top of page

OY HAKKINA VE YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMEYE İLİŞKİN İMTİYAZLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 
(II-28.1)
 
(10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Dönem zararı: Konsolide finansal tablolarda “ana ortaklığa ait dönem zararı”, bireysel finansal tablolarda ise “dönem zararı” olarak raporlanan dönem zararını,

b) Finansal tablolar: 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış konsolide veya bireysel yıllık finansal tabloları,

c) Halka açık ortaklık, ortaklık: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

f) Oy hakkına ilişkin imtiyazlar: 6102 sayılı TTK’nın 479 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle eşit nominal değerdeki paylara tanınan farklı sayıdaki oy hakkına dair imtiyazları,

g) Özel hesap dönemi: Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için bunların müracaatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 12’şer aylık dönemi, 

ğ) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ı) Yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar: 6102 sayılı TTK’nın 360 ıncı maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle; belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa tanınan yönetim kurulunda temsil edilmeye dair imtiyazları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar

 

İmtiyazların kalkması 

MADDE 4 –

(1) Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar.

(2) Birinci fıkradaki beş yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlar.

 

Finansal tablolara ilişkin esaslar

MADDE 5 –

(1) Ortaklıkların dönem zararı elde edip etmediklerine dair tespit bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolar üzerinden yapılır.

(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğü bulunan halka açık ortaklıklar için konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğü bulunmayan ortaklıklar için ise bireysel yıllık finansal tablolar esas alınır. 

(3) Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünün şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) içermesi durumunda, ilgili şartın dönem zararına etkisinin tutar olarak bağımsız denetçi görüşünden tespit edilebilmesi durumunda, dönem zararının tespitine ilişkin yapılacak değerlendirmede şarta konu edilen husus dikkate alınır.

(4) Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünün olumsuz olması veya görüş bildirmekten kaçınılması durumunda, ilgili finansal tabloların yönetim kuruluna sunulmasından itibaren sekiz ay içinde yeniden hazırlatılmalarına kadar geçecek süre zarfında Kurulca imtiyazların kaldırılmasına yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmaz.

(5) Sekiz aylık süre içinde olumsuz görüş verilmemiş veya görüş vermekten kaçınılmamış şekilde yeni finansal tabloların yönetim kurulu tarafından hazırlatılmaması durumunda, dönem zararının tespiti kapsamında yapılacak değerlendirmede olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınılmış finansal tablolar Kurulca resen dikkate alınır ve bu Tebliğ kapsamında yapılacak değerlendirme ile sınırlı olmak üzere ilgili finansal tablolar dönem zararı ile sonuçlanmış finansal tablolar olarak kabul edilir.

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan görüş bildirmekten kaçınılması durumunun mücbir sebeplerden kaynaklanması hali saklıdır.

(7) Halka açık ortaklıklar tarafından kamuya açıklanmış finansal tabloların Kurul veya diğer ilgili kamu kurumlarının alacakları kararlar dolayısıyla veya TMS/TFRS uyarınca daha sonra değişikliğe tabi olması ve ilgili finansal tablo değişikliğinin, halka açık ortaklığın işbu Tebliğ hükümleri karşısındaki durumuna dair daha önce yapılmış değerlendirmede değişikliğe neden olması durumunda, Kurul değişikliğe uğrayan finansal tabloları resen dikkate almaya yetkilidir.

(8) Yatırım ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş yıllık bireysel finansal tablolarını da hazırlayarak kamuya açıklamaları durumunda, ortaklıkların dönem zararı elde edip etmediklerine dair tespit konsolide finansal tablolar üzerinden yapılır.

Faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet

MADDE 6 –

(1) Üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklar, beşinci hesap dönemine ait finansal tablolarını kamuya açıkladıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde varsa söz konusu 5 hesap döneminin tamamında ya da herhangi birinde dönem zararına neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurula iletir. 

(2) Makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca yapılacak değerlendirmede, halka açık ortaklık yönetiminin kontrolü dışında gelişen, ekonomiyi, sektörü ya da şirketi etkileyen olumsuzluklar ve benzeri durumlar dikkate alınır.

Esas sözleşmenin değiştirilmesi

MADDE 7 –

(1) Oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul karar tarihi itibarıyla söz konusu imtiyazlar kullanılamaz. Halka açık ortaklıkların esas sözleşmelerindeki aksine hükümler uygulanmaz. 

(2) İmtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının ilgili ortaklığa bildirimini takip eden azami iki ay içinde ilgili ortaklıklarca esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapmak üzere Kurula başvuruda bulunulması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kurulun uygun görüş verdiği esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul gündemine alınması zorunludur.

(3) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurula süresi içinde başvuruda bulunulmaması veya genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliğine yer verilmemesi durumunda, esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurulunda görüşülmesini teminen, Kurul Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca genel kurul gündemine ilgili maddeyi ekletir.

(4) İmtiyazların kaldırılması karşılığında herhangi bir menfaat temin edilemez.

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal

MADDE 8 –

(1)  Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kurulca yapılacak bildirimler

MADDE 9 –

(1) İmtiyazların Kurul kararı ile kaldırılması akabinde, MKK nezdinde payları kayden izlenen halka açık ortaklıklar için söz konusu payların Kurul karar tarihi itibariyle imtiyazsız pay statüsüne dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla MKK’ya Kurulca bildirimde bulunulur.

(2) Kaldırılan imtiyazların genel kurul toplantılarında kullanılmasının önlenmesini teminen imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı hakkında Ticaret Bakanlığına Kurulca bildirimde bulunulur. 

İstisna

MADDE 10 –

(1) Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(2) Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları Kurul kararı ile kaldırılır.

Sorumluluk   

MADDE 11 –

(1) Ortaklıkların bu Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara uyumundan ortaklıkların yönetim kurulları sorumludur.

(2) Kurul kararıyla imtiyazların kaldırılmış olması halinde, genel kurul toplantısında esas sözleşmenin gerçek duruma uygun hale getirilmesi yönünde karar alınması zorunludur.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan ortaklıklar için beş yıllık sürenin hesaplanmasına;

a) Hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31/12/2013 tarihinde sona eren hesap dönemi,

b) Özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanır.

Yürürlük

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

bottom of page