top of page

MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞ

*** 6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2) ile yürürlükten kaldırılmıştır. ***

(Seri: V, No: 7)

 

(31/7/1992 tarihli ve 21301 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1- (4/2/1993 tarihli ve 21486 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"e Ek Tebliğ Seri: V, No: 11 yayımlanmıştır.)

2- (3/2/1994 tarihli ve 21838 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ" Seri: V, No: 13 yayımlanmıştır.)

3- (5/4/1994 tarihli ve 21896 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 14 yayımlanmıştır.)

4- (22/6/1994 tarihli ve 21968 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 15 yayımlanmıştır.)

5- (1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", Seri: V, No: 21 yayımlanmıştır.)

6- (22/7/1998 tarihli ve 23410 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: V, No: 36 yayımlanmıştır.)

7- (31/5/2000 tarihli ve 24065 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: V, No: 44 yayımlanmıştır.)

8- (25/10/2002 tarihli ve 24917 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: V, No: 57 yayımlanmıştır.)

9- (18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: V, No: 117 yayımlanmıştır.)

10- (12/5/2012 tarihli ve 28290 sayılı Resmi Gazete'de "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: V, No: 131 yayımlanmıştır.)

Amaç

Madde 1 – Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım veya geri satma taahhüdü ile alım işlemleri, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22 nci maddesinin (k) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.

 

Kısaltmalar

Madde 2 – (Değişik: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğde geçen;

Aracı Kuruluş :        Aracı kurum ve bankaları,

İMKB            :        İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Kanun          :        28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul            :        Sermaye Piyasası Kurulunu,

Repo            :        Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,

Ters Repo     :        Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,

ifade eder.


Kapsam

Madde 3 – Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi 1 inci fıkrası (d) bendinde yer alan faaliyetlerde bulunmak üzere Kurulca yetki belgesi verilen aracı kuruluşların, bu Tebliğ'de yer alan menkul kıymetler üzerinde, Tebliğin 12 nci maddesinde belirlenen yazılı bir çerçeve anlaşması uyarınca, kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile, belirli bir vadede, belirli bir fiyattan, repo ve ters repo işlemleri yapmaları, bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

T.C. Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri çerçevesinde yapılan işlemler bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

(Ek üçüncü fıkra: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile.) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler kullanılarak yapılacak repo ve ters repo işlemleri münhasıran yetkili kuruluşlar arasında ve yetkili kuruluşlar ile 20/3/2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 3 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilir. Söz konusu menkul kıymetler, hiçbir şekilde yukarıda sayılan yatırımcılar dışındaki kişilerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde kullanılamaz.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo işlemlerini, Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni almış bankalar ile daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmeye yetkili ve Kurul'un sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri uyarınca gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünü sağlamış olan aracı kuruluşlar yapabilirler.

(Ek ikinci fıkra: Seri: V, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo işlemlerinde bulunacak aracı kuruluşların;

a) Bünyelerinde repo ve ters repo işlemlerini yürütebilecek yeterli sayıda müşteri temsilcisini,

b) Yeterli mekan, teknik donanım ve belge-kayıt düzenini,

sağlamış bulunmaları gerekir.

Aracı kuruluşlar bu konuda faaliyete başlamadan önce Kurul'dan yetki belgesi almak zorundadırlar.

 

İşlem Konusu Menkul kıymetler

Madde 5 – Repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler münhasıran şunlardır:

a) Devlet tahvilleri,

b) Hazine bonoları,

c) (Değişik: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile) Banka bonoları,

ç) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler,

d) (Değişik: Seri: V, No: 36 sayılı Tebliğ ile) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri,

e) (Değişik: Seri: V, No: 21 sayılı Tebliğ ile) Varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri(*).

f) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetleri,

g) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB tarafından belirlenen ve İMKB pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olacak hisse senetleri,

ğ) (Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Kira sertifikaları.

 

(*) (e) bendi daha önce Kurul’un Seri: V, No: 14 sayılı Tebliği ile değiştirilmiştir.

(Değişik son fıkra: Seri: V, No: 36 sayılı Tebliğ ile) (*) Menkul kıymetleri temsilen T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından verilen makbuzlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleri karşılığı verilen makbuzlar dışında, saklama makbuzları üzerinde, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılamaz.


(*) Son fıkra daha önce Kurul'un Seri:V, No:15 sayılı Tebliği ile değiştirilmiştir.

İşleme konu borçlanma araçlarının değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümler

MADDE 5/A – (Ek: Seri: V, No: 117 sayılı Tebliğ ile.) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler, değerleme gününde ilgili borsalarda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden; gün içinde iki seans uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlar üzerinden; bu kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsalarda alım satıma konu olmayanlar ise son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyenlerin değerlemesinde, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları uygulanır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetlerin repo ve ters repoya konu edilmesi durumunda esas alınacak teminatlandırma yöntemi aşağıda yer almaktadır:

a) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören kıymetlerin değerleme gününde borsada belirlenen değerinin % 70’inin,

b) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen kıymetlerin değerinin % 60’ının,

c) Türkiye’de kurulan ve Kurul’un sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış menkul kıymetler için söz konusu menkul kıymetin borsa içinde işlem görmesi durumunda kıymetin borsada belirlenen değerinin % 80’inin, borsa dışında işlem görmesi durumunda ise kıymetin değerinin % 70’inin,

esas alınması gerekmektedir.

Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerin tanımına ve özelliğine göre yukarıda yer alan teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir.

Vade ve Faiz Oranı

Madde 6 – Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak kaydıyla, serbestçe belirlenebilir. Vade sonu iş günü olarak tespit edilir.

Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir.

 

Repo ve Ters Repo İşlemleri Esasları

Madde 7– (Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde repo ve ters repo işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

- Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve anlaşması yapılması,

- Taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak menkul kıymet bedelinin çerçeve anlaşmasında belirlenen şekilde ödenmesi,

-  Ters repo işlemlerinde, taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak menkul kıymetin çerçeve anlaşmasında belirlenen usuller dahilinde tevdi edilmesi ve bu menkul kıymetlerin yetkili kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde "Depo" edilmesi,

- İşlemin vadesinde taahhütlerin yerine getirilerek kararlaştırılan bedelin ilgili tarafa iletilmesi ile menkul kıymetin karşı tarafa iade edilmesi.

- Yetkili kuruluşların müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin vadesinde söz konusu menkul kıymetlerin yetkili kuruluş tarafından "Depo" dan teslim alınarak karşı tarafa iade edilmesi,

- Ters repo işleminin yetkili kuruluşlar arasında yapılması durumunda ise, işlemin vadesinde menkul kıymetlerin yetkili kuruluşun talimatına istinaden "Depo"lar arasında hesaben karşı tarafa iade edilmesi.

- (Ek paragraf: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Hisse Tercihli Repo Pazarında yapılacak repo ters repo işlemlerine konu menkul kıymetler için bu Tebliğde yer alan depo koşulu aranmaz.

Yetkili kuruluşlar Borsa dışında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde ekte verilen (Ek:1) örneğe uygun olarak düzenlenen, repo ve ters repo işlemlerine ilişkin müteselsil seri numarası taşıyan bir dekontu, işlem esnasında karşı tarafa teslim eder.

Borsa’da gerçekleştirilecek işlemleri tevsik edici belgeler Borsa Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esas ve şartlarda düzenlenir. Borsa’da gerçekleştirilecek işlemlerde dekont düzenleme zorunluluğu olmadığı gibi, yetkili kuruluşlar aralarında çerçeve anlaşması yapmak yerine Borsa’ya içeriği Borsa’ca belirlenecek bir taahhütnameyi vererek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İşlem Hükümleri
Madde 8–
Repo işleminde menkul kıymetin mülkiyeti alıcıya geçer ve getirileri de, çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça bu kuruluşa veya kişiye ait olur. Vade tarihinde ise menkul kıymetin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar yetkili kuruluşa geçer.


Ters repo işlemi ile menkul kıymet alımında ise menkul kıymetin mülkiyeti yetkili kuruluşa geçer ve getirileri de çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça yetkili kuruluşa ait olur. Vade tarihinde, menkul kıymetin mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar karşı tarafa geçer.


(Ek fıkra: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesindeki pazarlara ilişkin bu maddede yer alan işlem hükümleri İMKB tarafından belirlenir.

Teslim Esasları
Madde 9–
(Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlarca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak “Depo” edilmiş olması zorunludur.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, takas ve saklamaya ilişkin işlemleri, nezdinde hesabı bulunan takas ve saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirecek şekilde düzenlemeler yapabilir.


Repo konusu olan menkul kıymetlerin alıcıya fiziki tesilimi yapılmaz. İşlemler hesaben gerçekleştirilir.
 
Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içinde kalmak ve vadesi geri ssatma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satılması mümkündür.


(Ek fıkra: Seri: V, No: 44 sayılı Tebliğ ile) Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından piyasaya yapıcı olarak yetkilendirilen yetkili kuruluşlar ters repo ile aldıkları Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası İşlemlerine konu edebilirler. Ters repo ile alınarak kesin satışa konu edilecek DİBS’ler için işbu tebliğ’de yer alan depo koşulu aranmaz.

Faaliyet Esasları
Madde 10–
(Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kuruluşlar, Borsa’da müşteri nam ve hesabına, kendi namına müşteri hesabına veya kendi nam ve hesaplarına, Borsa dışında ise sadece kendi nam ve hesaplarına işlem yapabilirler.


Yetkili kuruluşlar repo işlemlerinde kendi mülkiyetlerinde olmayan menkul kıymetleri kullanamazlar.

İşlem Limitleri
Madde 11–
(Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kuruluşların yapabilecekleri repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılır.


Repo uygulamalarına ilişkin olarak bu Tebliğle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bırakılan düzenlemelere aykırılık Sermaya Piyasası Kanununa aykırılık sayılır.

