top of page

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ
 
(II-23.2)
 
(28/12/2013 Tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ Değişikliklerine ilişkin liste:

1)    27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a) yayımlanmıştır.

2)    30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) yayımlanmıştır.
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme işlemlerini ve halka açık ortaklıkların taraf oldukları bölünme işlemlerini kapsar.
(2) Tebliğ hükümleri, halka açık ortaklık ile birleşme veya bölünme işlemine taraf olan şirketlere ve kooperatiflere de kıyasen uygulanır.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23 üncü maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birleşme: Devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşmeyi,
b) Birleşme amaçlı ortaklık: Önceden belirlenmiş bir süre ve yatırım stratejisi doğrultusunda, halka arz sonrası oluşacak sermayesini temsil eden payların en az yarısını halka arz etmek ve sonrasında halka açık olmayan bir ortaklık ile birleşme amacı ile kurulan, bu amacı gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan, ana sözleşmesinde ve/veya halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen faaliyetler için halka arzdan elde ettiği gelirin azami yüzde onunu kullanarak bakiye kısmın önceden belirlenmiş süre içerisinde hedeflenen birleşme işleminin gerçekleşmemesi halinde kurucular dışındaki ortaklara iade edilmesi amacıyla mevduat, devlet iç borçlanma senedi ve benzeri yatırım araçlarından bir veya birden fazlasına yatırım yapmak suretiyle değerlendirmeyi taahhüt eden ve bu çerçevede gerekli nakit yönetim politikasını halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede kamuya açıklayan, birleşme işleminin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ve sona ermesi durumunda kurucular dışındaki tüm pay sahiplerine ait paylara yönelik olarak gönüllü geri alım işlemini izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirecek olan ve ticaret unvanında birleşme amaçlı ortaklık ibaresi bulunan ortaklığı,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistem ve pazar yerlerini,
ç) Bölünme: Tam veya kısmi bölünmeyi,
d) Değişim oranı: Birleşme veya bölünmeye taraf olan şirketlerin ortaklarının, sahip oldukları bir paya karşılık olarak birleşme veya bölünme sonucunda alacakları pay miktarını gösteren oranı,
e) Devralma şeklinde birleşme: En az bir şirketin, aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak başka bir şirkete devrederek tasfiyesiz sona ermesini ve devrolunan şirketin ortaklarına belirli bir değişim oranına göre hesaplanacak miktarda devralan şirketin paylarının verilmesini,
f) Finansal raporlar: Finansal tablolar, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,
g) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,
ğ) Gayrimenkul değerleme şirketi: Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine ilişkin değerleme hizmeti verecek şirketler listesinde adı bulunan şirketleri,
h) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
ı) İştirak modeliyle kısmi bölünme: Bölünen şirketin, bölünmeye konu malvarlığının başka bir şirkete ayni sermaye olarak konulduğu ve devrin karşılığında bölünen şirketin devralan şirket sermayesinde pay sahibi olduğu kısmi bölünmeyi,
i) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
j) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
k) Kısmi bölünme: İştirak veya ortaklara pay devri modeliyle bölünmeyi,
l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
m) Menkul kıymet: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,
n) Ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme: Bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün mevcut veya yeni kurulacak başka bir şirkete veya şirketlere devredildiği, bölünen şirket sona ermeksizin ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirket veya şirketlerin ortağı olduğu kısmi bölünmeyi,
o) Şirket: Ticaret şirketlerini,
ö) Tam bölünme: Bölünen şirketin malvarlığının tümünün mevcut veya yeni kurulacak en az iki şirkete geçmesini, bölünen şirketin sona ermesini ve ortaklarının devralan şirketlerin ortağı olmasını,
p) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
r) Yeni kuruluş şeklinde birleşme: İki veya daha fazla şirketin, aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak yeni kurulacak olan bir şirkete sermaye olarak koyarak tasfiyesiz sona ermesini ve sona eren şirketlerin ortaklarına sahip oldukları paylara karşılık gelen belirli bir değişim oranına göre hesaplanacak olan miktarda yeni kurulan şirketin paylarının verilmesini,
s) Yönetim organı: Anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleri ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi,

ş) (Ek:RG-30/5/2020-31140) Yönetim kontrolü: Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
 
Duyuru metninin onaylanması için Kurula başvuru ve sorumluluk
MADDE 5 –

(1) Halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme ve bölünme işlemlerinde içeriği Kurulca belirlenerek kamuya açıklanan duyuru metninin hazırlanması ve Kurulca onaylanması zorunludur. Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, birleşme veya bölünme raporunda ve değişim oranlarına dayanak teşkil eden uzman kuruluş görüşünde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez. Duyuru metinleri ve Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen diğer belgeler için Kanunun 32 nci maddesinde yer alan sorumluluk hükümleri uygulanır.
(2) Birleşme veya bölünme işlemine başlanılabilmesi için söz konusu işlemlere taraf şirketlerin yönetim organlarının karar alması gereklidir.
(3) Yönetim organı kararının alınmasını takiben birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için bu Tebliğin Ek-1’inde, bölünme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan belgelerle Kurula başvurulması zorunludur. Kurula yapılacak başvuruda, varsa sermaye artırımı ile esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararlarının da sunulması gerekir.
 
Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar
MADDE 6 –

(1) Birleşme veya bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme veya bölünme işlemlerinde son yıllık finansal tablolar esas alınır. Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır.
(2) Birleşme veya bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tabloların, Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmiş olması zorunludur. Ancak, birleşme veya bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tabloların Kurul düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetiminin yapılmış olması halinde, özel bağımsız denetim koşulu aranmaz. Birleşme işlemine taraf şirketlerden konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlü olanların konsolide, diğerlerinin solo finansal tablolarının birleşme veya bölünme işlemlerine esas alınması zorunludur.
(3) Birleşme veya bölünme işlemine esas alınacak finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda olumsuz görüş bildirilmesi veya görüş bildirmekten kaçınılması durumlarında, söz konusu finansal tablolar birleşme veya bölünme işlemine esas alınmaz. Birleşmeye veya bölünmeye esas alınacak finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmesine rağmen Kurulca yapılacak inceleme sonucunda değişim oranını etkileyecek hususların tespiti veya bağımsız denetim raporunda şartlı görüş bildirilen ve değişim oranını etkileyecek hususların bulunması halinde, finansal tablolarda gerekli düzeltmelerin yapılarak bağımsız denetim raporunun yeniden hazırlanması gerekir.
(4) Birleşme veya bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme veya bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının imzalandığı tarih arasında, birleşmeye ya da bölünmeye taraf şirketlerin finansal durumlarında ve devre konu malvarlıklarının değerinde değişim oranını etkileyecek önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda; bağımsız denetim kuruluşu tarafından söz konusu değişikliğin birleşme veya bölünme işlemine esas finansal tablolar üzerindeki etkisini gösteren ek rapor hazırlanır. Bu kapsamda, Kurula sunulan ve güncellenmesi gereken belgeler yeniden düzenlenerek Kurula iletilir.
 
Uzman kuruluş görüşü
MADDE 7 –

(1) Birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olan şirketlerin veya işleme esas alınan finansal durum tablosu tarihi itibarıyla malvarlıklarının değerinin ve değişim oranlarının tespiti amacıyla bir uzman kuruluş raporu hazırlanır. Söz konusu raporda değişim oranının adil ve makul olduğu konusunda görüş verilmesi zorunludur. Uzman kuruluş görüşünün hazırlanmasında, ilgili şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak en az üç değerleme yöntemi dikkate alınır.
(2) Değerleme işlemlerinde, Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri esas alınır.
(3) Uzman kuruluş görüşünün oluşturulmasında gayrimenkullerin rayiç değerlerinin kullanılacak olması halinde, söz konusu gayrimenkullerin rayiç değerleri, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir. Gayrimenkullere ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış bir gayrimenkul değerleme raporunun bulunması halinde, bu raporun uzman kuruluş görüşünün hazırlanmasında dikkate alınması zorunludur.
 
Kamunun aydınlatılması
MADDE 8 –

(1) Birleşme ve bölünme işlemlerinde, aşağıda belirtilen hususların ilgili bilgi ve belgelerle birlikte, Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, işleme taraf şirketlerden en az birinin paylarının borsada işlem görmesi halinde KAP ve ilgili şirketlerin internet sitelerinde, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için ise Kurulun ve ilgili ortaklıkların varsa internet sitelerinde kamuya açıklanması gereklidir:

a) Birleşme veya bölünme işlemine ilişkin yönetim organı kararı alınması,
b) Birleşme veya bölünme işlemine ilişkin olarak Kurula başvuruda bulunulması,
c) Uzman kuruluş görüşünün imzalanması,
ç) Birleşme veya bölünme sözleşmesi veyahut bölünme planının imzalanması,
d) Birleşme veya bölünme raporunun hazırlanması.

