top of page

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
 
(VII-128.7)
 
(14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1)    T.C. Danıştay 13. Dairesi’ni nezdinde 2015/131 esas numarası ile görülmekte olan davada 08/04/2015 tarihli karar ile Tebliğin 10 uncu maddesindeki "Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği" ibaresinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Bilahare Kurulumuz ve davacının itirazlarını inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (DİDDK) 8.10.2015 tarih ve YD İtiraz No:2015/1017 sayılı kararıyla davacının itirazlarının reddine; Kurulumuzun itirazının kabulüne ve Danıştay 13. Dairesince verilen kararın Tebliğ’in 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "… Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği …" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kısmının kaldırılmasına karar vermiştir.
2)    10/07/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.a sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

3)    27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.b sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

4)    26/10/2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.c sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

5)    23/7/2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.d sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

6)    2/3/2022 tarihli ve 31766 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.e sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

7)    20/2/2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.7.e sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişileri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Derecelendirme kuruluşu: Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,
b) Gayrimenkul değerleme şirketi: Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerini,
c) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kolektif yatırım kuruluşu: Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla SPL tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,
g) Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verilmesi amacıyla yapılan sınavları,
ğ) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Sınav Kurulu: Kağıt ortamındaki sınavların fiilen yapılmasından sorumlu olan SPL bünyesindeki kurulu
h) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Sicil tutma: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilere ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetini,

ı) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) SPL: Kurul tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların lisans sınavlarını yapma ve lisans verme, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilerin sicilini tutma, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde yapılan bildirimlerle ilgili kayıtları tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,

i) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
j) Yönetim Kurulu: SPL Yönetim Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu Başkanı: SPL Yönetim Kurulu Başkanını,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans Türleri, Lisansa Tabi Personel ve Lisans Alma Şartları
 
Lisans türleri
MADDE 5 –

(1) Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde alınabilecek lisans türleri aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,
c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
ç) Türev Araçlar Lisansı,
d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,
e) Kredi Derecelendirme Lisansı,
f) Konut Değerleme Lisansı,
g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı,

ğ) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı.


Lisansa tabi personel
MADDE 6 –

(1) Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, 5 inci maddede sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.
(2) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

(3) (Değişik:RG-10/07/2015-29412) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Yardımcı olarak çalışan personel, lisans konusu faaliyetleri bağlı olduğu lisans sahibi personelin gözetiminde yürütür ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumluluk bağlı olduğu lisans sahibi personele ait olur. Yardımcı olarak çalışan personelin sayısı, faaliyetlerin hacmi ve yapısıyla uyumlu olacak ve iç kontrol zayıflığına yol açmayacak şekilde belirlenir. Lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabilir.
(4) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

 
Lisans alma şartları
MADDE 7 –

(1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
(2) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar
 
Sınav konularının tamamı
MADDE 8 –

(1) Lisanslama sınavlarında yer alan sınav konularının tamamı aşağıda topluca verilmektedir:

a) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
b) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
c) Sermaye piyasası araçları 1,
ç) Sermaye piyasası araçları 2,
d) Yatırım kuruluşları,
e) Finansal piyasalar,
f) Finansal yönetim ve mali analiz,
g) Genel ekonomi,
ğ) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
h) Ticaret hukuku,
ı) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
i) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
j) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme,
k) Gayrimenkul değerleme esasları,
l) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
m) Muhasebe ve finansal raporlama,
n) Kredi derecelendirmesi,
o) Kurumsal yönetim,
ö) Gayrimenkul mevzuatı.

p) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi.
r) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması.
s) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi sistemleri işletimi.
ş) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi sistemleri güvenliği.

 
Lisanslara göre sınav konuları
MADDE 9 –

(1) Lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Yatırım kuruluşları,
4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama.

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama,
10) Genel ekonomi,
11) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

ç)  Türev Araçlar Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim.

e) Kredi Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi.

f) Konut Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları.

g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı.

ğ) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi,
3) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması,
4) Bilgi sistemleri işletimi,
5) Bilgi sistemleri güvenliği.

(2) Sınav konularının alt başlıkları Kurul tarafından belirlenir.
 

Sınavlarla ilgili muafiyet
MADDE 10 –

(1) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Ek-2’de belirtilen uluslararası kabul görmüş yabancı belgelerden birini almış olanlar bu belgeye denk gelen lisansı alabilmek için SPL’ye başvurur. Denklik başvurularının değerlendirilmesinde, adayların SPL tarafından kendilerine iletilen fark konularına ilişkin sınavlara girmeleri ve sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları, girdikleri tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir. Ek-2’deki listede yer almayan uluslararası kabul görmüş bir yabancı belgeye ilişkin denklik başvuruları da SPL’ye yapılır ancak sözkonusu denklik başvuruları ve fark konularının belirlenmesi SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından sonuçlandırılır ve ilgili yabancı belgeler ile denkliği kabul edilen lisanslar Kurul Bülteninde duyurulur. Fark konularına ilişkin sınavlar yabancı dilde de yapılabilir.

