top of page

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ
 
(VII-128.3)
 
(10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, borsada işlem görecek yatırım kuruluşu varantları ile sertifikalarının ve ortaklık varantlarının ihracına ilişkin esaslar ile bunların niteliklerini ve borsa düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla alım satım işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 5 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Artık değer: Yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarının nakavt olması durumunda ve izahnamede ya da ihraç belgesinde belirtilmesi kaydıyla, ihraççı tarafından hesaplanan ve yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası sahibine ödenecek tutarı,
b) Bariyer: Nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında, ihraççı tarafından dayanak varlık veya dayanak gösterge için belirlenmiş olan ve yatırım kuruluşu varantlarının veya sertifikalarının geçersiz hale geleceği veya ihraççı tarafından izahnamede ya da ihraç belgesinde açıklanmak şartıyla daha farklı bir amaçla kullanılabilecek olan fiyat veya değer seviyesini,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,
ç) Dayanak gösterge: Borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleri ile 4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen göstergeleri,
d) Dayanak varlık: BIST-30 endeksinde yer alan payı ve/veya BIST-30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepeti ile  4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen varlıkları,
e) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye'de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,
f) İhraççı: Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları için derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan Türkiye’de veyahut yurt dışında yerleşik bankalar ve aracı kurumlar ile 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yazılı kuruluşları; ortaklık varantları için payları borsada işlem gören ya da işlem görmek üzere borsaya başvuruda bulunan ortaklıkları,
g) İlgili sermaye piyasası aracı: Ortaklık varantının ihracı ile eş zamanlı olarak ihraççı tarafından halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası aracını,
ğ) İskontolu yatırım kuruluşu sertifikası: Sahibine, vade tarihine kadar ya da vade tarihinde belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto ile yatırım yapma imkanı sağlayan ve bu iskonto karşılığında yatırımcının dayanak varlığın ya da göstergenin yukarı yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı ya da değeri aşan kısmından feragat ettiği sermaye piyasası aracını,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
j) Nakavt: Bazı yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya dayanak göstergenin değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye (bariyer) ulaşması, bu seviyeyi aşması veya bu seviyenin altında kalması durumunda yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının değerini yitirip geçersiz olma durumunu,
k) Ortaklık: Anonim ortaklığı,
l) Ortaklık varantı: Sahibine, vade tarihine kadar ya da vade tarihinde payları borsada işlem gören veya görecek olan kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı paylarına veyahut payları borsada işlem gören herhangi bir ortaklığın paylarına ilişkin olarak bu 17 nci maddede belirlenen uzlaşı yöntemlerinden birini talep etme hakkı veren ve ihraççılarca ilgili sermaye piyasası aracının halka arzı sırasında ihraç edilen sermaye piyasası aracını,
m) Piyasa yapıcı: Sorumlu olduğu yatırım kuruluşu varantlarında ve sertifikalarında piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ile likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere, kotasyon vermekle yükümlü olan ve borsa tarafından yetkilendirilmiş borsa üyesi aracı kurumu,
n) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
o) Turbo yatırım kuruluşu sertifikası: Dayanak varlığın fiyatına ya da dayanak göstergenin değerine bağlı olan ve sahibine vade tarihine kadar veyahut vade tarihinde dayanak varlığın ya da göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya açıklanmış kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda bir geri ödeme hakkı sağlayan sermaye piyasası aracını,
ö) Varant: Yatırım kuruluşu varantı ile ortaklık varantını,
p) Yatırım kuruluşu sertifikası: Turbo yatırım kuruluşu sertifikaları ve iskontolu yatırım kuruluşu sertifikaları ile Kurul tarafından ihracı uygun görülen diğer yatırım kuruluşu sertifikası türlerini,
r) Yatırım kuruluşu varantı: Sahibine, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakdi uzlaşı ile kullanıldığı sermaye piyasası aracını,
s) Yetkili kuruluş: Kurulca sermaye piyasası araçlarının halka arzında satışa aracılık etmek üzere yetkilendirilmiş aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankalarını,

ifade eder 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Varantlara ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarına İlişkin Genel Hükümler ile İhraca İlişkin Esaslar
 
Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracına ilişkin esaslar
MADDE 4 –

(1) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Ancak, yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları yurt içinde tahsisli olarak satılamaz.
(2) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan Türkiye’de veyahut yurt dışında yerleşik banka ya da aracı kurumlar tarafından ihraç edilebilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen uzun vadeli derecelendirme notu bulunmayan Türkiye’de yerleşik banka ya da aracı kurumlar, bu şartı sağlayan banka ya da aracı kurumlar tarafından ihraçtan doğan yükümlülüklerin garanti edilmesi koşuluyla yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihraç edebilir.
(4) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notuna sahip Türkiye’de veyahut yurt dışında yerleşik banka ya da aracı kurum yerine, bu banka ya da aracı kurumun dahil olduğu ve TTK’da tanımlanan şirketler topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sıfatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan banka ya da aracı kurum tarafından ihraçtan doğan yükümlülüklerin garanti edilmesi zorunludur.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihraçlarında, ihraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda ihraççı ve garantör kuruluş müteselsilen sorumludur. İhraççı ve garantör kuruluşun bu amaçla Kurula yazılı taahhüt vermeleri zorunludur.
(6) Yurt dışında yerleşik kuruluşların ihraç başvuruları, ihraççı ve/veya garantör kuruluşun merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasında yeterli bilgi akışı sağlanması hususu dikkate alınarak değerlendirilir.
(7) İhraç başvurusu sırasında derecelendirme notunun güncel olduğunu tevsik edici belgelerin ihraççı tarafından Kurula sunulması ve derecelendirme kuruluşunun derecelendirme notuna esas teşkil eden bilgileri yatırım kuruluşu varantı ve sertifikasının vadesi boyunca yılda en az bir sefer olmak üzere ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde notun güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirmesi zorunludur.
(8) Yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının satışı sırasında, ihraççı veya garantör kuruluşun derecelendirme notunun bu maddede belirtilen notun altına düşmesi durumunda, yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraçları ihraççı tarafından durdurulur. İhraççının ihracı durdurmaması ya da durdurmakta gecikmesi halinde, söz konusu ihraçlar Kurul tarafından durdurulur ve yeni yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracına Kurulca izin verilmez. İhraç edilmiş ve işlem görmekte olan yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları ise işlem görmeye devam eder.
(9) Kurulca uygun görülmesi durumunda, 3 üncü maddede tanımlanan dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu varantına ya da sertifikasına dayanak teşkil edebilirler.
(10) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracında kullanılacak izahnamenin birden fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur. Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde birden fazla belge şeklinde düzenlenerek Kurula sunulacak izahnameye ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan atıflarda, izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlendiği hususu dikkate alınarak ilgili belge kapsamında işlem yapılır.
 
