top of page

SERİ: I, NO: 5 HİSSE SENETLERİNİN ŞEKİL ŞARTLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ'E EK TEBLİĞ


(Seri: I, No: 7)


(15.8.1990 tarihli ve 20606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)


Amaç ve Kapsam
Madde 1-

Bu Tebliğ'in amacı, 23/6/1989 tarih ve 20204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan, Seri: I, No: 5 sayılı Tebliğ uyarınca yapılacak basım işlemlerinde uyulması gereken temel kurallar ile hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa) işlem gören ortaklıkların hisse senetlerine ilişkin bazı özel hükümleri düzenlemektir.


Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Gören Ortaklıklara Ait Hisse Senetlerinin Şekli
Madde 2-

Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar, hisse senetlerinin basımında, biri gözle görülebilir nitelikte olmak üzere, aşağıda sayılan özelliklerden en az ikisini ihtiva eden hassas kağıt kullanmak zorundadır.


Hassas kağıtlar, filigrani (watermark) olan, kağıt zemininden farklı renk tonlarında gözle görülebilen renkli elyafları veya ultraviyole hassaslığını haiz gözle görülmeyen elyafları içeren ve çeşitli kimyasal etkilere karşı renk değiştirebilme özelliği bulunan ve fluoresan olmayan (Non Fluorescent) kağıtlardır.


Basım İşlemleri
Madde 3-

Baskıyı yapacak kuruluşların, desen çizimi, film hazırlama, dizgi, kalıp, baskı ve numaralama gibi baskının bütün aşamalarını kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri zorunludur.


Bu kuruluşlar, Seri: I, No: 5 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinde öngörülen şekilde hisse senetlerinde zemin oluşturmak üzere çizilen hareli desenleri (gioş), her ortaklık için ayrı ayrı çizmek ve farklı renkler kullanarak mümkün olduğu ölçüde birbirinden farklı özellikte basmak zorundadır.


Fotoğraf ile yapılabilecek taklitlere karşı önlem almak üzere; desen renklerinin seçiminde, fotograftan renk ayrılmasında zor çıkacak renkler seçilmelidir.


Hisse senedi basımında kullanılacak hassas kağıdın; ortaklık ve baskıyı üstlenecek kuruluş arasında, kağıdın miktarını gösteren ve müştereken imza edilecek belgeler karşılığında teslimi gereklidir.


Desen çizim ve filmleri veya plakaları, baskı sonrasında, hisse senetleri ile birlikte, bir tutanak ekinde ilgili ortaklığa teslim edilir.


Ortaklıkların Yükümlülükleri
Madde 4-

Hisse senetlerinin basımında filigranlı kağıt kullanılması halinde ortaklıklar, kendilerine ait filigranı veya Borsa tarafından belirlenmiş ve temin edilmiş filigranlı kağıdı kullanmakla yükümlüdürler.


Ortaklıklar, kendi ihtiyaçları için temin ettikleri hassas kağıdın kendi hisse senetlerinin basım amacı dışında başkaları tarafından kullanılmasını önleyici tedbirleri almakla yükümlü oldukları gibi, bir önceki maddede yeralan kağıt teslimi ve baskıda kullanılan bazı materyalin geri alınmasına ilişkin hükümlere de uymak zorundadırlar.


Ortaklıklar, hisse senetlerinin basımını müteakip, Borsa'nın ilgili birimlerine aynı baskı niteliklerine sahip hisse senetleri örneklerini, kupür adet ve numaralarını içeren bir belge ile birlikte tevdi ederler.


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Hisse Senetlerinin Basımına İlişkin Yetkisi
Madde 5-

Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların hisse senetleri, ilgili ortaklığın talebi üzerine; bu Tebliğ ve "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" de belirtilen asgari koşulları taşımak kaydıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kontrolü ve aracılığıyla bastırılabilir.


Eski Hisse Senetlerinin Değiştirilmesi
Madde 6-

Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıklar, bu Tebliğ'in yayım tarihi itibariyle "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uygun olarak bastırmamış oldukları hisse senetlerini, 31/12/1992 tarihine kadar, bu Tebliğ ve anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırılmış hisse senetleriyle değiştirmek zorundadırlar.


Söz konusu ortaklıklar, "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ'"in geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile tanınan istisnadan faydalanamazlar.

Bu Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden sonra hisse senetleri Borsa'da işlem görmeye başlayan ortaklıklar da "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uygun olarak bastırmamış oldukları hisse senetlerini, Borsa'daki ilk işlem tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ ve anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırılmış hisse senetleriyle değiştirirler.


Yürürlük
Madde 7-

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

bottom of page