(2) Aşağıda sayılan belgelerin, birleşme veya bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, işleme taraf şirketlerden en az birinin paylarının borsada işlem görmesi halinde KAP ve ilgili şirketlerin internet sitelerinde; payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için ise Kurulun ve varsa ilgili ortaklıkların internet sitelerinde kamuya açıklanması gereklidir: [Bknz: Kurulun i-SPK. 23.2 (16.12.2014 tarih ve 35/1207 s.k.) sayılı ilke kararı]  

a) Kurul tarafından onaylanan duyuru metni,
b) Birleşme sözleşmesi veya bölünme sözleşmesi veya planı,
c) Birleşme veya bölünme raporu,
ç) Son üç yıllık finansal raporları,
d) Uzman kuruluş raporu,
e) Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,
f) Varsa son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
g) Varsa ara dönem finansal raporları,
ğ) Varsa gayrimenkul değerleme raporları.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca açıklanan bilgi ve belgelerin ilgili şirketlerin internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle bulundurulması zorunludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşmeye İlişkin Esaslar
 
Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu
MADDE 9 –

(1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından imzalanmış ve Ek-3’te verilen asgari unsurları içeren bir birleşme sözleşmesi hazırlanır.
(2) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından 4 numaralı ekte belirtilen asgari unsurları içeren bir birleşme raporu hazırlanır. Birleşme raporu birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organları tarafından birlikte hazırlanabilir.
 
Finansal durum değişiklikleri
MADDE 10 –

(1) Birleşmeye katılan şirketlerin herhangi birinin finansal durumunda, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise; ilgili şirketin yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna, birleşmeye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına ve Kurula yazılı olarak bildirir. Bu durumda, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine veya birleşmeden vazgeçilmesine gerek olup olmadığını inceler. Yapılan inceleme sonucunda birleşmeden vazgeçilmesi veya birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi halinde, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması önerisi geri çekilir. Birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, birleşme sözleşmesi ve buna bağlı bilgi ve belgeler yeniden düzenlenerek Kurula başvuruda bulunulur. Birleşme sözleşmesinin güncellenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi durumunda; söz konusu karar, gerekçesi ile birlikte genel kurulda birleşme sözleşmesinin görüşüleceği gündem maddesinden önce ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
 
Pay sahiplerinin korunması
MADDE 11 –

(1) Devrolunan şirketin ortaklarının devrolunan şirkette sahip oldukları paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Birleşme işlemine taraf şirketlerin karşılıklı iştirak halinde bulunması, devralan veya devrolunan şirketin kendi paylarını elinde bulundurması, devralan şirketin devrolunan şirkette ya da devrolunan şirketin devralan şirkette pay sahibi olması ve benzeri durumlar, bu istem hakkının hesaplanmasında dikkate alınır.
(2) Şirket paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan şirket paylarının birleşme işlemine esas alınan değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, TTK’nın 140 ıncı maddesi çerçevesinde bir denkleştirme ödemesi öngörülebilir.
(3) Devrolunan şirkette mevcut bulunan imtiyazlı paylar karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uzman kuruluş görüşü dikkate alınarak belirlenen bir karşılık verilir. Şu kadar ki, farklı bir imtiyaz öngörülmesi veya farklı bir imtiyaz öngörülmesi ile aynı anda karşılık ödenmesi de mümkündür. Devralan halka açık ortaklık açısından yeni imtiyaz oluşturulması veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesine yol açan işlemlere ilişkin Kurulun ayrılma hakkına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
(4) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerini, uzman kuruluş görüşü dikkate alınarak belirlenen değeriyle satın almak zorundadır.
 
Birleşmeye ilişkin özellikli durumlar
MADDE 12 –

(1) Tasfiye halindeki bir şirket malvarlığı dağıtılmaya başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması kaydıyla birleşmeye katılabilir.
(2) Birleşmeye esas finansal tablolarına göre geçmiş yıl zararları bulunan bir şirket, sadece bu geçmiş yıl zararlarını karşılayabilecek miktarda özkaynağa sahip başka bir şirketle birleşebilir.
(3) Birleşme sözleşmesinde TTK’nın 141 inci maddesi çerçevesinde ayrılma akçesinin öngörülmesi durumunda; ayrılma akçesinin Türk Lirası cinsinden nakit, menkul kıymet veya kısmen nakit kısmen menkul kıymet olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak pay sahibinin talebi halinde ayrılma akçesinin nakden ödenmesi zorunludur. Ayrılma akçesinin tamamen veya kısmen menkul kıymet cinsinden belirlenmesi durumunda, menkul kıymetin borsada işlem gören bir menkul kıymet olması zorunludur. Ayrılma akçesi olarak önerilen menkul kıymet için esas alınan birim fiyat veya değişim oranı ile bu fiyatın veya değişim oranının tespitinde uzman kuruluş görüşü dikkate alınır ve hesaplanan birim fiyat veya değişim oranı duyuru metninde açıklanır.
(4) Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin sayısının iki olduğu, payları borsada işlem gören halka açık bir ortaklık ile payları borsada işlem görmeyen bir şirketin;

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın sermayesinin %100’den fazla artması ile sonuçlanacak şekilde,
b) Yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerinde ise; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın ortaklarına tahsis olunacak payların, yeni kurulacak ortaklığın sermayesinin yarısından azını oluşturacak şekilde,
bir birleşme işlemi yapılamaz.