Ortaklık varantı ihracına ilişkin esaslar
MADDE 5 –

(1) Ortaklık varantı ihracı için ihraççıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olması zorunludur. Genel kurul kararının, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse TTK’nın 418 inci maddesi hükümlerine uygun olarak alınmış olması gereklidir. Ortaklık varantı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Ortaklık varantlarının ihraççının kendi payları üzerine yazılı olarak ihraç edilebilmesi için, ihraççının kayıtlı sermaye sisteminde bulunması zorunludur.
(2) Ortaklık varantları, payları borsada işlem gören ya da görecek olan ortaklıklar tarafından sermaye piyasası araçlarının halka arzı sırasında, ihraççının kendi payları veyahut payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın payları üzerine yazılı olarak, söz konusu sermaye piyasası araçlarını satın alan yatırımcılara bedelli ya da bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edilebilirler. Ancak izahnamede bilgi vermek koşuluyla, bedel karşılığı satılmak üzere ihraç edilecek ortaklık varantlarının toplam nominal değerinin yüzde yirmi beşi, halka arz edilmeksizin satışa sunulabilir. Bu durumda izahnamenin yanında ayrıca ihraç belgesi verilmez. Halka arz edilmeksizin satışa sunulacak ortaklık varantlarını satın alacak yatırımcıların ilgili sermaye piyasası aracını satın alma zorunluluğu bulunmaz. Halka arz edilmeksizin satışa sunulan ortaklık varantlarının vadesi bir yıldan az olamaz.
(3) Ortaklık varantlarının bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edilmesi durumunda, bunların ilgili sermaye piyasası aracını satın alan yatırımcılara satın aldıkları sermaye piyasası aracı ile orantılı olarak verilmesi zorunludur.
(4) Ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracının yanında bedel karşılığı ihraç edilmeleri halinde; ilgili sermaye piyasası aracının yatırımcı tarafından satın alınması, söz konusu ortaklık varantının da satın alınmasını gerektirmez. Bu durumda ilgili sermaye piyasası aracının satış süresi içerisinde satılamayan ortaklık varantları iptal edilir.
(5) İzahnamede belirtilmesi kaydıyla ortaklık varantları, ihraççının talebine bağlı olarak erken itfaya tabi tutulabilir. Bu durumda, izahnamede erken itfaya ilişkin koşullar ile ortaklık varantlarından kaynaklanan yükümlülüklerin ne şekilde yerine getirileceğinin belirtilmesi zorunludur.
(6) Paylarını ilk defa halka arz edecek ihraççılar, sadece kendi payları üzerine yazılı ortaklık varantı ihraç edebilir.
(7) İlgili sermaye piyasası aracının pay olması durumunda, bu payların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilmesi zorunludur.
 
Varantlara ve yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin genel esaslar
MADDE 6 –

(1) Nitelikli yatırımcılara satılacak yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları da dahil olmak üzere, varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının yetkili kuruluşlar vasıtasıyla satışı ve bunların borsada işlem görmeleri zorunludur. Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaları borsada piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak işlem görür. Ortaklık varantlarının satışı, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına aracılık eden yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılır.
(2) İhraç edilecek varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının vadesi iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.  5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.
(3) Yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının satış süresi, vadeyi geçmemek üzere ihraççı tarafından serbestçe belirlenir. Ortaklık varantları ise, ilgili sermaye piyasası aracının satış süresi boyunca satılabilir.
(4) Yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının satışa sunulduğu ilk gün, ortaklık varantlarında ise ilgili sermaye piyasası aracının satışa sunulduğu ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
(5) Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının nominal değeri bir kuruştan aşağı olamaz.
(6) Dayanak varlığı BIST-30 endeksinde yer alan pay veya BIST-30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepetin olduğu ve uzlaşı biçiminin kaydi teslimat olarak belirlendiği yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası ihraçlarında, ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikaları karşılığında işleme konu olacak paylar, ilgili ortaklığın fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Uzlaşı biçiminin nakit olarak belirlendiği yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası ihraçlarında söz konusu limit uygulanmaz.
(7) Dayanak varlık ya da göstergesi, BIST-30 endeksinde yer alan pay veya BIST-30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet dışındaki varlık ya da göstergeler olan yatırım kuruluşu varantlarında ve sertifikalarında, nakdi uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur.
(8) Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında ihraççılar, kendi sermayelerini temsil eden payları dayanak varlık olarak kullanamazlar.
(9) Kurul varantlara ve yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin genel ihraç limiti belirleyebilir. Bu durumda ihraççı için belirlenen ihraç limitleri, garantör kuruluş için de geçerlidir.
(10) Varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması durumunda, Kurula yapılan başvurunun değerlendirilmesinde Kurulun yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenlemeleri de uygulanır.
 
İzahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanması ile bunların düzenlenmesinde uyulacak esaslar
MADDE 7 –

(1) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç belgesinin veyahut ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak Kurulun onayına sunulması zorunludur. Ortaklık varantlarının ihracında, bunlara münhasır olarak ayrı bir izahname düzenlenmez. İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin olarak hazırlanan izahnamede ortaklık varantlarına ilişkin gerekli bilgilere yer verilir.
(2) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahname ya da ihraç belgesi veyahut ortaklık varantlarına ilişkin hususları da içeren ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvurunun yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması zorunludur.
(3) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin bilgilerin yanı sıra, ihraç edilecek ortaklık varantlarının özelliklerini ve riskleri, kullanım süresine ilişkin bilgiyi, ihraç esaslarını, yatırımcılara sağladığı hakları ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri, ortaklık varantının üzerine yazılı olduğu payda meydana gelen değişikliklerde uygulanacak işlemleri içermesi zorunludur.
(4) Yatırım kuruluşu varantına ya da sertifikasına ilişkin izahnamenin ise ihraççının ve varsa garantör kuruluşun mali durumunu, faaliyet kapsam ve sonuçlarını, yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasını, varsa garantörlük esaslarını, ihraç edilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının riskleri ve özellikleri ile satış esaslarını, dayanak varlık ve/veya göstergede meydana gelen değişikliklerde uygulanacak işlemleri, dayanak varlık ve/veya göstergenin piyasa fiyatının vade boyunca kamuya açıklanmasına ilişkin esasları, nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında bariyerde meydana gelecek değişikliklerde yapılacak işlemleri ve nakavt durumu ile artık değer ödemesine ilişkin hususları, iskontolu yatırım kuruluşu sertifikalarında dayanak varlığın ya da göstergenin azami fiyatı ya da değerine ilişkin hususları, piyasa yapıcılığı ve uzlaşı biçimine ilişkin esasları içermesi zorunludur.
 
Varant ve yatırım kuruluşu sertifikası ihracı için Kurula başvuru ve gerekli belgeler
MADDE 8 –

(1) İhraççılar, esas sözleşmeleri veya varsa kendi özel mevzuatları uyarınca varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararının alınmasından sonra;

a) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç belgesinin onaylanması için EK/1’de,
b) Ortaklık varantlarına ilişkin hususları da içeren ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin onaylanması için EK/2’de,
c) Yurt içinde yerleşik olmaları durumunda, yurt dışında satışı gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için ise EK/3’te,

yer alan belgelerle birlikte Kurula başvuruda bulunurlar.
(2) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin Kurulca onaylanması amacıyla Kurula gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması zorunludur.
(3) İhraççıların varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihraçları için kendi özel mevzuatları uyarınca başka bir makam veya organın karar veya onayı gerekiyorsa, başvuru esnasında bu karar veya onayın bulunması şarttır.
(4) Yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda, ihraççılar ihraç tavanı içinde kalmak kaydıyla her tertibin satışı için planlanan satış tarihinden en az beş iş günü önce EK/4’te yer alan belgelerle birlikte sermaye piyasası aracı notunun ya da arz programı sirkülerinin onaylanması amacıyla Kurula başvurur.
(5) Yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarının yurt içinde nitelikli yatırımcılara satışında veyahut yurt dışında yapılacak ihraçlarda, Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, Kurulca verilen ihraç tavanı içinde kalmak kaydıyla her tertibin satışı için tertip ihraç belgesinin onaylaması amacıyla Kurula başvurur.
(6) İzahnamesi ya da ihraç belgesi onaylanan yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının veya izahnamesi onaylanan ilgili sermaye piyasası aracının satışından vazgeçilmesi halinde, bu durum derhal Kurula bildirilir.
 
Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının borsada alım satımı ile aracılık faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 9 –

(1) Nitelikli yatırımcılara satılan yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları da dahil olmak üzere, varant ve yatırım kuruluşu sertifikalarının alım satımı, Kurulun onayı üzerine borsa mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında borsanın uygun göreceği ilgili pazarda yapılır. İhraç edilecek varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının borsada işlem görmesi için ihraççı tarafından borsaya başvuruda bulunulur.
(2) İhraç edilen ortaklık varantlarının bir kısmının halka arz edilmeksizin satılması durumunda, söz konusu ortaklık varantları da yatırımcı sayısı yönünden sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin Kurul düzenlemelerinde sayı yönünden yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın borsada işlem görebilir.
(3) Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının alım satımına aracılık, işlem aracılığı faaliyet iznine sahip aracı kurumlar tarafından Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yetkili kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür. Aracı kurumların müşterileriyle varantlara ya da yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme yapmadan önce varantların ya da yatırım kuruluşu sertifikalarının işleyiş esaslarını ve getirdiği hak ve yükümlülükleri ve söz konusu işlemlerin risklerini açıklayan ve içeriği Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğince belirlenen varantlara/yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin risk bildirim formunu kullanmaları ve bu formun bir örneğini müşterilerine vermeleri zorunludur.
(4) Borsada işlem gören varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar borsa tarafından belirlenir.
(5) Ortaklık varantlarının bedelsiz olarak ihraç edilmesi durumunda ortaklık varantlarının borsada alım satıma konu olacağı ilk güne ilişkin baz fiyat, ilgili borsa düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.
 
Kamuyu aydınlatma
MADDE 10 –

(1) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen varant ve yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin olarak sermaye artırımı, temettü ödemesi ve benzeri nedenlerle üzerine ortaklık varantı yazılı olan payda veya dayanak varlık ve/veya göstergede meydana gelen değişiklik nedeniyle yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının temsil ettiği haklarda ve nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında bariyer seviyesinde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi veyahut nakavt durumunun gerçekleşmesi halinde, bu hususların Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ihraççı tarafından kamuya açıklanması zorunludur.
(2) Bu madde kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilmesinden ihraççılar sorumludur. Ancak yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması durumunda, bu madde kapsamında ortaya çıkan özel durumlar, piyasa yapıcı aracılığıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Piyasa yapıcı aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları iki iş günü içinde ihraççının internet sitesinde de yayımlanır.
 