(2) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanırlar. Bilişim uzman yardımcısı, bilişim uzmanı ve Kurulun Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığında bilgi sistemleri ile ilgili görevlerde mühendis, sistem çözümleyicisi ve sistem programcısı olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 8 yıl olanlar Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını almaya hak kazanırlar. Kurulda en az 2 yıl süreyle Kurul Başkanlığı ve üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise bu Tebliğ kapsamındaki lisansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) (Ek: RG-10/07/2015-29412) (Mülga:RG-23/7/2020-31194)

 

Sınavların yapılması ve başvuru esasları
MADDE 11 – (Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL’nin internet sitesinde açıklanır.
(2) Sınav başvuruları internet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine adaylar tarafından internet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinin 15 gün öncesinden sınav tarihine kadar SPL’nin veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluşun internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini yazdırarak alırlar. Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,
b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

(3) Sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda bu hususa ilişkin esaslar SPL tarafından hazırlanan ve Kurulca onaylanan bir yönerge ile düzenlenir.


Sınav notları ve sınav notlarının geçerlilik esasları
MADDE 12 –

(1) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilk sınav başvurusunda ilgili lisansın sınav konularının tamamının seçilmesi zorunlu değildir. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür. Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.
(2) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için, ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
(3) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Ancak bu durumda da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
(4) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavında başarılı olanlar dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavından da başarılı olmuş sayılır.
(5) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kağıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.​
 
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 13 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Kağıt ortamında yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,
c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,
ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca, elektronik ortamda yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.
(3) Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,
c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,
ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.
(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek süre boyunca, kağıt ortamında yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.
(5) Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.
 
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Kağıt ortamında yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları Sınav Kurulu 15 iş günü içinde karara bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.
(2) Elektronik ortamda yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları SPL 15 iş günü içinde inceleyerek sonucu başvuru sahibine bildirir. SPL inceleme sonucuna karşı, inceleme sonucunun başvuru sahibine tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulu
 
Sınav Kurulu
MADDE 15 –

(1) (Değişik:RG-27/1/2017-29961) Kağıt ortamındaki sınavların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Kurul Başkanı tarafından bir başkan ve bir de başkan vekili belirlenmek suretiyle seçilir. Üyelerin en az 3’ü Kurul meslek personeli veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişiler arasından seçilir.
(2) Sınav Kurulu üyelerine, SPL tarafından, SPL Yönetim Kurulunca belirlenen ücret ödenir.
(3) Sınav Kurulu, Sınav Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü davetiyle, en az 3 üyenin katılımıyla toplanır ve en az 3 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.
(4) Sınav Kurulu üyeleri görevleri süresince ve görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl boyunca hiçbir şekilde lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi veremezler.

 

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 16 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Kağıt ortamında yapılacak sınavlar Sınav Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Kurulunun operasyonel hizmetleri SPL tarafından yerine getirilir. Kağıt ortamında yapılacak sınavlara ilişkin olarak Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,
b) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,
c) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları gözden geçirecek kişileri belirlemek, söz konusu kişilerle iletişime geçerek soruların hazırlanmasını fiilen sağlamak,
ç) Kurul meslek personeli, ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman diğer kişilerden belirleyeceği kişilere, sınavlara katılacak adaylara yönelik çalışma notları hazırlatmak,
d) Sınav sorularını gözden geçirerek sınav soru setlerini sınava hazır hale getirmek, bu amaçla sorularda gerekli değişiklikleri yapmak,
e) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
f) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,
g) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,
ğ) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

(2) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde lisans türleri, sınav konuları ve sınav soruları ile ilgili konularda çalışmak üzere komisyonlar kurabilir veya danışmanlık hizmeti alabilir.


 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi

 

Lisans yenileme eğitimi
MADDE 17 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri SPL tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.
(2) İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.
(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilmeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az %90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.


Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi
MADDE 18 –

(1) Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.
(2) Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) (Ek:RG-23/7/2020-31194) Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sicil
 
Sicil tutma
MADDE 19 –

(1) (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işe başlaması, işten ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirmek zorundadır. Bu bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.
(2) Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri iletmekle yükümlü olacaklar Kurul tarafından belirlenir.

 

Sicil kaydı takip etme zorunluluğu (Değişik:RG-23/7/2020-31194)

MADDE 20 – (Değişik:RG-23/7/2020-31194)

(1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorundadırlar.

 
Kamuya açıklama
MADDE 21 –

(1) Sicil bilgilerinden Kurulca uygun görülenler, borsalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun görülen kısmı, talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak verilir. (Ek Cümle:RG-23/7/2020-31194) Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulur.
(2) Bu maddenin uygulanmasında 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenlemelere uyum ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 22 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, Sınav Kurulu üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin ilgili personeli göreve başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde SPL’nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını yazılı olarak beyan ederler.
(2) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, Sınav Kurulu üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla, SPL'ye, ilgililere veya üçüncü kişilere ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları, mevzuatla izin verilen haller haricinde, herhangi bir surette açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz konusu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 
Ücretler
MADDE 23 –
(Değişik:RG-27/1/2017-29961)
(1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, sınav sonucuna itiraz ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve mevzuatla zorunlu tutulan uygulamalara ilişkin diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.