(5) Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin sayısının ikiden fazla olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar ile payları borsada işlem görmeyen şirketlerin;

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde; payları borsada işlem görmeyen devrolunan her bir şirket için yapılacak sermaye artırımı tutarının, payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın birleşme öncesi sermayesini aşacak şekilde,
b) Yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerinde ise; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın ortaklarına tahsis olunacak payların, yeni kurulacak ortaklığın sermayesinde birleşmeye taraf olan her bir şirketin önceki hissedarlarına verilecek pay miktarından az olacak şekilde,

bir birleşme işlemi yapılamaz.
(6) (Değişik:RG-27/2/2015-29280) Payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan taraf olduğu birleşme işlemlerinde devralan ortaklıkların, sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının tamamının karşılıksız kalması hariç olmak üzere, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen Kanun kapsamından çıkma şartlarını sağlamamaları gerekir. Birleşme sonucunda devralan şirketin birleşme öncesindeki payları, şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 6 aylık dönemde borsada satılamaz. Söz konusu payların; devrolunan ve payları borsada işlem gören ortaklığın birleşme işleminin kamuya açıklandığı tarih itibariyle fiili dolaşımdaki pay miktarının en fazla yarısına tekabül eden miktarı şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 6 ncı ve 12 nci aylar arasındaki dönemde, yine aynı miktardaki bölümü ise şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 12 nci ve 24 üncü aylar arasındaki dönemde borsada satılabilir. Bu fıkra kapsamında payları borsada işlem görmeyen şirket ortaklarının her birinin borsada ne kadarlık pay satışı yapabileceğinin belirlenmesinde, birleşme işleminin görüşüldüğü genel kurul tarihi itibariyle payları borsada işlem görmeyen şirkette sahip olunan pay oranları dikkate alınır.
(7) Bu maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki payların ilgili sürelerde borsa dışında satılması durumunda, söz konusu payların borsada satılabilmesine ilişkin altıncı fıkrada belirtilen kısıtlamalar geçerlidir.
(8) Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları (Ek ibare: RG-30/5/2020-31140) kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile birleşme amaçlı ortaklıklar için uygulanmaz.
 
Kolaylaştırılmış usulde birleşme
MADDE 13 –

(1) Bir veya birden fazla sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının %95 veya daha fazlasına sahip bir halka açık ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesini gerektirmeyen durumlarda veya halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesi gereken ancak halka açık ortaklık paylarının nakit karşılığının devrolunan şirketlerin ortaklarına seçimlik hak olarak önerilmesi durumlarında, kolaylaştırılmış usulde birleşme uygulanabilir.
(2) Kolaylaştırılmış usulde birleşmede bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmaz. Ayrıca birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunlu değildir.
(3) Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin olarak içeriği Kurulca belirlenen ayrı bir duyuru metni hazırlanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölünmeye İlişkin Esaslar
 
Bölünme işlemleri
MADDE 14 –

(1) Halka açık ortaklıkların tam bölünme veya ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde, mal varlığı unsurlarını devralan anonim şirketler Kanun kapsamına alınır. İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde ise; bölünen ve payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklığın, finansal tablolarını payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların tabi olduğu finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlaması ve kamuya açıklaması zorunludur.
(2) Halka açık ortaklıkların bölünme işlemleri, bir üretim tesisi veya işletmenin parça parça elden çıkarılarak, ortaklığın üretim ve hizmetin ifası faaliyetinden alıkonulması sonucunu doğurmayacak şekilde yapılır.
 
Bölünme sözleşmesi veya planı ile bölünme raporu
MADDE 15 –

(1) Tam bölünme veya kısmi bölünmede; malvarlığının mevcut şirketlere devredilmesi halinde bölünmeye katılan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından imzalanmış ve Ek-5’te verilen asgari unsurları içeren bir bölünme sözleşmesi, malvarlığının yeni kurulacak şirkete veya şirketlere devredilmesi halinde ise bölünen ortaklığın yönetim organı tarafından imzalanmış ve Ek-6’da verilen asgari unsurları içeren bir bölünme planı hazırlanır.
(2) Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından Ek-7’de belirtilen asgari unsurları içeren bir bölünme raporu hazırlanır. Bölünme raporu bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları tarafından birlikte hazırlanabilir.
 