Kaydi ihraç ve MKK’ya bildirim zorunluluğu
MADDE 11 –

(1) Yurt içinde ihraç edilecek varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikalarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
(2) Yurt dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunludur. Yurt dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları, ihraççının veya MKK üyesinin niteliğine göre MKK nezdinde hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak tutulabilir.
(3) Kurul, ihraççının talebi üzerine yurt dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının MKK nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verebilir.
(4) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının üçüncü fıkra kapsamında MKK nezdinde kayden ihraç edilmemiş olması durumunda, yurt dışında ihraç edilecek bu tür sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ile ihraca ilişkin diğer önemli hususlar ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.
 
Diğer hususlar
MADDE 12 –

(1) İzahnamenin ve ihraç belgesinin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, izahname ile ihraç belgesinden sorumluluğa ve ihraççılar tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççıların finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması durumunda, izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili piyasa yapıcının bağlı bulunduğı ticaret sicili; finansal raporlamaya ilişkin bildirim ve ilan yükümlülükleri ise piyasa yapıcı aracılığıyla yerine getirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına İlişkin Özel Hükümler
 
Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında piyasa yapıcılık
MADDE 13 –

(1) Nitelikli yatırımcılara satılacak yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları da dahil olmak üzere, yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanması için yapılan başvuru sırasında ihraççı tarafından bir aracı kurum piyasa yapıcı olarak belirlenerek Kurula bildirilir.
(2) Piyasa yapıcıların bu görev süresince;
a) Portföy aracılığı faaliyet iznine sahip olması,
b) İç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyumu konusuyla ilgili olarak Kurulun bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yıllık bazda düzenlenecek özel amaçlı bağımsız denetim raporunu Kurula ibraz etmiş olması,
gerekir. Bu fıkrada belirtilen şartları taşıyan aracı kurumların, kendi ihraç ettikleri yatırım kuruluşu varantlarında ya da sertifikalarında piyasa yapıcı olmaları mümkündür.
(3) İhraççı ile piyasa yapıcı arasında piyasa yapıcılığının kapsamını ve şartlarını belirleyen bir sözleşme yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında piyasa yapıcı likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Alım satım kotasyonu verme zorunluluğu, borsa mevzuatında yer alan olağanüstü durumların meydana gelmesi veya mücbir nedenlerin ortaya çıkması durumunda ortadan kalkar. Piyasa yapıcı bu durumu derhal borsaya bildirir.
(4) Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, borsa tarafından belirlenir.
(5) Piyasa yapıcının faaliyetlerinin Kurul onayıyla geçici ya da sürekli olarak durdurulması ya da piyasa yapıcı olmaya ilişkin şartları yitirdiğinin Kurulca tespiti veya Kurul tarafından onaylanacak haklı gerekçeler nedeniyle piyasa yapıcıda değişiklik olması halinde ihraççı tarafından üç iş günü içerisinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan bir aracı kurum piyasa yapıcı olarak belirlenir ve Kurula bildirilir. Kurul tarafından beş iş günü içinde aksi bildirilmediği takdirde ilgili aracı kurum piyasa yapıcı olarak atanır.
 
Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında piyasa yapıcıların sorumluluğu
MADDE 14 –

(1) İhraççı, piyasa yapıcı aracı kurumun belirlenmesinde azami dikkat ve özeni gösterir. Piyasa yapıcı, yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının alım satımı kapsamında yaptığı işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden sorumludur. İhraççı, piyasa yapıcının piyasa yapıcılık kapsamında yürüttüğü işlemlerde basiretli davranmasını teminen gerekli izleme ve kontrol faaliyetlerinde bulunur. İhraççı ve piyasa yapıcı, kendi aralarında veya müşterilerle yapılacak sözleşmelerde, bu fıkrada düzenlenen sorumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.
(2) İhraççının yurt dışında yerleşik olması durumunda bu Tebliğ uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasından, finansal tablo ve raporların bağımsız denetimi ile ilanından ve Kurula gönderilmesi gereken ya da Kurulca talep edilen bilgi ve belgelerin Kurula ya da borsaya iletilmesinden doğan sorumluluk müteselsilen ihraççı ile piyasa yapıcıya aittir.
(3) İhraççının yurt dışında yerleşik olması durumunda, Kurul tarafından ihraççıya yapılacak bildirimler piyasa yapıcı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
(4) İhraççı ve piyasa yapıcı olarak belirlenen aracı kurumun mevzuat ve sözleşme gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır.
 
Yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında nakavt durumu
MADDE 15 –

(1) Nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında, dayanak varlığın fiyatının veya göstergenin değerinin yatırım kuruluşu varantı ya da  sertifikasının vadesi içerisinde önceden belirlenmiş bariyere ulaşması ya da bariyeri aşması durumunda ilgili yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası, ihraççı tarafından herhangi bir değer ödemeden ya da sıfıra yakın bir artık değer ödemesi yapılarak sona erdirilir.
(2) Nakavt durumunun oluşması durumunda artık değer, borsa düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcıya aktarılır.
(3) Nakavt olan yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarının borsadaki işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar borsa tarafından belirlenir.
 
