top of page

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ


(II-15.2)
 
(23/1/2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların yatırımcılarının zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –

(1) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklarla ilgili önemli bilgi, olay ve gelişmelerde ortaklıklar ve/veya ilgili taraflarca kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma usul ve esasları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
 
Dayanak
MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlikte hareket eden kişiler: Bir ortaklığın sermaye yapısında veya yönetim kontrolünde değişiklik oluşturmak amacıyla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
b) İlgili taraf: Ortaklık dışında bu Tebliğ uyarınca açıklama yapmakla yükümlü diğer kişileri,
c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
d) Ortaklık: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkları,
e) Özel durumlar: Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel ve sürekli bilgileri,
f) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Esaslar
 
Açıklanacak özel durumlar
MADDE 5 –

(1) Bu maddede belirtilen özel durumların gerçekleşmesi halinde, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamalar aşağıda belirtilen durumlarla sınırlı olmayıp, ortaklık paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek her türlü bilginin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanması zorunludur.

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %25, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi ya da bir sözleşme nedeniyle veya sair yollarla ortaklığın yönetim kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak el değiştirmesi.
b) Ortaklığın fiili faaliyet konusunun değişmesi veya yeni konularda faaliyete başlanması hususlarında yönetim kurulu kararı alınması, faaliyetlerin veya üretimin kısmen veya tamamen durdurulması, imkânsız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması.
c) Ortaklık aleyhine fesih davası açılması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda ortaklığın feshine karar verilmesi, son yıllık bilançodaki maddi duran varlıkların %10 veya daha fazlasına karşılık gelen bir tutar için ortaklık aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, iflas davası açılması veya ortaklığın tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi.
ç) Ortaklık tarafından veya ortaklık aleyhine açılan davaların veya tahkim başvurularının, ortaklığın finansal yapısını veya faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek bir tutara ulaşması.
d) Ortaklık varlıklarının doğal afetler, yangın, su basması gibi olaylar sonucu önemli ölçüde zarara uğraması.
e) Ortaklığın yönetim kurulu tarafından, başka bir şirketin devralınması ya da bir şirkete devrolunması veya yeni bir şirket kurulması suretiyle birleşme hususunda karar alınması.
f) Ortaklığın üretim, pazarlama, satış gibi ana faaliyet dallarından en az birisinin kısmen veya tamamen başka kişi veya kurumlara devri, kullandırılması, hak tesis edilmesi, önemli mal varlığı devirleri ve edinimleri ile bölünme işlemlerinde mal varlığı devrine veya bölünme işlemine karar verilmesi, söz konusu işlemlerin tamamlanması.
g) Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı veya sermaye artırımının tutarında, kaynaklarında veya yönteminde değişiklik kararı alınması, kararlaştırılan sermaye artırımının tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi.
ğ) TTK’nın 376 ncı maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması, bu madde kapsamında karar alınması, işlemler yapılması ve işlemlerin sonuçlanması.
h) Ortaklıkta yönetim kurulu üyeleri ve önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin atanması, ayrılması veya herhangi bir nedenle değişmesi veya bu kişiler hakkında sahtekârlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi.
ı) Ortaklığın yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması, genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi.
i) Ortaklık yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı, kâr dağıtımı, esas sözleşme değişikliği gibi genel kurul tarafından karara bağlanması gereken konularda genel kurula sunulacak önerilere ilişkin karar alınması, genel kurul toplantılarının tarihinin, yerinin ve gündeminin belirlenmesi, gündem maddeleri ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, genel kurul toplantısının yapılamaması.
j) Pay sahipleri veya üçüncü şahıslar tarafından ortaklığın paylarına ya da ortaklık tarafından pay alım teklifinde bulunarak pay veya vekâlet toplanmasına karar verilmesi, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, bu zorunluluktan muaf tutulma veya pay alım teklifinde bulunma başvurusunda bulunulması, başvurunun sonuçlanması.
k) Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanımı ile yeni pay alma hakkı kullanımından sonra kalan payların satış tarihleri ile bedelsiz payların dağıtım tarihinin belirlenmesi.
l) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin yetkili organ kararı alınması.
m) Ortaklığın merkezinin veya faaliyetlerinin yürütüldüğü ana birimlerinin adres, telefon veya faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin değişmesi.
n) Şube bazlı faaliyet gösteren ortaklıklarda, yeni açılan ve kapatılan toplam şube sayısının son yıllık bilanço tarihindeki toplam şube sayısına göre %10 oranında artması veya azalması.
o) Diğer bentlerde sayılmamakla birlikte, ortaklığın faaliyetlerini veya finansal durumunu önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme olması ya da daha önce finansal raporlar, izahname veya başka yollarla kamuya açıklanan bir durumla ilgili olarak önemli bir değişikliğin ortaya çıkması.