Finansal durum değişiklikleri
MADDE 16 –

(1) Bölünmeye taraf şirketlerin devre konu malvarlıklarında veya finansal durumunda, bölünme sözleşmesi veya bölünme planının imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise; ilgili şirketin yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna, bölünmeye taraf diğer şirketlerin yönetim organlarına ve Kurula yazılı olarak bildirir. Bu durumda, bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları, bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının değiştirilmesine veya bölünmeden vazgeçilmesine gerek olup olmadığını inceler. Yapılan inceleme sonucunda, bölünmeden vazgeçilmesi veya bölünme sözleşmesi veya planının değiştirilmesine karar verilmesi halinde, bölünme sözleşmesi veya planının genel kurulun onayına sunulması önerisi geri çekilir. Bölünme sözleşmesi veya planının değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, bölünme sözleşmesi veya planı ve buna bağlı bilgi ve belgeler yeniden düzenlenerek Kurula başvuruda bulunulur. Bölünme sözleşmesi veya planının güncellenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi durumunda, söz konusu karar gerekçesi ile birlikte genel kurulda bölünme sözleşmesi veya planının görüşüleceği gündem maddesinden önce ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
 
Kolaylaştırılmış usulde bölünme
MADDE 17 –

(1) İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde; bölünen halka açık ortaklığın, işlem sonucunda devralan tarafın oy hakkı veren paylarının en az %95’ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabilir.
(2) Kolaylaştırılmış usulde bölünmede bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmaz.
(3) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının mevcut bir ortaklığa devredilmesi halinde; mevcut ortaklığın, bölünme işlemi için Kurula başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde kurulmuş ve henüz mal ve hizmet üretiminde bulunmamış olması gerekir.
(4) Kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemlerine ilişkin olarak içeriği Kurulca belirlenen ayrı bir duyuru metni hazırlanır.
 
Pay sahiplerinin korunması
MADDE 18 –

(1) Bölünen şirketin ortaklarının, mevcut şirket paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır.
(2) Tam bölünme veya ortaklara pay devri yoluyla kısmi bölünme işlemlerinde bölünen şirketin ortaklarına;

a) Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, bölünen şirketteki mevcut payları oranında veya
b) Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, bölünen şirketteki mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları
tahsis edilebilir.

(3) Bölünme işlemlerinde pay sahiplerinin korunmasında bu Tebliğin 11 inci maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Kurula bildirim
MADDE 19 –

(1) Birleşmeye veya bölünmeye olan taraf halka açık ortaklıklar; birleşme veya bölünme işlemlerine ilişkin genel kurul kararlarını, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde birleşmeye ilişkin yönetim organı kararlarını, sermaye artırımı ve yeni kuruluş yoluyla birleşme işlemlerinde ise yeni kurulacak şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ilgili ilanları izleyen 6 iş günü içerisinde Kurula gönderir.
 
Kanun kapsamına alınma ve ihraç belgesi
MADDE 20 –

(1) Birleşme sözleşmesinin ya da bölünme sözleşmesi veya planının onaylandığı genel kurul toplantılarını, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde ise birleşmeye ilişkin Kurul onayını takip eden 6 iş günü içerisinde bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda 8 numaralı ekteki belgelerle birlikte ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurula başvurulur.
(2) Kurula sunulan bilgi ve belgeler Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde incelenerek;

a) Devralma şeklinde birleşme işleminde, ihraç edilecek paylar ile devralan şirketin Kanun kapsamında bulunmaması halinde birleşme öncesi sermayesini temsil eden mevcut payları,
b) Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde, birleşme neticesinde kurulacak olan yeni ortaklığın payları,
c) Halka açık ortaklıkların taraf olduğu tam bölünme işleminde, mal varlığı unsurlarını devralan ortaklık ya da ortaklıkların mevcut payları ile ihraç edilecek yeni payları,
ç) Halka açık ortaklıkların taraf olduğu ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işleminde, mal varlığı unsurlarını devralan ortaklık ya da ortaklıkların mevcut payları ile ihraç edilecek yeni payları,

için ihraç belgesi verilir.
 
Kurul ücreti
MADDE 21 –

(1) Birleşme işlemlerinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Kurulun pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen oranda Kurul ücreti alınır.