Yatırım kuruluşu varantlarına ve sertifikalarına ilişkin ücret
MADDE 16 –

(1) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin ücret aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) İhraççılar, onaylı izahnamenin ya da ihraç belgesinin verilmesinden önce, ihraç tavanı kapsamındaki yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının nominal değerinin binde ikisi oranındaki ücreti, Kurul hesabına yatırır.
b) Her tertip yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının satışı için düzenlenecek sermaye piyasası aracı notu ya da arz programı sirkülerinin veyahut tertip ihraç belgesinin Kurulca onaylanarak ihraççıya verilmesi aşamasında ücret alınmaz.
c) Yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının satışa sunulmasından altı ay sonra;

1) Bu süre boyunca her bir işlem gününde gün sonu netleştirilmiş bakiyelerin dikkate alınması suretiyle hesaplanan tedavülde bulunan yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı karşılaştırılarak, tedavülde bulunan yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısının en yüksek olduğu gün "azami tedavül günü",
2) Bu süre boyunca her bir işlem gününde yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması "satış fiyatı",
3) Satış fiyatından yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının nominal değerinin çıkarılması suretiyle bulunan tutar ise "düzeltilmiş satış fiyatı",
olarak kabul edilir. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası fiyatının oluşmadığı işlem günleri, satış fiyatının belirlenmesinde hesaba katılmaz.
4) İhraççılar, azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı ile düzeltilmiş satış fiyatının çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden hesaplanan binde iki oranındaki ücreti, altı aylık dönemi izleyen altı iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırırlar. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

ç) (c) bendinde yer alan işlemlerin yapılmasını müteakip altı aylık dönemler itibariyle;

1) İlgili dönem için geçerli olan azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı, bir önceki dönem itibarıyle geçerli olan azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı ile karşılaştırılır.
2) Yapılan karşılaştırma sonucunda bir önceki döneme göre azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısında artış varsa, o günkü yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı, bu defa daha önce ücreti ödenmiş yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı ile karşılaştırılır.
3) Ücreti ödenmiş yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısına göre de bir artış olduğunun belirlenmesi halinde, aradaki fark ilgili dönem için geçerli düzeltilmiş satış fiyatı ile çarpılır ve bulunan tutar üzerinden hesaplanan binde iki oranındaki ücret, ihraççılarca ilgili dönemi izleyen altı iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırılır. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde ifade edilen işlemler, yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının vade sonunun altı aylık dönemlere denk gelmemesi halinde vade bitiminde; nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarının nakavt olması halinde ise nakavt tarihi itibariyle yapılır.
(3) Satış fiyatının ve azami tedavül gününün belirlenmesinde, borsa ve MKK kayıtları esas alınır.
(4) Kurul ücretinin hesaplanması ve yatırılması ihraççının sorumluluğundadır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklık Varantlarına İlişkin Özel Hükümler
 
Uzlaşı yöntemleri ve kullanım hakkı
MADDE 17 –

(1) Ortaklık varantlarına ilişkin kullanım hakkı;

a) Kaydi teslimat ile uzlaşı,
b) Pay ile uzlaşı,
c) Nakdi uzlaşı,

yöntemlerinin uygulanması suretiyle yerine getirilir. İlgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilmesi kaydıyla söz konusu uzlaşı yöntemlerinden birinin uygulanması, ihraççı tarafından zorunlu tutulabilir.

(2) İzahnamede belirtilmesi kaydıyla kullanım hakkı ortaklık varantının vadesi içinde ya da vade sonunda kullanılabilir.
(3) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, ortaklık varantı sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payları satın alma hakkını ifade eder.
(4) Pay ile uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, ortaklık varantı sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki farkı ihraççıdan pay olarak talep etme hakkını ifade eder.
(5) Nakdi uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, ortaklık varantı sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki farkı ihraççıdan nakit olarak talep etme hakkını ifade eder.
(6) Ortaklık varantının kullanım süresine ve esaslarına, kullanım hakkının ne zaman doğacağına, ihraç edilecek ortaklık varantlarında hangi uzlaşı yöntemi ya da yöntemlerinin kullanılacağına ve uzlaşı esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilir.
(7) İhraççının portföyünde bulunan ortaklık varantları kullanım hakkına konu olamaz.
 
Kullanım süresi
MADDE 18 –

(1) Kullanım süresi, kullanım hakkının ne kadarlık bir süre için geçerli olduğunu gösterir.
(2) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda, kullanım süresi ortaklık varantının vadesinin bitimini takip eden ilk iş gününde başlar ve beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda, kullanım süresinin ne olduğu ve ne zaman başlayacağı ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilir.
 
Kullanım fiyatı ve kullanım oranı
MADDE 19 –

(1) Kullanım fiyatı, ortaklık varantı sahibinin, üzerine ortaklık varantı yazılı paylara ilişkin satın alma hakkını kullanması durumunda bir pay için ödemesi gereken fiyattır. 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında halka arz edilmeksizin satışa sunulan ortaklık varantlarına ilişkin halka arz aşamasında belirlenen kullanım fiyatı, ilgili sermaye piyasası aracının halka arz fiyatından aşağı olamaz.
(2) Kullanım oranı, ortaklık varantı sahibinin, üzerine ortaklık varantı yazılı paylara ilişkin satın alma hakkını kullanması durumunda her bir ortaklık varantı karşılığında yatırımcıya verilecek pay sayısını gösterir.
(3) Kullanım oranı, ortaklık varantının vadesi boyunca değiştirilemez. Ayrıca vade içerisinde sermaye artırımı/azaltımı, temettü ödemesi, birleşme ve benzeri nedenlerle üzerine ortaklık varantı yazılı olan payın fiyatını etkileyen işlemler olması durumunda kullanım fiyatının belirlenmesinde düzeltilmiş fiyatlar esas alınır. Kullanım fiyatının düzeltilme esaslarının ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilmesi zorunludur.
(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde yeniden hesaplanan kullanım fiyatı ihraççı tarafından özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
 
İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hakkının işleyişi ve ihraççı tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin esaslar
MADDE 20 –

(1) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kaydi teslimat ile uzlaşı ve pay ile uzlaşı yöntemlerinde ihraççının, kullanım süresinin başlangıç tarihinden en az kırk beş gün önce ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak yapacağı tahsisli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvuruda bulunması zorunludur. Söz konusu başvuru kapsamında ihraç edilecek pay miktarı, tüm ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin kullanılacağı varsayılarak belirlenir.
b) Kaydi teslimat ile uzlaşı ve pay ile uzlaşı yöntemlerinde ihraççı, kullanım hakkından yararlanılabilmesi için, kullanım süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce özel durum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıklamasında; kullanım süresi, başvuru yerleri ile kullanım hakkına ilişkin diğer hususlar belirtilir. Kullanım süresi boyunca kullanım haklarını kullanmak isteyen ortaklık varantı sahipleri, söz konusu taleplerini yetkili kuruluş vasıtasıyla ihraççıya iletirler. İhraççı, söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
c) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bulunan ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım oranı karşılığında verilmesi gereken pay sayısını temsil eden tutarda sermaye artırımı yaparak, paylarını bu kişilere tahsisli olarak kullanım fiyatı karşılığında ihraç eder. Pay ile uzlaşı yönteminde ise kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bulunan ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki farka denk gelecek tutarda sermaye artırımı yaparak, paylarını bu kişilere tahsisli olarak ihraç eder. İhraççının tahsisli olarak yapacağı sermaye artırımı sonucu ihraç ettiği payların ilgili yatırımcı hesabına geçmesi ile eş zamanlı olarak, talepte bulunan kişilerin MKK nezdindeki ortaklık varantları ile kullanım süresinin sonunda, kullanım hakkından yararlanılmaması nedeniyle ihraççının elinde kalan paylar iptal edilir.
ç) Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin işlemler payların ihracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi içerisinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi teslimat ya da pay ile uzlaşı yöntemlerinden birinin uygulanması suretiyle kullanılacak olması durumunda, ortaklık varantı sahiplerine tahsis edilecek paylar ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamenin Kurulca onaylanmasından önce ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle kullanım hakkı kapsamında gerçekleştirilecek devir işlemine hazır bir şekilde bekletilir. Bu durumda ihraççının ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak yapacağı tahsisli sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvuruda bulunması zorunludur. Söz konusu başvuru kapsamında ihraç edilecek pay miktarı, tüm ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin kullanılacağı varsayılarak belirlenir.
b) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen ve MKK nezdinde ortaklık hesabında izlenen payların kullanım hakkı kapsamında devri, ihraççı tarafından ve ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.
c) Söz konusu payların kullanım hakkı kapsamında devri, ihraççı tarafından borsada işlem gördüğü pazarda birincil piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak devir sonrası takas yükümlülüğü bu paylardan karşılanır.
ç) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen payların kullanım hakkı kapsamında gerçekleşen devir sonuçlarına ilişkin bilgi, ihraççı tarafından her ay sonunu takiben üç iş günü içerisinde, özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır. Ayrıca devir işlemine hazır bekletilen payların kullanım hakkı kapsamında devrine ilişkin sürenin tamamlanmasını takiben üç iş günü içerisinde, kullanım süresi boyunca gerçekleştirilen bütün devir sonuçları ihraççı tarafından yapılacak bir özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır.
d) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen paylara ilişkin devir süreci, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede kullanım hakkı ile ilgili olarak belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer ve bu paylardan satılamayanlar iptal olunur. İlgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede kullanım hakkı ile ilgili olarak belirlenen sürenin sona ermesinden itibaren on iş günü içerisinde, satılan pay tutarı dikkate alınarak çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Kurula başvurulur. Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra on beş iş günü içerisinde madde tadil tasarısının tescili gerçekleştirilir.

(3) Sermaye artırımı da dahil olmak üzere ortaklık varantlarına ilişkin tüm işlemlerin izahname ile kamuya yapılan diğer açıklamalara uygun olarak tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.
(4) İhraç edilmiş ortaklık varantlarına ilişkin olarak ihraççı tarafından yapılacak sermaye artırım işlemleri, ortaklığın ve mevcut ortakların hak ve menfaatlerinin kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilemez.
(5) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ortaklık varantının vadesinin bitimine yakın bir dönemde; kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ise vade boyunca ortaklık payının borsa fiyatının kullanım fiyatından aşağı düşmesine neden olmak suretiyle ortaklık varantı sahiplerinin kullanım haklarını kullanmalarına engel oluşturmak amacıyla sermaye artırımı, bölünme, borsada işlem görmeyen ortaklık paylarının dolaşıma sokulması ya da ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olan ortakların pay satışı suretiyle tedavülü artırıcı ve benzeri işlemlerin yapılmaması esastır. Ancak bu tür sonuçları doğuracak işlemlerin yapılabilmesi, ortaklık varantı sahiplerinin işlem öncesinde kullanım haklarını nakdi uzlaşı ile kullanmalarına imkan verilmesi suretiyle mümkündür. Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin kanuni zorunluluklar ile Kurulun pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde yer alan satışa hazır bekletilen payların ihracına ilişkin hükümler saklıdır.
(6) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ortaklık varantının vadesinin bitimine yakın bir dönemde; kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ise vade boyunca, ortaklık payının borsa fiyatının kullanım fiyatının üstüne çıkmasına neden olmak suretiyle ortaklık varantı sahiplerinin kullanım haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla sermaye azaltımı, ortaklığın kendi paylarını geri satın alması ya da ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olan ortakların pay alımı suretiyle tedavülü azaltıcı ve benzeri işlemler yapılamaz.
(7) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili giderlerin tamamı ihraççıya aittir.
 
Payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hakkına ve kullanım hakkı kapsamında ihraççı tarafından temin edilecek paylara ilişkin esaslar
MADDE 21 –

(1) İhraççının kullanım hakkı kapsamında ortaklık varantı sahiplerine verilmesi gereken payları hangi surette temin edeceğine ilişkin bilgilerin ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede açıklanması zorunludur.
(2) İhraççı, kullanım hakkından yararlanılabilmesi için, kullanım süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce özel durum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıklamasında; kullanım süresi, başvuru yerleri ile kullanım hakkına ilişkin diğer hususlar belirtilir. Kullanım süresi boyunca kullanım haklarını kullanmak isteyen ortaklık varantı sahipleri, söz konusu taleplerini yetkili kuruluş vasıtasıyla ihraççıya iletirler. İhraççı, söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
(3) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bulunan ortaklık varantı sahiplerine kullanım fiyatı karşılığında kullanım hakkına konu payları temin eder. Pay ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bulunan ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki farka denk gelecek tutardaki payları temin eder. Söz konusu payların ilgili yatırımcı hesabına geçmesi ile eş zamanlı olarak talepte bulunan kişilerin MKK nezdindeki ortaklık varantları iptal edilir.
(4) Kullanım hakkına konu payların temini de dahil olmak üzere ortaklık varantlarına ilişkin tüm işlemlerin, izahname ile kamuya yapılan açıklamalara uygun olarak tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili giderlerin tamamı ihraççıya aittir.
 
Payların tahsisinde öncelik hakkı
MADDE 22 –

(1) İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hakkı kapsamında ihraç edilecek ve ihraççının artırılacak sermayesini temsil eden payları TTK’nın 461 inci maddesiyle ortaklara tanınan yeni pay alma hakkı da dahil olmak üzere, her türlü önceliklerden öne alınarak ortaklık varantı sahiplerine tahsis olunur.
(2) İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hakkı ile ilgili olarak ihraççı tarafından yapılacak sermaye artırımlarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan tahsisli satışlarda satışa başlanmasına ve satışın tamamlanmasına ilişkin sürelere uyulması gerekmez.
 
Kullanım hakkının sona ermesi ile ortaklık varantlarından kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin özellikli durumlar
MADDE 23 –

(1) İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen kullanım hakkından yararlanmayan ortaklık varantı sahiplerinin bu hakları kullanım süresinin sonunda ortadan kalkar ve bu ortaklık varantları iptal edilir.
(2) Ortaklık varantlarının vadesi boyunca ihraççının herhangi bir birleşme ya da devralma işlemine taraf olmak suretiyle tasfiyesiz infisah etmesi durumunda, daha önce ihraç ettiği ortaklık varantlarından kaynaklanan yükümlülükleri devralan veya yeni kurulan ortaklığa geçer.
(3) Ortaklık varantlarının vadesi boyunca ihraççının tasfiye haline girmesi suretiyle sona ermesi durumunda ortaklık varantlarının akıbetinin ne olacağına, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede yer verilir.
 
Ortaklık varantlarına ilişkin ücret
MADDE 24 –

(1) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin tesliminden önce ihraççılar tarafından;

a) Bedelsiz olarak verilecek ortaklık varantlarının nominal değeri üzerinden,
b) Bedel karşılığında satılacak ortaklık varantlarının ise, nominal değerin altında olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden
hesaplanacak ücretin Kurul hesabına yatırılması zorunludur.

(2) Ortaklık varantlarına ilişkin ücretin hesaplanmasında Kurulun borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan oranlar esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
İhraççı ve ilişkili taraflarca yapılan işlemler
MADDE 25 –

(1) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen varant ve yatırım kuruluşu sertifikalarında ihraççı, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlar ile yakından ilişkili kişiler veya Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarca varanta ya da yatırım kuruluşu sertifikasına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım satım işlemleri günlük olarak, piyasa yapıcı tarafından gerçekleştirilen diğer işlemler ise haftalık olarak Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. İhraççının aynı zamanda piyasa yapıcı olması durumunda, gerçekleştirilen işlemlerin haftalık olarak kamuya açıklanması yeterlidir.
(2) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan kişiler tarafından verilen alım satım emirleri piyasa yapıcı aracılığıyla borsaya iletilir.
 
Benzer sermaye piyasası araçlarına ilişkin başvuruların Kurulca sonuçlandırılması
MADDE 26 –

(1) Varantlara ya da yatırım kuruluşu sertifikalarına benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasına ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 27 –

(1) 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:36) ile 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 37) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:36) ile Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 37)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
Yürürlük
MADDE 28 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 29 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
EK/1
 
YATIRIM KURULUŞU VARANTI YA DA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN İZAHNAMENİN YA DA İHRAÇ BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER (*)

