top of page

GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ
 

(II-22.1)
 
(3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfasına, bu hususların kamuya açıklanmasına ve geri alımların bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmayacağı hallere ilişkin usul ve esasları düzenler. Bu Tebliğ hükümleri, ortaklık tarafından kendi paylarının satın alınması sonucunu doğuracak bir sermaye piyasası aracı satın alınması veya ihraç edilmesi durumlarında da geçerlidir.
(2) Bu Tebliğde yer alan hükümler;

a) Ortaklığın bağlı ortaklığının ortaklık paylarını satın alması,
b) Üçüncü bir kişinin kendi adına ancak ortaklık veya ortaklığın bağlı ortaklığı hesabına ortaklık paylarını satın alması,
c) Üçüncü bir kişinin kendi adına ancak ortaklık hesabına ortaklık paylarını rehin olarak kabul etmesi,
hallerinde de uygulanır. Paylarının satın alınması amacıyla ortaklığın ve/veya bağlı ortaklığının üçüncü kişilerle yaptığı konusu avans, ödünç ve teminat verilmesi olan işlemler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu Tebliğ hükümleri, değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ile paylarını nitelikli yatırımcılara arz eden yatırım ortaklıkları için uygulanmaz.
(4) Birleşme amaçlı ortaklıklar gönüllü geri alım programı haricinde paylarını geri alamazlar. Bu ortaklıkların, gönüllü geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirecekleri geri alımlar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(5) Ortaklıkların tabi olduğu özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, 48 inci, 101 inci ve 108 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde ortaklık tarafından kontrol edilen şirketleri,
b) Birleşme amaçlı ortaklık: Kurulun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ortaklığı,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerlerini,
ç) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları: Kanunun 50 nci maddesinde tanımlanan değişken sermayeli yatırım ortaklıklarını,
d) Geri alım: Bu Tebliğ kapsamında ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından ortaklık paylarının satın alınmasını,
e) Geri alım programı, program: Ortaklık paylarının geri alımına ilişkin bu Tebliğde belirlenen çerçevede hazırlanıp ortaklık genel kurulu tarafından onaylanan usul ve esasları,
f) Geri alınan paylar: Bu Tebliğ kapsamında ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından satın alınan kendi paylarını,
g) Gönüllü geri alım programı: Birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme işleminin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine veya birleşme amaçlı ortaklığın sona ermesi durumunda kurucular dışındaki tüm pay sahiplerine ait payların halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirlenen fiyatlar üzerinden satın alınmasına imkan veren programı,
ğ) Halka açık ortaklık, ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
h) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
j) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme
 
Geri alım programına ilişkin yetkilendirme
MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre ortaklıkların geri alım yapabilmesi için genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi esastır. Söz konusu yetki, yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen yönetim kurulu, bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.
(2) Ortaklık paylarının bağlı ortaklıkları tarafından geri alımının yapılabilmesi için, ortaklık genel kurulunda geri alım programının onaylanması ve bağlı ortaklığın yönetim kurulunun da söz konusu program çerçevesinde geri alım yapacağına ilişkin bir karar alması şarttır. Bağlı ortaklığın da halka açık bir ortaklık olması durumunda; söz konusu bağlı ortaklığın ana ortağı olan ortaklığın paylarında geri alım yapabilmesi için, geri alım programının bağlı ortaklık genel kurulunca da onaylanması zorunludur.
(3) Geri alım programının onaylanacağı genel kurul toplantılarında, ortaklığın esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde TTK’nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.
(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan yönetim kurulu kararıyla da, bu Tebliğin 12 nci maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla geri alım yapabilir. Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın paylarında geri alım yapabilmek için bu istisnadan yararlanamaz. Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı olmadan yönetim kurulunun yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla aldığı geri alım kararı yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerlidir.
(5) Ortaklık paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının yönetim kurulu karar tarihinden önceki son bir ayda,

a) Nominal değerinin altında seyretmesi veya
b) Yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi,

durumlarında yakın ve ciddi bir kaybın varlığı kabul edilir. [Bknz. Kurulun 21.07.2016 tarihli basın duyurusu] [Bknz. Kurulun 25.07.2016 tarihli basın duyurusu] [Bknz. Kurulun 23.03.2020 tarihli basın duyurusu] [Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı]      
(6) Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir.
 
Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin özel hükümler
MADDE 6 –

(1) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar veya bağlı ortaklıkları, yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi gerekçesi ile genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım yapamazlar.
(2) Geri alım, ortaklık genel kurulu tarafından onaylanmış geri alım programı çerçevesinde ortaklığın kendisi veya paylarını satın alacak bağlı ortaklığı tarafından yönetim kurulu kararıyla ortaklara yapılacak gönüllü pay alım teklifi suretiyle gerçekleştirilir. Bu amaç için yapılacak pay alım teklifinde ödenecek bedelin nakit olması zorunludur. Pay alım teklifine katılmak için talepte bulunulan payların sayısının pay alım teklifine konu pay sayısından fazla olması durumunda, satın alınacak payların belirlenmesi için yapılacak dağıtım pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım yöntemine göre yapılır. Gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere, geri alım programının uygulanmasına başlanılması planlanan tarihten en geç iki ay öncesinde pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulur. Pay alım teklifi Ek-1’de yer alan bilgi formu kullanılarak yapılır.
(3) Pay alım teklifi bilgi formunda yer verilecek geri alım fiyatı, Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanacak değerleme raporu ile tespit edilir. Geri alım programının onaylanmasına ilişkin yapılacak genel kurul gündem ilanında, bu değerleme raporuna ulaşılabilecek yerler ve varsa internet sitesi hakkında bilgi verilir.
(4) Kurul düzenlemeleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların altı aylık finansal tablolarının kamuya ilan tarihinden sonra gerçekleştirilecek geri alıma yönelik pay alım tekliflerinde; payları borsada işlem görmeyen ortaklık bağımsız denetime tabi ise, bağımsız denetçi tarafından incelemeden geçirilmiş altı aylık ara dönem finansal tabloların hazırlatılması, ortaklık merkezinde incelemeye açık tutulması ve varsa ortaklık internet sitesinde ilanı ile özel durum açıklaması eki olarak Kurula iletilmesi zorunludur.
(5) Kurulca onaylanmış pay alım teklifi bilgi formu; en çok altı iş günü içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli ve/veya ülke çapında yayımlanan veya dağıtılan en az bir gazetede ve varsa ortaklığın kendi internet sitesi ile Kurulun internet sitesinde ilan edilir.
(6) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların genel kurul tarafından onaylanmış geri alım programında, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Değerleme raporunun özeti,
b) Geri alıma konu paylar için değerleme raporunda tespit edilen birim pay değerine yukarı ve aşağı yönde yüzde on marj uygulanmak suretiyle belirlenen alt ve üst fiyat limitleri,
c) Payların alım-satıma konu olması durumunda, varsa son yıl ile son üç aydaki en yüksek ve en düşük fiyat bilgisi.

(7) Pay alım teklifine ilişkin bu Tebliğde düzenlenmeyen hallerde Kurulun ilgili düzenlemeleri kıyasen uygulanır.
 
Geri alım programının süresi
MADDE 7 –

(1) Genel kurul tarafından onaylanmış geri alım programının süresi payları borsada işlem gören ortaklıklar için azami üç yıl, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise azami bir yıldır. Geri alım programında herhangi bir süre belirtilmemiş olması durumunda azami süre boyunca, süreli bir programın onaylanması durumunda ise ilgili süre boyunca söz konusu program yürürlükte olacaktır. Süreli geri alım programlarının bitmesini takiben yeni bir programın uygulanabilmesi için yeni bir genel kurul kararı alınması gereklidir.
(2) Birinci fıkrada belirlenen üç yıllık program süresi, amacı ortaklığın kendi veya bağlı ortaklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları olan geri alım programlarında beş yıla ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası aracı ihracında ilgili sermaye piyasası aracının vadesine kadar uzatılabilir.
 
Geri alım programının unsurları
MADDE 8 –

(1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanarak onay için genel kurula sunulacak geri alım programında aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:

a) Geri alımın amacı.
b) Varsa geri alım programının uygulanacağı süre.
c) Geri alıma konu azami pay sayısı.
ç) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı.
d) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı.
e) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları.
f) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı.
g) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları.
ğ) Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar.
h) Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler.
ı) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi.
i) Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlamalar
 
Geri alınan paylara ilişkin işlem sınırları
MADDE 9 –  [Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı]

(1) Ortaklıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.   [Bknz: Kurulun i-SPK.22.5 (01.07.2021 tarih ve 33/1028 s.k.) sayılı ilke kararı]  
(2) Payları borsada işlem gören ortaklıkların geri alınan payları borsada işlem gören nitelikte olmalı ve geri alım işlemleri yalnızca borsanın ortaklık paylarının işlem gördüğü pazarında gerçekleştirilmelidir. Önceden Kurulun uygun görüşünün alınması koşuluyla, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen pay alım teklifi suretiyle geri alım işlemi kıyasen payları borsada işlem gören ortaklıklar tarafından da uygulanabilir.
(3) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
 
Geri alım ve satım işlemlerinin yapılamayacağı haller
MADDE 10 –

(1)  Ortaklıkça açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, bu Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.
(2) Esas sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı alındığı tarihten, kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından ise sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bu Tebliğ kapsamında bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.
 