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde;

1) Devralan halka açık ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal değerinden aşağı olmamak koşuluyla birleşme talebinin uygun görüldüğü Kurul karar tarihindeki borsa ikinci seans kapanış fiyatı üzerinden,
2) Devralan halka açık ortaklığın paylarının borsada işlem görmemesi durumunda, birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal değeri üzerinden,
3) Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, devralan şirketin mevcut sermayesinin nominal değeri ile artırılan sermayeyi temsil eden paylarının nominal değerinden aşağı olmamak üzere borsanın ilan edeceği referans fiyat dikkate alınarak hesaplanacak piyasa değeri üzerinden,
4) Devralan şirketin halka açık ortaklık olmaması ve devrolunan halka açık ortaklığın paylarının borsada işlem görmemesi durumunda, devralan şirketin devralma nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden payları da dahil olmak üzere tüm paylarının nominal değeri üzerinden.

b) Yeni şirket kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde;

1) Yeni şirketin paylarının borsada işlem görecek olması durumunda, birleşme sonrası sermayesini temsil eden paylarının nominal değerinden aşağı olmamak üzere borsanın ilan edeceği referans fiyat dikkate alınarak hesaplanacak piyasa değeri üzerinden,
2) Yeni şirketin paylarının borsada işlem görecek olmaması durumunda, birleşme sonrası sermayesini temsil eden paylarının nominal değeri üzerinden.

(2) Bölünme işlemlerinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Kurulun pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen oranda Kurul ücreti alınır. Mal varlığı unsurlarını devralan şirketlerden;

a) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, devraldığı mal varlığı nedeniyle artırılan sermayelerini temsilen ihraç edilecek paylarının nominal değerinden aşağı olmamak koşuluyla bölünme talebinin uygun görüldüğü Kurul karar tarihindeki borsa ikinci seans kapanış fiyatı üzerinden,
b) Payları borsada işlem görecek şirketlerin, mevcut sermayesinin nominal değeri ile devraldığı mal varlığı nedeniyle artırılan sermayesini temsilen ihraç edilecek paylarının nominal değerinden aşağı olmamak koşuluyla borsanın ilan edeceği referans fiyat dikkate alınarak hesaplanacak piyasa değeri üzerinden,
c) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, devraldığı mal varlığı nedeniyle artırılan sermayelerini temsilen ihraç edilecek paylarının nominal değeri üzerinden,
ç) Devralma sonucunda halka açık ama payları borsada işlem görmeyen ortaklık haline gelecek şirketlerin, mevcut sermayesi ile devraldığı mal varlığı nedeniyle artırılan sermayesini temsilen ihraç edilecek paylarının nominal değeri üzerinden.

(3) Kurul ücreti, onaylı duyuru metninin tesliminden önce Kurul adına açılan hesaba yatırılır.
(4) Referans fiyat üzerinden alınacak Kurul ücretleri için, onaylı duyuru metninin tesliminden önce payların nominal değeri üzerinden ödemede bulunulur. Referans fiyatın borsa tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde, referans fiyat ile nominal değer arasındaki fark üzerinden hesaplanan ücret Kurul adına açılan hesaba ayrıca yatırılır.
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 22 –

(1) Kurulun 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I, No:31) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri:I, No:31) yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış mevcut başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-27/2/2015-29280)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
Yürürlük
MADDE 23 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 24 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
EK/1
 
BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 
1- Birleşme işlemine ilişkin yönetim organı kararları,
2- Birleşme işlemine taraf şirketlerin esas sözleşmeleri,
3- Sermaye artırımı veya esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları,
4- Duyuru metni,
5- Varsa ihraç belgesi,
6- Birleşme sözleşmesi,
7- Birleşmenin hukuki ve ekonomik gerekçelerini ortaya koyan birleşme raporu,
8- Uzman kuruluş görüşü,
9- Birleşme işlemine taraf şirketlerin birleşme işlemine esas finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları,
10- Birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiğini gösteren mali müşavirlik raporları,
11- Özkaynakların rayiç değerle değerlenmesi halinde, hazırlanan değerleme raporları,
12- Birleşme sözleşmesinde TTK’nın 141 inci maddesi uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi,
13- TTK’nın 140 ncı maddesi uyarınca ödenmesi planlanan denkleştirme ödemesinin tespitine ilişkin bilgi,
14- Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman görüşünü de içerecek şekilde bilgi,
15- Yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde yeni kurulacak şirketin esas sözleşme taslağı,
16- Devralma şeklinde birleşme işleminde devrolunan şirketin ortaklarına verilecek payların değerine veya bu payların değerine karşılık gelen nakde ilişkin bilgi,
17- Varsa Rekabet Kurumu’ndan alınan izin yazısı, işlemin Rekabet Kurumu’na başvurularak izin alınması gereken birleşme işlemi olmaması halinde, söz konusu duruma ilişkin şirket beyanı,
18- Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onay yazıları,
19- Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
 