Açıklamanın kapsam ve niteliği
MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak özel durum açıklamalarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Açıklamaların dili Türkçedir.
b) Açıklama, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmalı; özel durumun doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için zorunluysa açıklamaya konu durumun ilgili olduğu karşı taraf belirtilmeli; değişikliklerin veya etkilerinin miktar veya tutar olarak ifade edilebilmesi halinde, yapılacak açıklamalarda miktar veya tutara yer verilmelidir.
c) Önceden yapılmış olan açıklamalarda meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler güncellenerek kamuya duyurulur.
ç) Bu Tebliğde geçen önemlilik kavramı; payların değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek ve mevcut koşullar altında önemli olarak sayılabilecek olan veya bir varlık ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerindeki bir oranda değişiklik yaratabilecek olan bilgiyi ifade eder.
d) Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamayacağı gibi; ortaklıkların mevcut durumları hakkında yanlış kanaat uyandıracak nitelikte de olamaz.
e) Bu Tebliğ uyarınca açıklanması zorunlu aşamaya gelmiş olmakla beraber, miktar, tutar veya işlem olarak bazı belirsizlikler içeren özel durumlar; söz konusu belirsizlikler ile bu belirsizliklerin ortadan kalkacağı muhtemel tarih varsa koşullarıyla birlikte açıklanır. Karar alınması aşamasında yapılacak açıklamalarda, kararın uygulamaya geçirilmesi için öngörülen süre ve uygulamayı önleyebilecek unsurlar da açıklamaya eklenir.


Yapılacak açıklamanın şekli ve zamanı
MADDE 7 –

(1) 5 inci maddede belirtilen özel durumlar veya özel durumlardaki değişiklikler hakkında, söz konusu hususların ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Kurula bir açıklamanın ulaştırılması zorunludur.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel durumlar veya özel durumlardaki değişikliklere ilişkin açıklamalar, işlemi gerçekleştirenler tarafından (1) numaralı ekte yer alan form; diğer özel durumlar veya özel durumlardaki değişikliklere ilişkin açıklamalar ise ortaklıklar tarafından (2) numaralı ekte yer alan form kullanılarak yapılır.
(3) Bu Tebliğ uyarınca Kurula gönderilecek açıklamalar Kurul İnternet sitesinde kamuya duyurulur.
(4) Kurul gerekli gördüğü durumlarda bu Tebliğ uyarınca gönderilen bilgilerin, elektronik ortam da dahil olmak üzere basın yayın organlarında ilan edilmesini ilgili ortaklıktan ve/veya ilgili taraflardan isteyebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Gizlilik
MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ uyarınca açıklanması gereken özel durumlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler, söz konusu özel durumlar kamuya duyuruluncaya kadar bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
 
Kurulun yetkisi
MADDE 9 –

(1) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kamunun zamanında, tam ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla bu Tebliğde sayılmayan durumlarda da ortaklıklardan ve/veya ilgili taraflardan açıklama yapılmasını isteyebilir.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 –

(1) 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde, birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
Yürürlük
MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
 
(EK/1)
 
PAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

 
.......... tarihinde ........... A.Ş. payları ile ilgili olarak ....... fiyat aralığından ........... adet alış/satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ....... A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım ..... tarihi itibarıyla %.......’ye ulaşmıştır/ aşmıştır/altına düşmüştür.
........ A.Ş.’nin sahip olduğu %.... oranındaki paylar/oy hakları da benimle/ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir.
Yönetim kontrolüne sahip olduğum ........ A.Ş.’nin sahip olduğu %.... oranındaki paylar/oy hakları da benim kontrolüm / ortaklığımızın kontrolü altındadır.
 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı :
Adres :
Telefon ve faks :
E-posta adresi :
İmza :

(*) Tüzel kişiler için ticaret unvanı ve temsil eden kişinin adı-soyadı

5
Ek1

(EK/2)
 
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

 
Ortaklığın Ticaret Unvanı:
 
Adresi:
Telefon ve Faks No:
E-posta adresi:
Tarih:
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA
 
 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: …………………………….………………...
…………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………….
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 
Kaşe/Yetkili İmzalar


İsim-Unvanı              İsim-Unvanı
İmza                         İmza
Tarih                         Tarih

 

Ek2
bottom of page