Kurulun sınırlama yetkisi ve ilk halka arzlardaki kısıtlar
MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından onaylanmış bir geri alım programının bulunması halinde bu program süresince veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geri alım kararı alınması durumunda, ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi gerçekleştirilemez.
(2) Birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, bu Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geri alım kararı alınması durumunda, ortaklıkta ve/veya bağlı ortaklıklarında Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi gerçekleştirilemez.
(3) Payların ilk halka arzında ortaklık ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde pay satın alınamaz. Bu yasağa aykırı işlemler TTK’nın 388 inci maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklığın kendi payını taahhüt etmesi sayılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatma
 
Payları borsada işlem gören ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri
MADDE 12 – 
[Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı] 

(1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.
(2) Onaya sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.
(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınacak yetkili organ kararlarının, ortaklığın bağlı ortaklığının halka açık olması halinde ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı, halka açık olmaması halinde ise ortaklık tarafından kamuya açıklanması gereklidir.
(4) Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.
(5) Her bir geri alım işlemi için ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
(6) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermaye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
(7) Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
(8) Payları borsada işlem gören ortaklıkların yönetim kurulları tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla yapılacak geri alım işlemlerine ilişkin olarak;

a) Geri alım işlemlerine başlanmasından en az iki iş günü önce ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile geri alım yapılacağı hususu, söz konusu geri alımın amacı, geri alıma konu pay miktarı ve ödenecek azami tutar kamuya duyurulur.
b) Geri alımlar kapsamında ve geri alımların tamamlanması üzerine gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
c) Yönetim kurulu tarafından ayrıca, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki yedinci fıkrada belirtilen bilgiler ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

(9) Ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları, bu Tebliğ kapsamında yapacakları özel durum açıklamalarına ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.
 
Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri
MADDE 13 –

(1) 12 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkralarına ek olarak;

a) Genel kurulca onaylanan bir geri alım programı çerçevesinde Kurula gönüllü pay alım teklifi yapmak üzere başvuruda bulunulması durumunda konu hakkında bir özel durum açıklaması yapılır.
b) Gönüllü pay alım teklifi süresinin bitiminde, pay alım teklifi süresince geri alınan payların toplam nominal değeri ile geri alım için ödenen toplam tutar ve pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı bir özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Açıklamada, gönüllü pay alım teklifi sonrasında oluşan ortaklık yapısına ve yönetim kontrolü durumuna da yer verilir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller ve İşlem Esasları
 
Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller
MADDE 14 –

(1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirecekleri geri alım işlemlerini aşağıdaki şartların tamamına uymak suretiyle gerçekleştirmeleri durumunda Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki istisnadan yararlanırlar:

a) Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı çerçevesinde geri alım yapılması,
b) Sadece ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması, paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ihracı veya çalışanlara yönelik pay edindirme programları neticesinde doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla geri alım yapılması,
c) Geri alım programı süresi boyunca paylara ilişkin herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmemesi.

(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden birinci fıkradaki esaslara uyulmadan gerçekleştirilenler, Kanunun 101, 106 ve 107 nci maddeleri kapsamında incelemeye tabi olup; söz konusu maddelere aykırılık tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanır.
 
İşlem esasları
MADDE 15 – 
[Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı] 

(1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm geri alım işlemlerinde borsa tarafından belirlenen işlem kurallarına ek olarak aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur:

a) Birinci seansın açılış seansı ve son 15 dakikası ile ikinci seansın açılış ve kapanış seansları içinde, geri alım programı dahilinde emir verilemez ve işlem gerçekleştirilemez. [Bknz: Kurul'un i-SPK. 22.2 (27.01.2016 tarihli ve 3/77 s.k.) sayılı ilke kararı]
b) Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamaz.  [Bknz. Kurulun i-SPK 22.4 (11/11/2016 tarihli ve 31/1081 s.k.) sayılı ilke kararı]   [Bknz. Kurulun i-SPK.22.6 (23/06/2022 tarihli ve 34/959 s.k.) sayılı İlke Kararı]
c) Ortaklık ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarı, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde yirmi beşini geçemez.
ç) Program kapsamındaki bir geri alım işleminin türev araçlar aracılığıyla yapılması durumunda; söz konusu türev araçların kullanım fiyatı, mevcut bağımsız fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen bağımsız satış fiyatından daha yüksek olamaz.
d) Likiditenin düşük olduğu paylarda (c) bendinde belirtilen limit, Kuruldan önceden onay alınması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla yüzde elliye kadar yükseltilebilir. Likiditenin düşük olduğu paylara ilişkin belirleme Kurul tarafından yapılır.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
İstisnalar
MADDE 16 –