EK/2
 
BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 
1- Bölünme işlemine ilişkin yönetim organı kararları,
2- Bölünme işlemine taraf şirketlerin esas sözleşmeleri,
3- Sermaye artırımı veya esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları,
4- Duyuru metni,
5- Varsa ihraç belgesi,
6- Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,
7- Bölünmenin hukuki ve ekonomik gerekçelerini ortaya koyan bölünme raporu,
8- Uzman kuruluş görüşü,
9- Bölünme işlemine taraf şirketlerin bölünme işlemine esas finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları,
10- Bölünme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiğini gösteren mali müşavirlik raporları,
11- Özkaynakların rayiç değerle değerlenmesi halinde, hazırlanan değerleme raporları,
12- Tam bölünme veya ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde, halka açık ortaklıkların malvarlığı unsurlarını devralan şirketin, Kurul düzenlemelerine uyum amacıyla hazırlanan esas sözleşme taslağı ile söz konusu taslağa ilişkin yönetim organı kararları,
13- Varsa TTK uyarınca ödenmesi planlanan denkleştirme ödemesinin tespitine ilişkin bilgi,
14- Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman görüşünü de içerecek şekilde bilgi,
15- Varsa Rekabet Kurumu’ndan alınan izin yazısı, işlemin Rekabet Kurumu’na başvurularak izin alınması gereken birleşme işlemi olmaması halinde, söz konusu duruma ilişkin şirket beyanı,
16- Özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onay yazıları,
17- Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
 
EK/3
 
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1- Birleşme işlemine taraf şirketlerin ortaklık yapıları ve yönetim organı üyeleri ile şirketleri tanıtıcı genel bilgiler,
2- Birleşme işlemine esas alınan yönetim organları kararlarının tarih ve sayısı,
3- Birleşme işleminin hangi tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirileceği,
4- Birleşme işlemine esas teşkil eden uzman kuruluş görüşü,
5- Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurul’dan alınan onayın tarih ve sayısı,
6- Varsa TTK uyarınca öngörülen ayrılma akçesine ilişkin bilgi,
7-Varsa TTK uyarınca öngörülen denkleştirme ödemesine ilişkin bilgi,
8- Devralma şeklinde birleşme işleminde;

Devralan şirketin artırılacak sermaye tutarı, değiştirme oranı ve devrolunan şirketin pay sahiplerine verilecek payların nevi ve nominal değeri,
Devralan şirketin birleşme işlemine taraf şirketlerin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildireceğini belirten hüküm,
Devrolunan şirketin üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödeneceğini belirten hüküm,
Devrolunan şirketin vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK’nın 541 nci maddesi çerçevesinde hareket edileceğini belirten hüküm,
Devrolunan şirketin hangi tarih itibariyle infisah edeceğini belirten hüküm,

9- Yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde;

Yeni kurulacak olan şirketin sermaye tutarı, değiştirme oranı ve infisah eden şirketin pay sahiplerine verilecek payların nevi ve nominal değeri,
Yeni kurulacak şirketin birleşme işlemine taraf şirketlerin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildireceğini belirten hüküm,
İnfisah edecek şirketin üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde yeni kurulacak şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödeneceğini belirten hüküm,
İnfisah edecek şirketin vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK’nın 541 nci maddesi çerçevesinde hareket edileceğini belirten hüküm,
İnfisah edecek şirketin hangi tarih itibariyle infisah edeceğini belirten hüküm,

10- Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığı belirten hüküm,
11- Birleşme işleminin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçları belirten hüküm,
12- Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organları tarafından genel kurulların toplantıya çağrılacağı azami süre, bu süre içerisinde genel kurul toplantısının gerçekleştirilememesi halinde birleşme sözleşmesinin geçersiz sayılacağını belirten hüküm,
13- Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onay yazılarının tarih ve sayısı,
14- Varsa birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organları ile birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara sağlanan özel menfaatler.
 
EK/4
 
BİRLEŞME RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1- Birleşme işlemine taraf şirketleri tanıtıcı genel bilgiler,
2- Birleşme işlemine taraf şirketlerin esas faaliyet konuları ile söz konusu faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler,
3- Birleşme işleminin amacı, hukuki ve ekonomik gerekçeleri ve muhtemel sonuçları,
4- Birleşme oranı ve payların değerlemesine ilişkin özellikler,
5- Birleşmenin, birleşme işlemine katılan şirketlerin çalışanları ve alacaklıları üzerindeki etkileri,
6- Birleşme işlemi ile ulaşılmak istenen hedeflerin gerçekleştirilmesini önleme ihtimali bulunan muhtemel riskler.
 