 
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 24 –

(1) (Değişik:RG-10/07/2015-29412) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 2 yıl süre ile saklanır.
 
Lisans gerektiren unvan ve görevler
MADDE 25 –

(1) Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda ek-1’de belirlenen unvan ve görevlerde veya bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, yine ek-1’de belirlenen lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.
(2) Kurulca, ek-1’dekilerin dışında, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çeşitli unvan ve görevlerde bulunacaklara bu Tebliğde belirtilen lisanslardan bir veya bir kaçını alma zorunluluğu getirilebilir veya belirlenen lisans alma zorunlulukları kaldırılabilir.
 
Yabancı belgelerle çalışma hakkı
MADDE 26 – (Değişik:RG-23/7/2020-31194)

(1) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olduklarını veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerini SPL’ye ibraz etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip Ek-2’de belirtilen lisanslar ile yine Ek-2’de belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve görevlerde çalışabilirler. Ek-2’de yer almayan yabancı belgelerin uygunluğuna ilişkin SPL’ye yapılacak başvurular, SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul bülteninde ilan edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 27 –

(1) 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların denklik durumu ek-3’teki tabloda verilmiştir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPL’ye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.
 
Daha önce başarılı olunan sınav konularının denklik durumu
GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce girilip de başarılı olunan sınav konularının denklik durumu ek-4’teki tabloda verilmiştir.
 
Daha önce kazanılan lisans alma hakları ve diğer haklar
GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almaya hak kazanan kişiler, lisans belgelerini almamış olsalar dahi gerekli belgelerle birlikte SPL’ye başvurmaları halinde, önceki lisanslara denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.
(2) 11/7/2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.
 
Daha önce girilen sınavlarda geçme notları
GEÇİCİ MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almak üzere girilen, ancak bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre başarılı olunamayan ve süre geçmesi nedeniyle silinmemiş sınav konularının her birinden alınmış notların 100 üzerinden en az 50 ve tüm sınav konularından alınmış notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması durumunda adaylar başarılı sayılır. Bu şartı sağlayamayan adaylar da bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları ve tüm sınav konularından aldıkları notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması durumunda başarılı sayılır.
 
Daha önce yardımcı olarak çalışan personelin durumu
GEÇİCİ MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışan personel de, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süre ile yardımcı olarak çalışabilir.
 
Lise mezunu personelin durumu
GEÇİCİ MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezunu olarak lisans alanların lisansları geçerliliğini korur. Aynı şekilde, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türleri için lise mezunu adayların başarılı oldukları sınavlar, daha önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türlerine bu Tebliğde denk gelen lisansların denk sınavlarına sayılır ve bu adaylar lise mezunu dahi olsa eksik sınavlarını tamamlayarak denk olan yeni lisansları alabilirler.
 
Önceden aranan tecrübe şartı
GEÇİCİ MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz.
 
Yatırım kuruluşları personeli ile ilgili geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulunmaları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları halinde bu kişilerde 25 inci maddede belirtilen lisans şartı aranmaz.
(2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda çalışan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kredili işlem sorumluları ile yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlar ve mevduat ve katılım bankalarında çalışan araştırma uzmanları ve bunların yöneticileri bu Tebliğ ile getirilen lisans şartlarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sağlarlar. Aksi takdirde bu görevlerde çalışamazlar.

 

Sınav notlarının geçerlilik esasları ile ilgili geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-27/1/2017-29961)

(1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan, geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki notun geçerliliğinin korunacağına ilişkin hüküm, 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.

 

Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-26/10/2018-30577) (Değişik:RG-2/3/2022-31766) (Değişik:RG-20/2/2024-32466)

(1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar en fazla 31/1/2025 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilirler.

 

Üniversitelerin lisansüstü programlarına devam eden kişilerle ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-23/7/2020-31194)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde SPL’nin anlaşma yapmış olduğu üniversitelerin ilgili lisansüstü programlarına bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla kayıt yaptırmış olan kişilere, yürürlükten kaldırılan söz konusu fıkra hükümlerinde yer alan muafiyet, söz konusu programdan mezun olma durumunda uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 29 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Ek-1 (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler -> tıklayınız.

Ek-2 (Değişik:RG-23/7/2020-31194) Yabancı Belgeler ve Denkliği Kabul Edilen / Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar -> tıklayınız.

 

Ek-3 Daha Önce Verilen Lisans Belgelerinin Denklik Durumu -> tıklayınız.

Ek-4 Daha Önce Başarılı Olunan Sınav Konularının Denklik Durumu -> tıklayınız.

5
6
10
25
12
7
EK1
Ek2
Ek3
Ek4
bottom of page