(1) Ortaklık paylarının;

a) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması çerçevesinde,
b) Külli halefiyet kuralının gereği olarak,
c) Bir kanuni satın alma yükümlülüğü nedeniyle,
ç) Karşılıksız olarak,
d) Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak alınmış bir Kurul veya mahkeme kararı neticesinde,
e) Cebri icradan veya mahkeme kararı ile ortaklığın alacağının tahsili amacına yönelik olarak,
f) Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca ayrılma veya ortaklıktan çıkarma/satma hakkının kullandırılması nedeniyle
elde edilmesi durumlarında ortaklıklar veya bağlı ortaklıkları, bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki yetkilendirme esasları ile 9 uncu maddesinde yer verilen sınırlamalara tabi olmazlar.

(2) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının geri alımda bulunmaları durumunda ise; bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki yetkilendirme esasları ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki sınırlama uygulanmaz. Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının daha önceki alımlar dahil geri alınan paylarının nominal değeri, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerinin yüzde yirmisini ve fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde otuzunu aşamaz.
 
Aracı kurumların işlemlerinde istisna
MADDE 17 –

(1) Yürürlükte bulunan bir geri alım programı olan halka açık aracı kurumların; program kapsamındaki alım satım kararları dahil doğrudan ve/veya dolaylı olarak içsel bilgilerine erişimi olan personel ile aracı kurumun paylarında müşteri adına işlem yapma yetkisi olan personeli arasında bilgi akışının önlenmesine dair gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla, müşterileri hesabına kendi payları üzerinde yapacağı işlemler bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından muaftır.
(2) Ortaklık yönetim kurulunun, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yetkiyi doğrudan veya dolaylı olarak sermaye veya yönetim olarak ortaklıkla ilişkisi bulunmayan geniş yetkili bir aracı kuruma devretmesi ve aracı kurumun geri alım programı kapsamındaki alım satım kararlarını tamamen ortaklıktan bağımsız olarak ve ortaklıktan etkilenmeksizin alması şartıyla, ortaklık bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından muaftır.
 
Geri alınan paylara ilişkin haklar
MADDE 18 –

(1) Geri alınan paylar ortaklıkların genel kurullarında toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(2) Ortaklıkların geri alınan paylardan kaynaklanan bedelsiz paylara ilişkin hakları saklıdır. Ortaklıkların elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Geri alınan paylara ilişkin yeni pay alma hakları, pazar açılması koşuluyla süresi içerisinde ortaklık tarafından ilgili pazarda satılır. Satılamayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların satış süreci ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir. Bağlı ortaklıkların satın aldığı ana ortaklığın paylarına ait oy hakları ile buna bağlı diğer haklar kendiliğinden donar.
(3) Hakların donması hali, ancak payların ortaklığın veya bağlı ortaklığının elinde bulunduğu süreyle sınırlıdır. Bu payların üçüncü kişilere devri ile birlikte ortaklık hakları kendiliğinden doğar.
 
Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası
MADDE 19 –
[Bknz. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı] 

(1) Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.
(2) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca satılamayan paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.
(3) Bu Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere geri alınan payların ortaklığın ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında elden çıkarılmayan paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.
(4) Geri alımda bulunan sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıkları, bu Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki şartlara uymak kaydıyla geri alınan payları süresiz olarak elde tutabilir.
(5) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar tarafından bir geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar ancak programın tamamlanmasını takiben elden çıkarılabilir. Bu ortaklıklar, geri alınan payların satışını sadece ikincil halka arz veya yeni pay alma hakkı kullandırılmasına ilişkin usullere uymak suretiyle yapabilir. Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz payların satışında da aynı koşullar aranır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce Kurula başvuru yapılması zorunludur.
(6) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, geri alınan paylarını bu Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere ilgili geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir. Geri alınan paylara ilişkin borsanın toptan satışlar pazarında gerçekleştirilen satış işlemleri de borsada satış olarak kabul edilir. Bu pazarda yapılacak üçüncü kişilere pay satışları ilgili pazardaki marjlar dahilinde gerçekleştirilir. İlişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz. Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esaslar uygulanır.
(7) Geri alınan payların satışının bağlı ortaklıklar arasında olması durumunda, finansal durum ile yönetim yapısına bir etkisi olmaması ve öncesinde Kurul onayının alınması koşuluyla borsada satış sınırlamasına uyulmayabilir.
(8) Geri alım programının amaçları çerçevesinde, ortaklık ve/veya bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik pay edindirme programları ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ile payların değiştirilmesi veya paya dönüştürülmesi durumunda, beşinci fıkradaki koşullar ve altıncı fıkradaki borsada satışa ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz.
(9) Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.
 
