzeltilmiştir.

EK/1

Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname

(Tüzel Kişiler İçin)

Not1
Not2
27
28
38
41A
33
36
35
Ek1

  İmza

  Tarih

AÇIKLAMALAR:

 

(1)      Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

(2)      İştirak oranı, iştirak edilen kuruluşun sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3)      Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(4)      Pay, tahvil, bono, altın, kıymetli madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5)      İştiraklere ait paylar hariç tutulacaktır.

(6)      Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(7)      Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8)      Tüzel kişi sermayesinin %5 veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

EK/2
Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname
(Gerçek Kişiler İçin)

 

Ek2

İmza
Tarih

AÇIKLAMALAR:
(1)    Çalışılan kurumun, işverenin ya da tüzel kişinin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.
(2)    İştirak oranı, iştirak edilen kurumun sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
(3)    Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
(4)    Pay, tahvil, bono, altın, kıymetli madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
(5)    “Ortağı bulunduğu kurumlar” bölümünde belirtilen kurumların hisseleri hariç tutulacaktır.
(6)    Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.
(7)    Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
(8)    Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

 

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.
 
EK/3 

Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Emeklilik Yatırım Fonları ile Yapılacak Portföy Yönetim Sözleşmesinin Asgari Unsurları
 

I. Sözleşmenin Düzenlenme Tarihi ve Sözleşme Numarası
II. Sözleşmede Kullanılacak Tanımlar ve Kısaltmalar 
III.Taraflar

a. Yatırım Fonu/Emeklilik Yatırım Fonu/Yatırım Ortaklığının unvanı
b. Portföy yönetim şirketi’nin ticaret unvanı 
c. Emeklilik şirketinin ticaret unvanı, varsa işletme adı, ticaret sicil numarası ve irtibat bilgileri
d.Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin bilgiler (varsa) 

IV. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Yatırım fonu/Emeklilik yatırım fonu/Yatırım ortaklığı portföyünün sermaye piyasası mevzuatı, bireysel emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler (*), içtüzük/izahname/esas sözleşme çerçevesinde belirlenen yatırım stratejileri çerçevesinde yönetilmesine ilişkin hüküm 

V. Portföy Yönetim Şirketini Tanıtıcı Bilgiler

a) Portföy Yönetim Şirketi’nin kuruluş tarihi ve faaliyet geçmişi, 
b) Ticaret unvanı, adresi, telefonu ve buna benzer bilgiler, 
c) Son durum itibariyle çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı, 
d) Son üç yıla ilişkin net dönem karı, 
e) Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, 
f) Portföy yöneticilerinin isimleri ile son beş yılda çalıştıkları kurumlar ve buradaki unvanları, 
g) Portföy Yönetim Şirketi’nin ortak ve yönetim kurulu üyeleri ile ihtisas personeli hakkında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilgiler, 
h) Portföy saklayıcısına ilişkin bilgiler, 
i) Uygulanmakta olan portföy yönetim ücreti, aracılık komisyonu ve diğer komisyonlara ilişkin bilgiler, 
j) Bireysel, tüzel kişi ve kolektif yatırım kuruluşu itibariyle müşteri sayısı, 
k) Yönetilen portföyün büyüklüğü, 
l) Çalıştığı aracı kurumlar. 

VI. Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyetine /Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler

Bu Tebliğin (Değişik ibare:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer) 33 üncü  maddesinde yer alan ilkeler/ 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 ve 21’inci maddelerinde yer alan esaslar

VII. Portföy Yönetimine İlişkin Teknik Esaslar 
VIII. Portföy Yönetim Ücreti ve Perfomansa Dayalı Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar    

Portföy yönetim şirketine ödenecek ücret veya komisyonun tespitinde uygulanacak hesaplama yöntemi ile ödeme esasları.

IX. Portföyün Saklanması Esasları
X. Portföy Saklayıcısında Saklanan Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Yönetimsel ve Mali Hakların Kullanım Esasları
XI. Sözleşme Taraflarının Birbirine Bilgi Verme Esasları
XII. Sözleşmenin Süresi ve Fesih Esasları
XIII. Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi
XIV. Uygulanacak Hükümler

“Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri ile bireysel emeklilik sistemine (*) ilişkin mevzuat hükümleri, bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” hükmüne yer verilir.

XV. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
XVI. Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri
 

(*) Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin portföy yönetim sözleşmesinde bu ifadeye yer verilmesi zorunludur.

Ek3
bottom of page