 
1. İhraççının ticaret unvanı, tabiiyeti, merkez adresi, sermayesi, kuruluş tarihi, faaliyet konusu, ortaklık yapısı ve yönetim kurulunu tanıtıcı bilgiler,
2. İhraççının yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş ihraççıyı temsile yetkililerce imzalı esas sözleşmesi,
3. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararı,
4. İlgili mevzuatta yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onaya ilişkin belge,
5. İhraççı, piyasa yapıcı, yetkili kuruluş ve varsa garantör ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar adına işlem yapmaya yetkili kişiler, unvanları ve iletişim bilgileri,
6. Yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin haklarını kullanmasını engelleyici kayıtların bulunup bulunmadığı ve üzerlerinde intifa hakkı olup olmadığına ilişkin olarak yönetim kurulu veya ihraççıyı temsile yetkili kişilerce verilecek beyan,
7. Piyasa yapıcılık sözleşmesi, aracılık sözleşmesi, varsa garanti sözleşmesi ile gerçekleştirilecek ihraç ile ilgili olarak yapılan diğer sözleşmelerin birer örneği, sözleşme taraflarını tanıtıcı bilgiler ile sözleşme taraflarının yetkili makamlarca tasdik edilmiş imza sirkülerleri,
8. Sözleşmelerin süresinden önce sona ermesi ve başka bir aracı kurumla sözleşme yapılamaması halinde Kurulca verilecek kararlara uyulacağına ilişkin ihraççının taahhüdü ve Kurul tarafından gerekli görülen işlemler tamamlanıncaya kadar bu sözleşme hükümleri çerçevesinde tarafların yükümlülüklerinin devam edeceği hususuna ilişkin olarak yönetim kurulu veya ihraççıyı temsile yetkili kişilerce verilecek beyan,
9. Öngörülen satış fiyatının hesaplanmasında kullanılan esas ve usullere ilişkin olarak hazırlanan rapor,
10. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için izahnamede yer alacak finansal tablolar ile başvuru tarihine en yakın kamuya açıklanmış ara dönem finansal tablolar; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak ihraçlar için, bağımsız denetimden geçirilmiş son yıllık ve son ara dönem finansal tablolar,
11. İhraççıya veya varsa garantöre ilişkin derecelendirme raporu,
12. Garantörün bulunduğu ihraçlarda, verilen garantiye ilişkin olarak Kurul ve ihraççıya hitaben yazılacak yazı, garantiyi veren tüzel kişinin konuya ilişkin yetkili organ kararının yetkili makamlarca tasdik edilmiş örneği,
13. Yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının Türkiye’de satılmasının gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kullanılacağı yer,
14. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış izahname; nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar için ihraç belgesi,
15. Tebliğ hükümleri uyarınca satışı yapılacak yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının hukuki niteliğinden, ihracından, satışından ve garantörlük, piyasa yapıcılık ve gerçekleştirilecek ihraç ile ilgili diğer sözleşmelerden doğan her türlü ihtilafın esas ve usulünde Türk hukukunun uygulanacağı ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk Mahkeme ve yargı organlarının yetkili olduğunun kabulüne ilişkin olarak sözleşme taraflarının yetkili organı veya ihraççıyı temsile yetkili kişilerce verilecek beyan,
16. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,
17. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.

(*) Söz konusu bilgi ve belgelerin, KAP’ta ilan edilmiş olması ve bunların güncel olduğunun ihraççı tarafından beyan edilmesi durumunda, Kurula ayrıca yazılı olarak gönderilmesi gerekmez.
 

EK/2
 
ORTAKLIK VARANTI İHRAÇ BAŞVURUSUNA EKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

 
1. Ortaklık varantı ihracına ilişkin yetkili organ kararı,
2. Ortaklık varantının vadesi sonunda ya da vadesi boyunca ortaklık varantına ilişkin kullanım hakkından yararlanmak isteyen ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak tahsisli sermaye artırımı yapılacağına ilişkin olarak yönetim kurulunca verilecek taahhüt(*),
3. Kullanım fiyatı ve kullanım oranının tespitine ilişkin rapor,
4. Kullanım fiyatının değişim esaslarına ilişkin bilgi,
5. Ortaklık varantlarının bedel karşılığında ihraç edilmesi durumunda, satış fiyatına ilişkin tespit raporu ve ihraçtan sağlanacak fonun kullanılacağı yer hakkında bilgi ile ortaklık varantı bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,
6. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.
 
(*) Başka bi
r ortaklığın payları üzerine yazılı olan ortaklık varantı ihraçlarında istenmez.
 

EK/3
 
YURT DIŞINDA SATILACAK YATIRIM KURULUŞU VARANTI YA DA SERTİFİKASI İHRACI İÇİN GEREKEN BELGELER (*)

 
1. İhraççının ticaret unvanı, tabiyeti, merkez adresi, ödenmiş sermayesi, kuruluş tarihi, faaliyet konusu, ortaklık yapısı ve yönetim kurulunu tanıtıcı bilgiler,
2. İhraççının yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş ihraççıyı temsile yetkililerce imzalı esas sözleşmesi,
3. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararı,
4. İlgili mevzuatta yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onaya ilişkin belge,
5. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelerin birer örneği ile ihraççının ve varsa yetkili kuruluşun noter onaylı imza sirkülerleri,
6. Son yıllık ve son ara dönem finansal tablolar,
7. İhraççıya veya varsa garantöre ilişkin derecelendirme raporu,
8. Yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarının satış ve varsa garantörlük esasları hakkında bilgi,
9. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracının gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kullanılacağı yer,
10. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesi,
11. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.
 
(*) Söz konusu bilgi ve belgelerin, KAP’ta ilan edilmiş olması ve bunların güncel olduğunun ihraççı tarafından beyan edilmesi durumunda, Kurula ayrıca yazılı olarak gönderilmesi gerekmez.
 

EK/4
 
YATIRIM KURULUŞU VARANTI YA DA SERTİFİKASI İHRAÇLARINDA İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇİNDE HER İHRAÇTAN ÖNCE KURULA GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 
1. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış arz programı sirküleri veya sermaye piyasası aracı notu ile özet,
2. İhraççı bilgi dokümanı veya arz programı izahnamesinde açıklanan hususlarda değişiklik gerekmesi durumunda buna ilişkin değişiklik metinleri, değişiklik gerekmiyorsa bu hususa ilişkin olarak ihraççı tarafından verilecek beyan,
3.  Satışı yürütecek yetkili kuruluşlarla yapılan halka arza aracılık sözleşmesinin bir örneği. Ancak daha önce Kurula gönderilen aracılık sözleşmesi halen geçerli ve bu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmadıysa tekrar gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda ihraççı beyanı yeterlidir.
4. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.

3
4
5
17
Ek1
Ek2
Ek3
Ek4
bottom of page