EK/5
 
BÖLÜNME SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1- Bölünme işlemine taraf şirketlerin ortaklık yapıları ve yönetim organı üyeleri ile şirketleri tanıtıcı genel bilgiler,
2- Bölünme işlemine esas alınan yönetim organları kararlarının tarih ve sayısı,
3- Bölünme işleminin hangi tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirileceği,
4- Bölünme işleminin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirten hüküm,
5- Bölünme işlemine esas teşkil eden uzman kuruluş görüşü,
6- Bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurul’dan alınan onayın tarih ve sayısı,
7- Varsa TTK uyarınca öngörülen denkleştirme ödemesine ilişkin bilgi,
8- Tam bölünme veya ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde;

Halka açık ortaklıkların mal varlığı unsurlarını devralan anonim şirketlerin Kanun kapsamına gireceğini belirten hüküm,
Bölünen şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan şirketlerde mevcut payları oranında veya değişik oranda tahsis edilecek şirket paylarını belirten hüküm,

9- İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde;

Bölünen şirketin, bölünmeye konu malvarlığının devri karşılığında devralan şirket sermayesinde sahip olacağı payı belirten hüküm,
Bölünen ve payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklığın, finansal tablolarını payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların tabi olduğu finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlaması ve kamuya açıklamasının zorunlu olacağını belirten hüküm,

10- Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığı belirten hüküm
11- Bölünme işleminin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçları belirten hüküm,
12- Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları tarafından genel kurulların toplantıya çağrılacağı azami süre, bu süre içerisinde genel kurul toplantısının gerçekleştirilememesi halinde bölünme sözleşmesinin geçersiz sayılacağını belirten hüküm,
13- Bölünmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onay yazılarının tarih ve sayısı,
14- Varsa bölünmeye taraf şirketlerin yönetim ile bölünmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara sağlanan özel menfaatler.
 
EK/6
 
BÖLÜNME PLANINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1-Bölünme işlemine taraf şirketlerin ortaklık yapıları ve yönetim organı üyeleri ile şirketleri tanıtıcı genel bilgiler,
2- Bölünme işlemine esas alınan yönetim organları kararlarının tarih ve sayısı,
3- Bölünme işleminin hangi tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirileceği,
4- Bölünme işleminin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirten hüküm,
5- Bölünme işlemine esas teşkil eden uzman kuruluş görüşü,
6- Bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurul’dan alınan onayın tarih ve sayısı,
7- Varsa TTK uyarınca öngörülen denkleştirme ödemesine ilişkin bilgi,
8- Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığı belirten hüküm,
9- Bölünme işleminin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçları belirten hüküm,
10- Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları tarafından genel kurulların toplantıya çağrılacağı azami süre, bu süre içerisinde genel kurul toplantısının gerçekleştirilememesi halinde bölünme sözleşmesinin geçersiz sayılacağını belirten hüküm,
11- Bölünmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onay yazılarının tarih ve sayısı,
12- Varsa bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları ile bölünmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara sağlanan özel menfaatler.
 
EK/7
 
BÖLÜNME RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

 
1- Bölünme işlemine taraf şirketleri tanıtıcı genel bilgiler,
2- Bölünme işlemine taraf şirketlerin esas faaliyet konuları ile söz konusu faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler,
3- Bölünme işleminin amacı, hukuki ve ekonomik gerekçeleri ve muhtemel sonuçları,
4- Bölünme oranı ve payların değerlemesine ilişkin özellikler,
5- Bölünmenin, bölünme işlemine katılan şirketlerin çalışanları ve alacaklıları üzerindeki etkileri,
6- Bölünme işlemi ile ulaşılmak istenen hedeflerin gerçekleştirilmesini önleme ihtimali bulunan muhtemel riskler.
 
EK/8
 
İHRAÇ BELGESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 
1-Birleşme veya bölünme işlemine taraf şirketlerin birleşme veya bölünme işleminin onaylandığı genel kurul toplantı tutanakları ile hazirun cetvellerinin birer örneği,
2- Genel kurulların onayından geçen birleşme veya bölünme sözleşmesinin noter onaylı bir örneği,
3- Kolaylaştırılmış usulde birleşme veya bölünme işlemlerinde, birleşme veya bölünme işlemine ilişkin yönetim organı kararının tescil yazısı ile söz konusu tescilin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi,
4-Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarla sınırlı olmak üzere, sermaye artırımının usulüne uygun olarak tamamlandığını gösteren mali müşavir raporu,
5-Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda sermaye artırım kararının genel kurul tarafından alınmaması halinde, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli,
6-Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

11
Ek1
Ek2
Ek3
Ek4
Ek5
Ek6
Ek7
Ek8
12
8
bottom of page