Çerçeve Anlaşmasının Şekli ve İçeriği
Madde 12–
(Değişik: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve ters repo işlemlerinde sözleşmenin taraflar arasında yazılı şekilde yapılması şarttır.


Bu sözleşmede en az aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:

- Tarafların adı, soyadı veya ticaret ünvanı,
- Anlaşmanın taraflar arasındaki repo ve ters repo işlemlerinin genel esaslarını içerdiği, münferit işlemlerde Tebliğ’in 1 no.lu ekinde sözü edilen dekont kapsamının yerine getirileceği, tarafların anlaşmasını müteakip iki nüsha olarak düzenlenen dekontun bir nüshasının işlem esnasında karşı tarafa teslim edileceği, diğer nüshasının da yetkili kuruluşta saklanacağı, 
- Satıcının dekontun içeriğine uygun olarak, menkul kıymeti satmayı ve vadesinde geri almayı; alıcının da menkul kıymeti almayı ve vadesinde geri satmayı karşılıklı olarak kabul ettiklerine dair  taahhüt,
- Edimini ifada temerrüde düşen tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği ve cezai şartın türü ve tutarı,
- İşlem nedeniyle yapılacak nakit ödemelerinin şekli; banka kanalıyla yapılacak ödemelerde banka şubesi ve hesap numarası,
- Dekontları imzalamaya, ödemeleri yapmaya ve kabule, çerçeve anlaşması ve dekontların içinde yer alan hususları yerine getirmek üzere tarafları temsile yetkili kişilerin adı ve soyadı ile temsil yetkilerinin kapsamı,
- Tebligat adresleri,
- Sözleşmenin süresi,
- Repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca düzenlenecek şekilde “Depo” edileceği,
- Repo ve ters repo işlemlerinin Borsa’da ve/veya Borsa dışında yapılacağı.

 

Taraflarca iki nüsha halinde hazırlanan ve imzalanan anlaşmanın hükümleri, anlaşmada belirtilen süre içinde taraflar arasında yapılan işlemlerde uyulacak genel esasları oluşturur ve her işlemde ilgili dekont ile birlikte uygulanır.
 
Kayıt Esasları
Madde 13–
(Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kuruluşlar repo ve ters repo işlemlerini, işleme konu olan menkul kıymetler ile işlem tarafları itibariyle menkul kıymet ve müşteri bazında, işlemden doğan taahhüt ve sorumluluklarını da bilançoda aktif ve pasif hesaplarının altında ayrı birer kalem olarak göstermek suretiyle izlerler. Ayrıca,bu taahhüt ve sorumluluklarını dipnotlarda vadeleri itibariyle ayrıntılı bir şekilde açıklarlar.


Yetkili kuruluşlar, bu Tebliğ uyarınca yapacakları işlemlerde, müşterilerine bir kod numarası verirler ve kayıtlarında bu kod numarası ile müşterilerini izlerler. Yetkili kuruluşlar müşterilerinin kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludurlar.

Denetim ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 14–
(Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılan repo ve ters repo işlemleri ile, bunları yapmaya yetkili kuruluşlar, Kurul’ca denetlenir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yetki ve görev alanına giren hususlara ilişkin her türlü düzenlemelere yetkili kuruluşların uygun hareket edip etmediklerini denetleme ve her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisini haizdir.


(İkinci fıkra: Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

(*) Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ 26.6.1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İzlemeye İlişkin Esaslar
MADDE 14/A –
(Ek: Seri: V, No: 131 sayılı Tebliğ ile) Repo ters repo işlemleri, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 15–
Kurul’ca yayımlanmış sirküler ve buna bağlı duyuruların, bu Tebliğ’de yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1– (Ek: Seri: V, No: 14 sayılı Tebliğ ile) Repo ve Ters repo yapılması amacının taşıyan kesin alış ve satış işlemlerinde de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 16–
Bu Tebliğ yayımından onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17–
Bu Tebliğ hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

EK- 1 (Değişik Seri V, No: 14 Sayılı Tebliğ ile)


Repo ve Ters Repo İşlemleri Dekont Örneği
 

Yapılan İşlemin Niteliği                                :
İşlem Yapılan Kişi veya Kuruluş                     :
Alınan/Satılan Menkul Kıymetin Türü             :
(Özel sektör menkul kıymetlerinde ihraçcı kuruluş da belirtilir.)
Menkul Kıymete İlişkin Bilgiler (*)

- Nominal Değer
- Vadesi
- Kupür Adedi
- Faiz Oranı
- Varsa Seri Numarası

Menkul Kıymetin Satış/Alış Fiyatı                  :
(Birim satış fiyatı da belirtilir.)
Vade                                                         :
Vadede Ödenecek/Alınacak Miktar                 :
Valör                                                         :

 

(*) T.C. Merkez Bankası’ndan ihale yoluyla satın alınan ve henüz teslim alınmamış senetler için bu bölümde ayrıca senetlerin T.C. Merkez Bankası nezdinde serbest depoda bulunduğu ve müstenit olduğu depo makbuzunun numarası da belirtilir.

bottom of page