Geri alınan payların muhasebeleştirilmesi
MADDE 20 –

(1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS’ler esas alınır.
(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin finansal tablolarda gösterimi Kurul tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.
 
Ortaklıkların kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi
MADDE 21 –

(1) Ortaklıkların kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi işlemlerinde; bu Tebliğin 2 nci maddesi, 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 7 inci maddesi, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 ve 20 nci maddeleri kıyasen uygulanır. Ancak mülkiyetin rehin verende kaldığı rehin sözleşmelerinde bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
 

Sorumluluk
MADDE 22 –

(1) Ortaklıkların bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerden ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri sorumludur.
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan geri alım programlarının bu Tebliğe aykırı olan hükümleri uygulanamaz. Bu programlar, ortaklık tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilir.
(2) Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer verilen sınırları aşmış olan ortaklıklar için, bu Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki süre bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla başlar.
 
Yürürlük
MADDE 23 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 24 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK/1
 
……….. A.Ş.’NİN PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA PAYLARIN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

 
Bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması, bu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu bilgi formunun onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmış bir tavsiye olarak kabul edilemez.
 
1. Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım Yapacak Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

a) Ticaret Unvanı:
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:
c) Adresi:
ç) Tel:
d) Faks:
e) Varsa Internet Sitesi / Diğer iletişim bilgileri:
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

15
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
18
20
Ek1
19

(*)Varsa imtiyazlı paylar ve bunların sahipliği hakkında da bilgi sunulacaktır.
 
g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

 

Geri alım bağlı ortaklık tarafından yapılacaksa, bu bölümdeki bilgilerin ayrı bir başlık altında ayrıca bağlı ortaklık için de sunulması gerekmektedir.


2. Genel Kurul Tarafından Onaylanan Geri Alım Programına İlişkin Bilgi:

Genel kurul tarafından onaylanan geri alım programının detayları hakkında bu bölümde bilgi sunulur.

3. Geri Alıma Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri:
b) Tutarı:
c) Nama veya hamiline yazılı olmaları:
ç) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği:
d) Mevcut sermayeye oranı:
e) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplamı ile geri alıma konu payların bedellerinin karşılaştırılmasına ilişkin bilgi: 

4. Geri Alım Fiyatına İlişkin Bilgi:

Bu bölümde öncelikle değerleme raporuna ortakların ulaşabileceği yerler / internet sitesi hakkında bilgi verilir.

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen geri alım fiyatı:
b) Fiyatın belirlenmesinde kullanılan değerleme raporuna ilişkin bilgiler:
c) Bedelin ödenme şekli: Nakit

5. Varsa Geri Alım İşlemine Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

a) Ticaret Unvanı:
b) Adresi:
c) Tel:
ç) Faks:
d) Diğer iletişim bilgileri:
e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler:

6.  Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım İşlemlerinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler
7. Geri Alımın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Başlangıç tarihi ve saati:
Bitiş tarihi ve saati:
Geri alımın kaç gün süreyle açık kalacağı:
("Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben [.........] gün içerisinde bitecektir.")
8. Diğer Hususlar:
Ortaklık tarafından ara dönem finansal tablolar hazırlandı ise, bu tablolara ortakların ulaşabileceği yerler veya ilan edildikleri internet sitesi hakkında bilgiye burada yer verilir.

Bunun dışında ortaklık yönetimi tarafından ortakların geri alım programına katılım kararını etkileyebileceği düşünülen diğer hususlar veya bilgiler ile ilgili rapor vb. dokümanlara erişebilecek yerler hakkında da bu bölümde bilgi verilir.
Kurulun bilgi formuna eklenmesini uygun gördüğü hususlara da bu bölümde yer verilir. 

bottom of page